Aly­taus ba­sei­ne – už­si­ė­mi­mai su kū­di­kiais: ko­dėl ver­ta? (0)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
nuotrauka
Susidomėjusieji kūdikiams skirtais užsiėmimais baseine ar kitomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine organizuojamomis veiklomis, daugiau informacijos galite rasti socialinio tinklo Facebook paskyroje „Vandens sportas Alytuje“. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­tu­je jau tre­čią se­zo­ną ma­ža­ja­me Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (ASRC) ba­sei­ne vyks­ta sma­gūs ir svei­ka­tai nau­din­gi už­si­ė­mi­mai kū­di­kiams. Ma­mos, ku­rios tai iš­ban­dė, kal­ba apie aki­vaiz­džią nau­dą jų ma­žy­liams – įvy­ku­sį at­ža­lų mo­to­ri­kos ir net imu­ni­nės sis­te­mos pro­ver­žį. Su aš­tuo­ne­rius me­tus ASRC vai­kų plau­ki­mo tre­ne­re dir­ban­čia ir kū­di­kiams už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne or­ga­ni­zuo­jan­čia Vik­to­ri­ja Skrob­lie­ne kal­bė­jo­mės apie ba­sei­no už­si­ė­mi­mų nau­dą kū­di­kiams, ne­pa­grįs­tas ma­my­čių dve­jo­nes bei apie tai, ko­dėl svar­bu vai­kus iš­mo­ky­ti plauk­ti kuo anks­čiau.

Su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo

Į už­si­ė­mi­mus ma­ža­ja­me spor­to rū­mų ba­sei­ne, va­di­na­ma­ja­me var­ly­nė­ly­je, pri­ima­mi kū­di­kiai nuo 7 mė­ne­sių. „De­ja, ne­tu­ri­me są­ly­gų už­si­ė­mi­mus or­ga­ni­zuo­ti ma­žes­niems kū­di­kiams, nes yra rei­ka­la­vi­mas, kad jiems bū­tų ma­žes­nė chlo­ro kon­cen­tra­ci­ja. To įgy­ven­din­ti kol kas ne­ga­li­me dėl hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų ati­ti­ki­mo“, – sa­kė V.Skrob­lie­nė.

Pas­ta­ruo­ju me­tu ši pra­mo­ga su­lau­kė ne­ma­žo su­si­do­mė­ji­mo ir no­rin­čių­jų tai lan­ky­ti, tad tre­ne­rei per sa­vai­tę te­ko or­ga­ni­zuo­ti dau­giau veik­lų – tris ry­ti­nes – ant­ra­die­niais, tre­čia­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais nuo 10 val., ir vie­ną va­ka­ri­nę – tre­čia­die­niais nuo 18 val. Tie­sa, šil­tuo­ju me­tų lai­ku už­si­ė­mi­mai ba­sei­ne ne­or­ga­ni­zuo­ja­mi.

Tam, kad veik­los bū­tų kuo efek­ty­ves­nės ir ko­ky­biš­kes­nės, vie­no už­si­ė­mi­mo me­tu ba­sei­ne bū­na iki še­šių ma­mų su kū­di­kiais. Ši pra­mo­ga trun­ka vie­ną va­lan­dą, ku­ri tiek ma­žy­liams, tiek jų ma­my­tėms ku­pi­na sma­gių žai­di­mų, ge­ros nuo­tai­kos, įspū­džių ir ne­nu­gin­či­ja­mos nau­dos.

„Už­si­ė­mi­mų me­tų maž­daug pus­va­lan­dį ski­ria­me in­ten­sy­viam spor­tui, pra­ti­mams, mankš­te­lėms, nar­dy­mams po van­de­niu, o li­kęs lai­kas ski­ria­mas at­si­pa­lai­da­vi­mui, paiš­dy­ka­vi­mams ba­sei­ne, taip pat ke­lias mi­nu­tes pra­lei­džia­me pir­ty­je“, – apie už­si­ė­mi­mus pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.

Ko­kia nau­da kū­di­kiams?

V.Skrob­lie­nės klau­sė­me, ko­kia šio už­si­ė­mi­mo nau­da ma­žy­liams. Jos ti­ki­ni­mu, mau­dy­nės van­de­ny­je kū­di­kiams pir­miau­sia ne­at­sie­ja­mos nuo svei­ka­tos būk­lės ge­ri­ni­mo, imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo: „Van­duo švel­niai ma­sa­žuo­ja ode­lę, ge­ri­na krau­jo­ta­ką, grei­ti­na me­džia­gų apy­ta­ką. Mau­dy­nės van­de­ny­je pa­de­da ge­rin­ti ves­ti­biu­lia­ri­nės sis­te­mos vys­ty­mą­si, ska­ti­na tei­gia­mas emo­ci­jas, kū­di­kiai ge­riau mie­ga. Tu­ri­me prak­ti­kos, kai ma­mos, pra­dė­ju­sios su vai­kais lan­ky­tis ba­sei­ne, pa­ste­bė­jo, jog iki tol ne­ra­mūs bu­vę kū­di­kiai ta­po ra­mes­ni. O at­ei­ty­je vai­kai leng­viau iš­moks­ta plauk­ti ir drą­siau jau­čia­si van­de­ny­je. Be to, ge­rė­ja ir ju­da­mo­jo at­ra­mos apa­ra­to veik­la – vai­kai pra­de­da grei­čiau sė­dė­ti, sto­vė­ti ir vaikš­čio­ti. Esant rai­dos su­tri­ki­mų, de­ri­nant pluk­dy­mą ir ki­tas prie­mo­nes, pa­vyz­džiui, ki­ne­zi­te­ra­pi­ją ar ma­sa­žą, ga­li­ma pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų. Gy­dy­to­jai re­ko­men­duo­ja lan­ky­ti ba­sei­nus esant plokš­čia­pa­dys­tei, stu­bu­ro iš­kry­pi­mams.“

Nau­din­ga ir ma­moms

Tre­ne­rė pa­sa­ko­jo ir apie nar­dy­mų van­de­ny­je nau­dą kū­di­kiams. Esą vai­kai, ku­rie kū­di­kys­tė­je nar­di­na­mi, jau­čia­si drą­ses­ni van­de­ny­je, vė­liau jiems bus leng­viau iš­mok­ti plauk­ti. Be to, nar­dy­mas iš­mo­ko vai­ką su­lai­ky­ti kvė­pa­vi­mą pa­te­kus po van­de­niu. Oro su­lai­ky­mas nar­dant su­ak­ty­vi­na šir­dies ir kvė­pa­vi­mo sis­te­mą, sme­ge­nų veik­lą.

Pa­sak jos, šis už­si­ė­mi­mas yra nau­din­gas ne tik kū­di­kiams, bet ir ma­moms. Per tą mankš­tų pus­va­lan­dį joms ten­ka ak­ty­viai dirb­ti su sa­vo at­ža­lo­mis, tad su­tvir­tė­ja rau­me­nys, grei­čiau at­gau­na­mos prieš nėš­tu­mą bu­vu­sios kū­no for­mos.

Į už­si­ė­mi­mus at­ėju­sios ma­mos ti­ki­no, kad re­gu­lia­riai su ma­žy­liais lan­kant už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne, per ke­le­tą mė­ne­sių kū­no ap­im­tis ga­li­ma su­ma­žin­ti ke­liais dy­džiais, jau ne­kal­bant apie tai, kaip nau­din­ga pa­keis­ti ap­lin­ką ir su­si­ras­ti ben­dra­min­čių.

Ka­da mo­ky­ti vai­kus plauk­ti?

