Po­li­ti­kai nu­spren­dė pri­tar­ti ba­ka­lau­re­a­to kla­sių at­si­ra­di­mui Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je (0)

Saulė Pinkevičienė
Gimnazija.
Šv. Benedikto gimnazija teiks paraiškas Tarptautinio  bakalaureato klasių akreditavimui. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vie­na­me pas­ku­ti­nių šios ka­den­ci­jos po­sė­džių Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai su­tel­kė dė­me­sį į švie­ti­mą, o tiks­liau – dis­ku­ta­vo apie Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos su­ma­ny­mą teik­ti pa­raiš­ką ak­re­di­tuo­ti Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to dvi pro­gra­mas, skir­tas 11–16 me­tų mo­ki­niams, ir di­plo­mo pro­gra­mą – vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos dvie­jų bai­gia­mų­jų kla­sių mo­ki­niams.

 Po­li­ti­kai nu­spren­dė pri­tar­ti Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mos die­gi­mui Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir nu­ma­ty­ti lė­šų Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mo pro­gra­mai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te. Sto­ja­ma­sis mo­kes­tis pir­mai­siais me­tais yra 3 tūkst. 030 eu­rų, ta­čiau at­ei­ty­je lė­šų rei­kės dau­giau.

Ta­ry­bos va­lia sa­vi­val­dy­bė už­tik­rins pro­gra­mos tęs­ti­nu­mą ir fi­nan­sa­vi­mą. Už ga­li­my­bę bū­ti tarp­tau­ti­nės ba­ka­lau­re­a­to or­ga­ni­za­ci­jos na­re Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jai kas­met tek­tų mo­kė­ti me­ti­nį na­rio mo­kes­tį – iki 10 tūkst. eu­rų už vie­ną pro­gra­mą, o jų nu­ma­ty­tos dvi.

Vie­ni po­li­ti­kai svei­ki­no gim­na­zi­jos no­rą ieš­ko­ti sa­vo iš­skir­ti­nu­mo ir pri­im­ti iš­šū­kius, ki­ti – kvie­tė pa­svars­ty­ti, kaip rei­kės su­tal­pin­ti pa­pil­do­mus kla­sių kom­plek­tus į įstai­gos pa­tal­pas, ku­rios jau ir šiuo me­tu yra už­pil­dy­tos. Gal­būt iš­kel­ti į ki­tas įstai­gas, kaip gim­na­zi­jos fi­lia­lą? Juo­lab kad į Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to kla­ses Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ža­da­ma pri­im­ti ga­bius moks­lei­vius iš vi­so mies­to. Tam po­li­ti­kai pri­va­lės pa­tvir­tin­ti pa­pil­do­mus kla­sių kom­plek­tus. Ga­vus ak­re­di­ta­ci­ją, būtų for­muo­ja­ma vie­na pa­pil­do­ma 5 ir vie­na gim­na­zi­nė III kla­sė. Kaip vyks at­ran­kos į jas – kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja­ma.

Nu­skam­bė­jo ir po­li­ti­kų abe­jo­nių, ar to­kia ir taip jau iš­skir­ti­nės – il­go­sios (1–12 kla­sės) – gim­na­zi­jos tarp­tau­ti­nė spe­cia­li­za­ci­ja ne­iš­ba­lan­suos Aly­taus švie­ti­mo sis­te­mos? Ar ne­rei­kė­tų iš pra­džių ver­tin­ti jos vi­su­mos, o jau ta­da – at­ski­rų mo­kyk­lų ini­cia­ty­vų? Ki­ti gi iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad bet ku­ri Aly­taus gim­na­zi­ja tu­rė­jo tei­sę pri­si­im­ti ly­de­rys­tę, ta­čiau kaž­ko­dėl to ne­pa­da­rė.  

„Ar tė­vai ži­no ir kiek jų bus pa­jė­gūs su­mo­kė­ti eg­za­mi­nų mo­kes­tį – apie 632 eu­rus, ku­rį pa­gal Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to (12 kla­sė­je) pro­gra­mą tu­ri su­mo­kė­ti pa­tys mo­ki­niai, kai jie re­gist­ruo­ja­mi eg­za­mi­nų se­si­jai?“ – svars­tė ta­ry­bos na­riai. 

„Aly­taus mies­te yra daug ga­bių ir ta­len­tin­gų mo­ki­nių. Di­dė­ja vi­su­mi­nio ug­dy­mo po­rei­kis, to­dėl tiks­lin­ga plės­ti įvai­rių na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių mo­ky­mo­si pro­gra­mų pa­siū­lą. Pie­tų Lie­tu­vo­je nė­ra mo­kyk­los, ku­rio­je bū­tų ak­re­di­tuo­tos tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to (TB) kla­sės. TB kla­sė­se 6 pa­grin­di­niai da­ly­kai mo­ko­mi an­glų kal­ba (mo­ko­mi ne mo­ki­niai, o da­ly­kai). Į Aly­tų grįž­ta šei­mos iš įvai­rių už­sie­nio ša­lių su mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais, ku­riems bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos tęs­ti moks­lą an­glų kal­ba“, – sa­ko Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­nė. Su­ma­ny­mui pri­ta­ria tė­vų ben­druo­me­nė.

Įstai­gos va­do­vė ta­ry­bos na­riams pri­mi­nė, kad vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų rei­tin­gų len­te­lė­je Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos mo­ki­nių 6 da­ly­kų re­zul­ta­tai pa­ten­ka į pen­kias­de­šim­ties ge­riau­sių Lie­tu­vos gim­na­zi­jų są­ra­šą.

Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to or­ga­ni­za­ci­ja (IBO) įkur­ta 1968 me­tais Že­ne­vo­je. Šiuo me­tu IBO pri­klau­so 2 tūkst. 580 mo­kyk­lų 134 pa­sau­lio ša­ly­se. Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mas (IB di­plo­ma) su­tei­kia­mas mo­ki­niams, sėk­min­gai iš­lai­kiu­siems vi­sus še­šis bai­gia­muo­sius eg­za­mi­nus ir ga­vu­siems tei­gia­mus pa­ži­ni­mo te­ori­jos, iš­plės­ti­nio ra­ši­nio ir vi­suo­me­nei nau­din­go dar­bo įver­ti­ni­mus. Lie­tu­vo­je Tarp­tau­ti­nio ba­ka­lau­re­a­to di­plo­mas yra pri­ly­gi­na­mas bran­dos ates­ta­tui, o bai­gia­mie­ji eg­za­mi­nai – bran­dos eg­za­mi­nams. Eg­za­mi­nų pa­žy­miai kon­ver­tuo­ja­mi į šim­ta­ba­lę sis­te­mą pa­gal Lie­tu­vos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas tai­syk­les

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai