Aly­taus ši­lu­mos ūkis: pir­mos mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos po su­sig­rą­ži­ni­mo iš nuo­mi­nin­kų ir by­li­nė­ji­ma­sis dėl mi­li­jo­nų (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ turtą iš „Litesko“ perėmė 2019 metų birželio 1 dieną.
Miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ turtą iš „Litesko“ perėmė 2019 metų birželio 1 dieną.
Šį mė­ne­sį Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) su­de­ri­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ 2020–2022 me­tų in­ves­ti­ci­jas į Dzū­ki­jos sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį. Jų dy­dis – be­veik 5,4 mln. eu­rų. Tai pir­mos mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos į mies­to ši­lu­mos ūkį po jo su­sig­rą­ži­ni­mo iš nuo­mi­nin­kų – pran­cū­zų kom­pa­ni­jos „Ve­o­lia“, anksčiau besivadinusios „Dalkia“ pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je ben­dro­vės „Li­tes­ko“. Iš pas­ta­ro­sios mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per teis­mą ban­do iš­si­rei­ka­lau­ti 22,6 mln. eu­rų už ne­va ne­tei­sė­tai tam tik­rą lai­ką val­dy­tą tur­tą, ne­pa­deng­tą ku­ro są­nau­dų ir nuo­mos mo­kes­čio skir­tu­mą. Taip pat teis­me dar ne­iš­spręs­tas klau­si­mas dėl mies­to sa­vi­val­dy­bės ir da­bar­ti­nių ši­lu­mos tie­kė­jų mo­kė­ti­nos kom­pen­sa­ci­jos „Li­tes­ko“ už per­duo­tą nau­do­ti bio­ku­ro jė­gai­nę, ku­rios ver­tė – mi­li­jo­ni­nė. Kaip Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je at­si­ra­do ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas, iš ku­rio ši­lu­mą per­ka „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“?

Už skai­tik­lių nuo­to­li­nį nu­skai­ty­mą per me­tus ne­be­rei­kės mo­kė­ti 360 tūkst. eu­rų

Kaip sa­kė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, nors VERT tik da­bar su­de­ri­no 2020–2022 me­tų in­ves­ti­ci­jas į mies­to ši­lu­mos ūkį, kai ku­rios jau bu­vo pa­da­ry­tos per­nai: „To­kia yra tvar­ka, vie­nos in­ves­ti­ci­jos su­de­ri­na­mos prieš jų at­li­ki­mą, ki­tos jau tai pa­da­rius. Tad iki šiol iš be­veik 5,4 mln. eu­rų dar­bų at­lik­ta maž­daug už mi­li­jo­ną.“

Per­nai ši­lu­mos tie­kė­jai įdie­gė var­to­to­jų karš­to van­dens skai­tik­lių nuo­to­li­nio duo­me­nų nu­skai­ty­mo sis­te­mą. Iki tol tu­rė­jo tai­ky­tis su pa­li­ki­mu iš „Li­tes­ko“, iš ku­rios mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ iš­nuo­mo­tą tur­tą su­sig­rą­ži­no 2019-ųjų bir­že­lio pra­džio­je.

Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ICOR įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čiai Vil­niaus ben­dro­vei „Axio­ma ser­vi­sas“ bu­vo su­teik­ta tei­sė at­lik­ti mi­nė­tą duo­me­nų nu­skai­ty­mą, o kai ku­rie ICOR va­do­vai ir ak­ci­nin­kai bu­vo su­si­ję su aukš­to­mis pa­rei­go­mis „Li­tes­ko“.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ 422 mies­to ob­jek­tuo­se yra karš­to van­dens tie­kė­jai. Pe­rė­mus ši­lu­mos ūkį iš„Li­tes­ko“, bu­vo per­im­ti ir vi­si įsi­pa­rei­go­ji­mai dėl karš­to van­dens tie­ki­mo ir ap­skai­tos. Bu­vęs mies­to ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kas 420 ob­jek­tų bu­vo įren­gęs karš­to van­dens skai­tik­lius su nuo­to­li­niu nu­skai­ty­mu, jie da­bar taip pat pri­klau­so „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“.

