Aly­tiš­kė di­zai­ne­rė Vio­le­ta Sū­džiu­vie­nė ra­gi­na sa­ve ap­sau­go­ti sti­lin­gai

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (2)
2020 Kovas 27
Apsaugines kaukes
Šio pavasario aksesuaras – veido kaukė, kuri gali padėti išlikti sveikiems. As­me­ni­nės nuotr.
Aly­tu­je jau siu­va­mos ap­sau­gi­nės vei­do kau­kės iš li­no, jų di­zai­ną su­kū­rė V.Sū­džiu­vie­nė, o jos ga­mi­na­mos pre­kės žen­klo „Bliss by Vio­le­ta“ siu­vyk­lo­je. „Pa­na­šu, kad šį pa­va­sa­rį vei­do kau­kės taps gy­vy­biš­kai svar­biu ak­se­su­a­ru vie­šo­jo­je erd­vė­je, jau net­gi ta­po. No­ri­si, kad kau­kės bū­tų pa­trauk­lios di­zai­no pras­me, kad jas no­rė­tų ne­šio­ti taip pat ir jau­ni­mas, nes tai svar­bu dėl mū­sų vi­sų sau­gu­mo“, – sa­ko di­zai­ne­rė.

In­for­ma­ci­jos apie kau­kes ir iš ko­kių au­di­nių pa­ta­ria­ma jas ga­min­ti V.Sū­džiu­vie­nė ieš­ko­jo in­ter­ne­te. Pa­si­rin­ko li­ną, nes šis au­di­nys yra la­bai sau­gus pra­lai­du­mo pras­me ir jį leng­va pri­žiū­rė­ti. Iš jo pa­siū­tos kau­kės – daug­kar­ti­nės, jas ga­li­ma skalb­ti 40 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je ar­ba dez­in­fe­kuo­ti dez­in­fek­ci­niu purš­ka­lu ir karš­tu ly­gin­tu­vu.

La­bai ge­ri ir pra­lai­du­mo ro­dik­liai: med­vil­nės kau­kė – 80 pro­cen­tų, li­no sluoks­nis – 50–60 pro­cen­tų, o kau­kei nau­do­ja­mi ke­li sluoks­niai. Vi­di­nes da­lis su­da­ro tan­kus au­di­nys fli­ze­li­nas, ku­ris su­tvir­ti­na kau­kę. Li­no au­di­nys yra ma­lo­nus, ne­dir­gi­na odos bei ne­ke­lia aler­gi­jos, tu­ri an­ti­bak­te­ri­nių sa­vy­bių.

V.Sū­džiu­vie­nė pa­ste­bi, kad šiuo me­tu jų pa­siū­ly­to­mis kau­kė­mis su­si­do­mė­ji­mas jau­čia­mas la­bai di­de­lis, jas mie­lai per­ka ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų gy­ven­to­jai. Kau­kės siun­čia­mos pa­što­ma­tais, įsi­gy­ti ga­li­ma www.blis­sby­vio­le­ta.lt Kau­kės kai­na – 9 eu­rai, 10 pro­cen­tų nuo kiek­vie­nos kau­kės ski­ria­ma gy­dy­mo įstai­goms.

„Bliss by Vio­le­ta“ siū­lo­mos kau­kės nė­ra ser­ti­fi­kuo­tas ga­mi­nys ir jo nau­do­ji­mas pre­ven­ci­nis, ta­čiau tai pa­de­da ma­žiau lies­ti vei­dą ran­ko­mis.

Šiuo me­tu jau siū­lo­mos ir vei­do kau­kės vai­kams.

 

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.