Nr. 33 (13556)

2021-03-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 33 (13556) skaitykite:

 • Kul­tū­ros įstai­gos at­si­ve­ria at­sar­giai: dau­ge­lis pa­slau­gų – tik su iš­anks­ti­ne re­gist­ra­ci­ja
 • Aly­tu­je pra­di­nu­kai grį­žo jau į vi­sas try­li­ka mo­kyk­lų
 • Pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su Aly­tus – 15-as, Aly­taus ra­jo­nas – 40-as
 • Eri­kas ir gip­sas. 55 die­nos
 • Pa­ra­mą du­jų ba­lio­nui pa­si­keis­ti ga­li gau­ti dau­giau gy­ven­to­jų
 • Ne­de­gin­ki­te sau­sos žo­lės
 • Me­di­kai įspė­ja dėl sme­ge­nų su­tri­ki­mo mas­tų: skai­čiai tik augs
 • CO­VID-19 su­trik­dė skie­pi­ji­mo sis­te­mą: ky­la ri­zi­ka su­sirg­ti kok­liu­šu, dif­te­ri­ja, po­lio­me­li­tu
 • Fo­to­gra­fė In­ga Bal­siuk: „Por­tre­tas – tai is­to­ri­ja, ma­tuo­ja­ma šimt­me­čiais”
 • Žygi­man­tas Mau­ri­cas: tva­ru­sis eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas nu­si­ke­lia į ki­tus me­tus
 • Aly­taus mies­to ka­pi­nė­se bus su­rink­tos nu­lū­žu­sios ša­kos, va­lo­mi ta­kai, tvar­ko­ma ko­lum­ba­riu­mo te­ri­to­ri­ja
 • Tuš­čia už­gai­da ma­ny­ti, kad pa­so­di­nus ąžuo­lą jis tau tuoj teiks paunks­nę
 • Iliust­ra­to­rė Gab­rie­lė Pen­čy­lai­tė: „Ko­mik­sų skai­ty­mas – ke­lio­nė”
 • Tarp ant­ro­kų ko­mik­sų – Si­mui III vie­ta
 • Vėl su­ksi­me laik­ro­džius: pa­sek­mės ir spren­di­mai ge­res­nei vai­kų sa­vi­jau­tai
Sa­vo gy­ve­ni­mo ke­liais mes ei­na­me skir­tin­gai: vie­ni ju­da­me sta­bi­liai, ki­ti džiaugs­min­gai pa­si­šo­ki­nė­da­mi, tre­ti – abe­jo­da­mi sa­vo pa­si­rin­ki­mu, dar ki­tus rei­kia...
Vis daugiau dėmesio pasaulyje pradėjus skirti ekologijos klausimui, ne maža dalis būstą besirenkančių naujakurių rąstinį namą svarsto, kaip vieną iš nuolatiniam gyvenimui tinkamiausių būsto variantų....
Atrodo paprasta - arbatos puodeliui tereikia gerų arbatžolių, tiesa? Ne visada. Kad arbata iš tiesų atskleistų reikia tinkamų salygų:
„Jo­kių kon­kre­čių ži­nių, kaip ga­lė­tų vyk­ti nuo šio pir­ma­die­nio leis­tos kon­sul­ta­ci­jos gy­vai abi­tu­rien­tams, dar ne­sa­me ga­vę. Ma­no nuo­mo­ne, tai yra la­bai keis­tas ir sun­kiai...
Ko­ro­na­vi­ru­sas pa­ko­re­ga­vo vi­sų mū­sų pla­nus. Kon­tak­ti­nio ben­dra­vi­mo la­bai trūks­ta vai­kams, ypač spe­cia­lių­jų po­rei­kių, ne­ga­lią tu­rin­tiems mo­ki­niams iš­skir­ti­nai svar­bus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.