„Li­tes­ko“ bu­vo su­da­riu­si su­tar­tį dėl nuo­to­li­nio ši­lu­mos ir karš­to van­dens skai­tik­lių nu­skai­ty­mo su „Axio­ma ser­vi­su“ ir da­bar­ti­niai ši­lu­mos tie­kė­jai šiai ben­dro­vei per me­tus tu­rė­jo mo­kė­ti 360 tūkst. eu­rų.

Ka­dan­gi per­nai „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ maž­daug už 750 tūkst. eu­rų įdie­gė sa­vo ši­lu­mos ir karš­to van­dens skai­tik­lių nuo­to­li­nio duo­me­nų nu­skai­ty­mo sis­te­mą, įsi­gi­jo tam rei­ka­lin­gą įran­gą, „Axio­ma ser­vi­sui“ ne­be­rei­kia mo­kė­ti mi­nė­tos pi­ni­gų su­mos per me­tus.

Iki me­tų pa­bai­gos nu­ma­ty­ta pa­keis­ti du su­si­dė­vė­ju­sius ka­ti­lus

Iki šių me­tų pa­bai­gos nu­ma­ty­ta pa­keis­ti su­si­dė­vė­ju­sius du iš­kas­ti­niu ku­ru – gam­ti­nė­mis du­jo­mis ir ma­zu­tu – kū­re­na­mus ka­ti­lus. Tai 1967 me­tais pa­sta­ty­tą 58 me­ga­va­tų van­dens šil­dy­mo ka­ti­lą ir 1968 me­tais įreng­tą 35 me­ga­va­tų ga­ro ka­ti­lą.

Vie­toj jų bus pa­sta­ty­ti du nau­ji 30 me­ga­va­tų ga­lios gam­ti­nė­mis du­jo­mis kū­re­na­mi van­dens šil­dy­mo ka­ti­lai, vie­nas jų ga­lės dirb­ti dvie­jų rū­šių ku­ru – gam­ti­nė­mis du­jo­mis ir dy­ze­li­nu.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­rius M.Ne­var­daus­kas pa­brė­žė, kad nau­jų ka­ti­lų iš­me­ta­mas pra­mo­ni­nių ter­ša­lų – azo­to ok­si­dų kie­kis ati­tiks nuo 2023 me­tų įsi­ga­lio­sian­čius Eu­ro­pos Są­jun­gos ap­lin­ko­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus.

O abie­jų nau­jų ka­ti­lų įren­gi­mas kai­nuos apie 3,5 mln. eu­rų, plius apie 60 tūkst. eu­rų jų tech­ni­nių pro­jek­tų pa­ren­gi­mas.

Taip pat nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti ma­zu­to ūkį, šią ku­ro rū­šį pa­kei­čiant į dy­ze­li­ną, re­konst­ruo­ti ši­lu­mos tin­klus dėl mies­to in­fra­struk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo ir plėt­ros, įreng­ti dū­mų re­cir­ku­lia­ci­jos ven­ti­lia­to­rių bio­ku­ro jė­gai­nei.

Tai bus pir­mos „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ mi­li­jo­ni­nės in­ves­ti­ci­jos po mies­to ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mo iš nuo­mi­nin­kų – ben­dro­vės „Li­tes­ko“. Miesto savivaldybė ir jos kontroliuojama bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ turtą iš „Litesko“ perėmė 2019 metų birželio 1 dieną.

M.Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, in­ves­ti­ci­joms bus nau­do­ja­mos ben­dro­vės lė­šos, o tai tu­rė­tų pa­ge­rin­ti ši­lu­mos tie­ki­mo są­ly­gas Aly­tu­je ir su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną var­to­to­jams.

Ko­vą „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ tarp di­džių­jų ša­lies cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų yra penk­to­je vie­to­je, – ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na su PVM yra 5,16 cen­to.

 

Teis­muo­se by­li­nė­ja­ma­si dėl mi­li­jo­nų ir bio­ku­ro jė­gai­nės

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Li­tes­ko“ Dzū­ki­jos sos­ti­nės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį pa­si­ra­šė 2001-ai­siais pen­kio­li­kos me­tų lai­ko­tar­piui.

Ta­čiau 2005-ai­siais mies­to ta­ry­bos spren­di­mu ji bu­vo pra­tęs­ta dar de­šim­čiai me­tų, ne­pa­si­bai­gus pir­mos nuo­mos su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­piui.

Be­veik prieš ket­ve­rius me­tus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pri­pa­ži­no, kad nuo­mos su­tar­tis bu­vo pra­tęs­ta ne­tei­sė­tai. Tad sa­vi­val­dy­bei te­ko de­rė­tis su „Li­tes­ko“ dėl tur­to su­grą­ži­ni­mo mies­to sa­vi­val­dy­bei ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“.

Ka­dan­gi su­si­de­rė­ti ne­pa­vy­ko, sa­vi­val­dy­bė ir jos kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė, per ku­rią bu­vo iš­nuo­mo­tas mies­to ši­lu­mos ūkis „Li­tes­ko“, krei­pė­si į teis­mą dėl tur­to per­da­vi­mo.

2018-ųjų va­sa­ros pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis „Li­tes­ko“ pri­va­lė­jo grą­žin­ti iš­nuo­mo­tą tur­tą, iš­sky­rus bio­ku­ro jė­gai­nę, nes tai kon­sta­ta­vo kaip nuo­mi­nin­kų in­ves­ti­ci­ją.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ to­kį Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Pas­ta­ra­sis nu­spren­dė, kad Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo da­lis dėl da­bar jau prieš de­vy­ne­rius me­tus pa­sta­ty­tos bio­ku­ro jė­gai­nės per­da­vi­mo su­mo­kant pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­ma iš nau­jo mi­nė­ta­me Kau­no teis­me.

„Li­tes­ko“ šią jė­gai­nę yra įver­ti­nu­si 25 mln. eu­rų. Da­bar Kau­no apy­gar­dos teis­me vis dar nag­ri­nė­ja­ma ci­vi­li­nė by­la, ku­rio­je tu­ri bū­ti iš­spręs­tas pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos už bio­ku­ro jė­gai­nę klau­si­mas.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą su 22,6 mln. eu­rų ieš­ki­niu, skir­tu bu­vu­siems ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kams – ben­dro­vei „Li­tes­ko“.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­riaus M.Ne­var­daus­ko tvir­ti­ni­mu, ieš­ki­nys pri­im­tas nag­ri­nė­ti, o mi­nė­tą su­mą no­ri­ma pri­si­teis­ti už tre­jus me­tus il­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta pra­di­nė­je nuo­mos su­tar­ty­je ne­tei­sė­tai nau­do­tą tur­tą, ne­ati­tin­kan­čią rei­ka­la­vi­mų įren­gi­nių būk­lę, ne­pa­deng­to ku­ro są­nau­dų ir nuo­mos mo­kes­čio skir­tu­mo.

 

Nuo­mi­nin­kų val­dy­mo me­tu at­si­ra­do ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas

Per me­tus mies­to cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui ir karš­tam van­de­niui tiek­ti rei­kia pa­ga­min­ti apie 200 tūkst. ši­lu­mos me­ga­vat­va­lan­džių. Ket­vir­ta­da­lį – 25 proc. – jų „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ per­ka iš ne­pri­klau­so­mo ši­lu­mos tie­kė­jo.

Joms pa­ga­min­ti šiuo me­tu su­nau­do­ja­ma apie 75 proc. bio­ku­ro ir 25 proc. gam­ti­nių du­jų. Apie 50 proc. bio­ku­ro nau­do­ja „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, apie 25 proc. – ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas.

Pas­ta­ra­sis yra „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­ta­me at­ski­ra­me že­mės skly­pe, čia jam pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se, vi­du­ry­je „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ka­ti­li­nės, tu­ri įsi­ren­gęs bio­ku­ro ka­ti­lą.

Kas tas ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas ir kaip jis at­si­ra­do sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės te­ri­to­ri­jo­je su atskiru sklypu?

Rei­kia su­grįž­ti į maž­daug de­šim­ties me­tų se­nu­mo lai­kus. Tuo­met Ūkio mi­nis­te­ri­ja sky­rė eu­ro­pi­nę pa­ra­mą – per 12 mln. li­tų pro­jek­tui Aly­taus ra­jo­ni­nei ka­ti­li­nei mo­der­ni­zuo­ti kei­čiant nau­do­ja­mą ku­rą į bio­ku­rą.

To­kį pro­jek­tą pa­tei­kė tuo­met Ma­žei­kiuo­se vei­ku­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė ga­my­bi­nė-ko­mer­ci­nė fir­ma „Fo­nas“.

Tuo­met „Aly­taus nau­jie­nų“ kal­bin­ti „Fo­no“ va­do­vai tei­gė, kad „Li­tes­ko“ su­ti­ko, jog ši ben­dro­vė teik­tų mi­nė­tą pro­jek­tą eu­ro­pi­nei pa­ra­mai gau­ti. Ka­dan­gi pro­jek­tas fi­nan­suo­tas iki 48 proc., li­ku­sią da­lį ten­ka pri­si­dė­ti mi­nė­tai ben­dro­vei.

Jau ta­da bu­vo aiš­ku, kad Aly­tu­je at­si­ran­da ki­tas ši­lu­mos ūkio sub­jek­tas, gal­būt net kon­ku­ren­tas esa­miems ši­lu­mos tie­kė­jams.

Ta­čiau tarp „Fo­no“, ICOR gru­pės ir „Li­tes­ko“ yra tam tik­rų są­sa­jų. „Fo­ną“ tuo­met val­dė dabar Vil­niu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Axis In­dust­ries“, tai pa­tvir­ti­na ir vie­nas Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mas spren­di­mas, kur bu­vo nag­ri­nė­ja­mas „Fo­no“ skun­das ir ši ben­dro­vė sa­vi­nin­ku nu­ro­dė „Axis In­dust­ries“.

Vi­ki­pe­di­jo­je, ar­ba lais­vo­jo­je en­cik­lo­pe­di­jo­je, ir da­bar nu­ro­do­ma, kad „Axis In­dust­ries“ pri­klau­so ICOR įmo­nių gru­pei, ku­rios val­dy­bos pir­mi­nin­kas – An­drius Ja­nu­ko­nis, val­dy­bos na­rys – Li­nas Sa­muo­lis.

Kai Aly­taus ši­lu­mos ūkį val­dė „Li­tes­ko“, pir­ma­sis bu­vo šios ben­dro­vės val­dy­bos na­riu, ant­ra­sis – „Li­tes­ko“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi.

Tad ka­žin, ar nau­jas ši­lu­mos ūkio sub­jek­to sta­ty­to­jas tuomet iš Ma­žei­kių Aly­tu­je at­si­ra­do at­si­tik­ti­nai. Prieš pen­ke­rius me­tus „Fo­nas“ bu­vo re­gist­ruo­tas tuo pa­čiu ad­re­su kaip „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ Pra­mo­nės gat­vė­je. Dau­giau kaip prieš me­tus pra­si­dė­jo „Fo­no“ lik­vi­da­vi­mas, o šių me­tų va­sa­rio pra­džio­je ši ben­dro­vė iš­re­gist­ruo­ta, nes lik­vi­duo­ta ju­ri­di­nio as­mens organų spren­di­mu.

 

„Fo­ną“ pa­kei­tė „Bio­va­tas“

„Fo­no“ tur­tą Aly­tu­je – bio­ku­ro ka­ti­lą ir jam skir­tas pa­tal­pas kar­tu su že­mės skly­pu dau­giau kaip prieš me­tus įsi­gi­jo Aly­taus ben­dro­vė „Bio­va­tas“, jis da­bar mies­te yra vie­nin­te­lis ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas. Anks­čiau to­kias po­zi­ci­jas už­ėmė „Fo­nas“.

