Ne­ri­jui Sta­ne­vi­čiui ir Vai­dui Bui­naus­kui šian­dien skam­ba pa­gar­būs aly­tiš­kių žo­džiai (73)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Gelbetojai
Po išbandymo lediniu vandeniu vadinamame „Snaigės“ tvenkinyje nei Nerijus Stanevičius, nei Vaidas Buinauskas nesusirgo, jaučiasi žvalūs ir tinkamai atlikę pilietinę pareigą. R.Buinauskienės nuotr.
Iš­gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę vi­sais lai­kais bu­vo kil­nu ir gar­bin­ga. Drą­sūs ir pi­lie­tiš­ki aly­tiš­kiai – Ne­ri­jus Sta­ne­vi­čius ir Vai­das Bui­naus­kas – žvar­bią gruo­džio 30-osios pa­va­ka­rę iš­gel­bė­jo net dvi jau­nas gy­vy­bes. Kuk­liems vy­rams keis­ta bū­ti dė­me­sio cen­tre, sun­ko­ka pri­im­ti tą la­vi­ną pa­dė­kų. „Sma­gu, kad įver­ti­na mū­sų po­el­gį, bet šir­dy­je kir­ba ir toks jaus­mas, kad tiek dė­me­sio gal ir ne­nu­si­pel­nė­me“, – tei­gė vie­nas iš šian­die­nos did­vy­rių.

Prie tven­ki­nio tą po­pie­tę bu­vo tik bū­re­lis vai­kų

Vie­ti­nių aly­tiš­kių tie­siog med­vil­nės ba­la va­di­na­mas „Snai­gės“ tven­ki­nys nuo se­no aki­no ir jau­ną, ir se­ną. Vi­suo­met prie jo ra­si žve­jo­jan­čių žmo­nių ar nors ke­lis iš­ėju­sius pa­si­vaikš­čio­ti.

Niū­rios prieš­pas­ku­ti­nės pra­ėju­sių me­tų die­nos pa­va­ka­rį prie šio tven­ki­nio pa­su­ko ir gru­pe­lė vai­kų pa­žiū­rė­ti, ar jau su­kaus­tė le­das jo van­de­nį. Ša­lia jų ne­bu­vo nė vie­no su­au­gu­sio­jo, tad nie­kas ne­su­drau­dė ke­liems iš bū­rio už­lip­ti ant plo­no le­do ir ke­le­tą met­rų juo pa­čiuož­ti pa­si­rink­ta­me vos ne gi­liau­sia­me pa­kraš­ty­je, iš­ban­dy­ti tvir­tu­mą.

De­ja, le­das ne­at­lai­kė ne tik try­li­ka­me­čio, net ir de­šimt­me­čio svo­riui jis bu­vo dar per plo­nas. Jiems įlū­žus, kran­te bu­vu­sie­ji ne­del­sė, la­biau iš­si­gan­du­sie­ji spru­ko na­mo, o vie­no iš skęs­tan­čių­jų bro­lis nu­bė­go į va­žiuo­ja­mą­ją gat­vės da­lį ir, iš­kė­lęs ran­kas, su­stab­dė au­to­mo­bi­lį.

Ne­lai­mė­je at­si­dū­ru­siems moks­lei­viams pa­si­se­kė – apie 16 va­lan­dą Pu­ti­nų gat­ve po dar­bo iš UAB „Kos­li­ta“ į na­mus Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne va­žia­vo 37 me­tų aly­tiš­kis Ne­ri­jus Sta­ne­vi­čius. Jis iš kar­to su­pra­to, kad įvy­ko ne­lai­mė, nes ne­to­lie­se nuo gat­vės – van­dens tel­ki­nys.

Ne­ri­jus grei­tai iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio ir at­si­da­ręs ba­ga­ži­nę iš jos iš­si­trau­kė gel­bė­ji­mui pa­de­dan­čias prie­mo­nes – vir­vę ir ten bu­vu­sias vai­kų ro­gu­tes.