Do­mė­jo­mės ir apie tai, nuo ka­da ge­riau­sia pra­dė­ti mo­ky­ti vai­kus plau­kio­ti. Pa­sak tre­ne­rės, iki tre­jų me­tų vai­kai dar ne­pa­jė­gūs iš­si­lai­ky­ti ir iš­kel­ti gal­vos virš van­dens, to­dėl tik žen­giant į ket­vir­tus me­tus jau ga­li­ma ban­dy­ti mo­ky­ti plau­ki­mo. Jau maž­daug pen­ke­rių me­tų vai­kas ga­li lais­vai plauk­ti.

„De­ja, Lie­tu­va yra vie­na pir­mau­jan­čių ša­lių pa­gal sken­di­mų sta­tis­ti­ką, o la­bai di­de­lę da­lį jos su­da­ro vai­kai ir pa­aug­liai. Sa­vo duk­ras ir­gi iš­mo­kiau plauk­ti vos joms su­ėjo pen­ke­ri. Tik taip ga­li­ma su­ma­žin­ti sken­di­mo ri­zi­ką“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­rė.

Ar pa­grįs­tos dve­jo­nės?

V.Skrob­lie­nė yra pa­ste­bė­ju­si, su ko­kio­mis dve­jo­nė­mis su­si­du­ria tė­vai, svars­ty­da­mi, ar ver­ta pra­dė­ti su kū­di­kiais lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne. Pa­sak jos, ma­mos klau­sia, ko­kia van­dens tem­pe­ra­tū­ra, ar kū­di­kiams ne­kenks­min­gas van­dens dez­in­fek­ci­jai nau­do­ja­mas chlo­ras, ar ne­pa­di­dė­ja ti­ki­my­bė daž­niau su­sirg­ti, ar kū­di­kiui pa­vyks pri­pras­ti ir ar jam pa­tiks už­si­ė­mi­mas.

Vi­sus šiuos ar­gu­men­tus tre­ne­rė pa­nei­gė: „Van­duo iš­ties bū­na šil­tas, o oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kia apie tris­de­šimt laips­nių, chlo­ro kie­kis van­de­ny­je ati­tin­ka vi­sas nor­mas, kū­di­kiams jis yra su­ma­žin­tas. O dėl su­sir­gi­mų, tai prak­ti­ka kal­ba prie­šin­gai – jei­gu už­si­ė­mi­mus ma­mos su kū­di­kiais lan­ko re­gu­lia­riai, to­kie vai­ku­čiai grei­čiau už­sig­rū­di­na, su­stip­rė­ja imu­ni­te­tas ir jie ser­ga re­čiau ne­gu ki­ti vai­kai. Taip pat ne­tu­rė­jo­me at­ve­jų, kad kū­di­kis taip ir ne­pri­pras­tų prie už­si­ė­mi­mų ba­sei­ne.“

Tė­ve­liai, ap­si­spren­dę sa­vo kū­di­kius at­ves­ti į už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne, tu­rė­tų ži­no­ti, kad rei­kia at­si­neš­ti apie vai­ko svei­ka­tą tvir­ti­nan­čią pa­žy­mą iš gy­dy­to­jo, kad vai­kas ga­li lan­ky­ti ba­sei­ną. Su sa­vi­mi tu­rė­ti rank­šluosčius ir gu­mi­nes šle­pe­tes. Vai­kai ba­sei­ne tu­ri bū­ti su spe­cia­lio­mis saus­kel­nė­mis. Ne­pa­ta­ria­ma į už­si­ė­mi­mus ves­ti slo­guo­jan­čių vai­kų, nes tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mas ga­li ją su­ak­ty­vin­ti.