„Bio­va­to“ di­rek­to­rius aly­tiš­kis Jus­ti­nas Vil­pi­šaus­kas pa­tvir­ti­no, kad mi­nė­tas tur­tas iš „Fo­no“ bu­vo įsi­gy­tas, o įsi­gi­ji­mo tiks­las – ga­min­ti ener­gi­ją iš at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių: „Mes tu­ri­me sau­lės, vė­jo elek­tri­nių par­kus Lie­tu­vo­je. Taip pat ne­to­li ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ Pra­mo­nės gat­vė­je mums pri­klau­san­čio­je te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­me sta­ty­ti nau­ją bio­ku­ro jė­gai­nę, ga­min­ti ši­lu­mą ir elek­trą. Tai tu­rė­tų su­ma­žin­ti cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­ną var­to­to­jams.“

Šio­je jė­gai­nė­je pa­ga­min­tą ši­lu­mą „Bio­va­tas“ nu­ma­to par­duo­ti „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“. To­kios jė­gai­nės sta­ty­bai star­tas jau duo­tas. Per­nykš­čio lap­kri­čio pa­bai­go­je vie­nin­te­lis mieste ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas pa­si­ra­šė fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį su Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra dėl bio­ku­ro jė­gai­nės ar­ba ko­ge­ne­ra­ci­nės elek­tri­nės sta­ty­bos Aly­taus mies­to cen­tra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mo­je.

Iš eu­ro­pi­nių fon­dų to­kiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti skir­ta 6 mln. eu­rų, o vi­so pro­jek­to ver­tė be PVM – be­veik 7,6 mln. eu­rų.

Pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2023 me­tų bir­že­lio pa­bai­gos. Šiuo me­tu „Bio­va­tas“ ren­gia­si skelb­ti kon­kur­są bio­ku­ros jė­gai­nės ran­go­vui pa­rink­ti.

„Fo­nas“ bio­ku­ro ka­ti­lą įren­gė prieš sep­ty­ne­rius me­tus jam pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se, ku­rios prieš de­šimt­me­tį kar­tu su dviem ka­ti­lais šiai įmo­nei bu­vo par­duo­tos „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ su­ti­kus sa­vi­val­dy­bei.

Iš mi­nė­tos ben­dro­vės, kaip ne­pri­klau­so­mo ši­lu­mos tie­kė­jo, ši­lu­mą pir­ko ir „Li­tes­ko“. Kiek už tai bu­vo mo­ka­ma, ne­aiš­ku. Da­bar „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ „Bio­va­tui“ per me­tus mo­ka apie 1 mln. 500 tūkst. eu­rų.

„Ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos tie­kė­jas Aly­tu­je ga­lė­jo ir ne­at­si­ras­ti, jei bu­vęs ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kas ar­ba pa­tys „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ bū­tų in­ves­ta­vę į an­tro bio­ku­ro ka­ti­lo įren­gi­mą. Ta­čiau mes ga­vo­me to­kį pa­li­ki­mą ir si­tu­a­ci­jos pa­keis­ti kol kas ne­pa­jė­gūs“, – sa­kė M.Ne­var­daus­kas.

