Ko­ro­na­vi­ru­sas Aly­tu­je: ati­da­ry­ta­me pa­tik­ros punk­te ter­pės iš­nau­do­tos tuoj pat, izo­lia­vo­si iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos grį­žę „Dai­na­vos” an­sam­blie­čiai, ste­bi­ma už­si­krė­tu­sio aly­tiš­kio ap­lin­ka

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Kovas 26
As­me­nys į pa­tik­ros punk­tą tu­ri at­vyk­ti au­to­mo­bi­liais.
As­me­nys į pa­tik­ros punk­tą tu­ri at­vyk­ti au­to­mo­bi­liais. Te­pi­nė­liai dėl koronaviruso iš no­sia­ryk­lės ir ryk­lės as­me­nims ima­mi ne­iš­li­pus iš au­to­mo­bi­lio. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį ant­ra­die­nį, ko­vo 24-ąją, Aly­tu­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, Pra­mo­nės g.1B, pra­dė­jo veik­ti mo­bi­lus punk­tas iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so CO­VID-19 as­me­nims, grį­žu­siems iš už­sie­nio, tu­rė­ju­siems są­ly­tį su šio vi­ru­so at­ve­jais ir pra­dė­ju­siems karš­čiuo­ti, ko­sė­ti ar dus­ti. Tik pra­dė­jus veik­ti šiam punk­tui, tuoj pat bu­vo iš­nau­do­tos ty­ri­mams skir­tos ter­pės, va­kar ter­pių bu­vo gau­ta šiek tiek dau­giau nei pir­mą punk­to veik­los die­ną ir joms visoms atsirado poreikis. Grį­žę iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos izo­lia­vo­si mies­to dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Dai­na­va“ da­ly­viai bei jų rė­mė­jai – iš vi­so 30 žmo­nių. Aly­tiš­kius do­mi­na, ar yra ste­bi­ma vie­nin­te­lio mies­to gy­ven­to­jo, ku­riam bu­vo nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas, ben­dra­vi­mo ap­lin­ka, kiek jo­je yra at­si­dū­ru­sių žmo­nių.

Punk­tas dir­bo iki 17 va­lan­dos

Va­do­vau­jan­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė mo­bi­lų pa­tik­ros punk­tą iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so as­me­nims, grį­žu­siems iš už­sie­nio, tu­rė­ju­siems są­ly­tį su šio vi­ru­so at­ve­jais ir pa­ju­tu­siems karš­čia­vi­mą, pra­dė­ju­siems ko­sė­ti ar dus­ti, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je pa­sta­tė pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­džio­je.

Iš pra­džių čia sto­vė­jo šau­lių pa­sta­ty­ta pa­la­pi­nė. Ne­tru­kus ją punk­to dar­buo­to­jų pa­to­gu­mui pa­kei­tė ver­slo at­sto­vų su­teik­tas iš jū­ri­nio kon­tei­ne­rio pa­da­ry­tas va­go­nė­lis, pa­la­pi­nė nau­do­ja­ma su­sto­ti au­to­mo­bi­liams, ku­riais žmo­nės at­vyks­ta iš­si­tir­ti.

Be­je, pir­mą­ją ka­ran­ti­no die­ną, ko­vo 16-ąją, prie Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus ka­riš­kiai su­mon­ta­vo pa­la­pi­nę, skir­tą li­go­niams rū­šiuo­ti. Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je čia at­si­ra­do ir sa­vi­val­dy­bės su­teik­tas kon­tei­ne­ri­nis na­me­lis, ku­ris da­bar nau­do­ja­mas mi­nė­tu tiks­lu, me­di­kams žymiai pagerėjo dar­bo są­ly­gos.

Dar­bui mo­bi­lia­me iš­si­ty­ri­mo punk­te bu­vo ap­mo­ky­ti čia dirb­sian­tys Aly­taus po­li­kli­ni­kos, mies­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, ki­tų Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­di­ci­nos įstai­gų dar­buo­to­jai.

Ta­čiau ty­ri­mams rei­ka­lin­gų ter­pių gau­ta tik šį ant­ra­die­nį, ko­vo 24-ąją, ir 12 va­lan­dą punk­tas pra­dė­jo veik­ti.

Prieš ati­da­rant mo­bi­lų pa­tik­ros punk­tą Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau toks punk­tas mies­te pra­dė­jo veik­ti: „Gau­ta 30 ter­pių ir vi­sos tą pa­čią die­ną bus pa­nau­do­tos. Ti­ki­mės, kad rei­kia­mą kie­kį ter­pių gau­si­me kiek­vie­ną die­ną.“

Punk­to ko­or­di­na­to­riaus, Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus Ma­riaus Ja­sai­čio tei­gi­mu, dar prieš punk­to ati­da­ry­mą bu­vo at­vy­kę ke­li žmo­nės, no­rin­tys iš­si­tir­ti, ta­čiau prieš tai jie tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti te­le­fo­nu 1808 ir kon­sul­tan­tai, įver­ti­nę as­mens pa­teik­tus duo­me­nis, pri­ims spren­di­mą dėl iš­si­ty­ri­mo mo­bi­lia­me punk­te.

Šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mo vyks­tan­tiems iš­si­tir­ti į šį punk­tą ne­rei­kia.

Ga­vus 30 ter­pių, ko­vo 24-ąją Aly­taus mo­bi­lia­me punk­te bu­vo iš­tir­ta tiek pat žmo­nių. Punk­to dar­bas už­tru­ko tik iki 17 val., nors ty­ri­mams skir­tas lai­kas punk­te – iki 20 val. Dirb­ta trum­piau, nes ty­ri­mams bu­vo pa­nau­do­tos vi­sos gau­tos ter­pės.

Punk­tas per die­ną ga­lė­tų iš­tir­ti 60 as­me­nų

As­me­nys, kaip pa­brė­žė M.Ja­sai­tis, į pa­tik­ros punk­tą tu­ri at­vyk­ti au­to­mo­bi­liais, ne­ga­li­ma vyk­ti vie­šuo­ju trans­por­tu, tak­si, mo­to­cik­lais ar dvi­ra­čiais. Te­pi­nė­liai iš no­sia­ryk­lės ir ryk­lės as­me­nims ima­mi ne­iš­li­pus iš au­to­mo­bi­lio.

Me­ras vy­lė­si, kad prie šio punk­to ne­si­rinks smal­suo­liai ir ne­ste­bės si­tu­a­ci­jos, nes jiems čia pa­pras­čiau­siai ne vie­ta. Sie­kiant už­tik­rin­ti punk­to dar­bo sau­gu­mą jo dar­bo me­tu čia bu­di po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

O at­vy­kę iš­si­tir­ti į šį punk­tą as­me­nys pri­va­lo tu­rė­ti ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir A4 for­ma­to la­pą su už­ra­šy­tu te­le­fo­no nu­me­riu, ku­rį at­vy­kus į punk­tą tu­ri pa­dė­ti ko­or­di­na­to­riaus nu­ro­dy­to­je vie­to­je au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vi­du­je.

Nu­ro­dy­tu te­le­fo­no nu­me­riu bus su­si­sie­kia­ma dėl gau­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tų.

Aly­taus mo­bi­lus punk­tas per die­ną, dirb­da­mas nuo 8 iki 20 val., ga­lė­tų iš­tir­ti 60 as­me­nų.

Vie­nu me­tu punk­te dir­ba trys me­di­ci­nos dar­buo­to­jai, jie kei­čia­si kas ke­tu­rios va­lan­dos. As­me­nų pa­tik­ra punk­te, įskai­tant įva­žia­vi­mo į jį lai­ką, už­trun­ka apie 10 mi­nu­čių.

Va­kar gau­ta 40 ter­pių ir vi­soms joms bu­vo po­rei­kis.

Aly­taus mo­bi­lia­me punk­te ti­ria­mi Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai.

Kaip bus tik­ri­na­mi punk­to me­di­ci­nos dar­buo­to­jai?

Mo­bi­lia­me punk­te pa­im­ti mė­gi­niai sa­vi­val­dy­bės su­teik­tu trans­por­tu ve­ža­mi tir­ti į la­bo­ra­to­ri­ją Kau­no kli­ni­ko­se.

Kaip sa­kė punk­to koordinatorius M.Ja­sai­tis, pa­cien­tai ir punk­tas at­sa­ky­mų tu­ri su­lauk­ti maž­daug per pa­rą, o nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jį to­kie as­me­nys iš nu­ro­dy­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bus ga­be­na­mi gy­dy­mui grei­čiau­siai į Kau­no kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę, duo­me­nys apie to­kius at­ve­jus per­duo­da­mi Na­cio­na­li­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trui, kad bū­tų vyk­do­ma su to­kiu as­me­niu kon­tak­tų tu­rė­ju­sių žmo­nių izo­lia­ci­ja bei ste­bė­se­na.

Mo­bi­lia­me punk­te dir­ban­tys me­di­kai, M.Ja­sai­čio tvir­ti­ni­mu, kol kas tu­ri pa­kan­ka­mai ap­sau­gos prie­mo­nių – kom­bi­ne­zo­nų, aki­nių, kau­kių, gal­vos ir ko­jų ap­dan­ga­lų, jų tu­rė­tų už­tek­ti iki mė­ne­sio pa­bai­gos, vė­liau jų ti­ki­ma­si gau­ti.

