Sei­mo na­rys, Kul­tū­ros ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas Šar­knic­kas „Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mui vi­ru­sas” (53)

Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Nie­ko ki­to ne­be­lie­ka kaip tik pa­lin­kė­ti svei­ka­tos, juk net ir šio­je sta­di­jo­je pri­va­lo­me vi­si bū­ti kul­tū­rin­gi ir pa­dė­ti pa­sveik­ti. Lin­kiu nau­jai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ras­ti ge­rą vak­ci­ną, ku­rios lau­kė­me vi­si ne nuo ko­vo mė­ne­sio, kai bu­vo pa­skelb­tas pir­mas ka­ran­ti­nas, bet dau­giau nei pen­kio­li­ka me­tų.“
Ro­ber­tas Šar­knic­kas: „Nie­ko ki­to ne­be­lie­ka kaip tik pa­lin­kė­ti svei­ka­tos, juk net ir šio­je sta­di­jo­je pri­va­lo­me vi­si bū­ti kul­tū­rin­gi ir pa­dė­ti pa­sveik­ti. Lin­kiu nau­jai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ras­ti ge­rą vak­ci­ną, ku­rios lau­kė­me vi­si ne nuo ko­vo mė­ne­sio, kai bu­vo pa­skelb­tas pir­mas ka­ran­ti­nas, bet dau­giau nei pen­kio­li­ka me­tų.“
Šį ant­ra­die­nį Sei­mas iš es­mės val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos bal­sais pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti pra­ei­tos ka­den­ci­jos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos dar­bo vai­sių – Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tą – nau­jo­sios su­dė­ties Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai. Šį įsta­ty­mo pro­jek­tą Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ruo­šė il­gus me­tus, jis pra­ėjo il­gą de­ri­ni­mo ke­lią su vi­sais kul­tū­ros sek­to­riaus da­ly­viais: vals­ty­bi­nio, re­gio­ni­nio, et­no­kul­tū­ri­nio, ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus at­sto­vais.

Tai­gi, trum­piau ta­riant, Sei­mo val­dan­tie­ji neat­si­žvel­gė į Lie­tu­vos kul­tū­ros ben­druo­me­nės in­te­re­sus ir ve­da­mi po­li­ti­nių mo­ty­vų ne­ri­bo­tam lai­kui įšal­dė be­ne lau­kia­miau­sią kul­tū­ros po­li­ti­kos sri­ties įsta­ty­mą.

Pa­grin­di­nis val­dan­čio­sios dau­gu­mos mo­ty­vas grą­žin­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riui – gau­sus Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų są­ra­šas. At­ro­dy­tų, tik­rai sva­rus pa­grin­das, ka­dan­gi apie 60 tei­si­nių pa­sta­bų tu­rin­tis pro­jek­tas ne­ga­li ten­kin­ti tei­si­nio to­bu­lu­mo prin­ci­pų. Bet tik at­ro­dy­tų, ka­dan­gi pra­dė­jus ana­li­zuo­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, tam­pa aki­vaiz­du, kad ab­so­liu­ti jų dau­gu­ma, tur­būt apie 90 proc., yra vi­siš­kai tech­ni­nio po­bū­džio ir tei­si­nės rašt­ve­dy­bos pa­sta­bos, t. y. pa­sta­bos, ne­tu­rin­čios jo­kio tei­si­nio sva­ru­mo ne­svars­ty­ti pro­jek­to. Ma­ža to, vi­soms šioms pa­sta­boms Tei­sės de­par­ta­men­tas pats pa­tei­kia spren­di­mo bū­dus, pa­siū­ly­da­mas tiks­les­nes tei­si­nes for­mu­luo­tes ir pan.

Ma­no vie­šas pa­siū­ly­mas tiek Kul­tū­ros ko­mi­te­to, tiek Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu bu­vo są­mo­nin­gai ne­vil­kin­ti pro­ce­so, nes įsta­ty­mo lau­kia tik­rai pla­ti kul­tū­ros sri­ties at­sto­vų ben­druo­me­nė, ir pa­ves­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­tui, at­si­žvel­gus į pa­teik­tas pa­sta­bas, kon­sul­tuo­jan­tis su Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas pa­tai­sy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą ir teik­ti Sei­mui svars­ty­ti.

