Nr. 28 (13258)

2019-03-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 28 (13258) skaitykite:

  • Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos kon­kur­są lai­mė­jo Jur­gi­ta Gu­že­vi­čie­nė
  • Dar dvi pa­grin­di­nės mo­kyk­los Aly­tu­je taps pro­gim­na­zi­jo­mis
  • Ar ky­šis ga­li tu­rė­ti įta­kos me­di­kų dar­bui?
  • Kiek­vie­na dai­na vo­ka­lis­tui tar­si gy­ve­ni­mo žings­nių ai­das
  • Vib­ruo­jan­tys pra­ei­ties še­šė­liai šian­die­nos švie­so­je
  • Aly­taus mies­to te­at­re ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų tu­rin­tys žmo­nės į sce­ną pa­kils oriai
  • Aly­tiš­kių ini­cia­ty­va: Ro­mo Ka­lan­tos skve­ro įren­gi­mas ir ša­lia esan­čios te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mas
  • „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nu” pa­si­džiaug­ta Aly­tu­je, o sėk­mės pa­lin­kė­ta JAV
Va­kar pra­si­dė­ju­si Vil­niaus Ka­ziu­ko mu­gė, šie­met ve­da­ma šū­kio – „Dro­žiam į Ka­ziu­ką“, pa­vil­jo­nus nu­tie­sė per ke­tu­ris ki­lo­met­rus, pre­kiau­jan­čių tau­to­dai­li­nin­kų,...
„Jau­no­ji kar­ta, gi­mu­sie­ji „su kom­piu­te­riu“, ma­no, kad vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­ją iki Ado­mo ir Ie­vos. Ta­čiau iš tik­rų­jų vis­kas yra ge­ro­kai ki­taip....
Vie­na­me pas­ku­ti­nių šios ka­den­ci­jos po­sė­džių Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai su­tel­kė dė­me­sį į švie­ti­mą, o tiks­liau – dis­ku­ta­vo apie Šv. Be­ne­dik­to...
Sa­vi­val­dos rin­ki­mai įvy­ko, ta­ry­bos jau iš­rink­tos, ta­čiau tiek Aly­taus mies­te, tiek ra­jo­ne po dvie­jų sa­vai­čių teks bal­suo­ti ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ir ga­lu­ti­nai...
Alytaus kraštotyros muziejus siūlo naują paslaugą – nuo praėjusių metų pabaigos muziejuje ir jo filialuose galima savarankiškai tyrinėti miesto ir jo žymių žmonių istoriją naudojantis įrašytu...
„Jei fo­to­gra­fas per­tei­kia sa­vo jaus­mus ir min­tis, o žmo­gus juos pa­ma­to fo­to­gra­fi­jo­je ir sten­gia­si su­pras­ti, va­di­na­si, vis­kas ge­rai – fo­to­gra­fi­ja pa­vy­ko“, – sa­ko...
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos te­at­ro spek­tak­ly­je pa­gal Ka­zio Bin­kio pje­sę „At­ža­ly­nas“ pa­si­kei­tė pa­grin­di­nių vaid­me­nų ak­to­riai. Nuo šiol pa­grin­di­nį he­ro­jų naš­lai­tį...
Pa­na­šu, kad Aly­taus ra­jo­ne ko­vos dėl val­džios pos­tų at­mo­sfe­ra vis la­biau kais­ta. Aly­taus ra­jo­no apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­vo po­li­ti­nių par­ti­jų skun­dų ir pra­šy­mų...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.