Ką ma­no­te: ar Lie­tu­va yra pa­si­ruo­šu­si dar­syk pa­teik­ti pro­jek­tą dėl „sil­pnų­jų” nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo?

Min­tau­tė Be­ru­ly­tė, IIa kla­sės mo­ki­nė, Aly­taus jau­ni­mo cen­tro jau­nų­jų žur­na­lis­tų kur­sų na­rė
Komentarai (0)
2019 Kovas 7
Nar­ko­ti­kai
Kiek­vie­na ko­man­da pa­tei­kė po tris sa­vo pa­si­rink­tus ar­gu­men­tus, ko­dėl Lie­tu­va (ne)tu­rė­tų dek­ri­mi­na­li­zuo­ti „sil­pnuo­sius“ nar­ko­ti­kus, ku­rie, be­je, jau pir­mo­jo tei­gian­čio­jo fi­zi­kos mo­ky­to­jo Antano Ka­li­naus­ko žo­džiais, net­gi ne­eg­zis­tuo­ja nei me­di­kų, nei teis­mo dar­buo­to­jų žo­dy­nuo­se, ir taip (ne)su­ma­žin­tų jų da­ro­mą ža­lą, ku­ri taip pat ta­po vie­nu iš ašt­riau­sių su­si­kir­ti­mo taš­kų de­ba­tų me­tu.
Pir­mų­jų  Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių de­ba­tų  už­duo­tis bu­vo ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją: už ar prieš.  Taip 3 gim­na­zi­jos pe­da­go­gai: An­ta­nas Ka­li­naus­kas, dės­tan­tis fi­zi­ką, is­to­ri­jos mo­ky­to­ja As­ta Šul­cie­nė bei lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Eg­lė Ba­ry­sie­nė su­si­vie­ni­ję ta­po tei­gian­čiai­siais, su­si­ti­ku­siais su 3 gim­na­zi­jos kla­sės mo­ki­nė­mis: Gre­ta Ka­ra­le­vi­čiū­te, Min­tau­te Be­ru­ly­te bei Sva­ja Ro­ma­no­vai­te – ne­igian­čio­sio­mis.

Iš­ties, te­ma su­dė­tin­ga, vie­nas at­sa­ky­mas nė­ra ly­gus ki­tam. Ne iš pirš­to lauž­tas ir ko­man­dų pa­ste­bė­ji­mas, jog abie­jų po­zi­ci­jų pa­teik­to­mis sta­tis­ti­ko­mis apie „sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų ir nu­si­kals­ta­mą vei­ką ne­rei­kė­tų ak­lai pa­si­ti­kė­ti, mat bet ko­kio­je vals­ty­bė­je, ar ji bū­tų de­mo­kra­tiška, ar to­ta­li­ta­ri­nė, ga­li­ma at­ras­ti ko­rup­ci­jos, klas­tos ir nu­ty­lė­ji­mo.

Kiek­vie­na ko­man­da pa­tei­kė po tris sa­vo pa­si­rink­tus ar­gu­men­tus, ko­dėl Lie­tu­va (ne)tu­rė­tų dek­ri­mi­na­li­zuo­ti „sil­pnuo­sius“ nar­ko­ti­kus, ku­rie, be­je, jau pir­mo­jo tei­gian­čio­jo fi­zi­kos mo­ky­to­jo A.Ka­li­naus­ko žo­džiais, net­gi ne­eg­zis­tuo­ja nei me­di­kų, nei teis­mo dar­buo­to­jų žo­dy­nuo­se, ir taip (ne)su­ma­žin­tų jų da­ro­mą ža­lą, ku­ri taip pat ta­po vie­nu iš ašt­riau­sių su­si­kir­ti­mo taš­kų de­ba­tų me­tu.

Tei­gian­čių­jų ar­gu­men­tai:

1) „Sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas su­ma­žin­tų po­li­ci­jos dar­bo kaš­tus, ku­riuos bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti ko­vai su „stip­rių­jų“ nar­ko­ti­kų var­to­ji­mu ir pla­ti­ni­mu.

2) „Sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas su­ma­žin­tų nar­ko­ti­kų da­ro­mą ža­lą dėl nar­ko­ti­kų ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo, nes „sil­pnie­ji“ nar­ko­ti­kai bū­tų par­da­vi­nė­ja­mi spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se ar vais­ti­nė­se.

3) „Sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas su­ma­žin­tų skaus­mus ir pa­ge­rin­tų su­var­to­ja­mų nar­ko­ti­kų ko­ky­bę.

