„Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tras tu­ri bū­ti per­tvar­ko­mas sie­kiant per me­tus su­tau­py­ti apie 120 tūkst. eu­rų” (13)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr
Taip va­kar, ko­vo 17-ąją, sa­kė nuo­to­li­nę spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gę va­sa­rį Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je įsi­stei­gu­sios Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai Va­le­ri­jus Ven­cius, Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, Čes­lo­vas Dau­gė­la ir šios gru­pės se­niū­nas Gin­tau­tas An­driuš­ke­vi­čius. Jie jau pa­tei­kė spren­di­mo pro­jek­tą dėl Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro per­tvar­ky­mo iki šių me­tų gruo­džio pa­bai­gos funk­ci­jas per­duo­dant ki­toms sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms. Taip pat spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­sa­ky­ta prieš ne­po­tiz­mą – tar­ny­bi­nės pa­dė­ties nau­do­ji­mą gi­mi­nėms ir drau­gams pro­te­guo­ti.

„Mies­tui tik­rai rei­kia tau­py­ti“

G.An­driuš­ke­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, vie­na įmo­nė pa­pras­tai vyk­do vie­ną veik­lą, o Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre jos net ke­lios: spor­to, re­a­bi­li­ta­ci­jos ir slau­gos: „Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras ga­lė­tų per­im­ti spor­ti­nę veik­lą, o Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė – slau­gą ir re­a­bi­li­ta­ci­ją. Įvyk­džius to­kią per­tvar­ką bū­tų tau­po­mos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos, jas mies­tas tik­rai tu­ri kur pa­nau­do­ti. Ir švie­ti­mui, ir so­cia­li­nei ap­sau­gai.“

Jis pa­mi­nė­jo, kad per­nai mies­to iž­das ne­su­rin­ko 2,4 mln. eu­rų, va­di­na­si, at­ėjo me­tas tau­py­ti.

„Gal sa­vi­val­dy­bė­je ne vi­si mo­ka skai­čiuo­ti, bet mies­tui tik­rai rei­kia tau­py­ti ir vie­nas iš bū­dų – mū­sų siū­ly­mas per­tvar­ky­ti Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą pa­skirs­tant jo funk­ci­jas ki­toms sa­vi­val­dy­bės įstai­goms. Šio cen­tro pa­slau­gas ga­lė­tų teik­ti sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tai“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo Č.Dau­gė­la.

V.Ven­ciaus tei­gi­mu, per­tvar­kius šį cen­trą jo da­bar tei­kia­mos pa­slau­gos tik­rai ne­nu­ken­tė­tų, dar net pa­ge­rė­tų, nes li­go­ni­nė tu­ri pa­tir­ties teik­ti slau­gos pa­slau­gas, o Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras – spor­to pa­slau­gas: „Tik­rai ne­nu­ken­tė­tų Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tre dir­ban­tys, pa­vyz­džiui, slau­gy­to­jai ar jų pa­dė­jė­jai, jų reik­tų ir li­go­ni­nei. Ta­čiau mes kal­ba­me apie vie­nos sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos per­tvar­ką sie­kiant tau­py­ti lė­šas jos ad­mi­nist­ra­vi­mui.“

Kaip tvir­ti­no L.Ra­dze­vi­čiū­tė, siū­lo­ma­me per­tvar­ky­ti mi­nė­ta­me cen­tre slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai yra men­ki, li­go­ni­nė­je šių dar­buo­to­jų al­gos di­des­nės, tad tai dar kar­tą liu­di­ja, kad per­tvar­ka kai ku­riems cen­tro dar­buo­to­jams bū­tų nau­din­ga.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės na­riai su­skai­čia­vo, kad po to­kios per­tvar­kos per me­tus bū­tų su­tau­po­ma apie 120 tūkst. eu­rų. Jie spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ak­cen­ta­vo, kad slau­gos ir spor­to bei re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos pa­siū­ly­ta­me per­tvar­ky­ti cen­tre to­liau bū­tų tei­kia­mos, tik už jų tei­ki­mą bū­tų at­sa­kin­gos ki­tos sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios įstai­gos.

Pa­si­tei­ra­vus, kas per­im­tų il­ga­lai­kių glo­bos pa­slau­gų tei­ki­mą iš Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, L.Ra­dze­vi­čiū­tė sa­kė, kad apie tai bū­tų dis­ku­tuo­ja­ma, šias pa­slau­gas ga­lė­tų teik­ti kaž­ko­kios aso­cia­ci­jos ben­dra­dar­biau­jant su sa­vi­val­dy­be, to­kių pa­vyz­džių yra Drus­ki­nin­kų ir Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bė­se.