At­sa­ky­da­mas į klau­si­mus, kaip bus tik­ri­na­mi pa­tys mo­bi­laus punk­to dar­buo­to­jai, ar tam tu­ri­ma pa­tik­ros tes­tų, punk­to va­do­vas si­tu­a­ci­jos ne­vy­nio­jo į va­tą: „Po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jai to­kių tes­tų kol kas ne­tu­ri, rei­kia už­sa­ky­ti.“

Ar jie bus už­sa­ko­mi, nes me­di­kai punk­te dir­ba iš tie­sų ko­ro­na­vi­ru­sui pa­vo­jin­go­mis są­ly­go­mis? M.Ja­sai­tis at­sa­kė, kad to­kių tes­tų po­rei­kis mo­bi­lia­me punk­te dir­ban­tiems me­di­kams per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, ti­ki­ma­si, kad šie tes­tai ar­ti­miau­siu me­tu bus nu­pirk­ti.

Dau­gė­ja aly­tiš­kių ka­ran­ti­na­vi­mo vie­to­je, na­muo­se izo­lia­vo­si „Dai­na­vos“ an­sam­blie­čiai

Va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­riuo ša­ly­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so, sa­vi­val­dy­bės įpa­rei­go­tos įreng­ti ka­ran­ti­na­vi­mo vie­tas, skir­tas izo­liuo­tis as­me­nims, grį­žu­siems iš už­sie­nio ir dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – kar­tu gy­ve­nan­čių šei­mos na­rių, tu­ri­mo ma­žo gy­ve­na­mo­jo plo­to ne­ga­lin­tiems 14 die­nų izo­lia­ci­jos pri­si­tai­ky­ti na­muo­se.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė tam sky­ru­si 10 kambarių vieš­bu­tį, esan­tį sta­dio­ne, šis ob­jek­tas pri­klau­so Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui.

Kiekviename viešbučio kam­baryje yra po dvi vietas, tad čia rengia­masi apgyvendinti 20 as­menų.

Iki vakarykštės dienos čia gy­ve­no penki asmenys.

Me­ro pa­ste­bė­ji­mu, jei­gu vieš­bu­ty­je pri­stig­tų vie­tų, izo­lia­ci­jai aly­tiš­kiai bū­tų ap­gy­ven­di­na­mi sta­dio­ne esan­čio­je spor­to sa­lė­je, su ka­riš­kiais jau su­tar­ta dėl lo­vų sky­ri­mo ir pa­sta­ty­mo.

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mą nuo vakar grį­žu­sie­ji iš už­sie­nio iš oro uos­tų, trau­ki­nių sto­čių ar lai­vų kel­tų as­me­nys tu­ri bū­ti pa­si­i­ma­mi tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rių gy­ven­to­jai jie yra, ir apgyvendinti karantinavimo vietose privalomai 14 dienų izolia­cijai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ko­vo 25-ąją par­si­ga­be­no daugiau kaip 10 asme­nų. Vi­si jie apgyven­dinti stadiono viešbutyje.

Kaip pa­ste­bė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­tro va­do­vė Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, kai ku­rie aly­tiš­kiai, už­sie­ny­je pra­gy­ve­nę 10–15 me­tų, šiuo me­tu grįž­ta nuo­la­ti­niam gy­ve­ni­mui dėl pas mus tei­kia­mos ge­res­nės me­di­ci­ni­nės prie­žiū­ros.

Izo­lia­ci­jos pri­rei­kė ir mies­to dai­nų bei šo­kių ko­lek­ty­vo „Dai­na­va“ an­sam­blie­čiams ir jų rė­mė­jams, ku­rie už­va­kar, ko­vo 24-ąją, grį­žo iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos.

Kaip sa­kė šio an­sam­blio pre­zi­den­tas Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius, nuo ko­vo 8-osios iki 23-io­sios į šią ša­lį bu­vo iš­vy­kę 18 an­sam­blio dai­ni­nin­kų ir šo­kė­jų, ku­rių 13 – iš Aly­taus, ki­ti iš Vil­niaus, taip pat 12 an­sam­blio rė­mė­jų iš vi­sos Lie­tu­vos. Iš vi­so – 30 as­me­nų.

„Dai­na­va“ Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nės bu­vo pa­kvies­ta su­reng­ti kon­cer­tą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čio pro­ga.

Ar ne­rei­kė­jo to­kios ke­lio­nės ati­dė­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės? R.Amb­ro­že­vi­čius at­sa­kė: „To­kią iš­vy­ką pla­na­vo­me prieš aš­tuo­nis mė­ne­sius. Kiek ži­nau, iki ko­vo 14-osios to­je ša­ly­je ne­bu­vo už­si­krė­tu­sių­jų ko­ro­na­vi­ru­su.“

Kaip da­bar skel­bia­ma, Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je yra per 200 šiuo vi­ru­su už­si­krė­tu­sių as­me­nų.