An­tro ber­niu­ko jau ne­si­ma­tė

Iš pas­kos Ne­ri­jui au­to­mo­bi­liu va­žia­vo dar vie­nas jau­nas aly­tiš­kis, Vai­das Bui­naus­kas, taip pat Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jas, kaip vė­liau pa­aiš­kės, Ne­ri­jaus kai­my­nas.

Kai prie­ky­je jo su­sto­jo vai­ko stab­do­mas au­to­mo­bi­lis ir iš­li­po vai­ruo­to­jas, vy­ras su­pra­to, kad kaž­kas at­si­ti­ko, tad su­sto­jo bei iš­li­po ir jis. La­bai su­si­jau­di­nęs vai­kas šau­kė, kad ba­lo­je skęs­ta jo bro­lis ir drau­gas.

Au­to­mo­bi­lį pa­li­kęs vi­du­ry­je gat­vės Vai­das at­bė­go prie tven­ki­nio. Du vai­kai bu­vo įlū­žę maž­daug 20 met­rų nuo kran­to. Nu­si­ren­gęs striu­kę, vy­ras puo­lė jų link, ta­čiau plo­nu le­du pa­bė­gė­jęs vos 5 met­rus, įlū­žo.

Te­ko ran­ko­mis lau­žy­ti le­dus, skin­tis ke­lią iki skęs­tan­čių vai­kų. Vie­no vai­ko, ku­ris bu­vo to­lė­liau, iš van­dens ma­tė­si jau tik no­sis. Vaidas su­pra­to, kad pir­miau­sia rei­kia iš van­dens trauk­ti jį, bet vy­rą pa­sie­kė ir ėmė ka­bin­tis ar­čiau bu­vęs vy­res­nis ber­niu­kas.

Vai­dui pa­vy­ko pa­stum­ti vai­ką le­du ar­čiau kran­to, bet jis vėl įlū­žo. Su vir­ve at­bė­go ir Ne­ri­jus. Try­li­ka­me­tis ber­niu­kas įsi­ki­bęs vir­vės iš­bri­do ir bėg­te pa­si­lei­do nuo tven­ki­nio, tur­būt sa­vo na­mų link.

An­tro ber­niu­ko jau ne­si­ma­tė. Tik lai­min­gas at­si­tik­ti­nu­mas lė­mė, Vai­das ko­ja už­ka­bi­no vai­ko ko­ją jau ant tven­ki­nio dug­no.

Kaip vė­liau vie­šai kal­bė­jo Vai­das, jis pa­nė­rė, pa­čiu­po už ko­jos ir iš­kė­lė jį. Pa­sak gel­bė­to­jo, dar ke­lios se­kun­dės, ir bū­tų ne­be­ra­dę jo, nes ten gi­lu, dug­nas dum­blė­tas.

Vai­das Ne­ri­jui per­da­vė ber­niu­ką, le­di­nis van­duo iš jo iš­grę­žė daug jė­gų. O ir to šal­to dum­blin­go van­dens gel­bė­to­jams bu­vo iki pat kak­lo.

Prie kran­to ber­niu­kas bu­vo ati­duo­tas jau at­sku­bė­ju­siems ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, jie pra­dė­jo jį gai­vin­ti. At­vy­kę me­di­kai vai­ką iš­ve­žė į Kau­no kli­ni­kas.

 

Sten­gė­si kuo sku­biau iš­gel­bė­ti skęs­tan­tį­jį

Po šal­tų mau­dy­nių jau­ni ir stip­rūs vy­rai bu­vo per­šla­pę, pur­vi­ni ir su­ša­lę, nuo pa­tir­tos įtam­pos dre­bė­jo kū­nai. Nei Vai­das, nei Ne­ri­jus po gel­bė­ji­mo žyg­dar­bio ne­su­sir­go, nes bu­vo ap­gaub­ti sa­vo ar­ti­mų­jų dė­me­sio ir ši­lu­mos, nors juos su­grį­žę sa­vo iš­vaiz­da vy­rai la­bai iš­gąs­di­no.

