Nr. 32 (13555)

2021-03-22

„Alytaus naujienų“ numeryje 32 (13555) skaitykite:

  • Bur­bu­lai
  • Aly­taus ra­jo­no ma­žiau­sie­ji grį­žo į kon­tak­ti­nį mo­ky­mą
  • Aly­tu­je ser­gan­čių­jų ko­ro­na­vi­ru­su – 106, Aly­taus ra­jo­ne – 25
  • Įsi­bė­gė­jo nau­jų vi­suo­me­ni­nio trans­por­to lau­ki­mo pa­vil­jo­nų įren­gi­mo bei esa­mų per­kė­li­mo į ki­tas vie­tas dar­bai
  • Skur­das šei­mo­je – ne tik tė­vų, bet ir vai­kų pro­ble­ma
  • Putinų gimnazijai – 11 metų (...o atvirlaiškiai plaukia!)
  • „Me­no avi­lio” ins­ta­lia­ci­jo­je – re­gio­nų ki­no te­at­rai pro spe­cia­lų žiū­ro­ną
  • Va­ka­rė Sau­lė­nai­tė – „Lais­vės TV” Jau­nų­jų žur­na­lis­tų aka­de­mi­jos na­rė
Taip va­kar, ko­vo 17-ąją, sa­kė nuo­to­li­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę va­sa­rį Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je įsi­stei­gu­sios Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus...
Šį mė­ne­sį Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) su­de­ri­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ 2020–2022 me­tų...
Prieš sep­ty­ne­rius me­tus ma­no tė­tis bu­vo pa­skir­tas dirb­ti Len­ki­jo­je. Nu­spren­dė­me, jog ke­liau­si­me ten su vi­sa šei­ma, to­dėl su­si­ra­do­me jau­kų būs­tą Var­šu­vos pa­kraš­ty­je ir...
Prieš­pas­ku­ti­nis XX am­žiaus de­šimt­me­tis Aly­tu­je pa­žen­klin­tas vie­nos iš dvie­jų di­džiau­sių So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių med­vil­nės ga­myk­lų – LKP 60-me­čio...
Kaip skel­bia Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja, pa­val­di Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ko­vo 18-ąją Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­ti 108 bri­tiš­kos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.