„Dai­na­vos“ an­sam­blis už­va­kar kel­tu grį­žo į Klai­pė­dą ir, kaip tvir­ti­no jos pre­zi­den­tas, vi­siems na­riams bu­vo pa­ma­tuo­ta tem­pe­ra­tū­ra, nė vie­nas ne­karš­čia­vo, pa­si­ra­šy­ta dėl sa­vi­i­zo­lia­ci­jos, nu­ro­dy­ti ka­ran­ti­na­vi­mo­si ad­re­sai ir pa­čių pa­si­sam­dy­tu au­to­bu­su grįž­ta į Aly­tų: „Vi­si tu­ri­me są­ly­gas izo­liuo­tis na­muo­se. Aš pats da­bar gy­ve­nu vie­nas, žmo­na ap­si­gy­ve­no pas ma­mą.“

Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sio aly­tiš­kio ben­dra­vi­mo ra­tas – iki 15 žmo­nių

Šios sa­vai­tės pra­džio­je pa­aiš­kė­jo, kad ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas vie­nam aly­tiš­kiui, ku­ris ko­vo 10-ąją grį­žo iš Ai­ri­jos, po to dar maž­daug sa­vai­tę dir­bo.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį kovo 21-ąją, jis na­muo­se pa­si­ju­to blo­gai, pa­skam­bi­no te­le­fo­nu 1808 ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bu­vo iš­vež­tas į San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­trą, čia jam ir bu­vo nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.

Vy­ras Aly­taus gy­dy­mo įstai­go­se ne­si­lan­kė.

Prieš mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to ati­da­ry­mą su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je mies­to me­ro N.Ce­siu­lio pa­pra­šius pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sį kol kas vie­nin­te­lį aly­tiš­kį, mies­to va­do­vas pa­reiš­kė, kad te­ko su juo pas­ta­ruo­ju me­tu ben­drau­ti: „Jis jau­čia­si ge­rai. Dau­giau nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti.“

Me­ras su­ti­ko su tuo, kad ne­ži­nant dau­giau de­ta­lių apie už­si­krė­tu­sį aly­tiš­kį, jo ben­dra­vi­mo ra­tą, tarp žmo­nių ky­la di­de­lė bai­mė. Ta­čiau, kaip pa­brė­žė me­ras, toks yra As­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mas.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė taip pat įsta­ty­miš­kai ne­ga­lė­jo įvar­dy­ti net už­si­krė­tu­sio aly­tiš­kio gy­ve­na­mo­jo mik­ro­ra­jo­no: „Ga­liu pa­sa­ky­ti tiek, kad tai apie 40 me­tų vy­ras. Aly­tu­je jis tu­rė­jo ma­žai kon­tak­tų, – su ne­di­de­le šei­ma ir ne­di­de­liu ben­dra­dar­bių ra­tu. Jo ben­dra­vi­mo ra­tas – iki 15 žmo­nių. Vi­si jie yra izo­lia­vę­si, ko­ro­na­vi­ru­so po­žy­mių ne­tu­ri, mes tu­ri­me vi­sų kon­tak­tus, nuo­lat kon­tak­tuo­ja­me, ste­bi­me jų būk­lę.“

Vy­ras dir­bo Aly­tu­je re­gist­ruo­to­je įmo­nė­je, ku­ri dar­bų tu­ri vi­so­je Lie­tu­vo­je, už­si­krė­tęs aly­tiš­kis į dar­bą va­ži­nė­jo su ke­liais ben­dra­dar­biais in­di­vi­du­a­liu trans­por­tu.

  Komentaras

  Tik pagalvokite: "Dai­na­va“ Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nės bu­vo pa­kvies­ta su­reng­ti kon­cer­tą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 30-me­čio pro­ga." Lygtai ta bendruomenė apie Lietuvą ką nors žinotų. O toje bendruomenėje dabar yra apie 60 narių. Nieko sau. Būtinai reikėjo. O gal geriau jau jie būtų nuvažiavę į kokį Didžiasalį...

  Komentaras

  "...kai ku­rie aly­tiš­kiai, už­sie­ny­je pra­gy­ve­nę 10–15 me­tų, šiuo me­tu grįž­ta nuo­la­ti­niam gy­ve­ni­mui dėl pas mus tei­kia­mos ge­res­nės me­di­ci­ni­nės prie­žiū­ros." Ir grįžta su virusais. Ir žmones užkrečia. Ir kaip tokius žmones pavadinti? Bijau pasakyti. Bet jie tokie yra...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.