Abu tu­ri šei­mas, vai­kų. Ta­čiau, kaip po­kal­bio me­tu ak­cen­ta­vo Ne­ri­jus, ne iš tė­viš­kų pa­ska­tų jis puo­lė į le­di­nį vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mo tven­ki­nio van­de­nį. Taip pa­čiai jis bū­tų pa­si­el­gęs ir tuo­met, kai dar ne­tu­rė­jo šei­mos. To­kio­je gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je Ne­ri­jus da­ly­va­vo pir­mą kar­tą. Jis mo­ka plauk­ti, bet nė­ra žve­jys.

„Net ir to­kiu at­ve­ju ne­puo­li į van­de­nį ne­pa­svė­ręs sa­vo ga­li­my­bių. Ma­nau, ir Vai­das, su ku­riuo iki to įvy­kio bu­vo­me vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mi, at­sa­kin­gai el­gė­si. Abu sten­gė­mės kuo grei­čiau ir ge­riau iš­gel­bė­ti skęs­tan­tį­jį, o ta­da – kuo sku­biau į na­mus sa­vęs nuo per­ša­li­mo gel­bė­ti. Bu­vo­me su­si­tel­kę, ne­ma­tė­me, kas tuo­met vy­ko ant kran­to“, – pa­sa­ko­ja Ne­ri­jus.

Po kiek lai­ko pi­lie­tiš­kus aly­tiš­kius so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se su­si­ra­do sken­du­sio 10-me­čio ber­niu­ko tė­vas. Jis pa­dė­ko­jo gel­bė­to­jams ir nu­džiu­gi­no, kad sū­nus iš Kau­no kli­ni­kų jau grį­žo į na­mus.

Vai­do Bui­naus­ko ir Ne­ri­jaus Sta­ne­vi­čiaus po­el­gį pa­dė­ko­mis įver­ti­no Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Ne­ri­jui pa­dė­kos raš­tą ir pi­ni­gi­nę do­va­ną sky­rė „Kos­li­tos“ va­do­vai.

Vai­das, ku­ris šiuo me­tu yra vai­ko prie­žiū­ros atos­to­go­se, Bui­nic­kų tre­čia­jai at­ža­lai, pa­sak tė­čio, au­gan­čiai lyg ant mie­lių, – de­vy­ni mė­ne­siai, taip pat su­lau­kė pa­dė­kų iš sa­vo darb­da­vių. Vai­das dir­ba aukš­ta­li­piu Ny­der­lan­duo­se. Tą lem­tin­gą po­pie­tą jis Pu­ti­nų gat­ve grį­žo nu­ve­žęs mais­to pro­duk­tų sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je bu­vu­siems gi­mi­nai­čiams.

Šio­je is­to­ri­jo­je yra dar vie­nas he­ro­jus, ver­tas ne ma­žes­nės pa­gar­bos, tai vie­no iš sken­du­sių­jų jau­nes­nis bro­lis. Jei ne jo įžval­gu­mas, ne­vai­kiš­kas su­si­vo­ki­mas sku­biai ieš­ko­ti pa­gal­bos, iš­bė­gus į Putinų gat­vę, var­gu ar šian­dien ir mes, Aly­taus vi­suo­me­nės na­riai, bū­tu­me to­kie pa­gar­biai jaus­min­gi ir pi­lie­tiš­kai iš­di­dūs.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Definition of Descriptive Essay. An informative article, since its title indicates, can be. ... The college pupils utilize sensory info to permit viewers to make use of their own senses of taste, touch, aroma, hearing, and sight to comprehend the subject of the specific article.
  http://www.cislscuolavibovalentia.it/top-10-best-website-to-buy-assignm…
  https://amanubarancamaya.com/2021/03/18/are-summarizing-and-paraphrasin…
  http://www.publikacevymolova.cz/the-way-to-compose-a-procedure-paper/

Kiti straipsniai