Ku­rios Aly­taus mies­to ir ra­jo­no įstai­gos ar­ti­miau­siu me­tu su­lauks vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so? (59)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Skiepai Aytuje
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, ko­kia tvar­ka nuo ko­ro­na­vi­ru­so bus skie­pi­ja­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je jau yra tri­jų ka­te­go­ri­jų įstai­gų dar­buo­to­jai ir jo­se esan­tys as­me­nys, ku­rie at­ei­nan­čią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti skie­pi­ja­mi nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos. To­kias įstai­gas nu­ma­čiu­si ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Iš­aiš­kė­jus fak­tui, kad ša­ly­je bu­vo ne­ap­skai­ty­ta apie 1 tūkst. mir­čių nuo „ko­vi­do“ ir jas ėmus įtrauk­ti į sta­tis­ti­ką, at­si­ra­do dau­giau mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, mi­ru­sių nuo ko­ro­na­vi­ru­so.

Eks­per­tų ta­ry­ba re­ko­men­da­vo skie­pi­ji­mo tvar­ką

Prem­je­rės In­gri­dos Ši­mo­ny­tės po­tvar­kiu su­da­ry­ta Eks­per­tų ta­ry­ba prie Vy­riau­sy­bės pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, ko­kia tvar­ka siū­lo nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­py­ti ša­lies gy­ven­to­jus. At­si­žvel­giant į šias re­ko­men­da­ci­jas, pa­reng­tas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Arū­no Dul­kio įsa­ky­mas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mo tvar­ka.

Pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį nu­ma­ty­ta skie­py­ti me­di­kus ir sa­va­no­rius, da­ly­vau­jan­čius gy­dant ko­ro­na­vi­ru­si­nę in­fek­ci­ją, di­džiau­sios ri­zi­kos pa­cien­tus, mo­bi­lių­jų pa­tik­ros dėl CO­VID-19 punk­tų, karš­čia­vi­mo kli­ni­kų, slau­gos, pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo, so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų dar­buo­to­jus bei gy­ven­to­jus. Taip pat šį me­tų ket­vir­tį pla­nuo­ja­ma skie­py­ti la­bo­ra­to­ri­jų, at­lie­kan­čių ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mus, dar­buo­to­jus, spe­cia­lis­tus, vyks­tan­čius į šios in­fek­ci­jos ži­di­nius, vais­ti­nių dar­buo­to­jus.

Po to ri­kiuo­ja­mi as­me­nys pa­gal am­žiaus gru­pes: 80 me­tų ir vy­res­ni, 75–79 me­tų, 70–74 me­tų, 65–69 me­tų.

Nu­ma­to­ma, kad an­trą ir tre­čią šių me­tų ket­vir­tį bus pra­dė­ti skie­py­ti iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio ir spe­cia­lių­jų po­rei­kių as­me­nų ug­dy­mo spe­cia­lis­tai, taip pat as­me­nys, tu­rin­tys ki­tus ri­zi­kos veiks­nius.

 

Pir­mu­mas – mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to ir Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos dar­buo­to­jams

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, jam ką tik te­ko ben­drau­ti su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais ir jau su­tar­ta, kad šian­dien, sau­sio 7-ąją, mi­nis­te­ri­jai bus pa­teik­tas są­ra­šas as­me­nų, ku­rie at­ei­nan­čią sa­vai­tę jau tu­rė­tų bū­ti skie­pi­ja­mi nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos.

Pir­mo­je vie­to­je – Aly­taus mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to ir po­li­kli­ni­ko­je vei­kian­čios Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos dar­buo­to­jai. Po to – pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų pa­cien­tai bei dar­buo­to­jai, šio­je ka­te­go­ri­jo­je skie­pų at­ei­nan­čią sa­vai­tę tu­ri su­lauk­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras, glo­bos įstai­ga „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“.

Ir tre­čia ka­te­go­ri­ja įstai­gų dar­buo­to­jų ir jo­se esan­čių gy­ven­to­jų, ku­rie at­ei­nan­čią sa­vai­tę tu­ri su­lauk­ti skie­pų nuo ko­ro­na­vi­ru­so, yra so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos, so­cia­li­nes pa­slau­gas as­me­nims na­muo­se tei­kian­tys as­me­nys. Tarp so­cia­li­nių glo­bos įstai­gų – Aly­taus so­cia­li­nių pa­slau­gų, Šei­mos cen­trai.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pir­miau­sia skie­pų, gal­būt jau šią sa­vai­tę, ti­ki­ma­si su­lauk­ti jai pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dar­buo­to­jams. At­ei­nan­čią sa­vai­tę su­lau­kus skie­pų pir­miau­sia bus skie­pi­ja­mi Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ir po­li­kli­ni­ko­je esan­čio­je Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je dir­ban­tys ra­jo­no įstai­gų me­di­kai.

Taip pat pir­mu­mas vak­ci­na­ci­jai bus tei­kia­mas Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ni­nės dar­buo­to­jams bei pa­cien­tams, Mi­ros­la­vo, Pi­va­šiū­nų, pa­ra­pi­nių Rum­bo­nių ir Pi­va­šiū­nų glo­bos na­mų dar­buo­to­jams bei gy­ven­to­jams.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų su­lauk­ti 250 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių ir to­liau skie­py­ti sa­vo dar­buo­to­jus. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je bu­vo pa­skie­py­ta 200 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, pir­me­ny­bė teik­ta dir­ban­tie­siems su „ko­vi­di­niais“ li­go­niais.

Pa­gal tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus Aly­tus to­liau pir­mau­ja

Va­kar die­nos, sau­sio 6-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 2 tūkst. 55 aly­tiš­kiai, iš šio skai­čiaus sau­sio 5-ąją nau­jai in­fek­ci­ja diag­no­zuo­ta 67 as­me­nims. Nuo per­nykš­čio ru­dens pan­de­mi­jos pra­džios pa­svei­ko 1 tūkst. 863 mies­to gy­ven­to­jai.

Va­ka­rykš­tės die­nos duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­si­nė in­fek­ci­ja už­klu­pu­si 950 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, iš šio skai­čiaus sau­sio 5-ąją li­ga nau­jai nu­sta­ty­ta 16 as­me­nų, o nuo per­nykš­tį ru­de­nį pra­si­dė­ju­sios pan­de­mi­jos pa­svei­ko 526 ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­taus mies­tas iš­lie­ka pir­mo­je vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – pen­kio­lik­ta.

Ka­dan­gi per per­nykš­tį lap­kri­tį ir gruo­dį Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras ir Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas ne­ap­skai­tė maž­daug 1 tūkst. ša­ly­je bu­vu­sių mir­čių nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos, jos pa­gal sa­vi­val­dy­bes im­tos skai­čiuo­ti tik da­bar. Tad pa­dau­gė­jo Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų, mi­ru­sių nuo šios in­fek­ci­jos.

Va­kar die­nos, sau­sio 6-osios, duo­me­ni­mis, nuo ko­ro­na­vi­ru­so yra mi­ręs 41 Aly­taus mies­to ir 12 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.