Ka­dan­gi ab­so­liu­ti dau­gu­ma pa­sta­bų yra tech­ni­nio po­bū­džio, o Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­tei­kia jų spren­di­mo bū­dus, pa­sta­bos ne­kei­čia įsta­ty­mo es­mės ir tiks­lų, pro­jek­tui pa­tai­sy­ti ne­rei­kia jo­kių spe­cia­lių ži­nių. Ne­ži­nau, ko­dėl val­dan­čio­ji dau­gu­ma yra pri­ėmu­si spren­di­mą veng­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to, ko­dėl jiems jis truk­do, bet aki­vaiz­du, kad Tei­sės de­par­ta­men­to pa­teik­tos pa­sta­bos jiems yra pui­kus pre­teks­tas pla­ną įgy­ven­din­ti ir ga­li­mai įšal­dy­ti pro­jek­tą.

Ko­dėl taip sa­kau? To­dėl, kad Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos nė­ra jo­kia nau­jie­na Sei­mo dar­be, jos yra nuo­lat pa­tei­kia­mos kiek­vie­nam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir tai nie­ka­da ne­truk­do ir ne­truk­dė ko­mi­te­tuo­se pa­pil­dy­ti, pa­ko­re­guo­ti įsta­ty­mo pro­jek­tus bei juos sėk­min­gai iš­leis­ti į gy­ve­ni­mą. Šiuo at­ve­ju Kul­tū­ros po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mą bu­vo sie­kia­ma at­nau­jin­ti vi­są iš es­mės, tai ne­bu­vo vie­no ar ke­lių įsta­ty­mo straips­nių kei­ti­mas. To­dėl yra vi­siš­kai nor­ma­lu, kad di­de­lės ap­im­ties įsta­ty­mas su­si­lau­kia apie 60 tei­si­nin­kų ko­men­ta­rų ir pa­sta­bų. Bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad net vie­no ar ke­lių straips­nių įsta­ty­mų kei­ti­mo pro­jek­tai daž­nu at­ve­ju su­si­lau­kia de­šimt ir dau­giau Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ta­čiau pas­ta­rai­siais at­ve­jais įsta­ty­mų pro­jek­tai kaž­ko­dėl yra sėk­min­gai tai­so­mi ko­mi­te­tuo­se ir tei­kia­mi Sei­mui svars­ty­ti. Juk tam ko­mi­te­tai ir yra – svars­ty­ti ir to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tus ir teik­ti juos svars­ty­ti Sei­mui.

Tai­gi val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos no­ras įšal­dy­ti pro­jek­tą yra aki­vaiz­dus, ka­dan­gi lai­ko po­žiū­riu, grą­ži­nus pro­jek­tą Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, vėl lau­kia il­gas pro­ce­sas (ku­ris ar­ti­miau­siu me­tu, ma­tyt, dar ir ne­bus pra­dė­tas dėl pan­de­mi­jos iš­šū­kių).

Kaip tei­gia bu­vęs kul­tū­ros mi­nist­ras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas: „Šia­me pro­jek­te bu­vo ras­ti la­bai svar­būs su­ta­ri­mai, taip pat ir dėl dau­giau­sia dis­ku­si­jų su­kė­lu­sių nuo­sta­tų, pa­vyz­džiui: nuo­sta­tos dėl tarp­tau­ti­nės kul­tū­ros sklai­dos sis­te­mos rai­dos; nuo­sta­tos dėl re­gio­ni­nės kul­tū­ros po­li­ti­kos, ypač re­gio­ni­nių kul­tū­ros ta­ry­bų rai­dos; nuo­sta­tos dėl is­to­ri­nės at­min­ties įam­ži­ni­mo po­li­ti­kos Lie­tu­vo­je.“

Da­bar, grą­ži­nus įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riui, o re­a­liai – ne­apib­rėž­tam lai­kui su­stab­džius įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mą ir pri­ėmi­mą, kul­tū­ros po­li­ti­ka ar ga­li­mos šios sri­ties re­for­mos to­liau bus vyk­do­mos ad hoc, t. y. be vie­nin­gos sis­te­mos ir kryp­ties. Da­bar ten­ka su kul­tū­ros lau­ko ko­le­go­mis kon­sta­tuo­ti, kad po to­kio ne­kul­tū­rin­go at­me­ti­mo kul­tū­ros po­li­ti­ka ir­gi ga­vo vi­ru­so už­kra­tą. Nie­ko ki­to ne­be­lie­ka kaip tik pa­lin­kė­ti svei­ka­tos, juk net ir šio­je sta­di­jo­je pri­va­lo­me vi­si bū­ti kul­tū­rin­gi ir pa­dė­ti pa­sveik­ti. Lin­kiu nau­jai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ras­ti ge­rą vak­ci­ną, ku­rios lau­kė­me vi­si ne nuo ko­vo mė­ne­sio, kai bu­vo pa­skelb­tas pir­mas ka­ran­ti­nas, bet dau­giau nei pen­kio­li­ka me­tų.

 

 

Užs. Nr. 002

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.