Ka­dan­gi siū­lo­mo per­tvar­ky­ti cen­tro da­li­nin­kas yra ne tik sa­vi­val­dy­bė, bet Lie­tu­vos Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­rius, dėl per­tvar­kos rei­kės gau­ti jo pri­ta­ri­mą. Ta­čiau spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je bu­vo pa­ste­bė­ta, kad mi­nė­tos drau­gi­jos sky­rius yra ma­ža­sis da­li­nin­kas, di­dy­sis – sa­vi­val­dy­bė.

 

Koks įžvelg­tas ne­po­tiz­mas?

Ne­po­tiz­mą – tar­ny­bi­nės pa­dė­ties pa­nau­do­ji­mą gi­mi­nėms ir drau­gams pro­te­guo­ti Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės atstovai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je įžvel­gė dvie­juo­se as­pek­tuo­se, su­si­ju­siuo­se su Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tru.

„Prieš tre­jus me­tus šio cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­sas bu­vo spe­cia­liai pri­tai­ky­tas jo lai­mė­to­jai Ir­mai Mas­ke­liū­nie­nei, bu­vo da­ro­ma vis­kas, kad ji ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus. Ta­čiau Kau­no apy­gar­dos teis­mas per­nai pa­nai­ki­no kon­kur­so re­zul­ta­tus, lai­mė­to­ja įdar­bin­ta di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja. Šį penk­ta­die­nį vyks nau­jas šio cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­sas, ga­liu la­žin­ti, kad lai­mės tas pats as­muo, tai yra galutiniame rezultate su juo bus pasira­šyta darbo sutartis“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė L.Ra­dze­vi­čiū­tė, be­je, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­pra­šiu­si šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ti kaip ste­bė­to­ja.

Ji pa­reiš­kė, kad tiek ją, tiek ki­tus mies­to ta­ry­bos na­rius yra pa­sie­ku­si in­for­ma­ci­ja ne­va I.Mas­ke­liū­nie­nę ir vi­ce­me­rę Jur­gi­tą Šu­ke­vi­čie­nę sie­ja gi­mi­nys­tės ry­šiai, to­dėl cen­tro di­rek­to­rė tu­ri tam tik­rą už­nu­ga­rį sa­vi­val­dy­bė­je.