Mei­lė dar­bui – nuo vai­kys­tės

Kaip sa­kė pa­ti tre­ne­rė V.Skrob­lie­nė, mei­lė dar­bui ba­sei­ne su vai­kais tik­riau­siai už­gi­mė dar vai­kys­tė­je, nes jos tė­tis – plau­ki­mo tre­ne­ris, be to, ir pa­ti ba­sei­ne plau­kio­jo sep­ty­nio­li­ka me­tų: „Ki­to pa­si­rin­ki­mo, ro­dos, sa­vai­me jau ne­bu­vo. Dar bū­da­ma dvy­lik­to­je kla­sė­je jau ži­no­jau, kuo bū­siu ir ką dirb­siu. Kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je bai­giau spor­to pe­da­go­gi­kos ir plau­ki­mo spe­cia­ly­bę, pas­kui grį­žau dirb­ti į Aly­tų.“

Mo­te­ris tre­ni­ruo­ja vai­kus var­žy­boms, jos auk­lė­ti­niai tu­ri pa­sie­ki­mų – pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos pir­me­ny­bė­se vie­nas mo­ki­nių už­ėmė pri­zi­nę tre­čią vie­tą.

Pa­si­tei­ra­vus, ar lais­va­lai­kiui daž­nai šei­ma ren­ka­si van­dens pra­mo­gas, mo­te­ris ti­ki­no, kad ne, nuo­lat sten­gia­si ieš­ko­ti ki­to­kio po­bū­džio pra­mo­gų, ku­rios nie­kaip ne­su­si­ju­sios su van­de­niu, ta­čiau vi­sos jos bū­na ak­ty­vios. Tik, kaip pri­si­pa­ži­no aly­tiš­kė tre­ne­rė, lais­va­lai­kio ji ne tiek daug tu­ri.

 

Aly­tiš­kė Jus­ti­na Ur­ba­na­vi­čie­nė:

 „Su dve­jų me­tu­kų ir dve­jų mė­ne­sių duk­ry­te Lie­pa už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne lan­ko­me nuo sep­ty­nių mė­ne­sių. Į kū­di­kių plau­ki­mą ei­na­me nu­si­tei­ku­sios rim­tai – kaip į spor­tą. Ma­no vai­kui la­bai pa­tin­ka van­duo ir pra­mo­gos ja­me, o van­duo kar­tu yra ir di­džiu­lė nau­da au­gan­čiam or­ga­niz­mui – su­stip­ri­na rau­me­nis, to­dėl net ne­dve­jo­jo­me – lan­ky­ti šias veik­las ar ne.

Pa­ste­bė­jau, kad su­si­tvar­kė ma­no duk­ry­tės rau­me­nų to­nu­sai, ta­po ak­ty­ves­nė, im­les­nė. Su­tvir­tė­jo rau­me­nys, grei­čiau at­si­sto­jo ant ko­jy­čių ir pra­dė­jo vaikš­čio­ti. O nau­da imu­ni­te­tui – šim­tap­ro­cen­ti­nė, per me­tus Lie­pa ne­sir­go nė kar­to. Van­duo vis tiek duo­da sa­vo.

Į už­si­ė­mus ba­sei­ne nuo pra­ėju­sio rug­sė­jo ve­da­me ir sa­vo vy­res­nė­lį ke­tur­me­tį sū­nų Li­ną, jis ir­gi ne­sir­go. Tik iš pra­džių la­bai bi­jo­jo van­dens, o da­bar tos bai­mės ne­be­li­ko ir jau net mo­ka pa­plauk­ti. Be to, at­si­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Da­bar jis net su ne­kan­tru­mu lau­kia šių veik­lų ir la­bai no­ri jau ei­ti į di­dį­jį ba­sei­ną. O ma­žo­ji, vos įžen­gus į ba­sei­no pa­tal­pą, ima džiaugs­min­gai krykš­tau­ti.

Dirb­da­ma su Lie­pa ba­sei­ne, ir pa­ti pa­jau­čiau di­de­lę nau­dą – ma­no kū­nas su­tvir­tė­jo, o ap­im­tys per ke­tu­ris mė­ne­sius su­si­trau­kė dviem dy­džiais. Sun­kes­ni bu­vo tik pir­mie­ji už­si­ė­mi­mai, po ku­rių tie­siog ne­jau­čiau ran­kų, o da­bar jau pri­pra­tau.

Tik­rai re­ko­men­duo­ju lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus su kū­di­kiais ir vy­res­niais vai­kais ba­sei­ne be jo­kių dve­jo­nių.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai