Nr. 4 (13527)

2021-01-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 4 (13527) skaitykite:

 • Ko­ro­na­vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas dviem aly­tiš­kiams ir nė vie­nam Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jui
 • Ben­dra­dar­biau­jant su „Mais­to ban­ku” pa­ra­mą mais­tu gau­na vi­si jos pa­gei­dau­jan­tys aly­tiš­kiai
 • Ne­sta­ty­ki­te au­to­mo­bi­lių prie ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­lių
 • Paukš­čių gri­pas jau Lie­tu­vo­je
 • Dau­giau­sia nau­ja­ku­rių įsi­kū­rė Aly­taus ir Alo­vės se­niū­ni­jo­se
 • Alytaus rajono bibliotekos fondui formuoti – papildomos lėšos
 • But­ri­mo­nių se­niū­ni­jai nu­pirk­tas ma­ža­sis trak­to­rius
 • Įsi­min­ti­ni 2020-ųjų įvy­kiai Lie­tu­vo­je
 • De­biu­ti­nia­me So­na­tos Dir­sy­tės ro­ma­ne at­gims­ta siau­bin­gos Kė­dai­nių le­gen­dos
 • Par­ti­za­nų ta­kais Pu­nios ši­le
 • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai ap­si­pirk­ti ga­li ne­iš­vy­kę iš na­mų
 • KTU pro­fe­so­rius ame­ri­kie­tis Tho­mas Bry­er apie te­ro­riz­mą Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se – tai esa­me mes, ame­ri­kie­čiai
Iš­gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę vi­sais lai­kais bu­vo kil­nu ir gar­bin­ga. Drą­sūs ir pi­lie­tiš­ki aly­tiš­kiai – Ne­ri­jus Sta­ne­vi­čius ir Vai­das Bui­naus­kas – žvar­bią gruo­džio 30-osios...
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, ko­kia tvar­ka nuo ko­ro­na­vi­ru­so bus skie­pi­ja­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Aly­taus mies­to...
Šį ant­ra­die­nį Sei­mas iš es­mės val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti pra­ei­tos ka­den­ci­jos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dar­bo vai­sių – Kul­tū­ros po­li­ti­kos...
Krikš­to­nių Kris­taus Ka­ra­liaus baž­ny­čios var­pams gau­džiant, ket­vir­ta­die­nį į am­ži­no­jo po­il­sio vie­tą Krikš­to­nių ka­pi­nė­se, vi­so sa­vo dar­bo ko­lek­ty­vo pa­ly­dė­ta, at­gu­lė...
Va­kar, sau­sio 8-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 250 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių. Tą pa­čią die­ną nuo...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.