Ta­čiau „Aly­taus nau­jie­noms“ J.Šu­ke­vi­čie­nės ir I.Mas­ke­liū­nie­nės pa­si­tei­ra­vus, ar jos yra gi­mi­nės, abi tai pa­nei­gė.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  link1
  link2
  link3
  link4
  link5
  link6
  link7
  link8
  link9
  link10
  link11
  link12
  link13
  link14
  link15
  link16
  link17
  link18
  link19
  link20
  link21
  link22
  link23
  link24
  link25
  link26
  link27
  link28
  link29
  link30
  link31
  link32
  link33
  link34
  link35
  link36
  link37
  link38
  link39
  link40
  link41
  link42
  link43
  link44
  link45
  link46
  link47
  link48
  link49
  link50
  link51
  link52
  link53
  link54
  link55
  link56
  link57
  link58
  link59
  link60
  link61
  link62
  link63
  link64
  link65
  link66
  link67
  link68
  link69
  link70
  link71
  link72
  link73
  link74
  link75
  link76
  link77
  link78
  link79
  link80
  link81
  link82
  link83
  link84
  link85
  link86
  link87
  link88
  link89
  link90
  link91
  link92
  link93
  link94
  link95
  link96
  link97
  link98
  link99
  link100
  link101
  link102
  link103
  link104
  link105
  link106
  link107
  link108
  link109
  link110
  link111
  link112
  link113
  link114
  link115
  link116
  link117
  link118
  link119
  link120
  link121
  link122
  link123
  link124
  link125
  link126
  link127
  link128
  link129
  link130
  link131
  link132
  link133
  link134
  link135
  link136
  link137
  link138
  link139
  link140
  link141
  link142
  link143
  link144
  link145
  link146
  link147
  link148
  link149
  link150
  link151
  link152
  link153
  link154
  link155
  link156
  link157
  link158
  link159
  link160
  link161
  link162
  link163
  link164
  link165
  link166
  link167
  link168
  link169
  link170
  link171
  link172
  link173
  link174
  link175
  link176
  link177
  link178
  link179
  link180
  link181
  link182
  link183
  link184
  link185
  link186
  link187
  link188
  link189
  link190
  link191
  link192
  link193
  link194
  link195
  link196
  link197
  link198
  link199
  link200
  link201
  link202
  link203
  link204
  link205
  link206
  link207
  link208
  link209
  link210
  link211
  link212
  link213
  link214
  link215
  link216
  link217
  link218
  link219
  link220
  link221
  link222
  link223
  link224
  link225
  link226
  link227
  link228
  link229
  link230
  link231
  link232
  link233
  link234
  link235
  link236
  link237
  link238
  link239
  link240
  link241
  link242
  link243
  link244
  link245
  link246
  link247
  link248
  link249
  link250
  link251
  link252
  link253
  link254
  link255
  link256
  link257
  link258
  link259
  link260
  link261
  link262
  link263
  link264
  link265
  link266
  link267
  link268
  link269
  link270
  link271
  link272
  link273
  link274
  link275
  link276
  link277
  link278
  link279
  link280
  link281
  link282
  link283
  link284
  link285
  link286
  link287
  link288
  link289
  link290
  link291
  link292
  link293
  link294
  link295
  link296
  link297
  link298
  link299
  link300
  link301
  link302
  link303
  link304
  link305
  link306
  link307
  link308
  link309
  link310
  link311
  link312
  link313
  link314
  link315
  link316
  link317
  link318
  link319
  link320
  link321
  link322
  link323
  link324
  link325
  link326
  link327
  link328
  link329
  link330
  link331
  link332
  link333
  link334
  link335
  link336
  link337
  link338
  link339
  link340
  link341
  link342
  link343
  link344
  link345
  link346
  link347
  link348
  link349
  link350
  link351
  link352
  link353
  link354
  link355
  link356
  link357
  link358
  link359
  link360
  link361
  link362
  link363
  link364
  link365
  link366
  link367
  link368
  link369
  link370
  link371
  link372
  link373
  link374
  link375
  link376
  link377
  link378
  link379
  link380
  link381
  link382
  link383
  link384
  link385
  link386
  link387
  link388
  link389
  link390
  link391
  link392
  link393
  link394
  link395
  link396
  link397
  link398
  link399
  link400
  link401

  Komentaras

  todėl, kad tarp iniciatorių šmėžuoja ta ponia, šiukštu, negalima leistis į tokią "perorganizavimo" aferą. Beje, ar jau pamiršote, kaip savivaldybei dirigavę socdemai "sutaupė", uždarydami neįgaliųjų reabilitacijos centrą(dėl pavadinimo galiu klysti), buvusį Ulonų gatvėje prie šv.Kazimiero bažnyčios. Tada buvo ūbaujama, jog savivaldybė kasmet sutaupys 200 tūkst. Lt - mizerinę sumelę. Kiek metų tuščias stūkso tas pastatas, teikęs labai reikalingas paslaugas?

  Komentaras

  kam vadovės vietos reikia. tą jau pastebėjo pirmasis komentatorius. Gėda. Esu turėjusi reikalų su šia įstaiga ir ne kartą, pasakysiu tiek, kad nė vienas iki Maskeliūnienės tiek nepadarė pažangos šiai įstaigai, kaip ši vadovė. Tikrai ji dirba nuoširdžiai, labai atsakingai ir supratimą turi. O ir ligotiems, gyvenimo rudenyje esantiems reikia motiniško švelnumo, paguodos, ko tikrai, neužsigaukite vyrai, jums neduota. Tad ir nesiveržkite į tokios jautrios įstaigos vadovų postus.

  Komentaras

  Keturiems komunarams klausimas? Ar įrodysite, kad Šukevičienės giminė Maskeliūnienė? Lojo ant Grigaravičiaus, lojo ant Ramanauskų, lojo ir los kalė, bet neįrodo savo melo. Į Policijos kvietimus nereguoja, parodymų neduoda ....gerai tokioms loti.

  Komentaras

  Ką kiša Radzevičiūtė į Maskeliūnienės vietą? Ir Daugėlai klausimas? Ar jau gražinai miestui 500 000 e.? Venciui klausimas? Ar sau darbo vietos ieškote nes nuo birželio nebūsite1 Sodros direktorius?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.