Nr. 29 (13259)

2019-03-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 29 (13259) skaitykite:

  • Pri­sės­ki­te pa­ro­do­je
  •  Rin­ki­mai. Ne­ei­li­nis sek­ma­die­nis
  • Kai pa­sau­lis iš­tirps­ta, lie­ka...
  • Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rė An­dra Ka­va­liaus­kai­tė
  • no­mi­nuo­ta „Auk­si­niam sce­nos kry­žiui”
  • Stin­tų daug, bet di­džiu­ma smul­kios
  • Sim­no ker­mo­šius kvie­tė ju­dė­ti, ra­gau­ti, šmaikš­tau­ti
  • Ko­vo 11-oji: su sau­le, snie­gu ir šven­tiš­ka nuo­tai­ka
Kol Alytus ieško būdų parsikviesti namo po pasaulį pasklidusius miestiečius, į mūsų miestą semtis patirties atvažiuoja kitose šalyse besimokantys studentai, kurie ne tik nori pažinti Lietuvą, bet ir...
Pir­mų­jų  Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių de­ba­tų  už­duo­tis bu­vo ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją: už ar prieš.  Taip 3 gim­na­zi­jos pe­da­go­gai: An­ta­nas...
Šie­met kaip nie­kad anks­ti laz­dy­nai iš­pu­ri­no sa­vo vy­riš­kuo­sius žie­dy­nus, žir­gi­nė­lius. Sau­lei pa­kai­ti­nus, nuo men­ko ju­de­sio pa­si­pi­la žie­da­dul­kių gel­to­nis ir lei­džia­si...
Au­di­mas at­ėjęs iš gi­lios se­no­vės, šio, daž­niau­sia mo­te­rų, ama­to pra­džia sie­kia ant­rą­jį am­žių. Mer­gi­nos aus­da­vo sa­vo krai­čiui, o iš­te­kė­ju­sios – šei­my­nai, na­mams. Daug...
Aly­tu­je jau tre­čią se­zo­ną ma­ža­ja­me Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) ba­sei­ne vyks­ta sma­gūs ir svei­ka­tai nau­din­gi už­si­ė­mi­mai kū­di­kiams. Ma­mos, ku­rios tai...
Sta­lo te­ni­sas kaip spor­to ša­ka gi­mė iš sa­lo­ni­nio žai­di­mo, ku­rį ypač mė­go an­glai. Šios spor­to ša­kos ži­no­vai tei­gia, kad tai di­džiu­lio su­si­kau­pi­mo ir nuo­la­ti­nio mąs­ty­mo...
Pas­ku­ti­nės die­nos, kai ant­ra­ja­me tu­re ie­tis su­rem­sian­tys kan­di­da­tai į me­rus ne­ria­si iš kai­lio siek­da­mi įvai­riau­siais bū­dais pel­ny­ti rin­kė­jų sim­pa­ti­jas. Vie­ni jų į...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.