Ne­igian­tie­ji, kaip ir tei­gian­tie­ji, re­a­ga­vo į pa­tei­kia­mus ar­gu­men­tus ir jų pa­vyz­džius, tad bu­vo pa­žer­ta ke­le­tas pa­sta­bų: dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas ne­pa­nai­kins nu­si­kals­ta­mos veik­los. To­kios si­tu­a­ci­jos pa­vyz­dys – ci­ga­re­čių, ku­rios yra le­ga­liai įsi­gy­ja­ma nar­ko­ti­nė me­džia­ga, kon­tra­ban­da. Da­ro­ma ža­la ne­su­ma­žė­tų, jei­gu as­muo nuo­lat var­to­tų nar­ko­ti­nę me­džia­gą, pa­vyz­džiui, ka­na­pes, mat moks­liš­kai yra įro­dy­tas jų po­vei­kis žmo­gaus cen­tri­nei ner­vų sis­te­mai, psi­cho­lo­gi­nei sa­vi­jau­tai, vai­sin­gu­mui, at­min­čiai ir pan.

Ne­igian­čių­jų ar­gu­men­tai bu­vo to­kie:

1) „Sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas ne­pa­nai­kin­tų so­cia­li­nių pro­ble­mų.

2) „Sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas pa­kenk­tų kri­mi­na­li­niam Lie­tu­vos sta­bi­lu­mui.

3) „Sil­pnų­jų“ nar­ko­ti­kų dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas pa­di­din­tų svei­ka­tai su­ke­lia­mą ža­lą ir su­stip­rin­tų jų var­to­ji­mą.

Mo­ki­nių ko­man­dos na­rėms bu­vo iš­skir­ta są­vo­ka „ža­la“, kaip ne­apib­rėž­ti­nas ir kiek­vie­nam ne­pri­tai­ko­mas reiš­ki­nys. O ka­te­go­riš­kai nar­ko­ti­kų griež­tu­mo po­li­ti­kai lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja E.Ba­ry­sie­nė pa­tei­kė is­to­ri­jos kon­teks­tu pa­rem­tą se­no­vės lie­tu­vių kul­tū­ros, et­ni­nį pa­vyz­dį, kai ka­na­pės bū­da­vo au­gi­na­mos prie na­mų ir apie jo­kius šio gam­ti­nio au­ga­lo ša­lu­ti­nius po­vei­kius nė ne­bu­vo svars­to­ma.

Ne­nuos­ta­bu, jog vie­nas iš svar­biau­sių su­si­kir­ti­mo taš­kų bu­vo me­di­ci­ni­nė šių nar­ko­ti­kų pri­tai­ky­mo prak­ti­ka bei vals­ty­bių, dek­ri­mi­na­li­za­vu­sių rek­re­a­ci­nę žo­lę, ro­dik­liai. Ži­no­ma, re­ziu­muo­ti – sun­ku, kai nė vie­nas de­ba­tų da­ly­vis  ar no­rin­tis pri­im­ti šį nuosp­ren­dį daž­niau­siai nė­ra me­di­kas.

To­dėl kiek­vie­nam in­di­vi­du­a­liai spręs­ti, ar už to­kią me­di­ci­ni­nę tei­sę tu­rė­tų at­sa­ky­ti tik dak­ta­rai, ar pa­tys mes, jų pa­cien­tai. Nors ne­rei­kia pa­mirš­ti – kiek­vie­no žmo­gaus or­ga­niz­mas skir­tin­gai re­a­guo­ja į tą pa­čią me­džia­gą, skir­tin­gai iš­si­vys­to ir jo įpro­čiai.

Ma­žiau­siai pa­lies­ta li­ko eko­no­mi­nė dek­ri­mi­na­li­za­vi­mo nau­da. Šį abie­jų gru­pių pa­si­rin­ki­mą ga­li­ma su­pras­ti kaip neut­ra­lią si­tu­a­ci­ją, ku­ri ne­tu­rė­tų nei per daug tei­gia­mo, nei per daug ne­igia­mo efek­to ša­lies gy­ve­ni­me.

La­bai ne­di­de­le taš­kų per­sva­ra lai­mė­jo mo­ky­to­jai. Pa­sak ko­mi­si­jos na­rės lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jos, de­ba­tų klu­bo va­do­vės Ja­nės Ze­le­nie­nės, mo­ky­to­jų ko­man­da su­ge­bė­jo struk­tū­riš­kiau pa­grįs­ti sa­vo ar­gu­men­tus, o mo­ki­nės juos iš­sa­miau ir leng­viau „at­mu­šė“, at­si­žvelg­da­mos į de­ba­tams skir­tas pa­sta­boms tei­kia­mas tai­syk­les. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.