Nr. 28 (13258)

2019-03-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 28 (13258) skaitykite:

  • Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos kon­kur­są lai­mė­jo Jur­gi­ta Gu­že­vi­čie­nė
  • Dar dvi pa­grin­di­nės mo­kyk­los Aly­tu­je taps pro­gim­na­zi­jo­mis
  • Ar ky­šis ga­li tu­rė­ti įta­kos me­di­kų dar­bui?
  • Kiek­vie­na dai­na vo­ka­lis­tui tar­si gy­ve­ni­mo žings­nių ai­das
  • Vib­ruo­jan­tys pra­ei­ties še­šė­liai šian­die­nos švie­so­je
  • Aly­taus mies­to te­at­re ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų tu­rin­tys žmo­nės į sce­ną pa­kils oriai
  • Aly­tiš­kių ini­cia­ty­va: Ro­mo Ka­lan­tos skve­ro įren­gi­mas ir ša­lia esan­čios te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas
  • „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nu” pa­si­džiaug­ta Aly­tu­je, o sėk­mės pa­lin­kė­ta JAV
Va­kar pra­si­dė­ju­si Vil­niaus Ka­ziu­ko mu­gė, šie­met ve­da­ma šū­kio – „Dro­žiam į Ka­ziu­ką“, pa­vil­jo­nus nu­tie­sė per ke­tu­ris ki­lo­met­rus, pre­kiau­jan­čių tau­to­dai­li­nin­kų,...
„Jau­no­ji kar­ta, gi­mu­sie­ji „su kom­piu­te­riu“, ma­no, kad vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­ją iki Ado­mo ir Ie­vos. Ta­čiau iš tik­rų­jų vis­kas yra ge­ro­kai ki­taip....
Vie­na­me pas­ku­ti­nių šios ka­den­ci­jos po­sė­džių Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai su­tel­kė dė­me­sį į švie­ti­mą, o tiks­liau – dis­ku­ta­vo apie Šv. Be­ne­dik­to...
Sa­vi­val­dos rin­ki­mai įvy­ko, ta­ry­bos jau iš­rink­tos, ta­čiau tiek Aly­taus mies­te, tiek ra­jo­ne po dvie­jų sa­vai­čių teks bal­suo­ti ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir ga­lu­ti­nai...
Alytaus kraštotyros muziejus siūlo naują paslaugą – nuo praėjusių metų pabaigos muziejuje ir jo filialuose galima savarankiškai tyrinėti miesto ir jo žymių žmonių istoriją naudojantis įrašytu...
„Jei fo­to­gra­fas per­tei­kia sa­vo jaus­mus ir min­tis, o žmo­gus juos pa­ma­to fo­to­gra­fi­jo­je ir sten­gia­si su­pras­ti, va­di­na­si, vis­kas ge­rai – fo­to­gra­fi­ja pa­vy­ko“, – sa­ko...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro spek­tak­ly­je pa­gal Ka­zio Bin­kio pje­sę „At­ža­ly­nas“ pa­si­kei­tė pa­grin­di­nių vaid­me­nų ak­to­riai. Nuo šiol pa­grin­di­nį he­ro­jų naš­lai­tį...
Pa­na­šu, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­vos dėl val­džios pos­tų at­mo­sfe­ra vis la­biau kais­ta. Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.