Kon­ser­vų ce­cho san­dė­liai tuš­tė­ja, pri­rei­kė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2020 Kovas 26
Rivona Alytuje
Sterilizuotojas Dainius Kareiva Alytaus konservų ceche dirba nuo pat jo atidarymo - jau 10 metų.
„Nor­fos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti Vil­niaus ben­dro­vė „Ri­vo­na“ Aly­tu­je jau de­šimt me­tų tu­ri vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos ce­chą. Jis vei­kia tuo pa­čiu ad­re­su Pu­ti­nų gat­vė­je kaip ir šiai įmo­nei pa­val­dus ki­tas pa­da­li­nys – pie­ni­nė. Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­min­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, – ce­cho san­dė­liai ėmė tuš­tė­ti, sie­kiant pa­di­din­ti ga­my­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai.

Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų pa­klau­sa

„Ri­vo­nos“ kon­ser­vų ce­chas Aly­tu­je ga­mi­na apie 90 rū­šių ga­mi­nių – ma­ri­nuo­tas dar­žo­ves, vai­sius, pie­va­grybius, uo­gie­nes, dže­mus, pa­da­žus, dar­žo­vių sriu­bas stik­li­niuo­se in­duo­se nuo 160 gra­mų iki 3 lit­rų tal­pos.

Per­nai ce­che pa­ga­min­ta 3,5 tūkst. to­nų pro­duk­ci­jos, apy­var­ta sie­kė 3,8 mln. eu­rų be PVM.

Tai vie­nin­te­lis vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ce­chas Pie­tų Lie­tu­vo­je.

Kaip sa­kė šio ce­cho va­do­vas Au­ri­mas Gar­ga­sas, pa­grin­di­niai įmo­nei rei­ka­lin­gos ža­lia­vos tie­kė­jai yra Lie­tu­vos ūki­nin­kai, ta­čiau šiems ne­pa­tei­kus bū­ti­no kie­kio vai­sių ir dar­žo­vių, ypač dėl pra­ėju­sią va­sa­rą su­si­klos­čiu­sių ne­pa­lan­kių gam­tos są­ly­gų, jas te­ko pirk­ti iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos ir ki­tų ša­lių.

Pa­grin­di­niai „Ri­vo­nos“ kon­ser­vuo­tos pro­duk­ci­jos už­sa­ko­vai – taip pat iš Lie­tu­vos. O li­ku­si da­lis dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Ru­si­ją, Vo­kie­ti­ją ir An­gli­ją.

Ce­cho va­do­vo pa­si­tei­ra­vus, ko­kios pro­duk­ci­jos kiek­vie­nais me­tais nu­per­ka­ma dau­giau­sia, A.Gar­ga­sas at­sa­kė: „Vie­na­reikš­miai – kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių. Jų daug per­ka ne tik lie­tu­viai, bet ir vi­sų Bal­ti­jos ša­lių, ku­rioms tie­kia­me pro­duk­ci­ją, gy­ven­to­jai. Šios mū­sų pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ypač pa­di­dė­ja šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, kai pra­de­da­mi ga­min­ti šal­ti­barš­čiai.“

Pas­ta­ruo­ju me­tu, pra­dė­jus plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui, „Ri­vo­nos“ Aly­taus kon­ser­vų ce­cho dar­buo­to­jai pa­ste­bė­jo iš­au­gu­sią jų pro­duk­ci­jos pa­klau­są, ėmė spar­čiai tuš­tė­ti ce­cho san­dė­liai.

„Ypač jau­čia­ma kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių sriu­bų, kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių pa­da­že, taip pat kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­sa. Ma­nau, kad tai tik­rai su­si­ję su gy­ven­to­jų mais­to at­sar­gų kau­pi­mu da­bar­ti­niu Lie­tu­vai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu. Mū­sų ga­mi­na­mos kon­ser­vuo­tos dar­žo­vių sriu­bos il­ges­niam lai­ky­mui tik­rai tin­ka­mos, nes jų ga­lio­ji­mo ter­mi­nas yra dve­ji me­tai. O šiuo me­tu pa­di­dė­ju­sią kon­ser­vuo­tų ma­ri­nuo­tų bu­ro­kė­lių pa­klau­są sie­čiau su anks­ti at­ši­lu­siais orais, ma­tyt, gy­ven­to­jai jau pra­dė­jo ga­min­tis šal­ti­barš­čius“, – pa­sa­ko­jo A.Gar­ga­sas.

Į dar­bą pa­pil­do­mai pri­im­ti dar­buo­to­jai

Ce­chas, dirb­da­mas įpras­ti­ne tvar­ka, pa­pras­tai tu­ri apie 40 dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba dviem pa­mai­no­mis.

Pa­di­dė­jus kai ku­rių pro­duk­tų pa­klau­sai ir da­liai nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų su­sir­gus įpras­ti­nė­mis li­go­mis, dviem pri­si­tai­kius sa­vi­i­zo­lia­ci­ją po grį­ži­mo iš už­sie­nio vals­ty­bių, ce­chas šią sa­vai­tę į dar­bą pri­ėmė pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.

Pa­pil­do­mai įdar­bin­ti kol kas še­ši žmo­nės. Ce­cho va­do­vo tvir­ti­ni­mu, ke­ti­na­ma pri­im­ti ir dau­giau, bet kiek kon­kre­čiai, kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti. Tai pri­klau­sys nuo ga­my­bos ap­im­čių ir nuo­la­ti­nių dar­buo­to­jų svei­ka­tos būk­lės.

Ta­čiau A.Gar­ga­sas tei­gė, kad, pa­skel­bus nau­jų dar­buo­to­jų pa­ieš­ką, jų ras­ti ne­bu­vo pa­pras­ta: „Žmo­nės, kaip pa­ste­bi­me, į dar­bus ne­si­puo­la.“

„Nor­fos“ įmo­nių tin­klo, su ku­riuo „Ri­vo­na“ yra su­si­ju­si, at­sto­vo spau­dai Da­riaus Ry­liš­kio tei­gi­mu, pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, pa­di­dė­jo il­go ga­lio­ji­mo, taip pat kai ku­rių ki­tų pre­kių apy­var­ta. Iš­au­go drus­kos, cuk­raus, alie­jaus, mė­sos ir žu­vies kon­ser­vų, švie­žios mė­sos, dez­in­fek­ci­nių skys­čių, ki­tų šva­ros ir hi­gie­nos prie­mo­nių par­da­vi­mas.

Ta­čiau D.Ry­liš­kis pa­ti­ki­no, kad pre­kių „Nor­fos“ par­duo­tu­vė­se, ku­rių Lie­tu­vo­je yra 143, tik­rai ne­pri­stigs: „Mes tu­ri­me sa­vo pie­no, mė­sos per­dir­bi­mo, vai­sių ir dar­žo­vių kon­ser­vų ga­my­bos, ku­li­na­ri­jos ga­mi­nių pa­da­li­nius, taip pat di­de­lį ki­tų pro­duk­ci­jos tie­kė­jų tin­klą. San­dė­liuo­se esa­me su­kau­pę daug il­go ga­lio­ji­mo pre­kių at­sar­gų. Di­des­nių pro­duk­tų tie­ki­mo į par­duo­tu­ves pro­ble­mų nė­ra ir, ti­ki­mės, kad ne­bus. Pa­di­dė­jus kai ku­rių mū­sų ga­my­bos pro­duk­tų pa­klau­sai, kas pa­ste­bė­ta Aly­taus kon­ser­vų ce­che, sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­pil­do­mas rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­ėmi­mas, kad ne­nu­ken­tė­tų pir­kė­jai – mū­sų pro­duk­ci­jos var­to­to­jai.“

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-log.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.