Li­go­ni­nė­je nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­skie­py­ta dar 250 dar­buo­to­jų, vak­ci­nos jau su­lau­kė ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis ()

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Vakar, sausio 8-ąją, Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninę iš Santaros klinikų pasiekė 250 vakcinos nuo koronaviruso dozių. Darbuotojams labai reikalingus skiepus pasitiko ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Dmitrij Kačiurin.
Vakar, sausio 8-ąją, Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninę iš Santaros klinikų pasiekė 250 vakcinos nuo koronaviruso dozių. Darbuotojams labai reikalingus skiepus pasitiko ligoninės direktoriaus pavaduotojas medicinai Dmitrij Kačiurin.
Va­kar, sau­sio 8-osios, ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 250 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių. Tą pa­čią die­ną nuo in­fek­ci­jos jau bu­vo pa­skie­py­ta 250 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų. Prieš pat Nau­juo­sius vak­ci­nuo­ti pir­mie­ji 200 šios gy­dy­mo įstai­gos dar­buo­to­jų, pir­me­ny­bė teik­ta dir­ban­tiems su „ko­vi­di­niais“ li­go­niais. Va­kar pir­mą­kart 40 do­zių skie­pų su­lau­kė ir Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis. Va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, li­go­ni­nė­je ma­žė­ja nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos gy­do­mų as­me­nų, pa­ste­bi­mas ma­žė­ji­mas ir Aly­taus mies­to bei ra­jo­no gy­ven­to­jų, ser­gan­čių ko­ro­na­vi­ru­su.

At­si­sa­kan­čių­jų skie­pų yra la­bai ma­žai

Prieš pat Nau­juo­sius Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo pir­mą­ją 200 do­zių vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so siun­tą. Toks skai­čius pa­skie­py­tas ir šios gy­dy­mo įstai­gos dar­buo­to­jų, pir­mu­mas teik­tas dir­ban­tie­siems su „ko­vi­di­niais“ li­go­niais.

Va­kar, sau­sio 8-osios, ry­tą li­go­ni­nė su San­ta­ros kli­ni­kų pa­ly­da – slau­gy­to­ju, kur­je­riu ir ap­sau­gos dar­buo­to­ju par­si­ve­žė dar 250 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių. Tą pa­čią die­ną li­go­ni­nės ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jai, tu­rin­tys tam rei­ka­lin­gus pa­žy­mė­ji­mus ir pa­tir­ties, pa­skie­pi­jo 250 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų.

Kaip sa­kė Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, at­ei­nan­čią sa­vai­tę dar tu­rė­tų bū­ti gau­ta 450 vak­ci­nos do­zių ir ta­da jau bus pa­skie­py­ti vi­si 900 įstai­gos dar­buo­to­jų. Jie vi­si pa­gal rei­ka­la­vi­mus pa­kar­to­ti­nai bus pa­skie­py­ti po tri­jų sa­vai­čių, ga­vus tam skir­tas vak­ci­nos do­zes.

Li­go­ni­nės va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ar šiuo me­tu at­si­ran­da dar­buo­to­jų, at­si­sa­kan­čių skie­pų nuo ko­ro­na­vi­ru­so, A.Va­si­liaus­kas tei­gė, kad to­kių yra la­bai ma­žai, iki 20-ies, ta­čiau yra ir to­kių, ku­rie at­si­sa­ky­mus at­si­i­ma. Skie­pų at­si­sa­ky­mo prie­žas­tys nė­ra nu­ro­do­mos.

Jis tvir­ti­no ne­gir­dė­jęs apie kaž­ko­kias kom­pli­ka­ci­jas po skie­pų dar­buo­to­jams, pir­mie­siems vak­ci­nuo­tiems prieš pat Nau­juo­sius me­tus, tik kai ku­rie jau­tė šio­kį to­kį ran­kos, į ku­rią skie­py­ta, skaus­mą.

Šią sa­vai­tę kai ku­rios di­džio­sios ša­lies li­go­ni­nės nuo ko­ro­na­vi­ru­so pra­dė­jo skie­py­ti pa­cien­tus, ati­tin­kan­čius Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tus pri­ori­te­tus. Pa­vyz­džiui, Kau­no kli­ni­ko­se bu­vo skie­pi­ja­mi pa­cien­tai, ser­gan­tys lė­ti­nė­mis inks­tų li­go­mis ir ku­riems tai­ko­mos he­mo­dia­li­zės.

Aly­taus li­go­ni­nė, kaip San­ta­ros kli­ni­kų ko­or­di­nuo­ja­ma įstai­ga, dar ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos apie ga­li­my­bę skie­py­ti įstai­gos pa­cien­tus.