Tik­riau­siai aki­vaiz­du, kad bu­vęs mies­to ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kas su sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mu tu­rė­jo ne­ma­žą lais­vę veik­ti Aly­tu­je, o jo ne vi­si veik­los vai­siai šian­dien sal­dūs mies­tie­čiams, mo­kan­tiems už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  website1
  website2
  website3
  website4
  website5
  website6
  website7
  website8
  website9
  website10
  website11
  website12
  website13
  website14
  website15
  website16
  website17
  website18
  website19
  website20
  website21
  website22
  website23
  website24
  website25
  website26
  website27
  website28
  website29
  website30
  website31
  website32
  website33
  website34
  website35
  website36
  website37
  website38
  website39
  website40
  website41
  website42
  website43
  website44
  website45
  website46
  website47
  website48
  website49
  website50
  website51
  website52
  website53
  website54
  website55
  website56
  website57
  website58
  website59
  website60
  website61
  website62
  website63
  website64
  website65
  website66
  website67
  website68
  website69
  website70
  website71
  website72
  website73
  website74
  website75
  website76
  website77
  website78
  website79
  website80
  website81
  website82
  website83
  website84
  website85
  website86
  website87
  website88
  website89
  website90
  website91
  website92
  website93
  website94
  website95
  website96
  website97
  website98
  website99
  website100
  website101
  website102
  website103
  website104
  website105
  website106
  website107
  website108
  website109
  website110
  website111
  website112
  website113
  website114
  website115
  website116
  website117
  website118
  website119
  website120
  website121
  website122
  website123
  website124
  website125
  website126
  website127
  website128
  website129
  website130
  website131
  website132
  website133
  website134
  website135
  website136
  website137
  website138
  website139
  website140
  website141
  website142
  website143
  website144
  website145
  website146
  website147
  website148
  website149
  website150
  website151
  website152
  website153
  website154
  website155
  website156
  website157
  website158
  website159
  website160
  website161
  website162
  website163
  website164
  website165
  website166
  website167
  website168
  website169
  website170
  website171
  website172
  website173
  website174
  website175
  website176
  website177
  website178
  website179
  website180
  website181
  website182
  website183
  website184
  website185
  website186
  website187
  website188
  website189
  website190
  website191
  website192
  website193
  website194
  website195
  website196
  website197
  website198
  website199
  website200
  website201
  website202
  website203
  website204
  website205
  website206
  website207
  website208
  website209
  website210
  website211
  website212
  website213
  website214
  website215
  website216
  website217
  website218
  website219
  website220
  website221
  website222
  website223
  website224
  website225
  website226
  website227
  website228
  website229
  website230
  website231
  website232
  website233
  website234
  website235
  website236
  website237
  website238
  website239
  website240
  website241
  website242
  website243
  website244
  website245
  website246
  website247
  website248
  website249
  website250
  website251
  website252
  website253
  website254
  website255
  website256
  website257
  website258
  website259
  website260
  website261
  website262
  website263
  website264
  website265
  website266
  website267
  website268
  website269
  website270
  website271
  website272
  website273
  website274
  website275
  website276
  website277
  website278
  website279
  website280
  website281
  website282
  website283
  website284
  website285
  website286
  website287
  website288
  website289
  website290
  website291
  website292
  website293
  website294
  website295
  website296
  website297
  website298
  website299
  website300
  website301
  website302
  website303
  website304
  website305
  website306
  website307
  website308
  website309
  website310
  website311
  website312
  website313
  website314
  website315
  website316
  website317
  website318
  website319
  website320
  website321
  website322
  website323
  website324
  website325
  website326
  website327
  website328
  website329
  website330
  website331
  website332
  website333
  website334
  website335
  website336
  website337
  website338
  website339
  website340
  website341
  website342
  website343
  website344
  website345
  website346
  website347
  website348
  website349
  website350
  website351
  website352
  website353
  website354
  website355
  website356
  website357
  website358
  website359
  website360
  website361
  website362
  website363
  website364
  website365
  website366
  website367
  website368
  website369
  website370
  website371
  website372
  website373
  website374
  website375
  website376
  website377
  website378
  website379
  website380
  website381
  website382
  website383
  website384
  website385
  website386
  website387
  website388
  website389
  website390
  website391
  website392
  website393
  website394
  website395
  website396
  website397
  website398
  website399
  website400
  website401

  Komentaras

  Sekasi tiems alytiškiams : tai dulkija pinigus už dyką imdavo, kainas kėlė, net biokatilus su merų žinia nu...no ,bet niekas pasodintas nebuvo! O va virš Gulbynės oro trąsos bet kada gali užšalti ir niekam nerūpi, kad kaip kažkada Telšiai taip viso miesto radiatorius susprogdino gali pasikartoti ir Alytuje! Tiesiog no tokio miesto valdymo nustekenti patys prašysime rusų!

  Komentaras

  ...kol paštas atvarys mokesčius dėl kovo 8 gal, tei ir pinigai baigsis mėnesiniai. Sako , kad nuo pradžios mėnesio dar stovi, o nuo vidurio jau gaunami laiškai, nespėja visko perskaityti dėl kovo 8 VSD akcijos logistikos ... Logistikoj, va.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.