Bri­tiš­kas ko­ro­na­vi­ru­sas jau ir Aly­taus ap­skri­ty­je, ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je – ne­at­sklei­džia­ma (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Britiška korona
Kaip skel­bia Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja, pa­val­di Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ko­vo 18-ąją Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­ti 108 bri­tiš­kos ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­nos at­ve­jai. Iš šio skai­čiaus to­kia at­mai­na fik­suo­ta dviem Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jams. Maž­daug prieš sa­vai­tę bri­tiš­kas „ko­vi­das“ diag­no­zuo­tas dar vie­nam šios ap­skri­ties gy­ven­to­jui. Ta­čiau ko­kių Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių žmo­nėms diag­no­zuo­tas žy­miai grei­čiau plin­tan­tis vi­ru­sas, ne­at­sklei­džia­ma. Ko­dėl?

Ty­ri­mai – nuo va­sa­rio pra­džios

Kaip sa­kė Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais Si­mo­na Kal­ve­ly­tė, se­kos­kai­tos ty­ri­mai, ku­rių me­tu nu­sta­to­mos įvai­rios ko­ro­na­vi­ru­so mu­ta­ci­jos, tarp jų ir iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ki­lu­sio vi­ru­so at­mai­na, Lie­tu­vo­je pra­dė­ti at­lik­ti va­sa­rio pra­džio­je, šiam vi­ru­sui pra­dė­jus plis­ti Eu­ro­pos vals­ty­bė­se.

To­kius ty­ri­mus iš įpras­ti­nių CO­VID-19 in­fek­ci­jos teigiamų mė­gi­nių at­lie­ka ke­tu­rios la­bo­ra­to­ri­jos ša­ly­je, tai San­ta­ros, Kau­no kli­ni­kų la­bo­ra­to­ri­jos, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gy­vy­bės moks­lų cen­tras, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas ir Re­fe­ren­ti­nė Eu­ro­pos li­gų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės cen­tro la­bo­ra­to­ri­ja.

Nuo va­sa­rio pra­džios iki ko­vo 18-osios ben­dras šio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se iš­tir­tų mė­gi­nių skai­čius – 1 tūkst. 513. Dau­giau­sia jų – 672 – iš­tir­ti San­ta­ros kli­ni­kų la­bo­ra­to­ri­jo­je ir mi­nė­to­je už­sie­nio la­bo­ra­to­ri­jo­je – 452.

Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį bri­tiš­ka ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­na nu­sta­ty­ta 188 ša­lies gy­ven­to­jams, iš šio skai­čiaus net 107 – San­ta­ros kli­ni­kų la­bo­ra­to­ri­jo­je.

Dau­giau­sia bri­tiš­kos at­mai­nos fik­suo­ta Vil­niaus ap­skri­ties gy­ven­to­jams, pas­ta­ruo­ju me­tu po ke­lis at­ve­jus nu­sta­ty­ta ir ki­to­se ša­lies ap­skri­ty­se.

Kaip šios sa­vai­tės pra­džio­je skel­bia­ma „Ko­ro­na Stop“ in­ter­ne­ti­nė­je li­ni­jo­je, bri­tiš­ka ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­na Lie­tu­vo­je plin­ta. Ben­dras ti­kė­ti­nas pa­pli­ti­mas – 15–20 proc, ta­čiau si­tu­a­ci­ja ap­skri­ty­se skir­tin­ga.

Ko­dėl ne­skel­bia­mos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se fik­suo­tas bri­tiš­kas „ko­vi­das?

Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos ko­vo 18-ąją skel­bia­mais duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je fik­suo­ti du bri­tiš­kos ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­nos at­ve­jai. Ko­vo 10-ąją pra­neš­ta apie vie­ną to­kį at­ve­jį Aly­taus ap­skri­ty­je. Kol kas mi­nė­tai la­bo­ra­to­ri­jai ne­pa­tei­kę ty­ri­mų skai­čių už ko­vo 4-ąją juos at­lie­kan­čios la­bo­ra­to­ri­jos. Tad Aly­taus ap­skri­ty­je, ku­rio­je yra pen­kios sa­vi­val­dy­bės – Aly­taus mies­to, Aly­taus, Laz­di­jų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų – bri­tiš­ko „ko­vi­do“ ga­lė­tų bū­ti ir dau­giau at­ve­jų nei trys.

Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais S.Kal­ve­ly­tės pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl ser­gan­čių­jų mi­nė­ta at­mai­na skai­čiai ne­skel­bia­mi pa­gal sa­vi­val­dy­bes, ji pa­reiš­kė: „Šiuo me­tu trūks­ta duo­me­nų apie kai ku­rių ap­tik­tų at­ve­jų pa­si­skirs­ty­mą ap­skri­ty­se. Spe­cia­lis­tai ruo­šia duo­me­nų su­ves­ti­nes, tuo­met ma­ty­si­me iš­sa­mų vaiz­dą ir gal­būt in­for­ma­ci­ja bus pa­tei­kia­ma taip pat sa­vi­val­dy­bėms, jei toks pa­tei­ki­mas ne­si­kirs su as­mens duo­me­nų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mais.“

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, bri­tiš­ka ko­ro­na­vi­ru­so at­mai­na, ku­ri pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pra­dė­jo plis­ti Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, to­dėl ir va­di­na­ma bri­tiš­ka, yra žy­miai grei­čiau plin­tan­ti nei da­bar jau įpras­ti­nis ko­ro­na­vi­ru­sas: „Ji sklin­da iki 75 pro­cen­tų grei­čiau, pra­dė­jus do­mi­nuo­ti šios rū­šies mu­ta­vu­siam vi­ru­sui, ki­tos rū­šys pra­de­da nyk­ti. Nuo va­di­na­mo­jo bri­tiš­ko ko­ro­na­vi­ru­so dau­giau žmo­nių pa­ten­ka į li­go­ni­nes ir mirš­ta. Pa­pras­tai, jei nu­sta­to­mas vie­nas šio vi­ru­so at­ve­jis, maž­daug per tris sa­vai­tes jis pra­de­da do­mi­nuo­ti tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­je.“

D.Ne­kra­še­vi­čie­nės pa­si­tei­ra­vus, ar nuo bri­tiš­ko „ko­vi­do“ gy­ven­to­jus ap­sau­go skie­pai, ji sa­kė, kad ap­si­sau­go­ti šios vi­ru­so at­mai­nos pa­de­da vi­sos Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mos vak­ci­nos.

Pa­gal ser­ga­mu­mą ko­ro­na­vi­ru­su Aly­tus – 19-as, Aly­taus ra­jo­nas – 35-as

Ko­vo 19-osios duo­me­ni­mis, pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Aly­tus yra 19-as, Aly­taus ra­jo­nas – 35-as tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je per šį lai­ko­tar­pį mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų ten­ka 173 tei­gia­mi ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jai, Aly­taus ra­jo­ne – 112, ša­lies vi­dur­kis – 239.

Ko­vo 18-ąją Aly­tu­je fik­suo­ta 12 nau­jų CO­VID-19 in­fek­ci­jos at­ve­jų, tą­dien iš­tir­ti 144 as­me­nys, ra­jo­ne – 3 nau­ji at­ve­jai, o iš­tir­ti 45 gy­ven­to­jai.

Ko­vo 19-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja ser­ga 97, ra­jo­ne – 25 žmo­nės, pa­svei­ku­sių­jų ati­tin­ka­mai – 5 tūkst. 465 ir 1 tūkst. 359.

Nuo per­nykš­tės pa­va­sa­ri­nės pan­de­mi­jos pra­džios iki šiol mi­ru­sių­jų, ku­riems pa­grin­di­ne mir­ties prie­žas­ti­mi fik­suo­ta CO­VID-19 in­fek­ci­ja, Aly­tu­je – 57, Aly­taus ra­jo­ne – 32.

Ko­vo 19-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 40 „ko­vi­di­nių“ lo­vų bu­vo už­im­ta 15, dar 2 ser­gan­tie­ji ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. To­kie pat skai­čiai bu­vo ir šios sa­vai­tės vi­du­ry­je.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.