 

Dėl skie­pų ta­rė­si su San­ta­ros kli­ni­ko­mis

Va­kar, sau­sio 8-ąją, kar­tu su vak­ci­nos siun­ta li­go­ni­nei at­ke­lia­vo ir pir­mie­ji 40 skie­pų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dar­buo­to­jams. Tą pa­čią die­ną li­go­ni­nės slau­gy­to­jai, vak­ci­nuo­jan­tys sa­vo dar­buo­to­jus, pa­skie­pi­jo 40 dir­ban­čių­jų šio­je sto­ty­je.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je, ap­tar­nau­jan­čio­je Aly­taus mies­to ir ra­jo­no bei Laz­di­jų ra­jo­no gy­ven­to­jus, iš vi­so yra per 90 dar­buo­to­jų. Ki­ti nuo ko­ro­na­vi­ru­so tu­rė­tų bū­ti skie­pi­ja­mi vė­liau.

„Po re­zul­ta­ty­vaus po­kal­bio su San­ta­ros kli­ni­kų di­rek­to­riaus me­di­ci­nai pa­va­duo­to­ja Jo­li­ta Ja­ku­tie­ne, ku­ri at­sa­kin­ga už vak­ci­na­ci­jos ko­or­di­na­vi­mą Vil­niaus re­gio­ne, pri­im­tas spren­di­mas ne­del­siant pa­skie­py­ti vi­sus Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dar­buo­to­jus“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

 

Dėl ma­žiau be­si­ti­rian­čių­jų sa­vait­ga­lį su­trum­pin­tas pa­tik­ros punk­to dar­bo lai­kas

Va­kar die­nos, sau­sio 8-osios, ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus li­go­ni­nė­je iš 100 lo­vų, skir­tų gy­dy­ti „ko­vi­di­niams“ li­go­niams, už­im­tos bu­vo 68, dar 6 to­kie li­go­niai – re­a­ni­ma­ci­jo­je. Li­go­ni­nės va­do­vų pa­ste­bė­ji­mu, va­kar įstai­go­je bu­vo jau­čia­mas be­si­gy­dan­čių­jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so su­ma­žė­ji­mas.

Va­kar CO­VID-19 sir­go 13 li­go­ni­nės gy­dy­to­jų, 25 slau­gy­to­jai, 15 jų pa­dė­jė­jų ir 23 as­me­nys iš ki­to per­so­na­lo.

Sau­sio 8-ąją fik­suo­tas ir tirps­tan­tis skai­čius Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, ser­gan­čių ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja.

Ji diag­no­zuo­ta 2 tūkst. 25 aly­tiš­kiams, iš šio skai­čiaus sau­sio 7-ąją vi­ru­sas nau­jai nu­sta­ty­tas 73, pa­svei­ku­sių – 1 tūkst. 963. Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos iš­tir­ta 2 tūkst. 289 mies­to gy­ven­to­jai, 20,6 proc. tes­tai bu­vo tei­gia­mi.

Pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė iš­lie­ka pir­mo­je vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Ant­ro­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį – Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bė.

Va­ka­rykš­tės die­nos, sau­sio 8-osios, duo­me­ni­mis, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 897 gy­ven­to­jai, iš šio skai­čiaus sau­sio 7-ąją nau­jai fik­suo­ta 14 at­ve­jų, nuo šios in­fek­ci­jos pa­svei­ku­siais lai­ko­mi 624 ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Per pas­ta­rą­sias sep­ty­nias die­nas iš­tir­ti 347 ra­jo­no gy­ven­to­jai, 37,8 proc. tir­tų­jų tes­tai bu­vo tei­gia­mi. O pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra 14-oje vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

Sau­sio 7-ąją fik­suo­ti di­džiau­si skai­čiai per pa­rą pa­svei­ku­sių as­me­nų Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne nuo per­nykš­tės ru­de­ni­nės pan­de­mi­jos pra­džios. Pa­svei­ko 230 mies­to ir 70 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Dėl su­ma­žė­ju­sio be­si­ti­rian­čių­jų skai­čiaus Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­te šį sa­vait­ga­lį, sau­sio 9 ir 10 die­no­mis, su­trum­pin­tas šio punk­to dar­bo lai­kas. Anks­tes­niais sa­vait­ga­liais jis dir­bo nuo 8 iki 20 val., da­bar dirbs nuo 8 iki 16 val.

Kaip tvir­ti­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, ma­žiau as­me­nų ti­ria­si ne tik Aly­taus mo­bi­lia­me punk­te, ma­žiau be­si­ti­rian­čių­jų yra ir ki­tuo­se ša­lies punk­tuo­se: „Gal dar ir per drą­su sa­ky­ti, ta­čiau ka­ran­ti­nas da­vė sa­vo. O Aly­tus pir­mau­ja pa­gal nu­sta­to­mus tei­gia­mus tes­tus to­dėl, kad mes pir­mau­ja­me ir dėl at­lie­ka­mo di­de­lio ty­ri­mų skai­čiaus.“

 

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.