Nr. 24 (13254)

2019-02-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 24 (13254) skaitykite:

  • Aly­taus ra­jo­no gim­na­zis­tai sa­vo ge­bė­ji­mus de­monst­ruos mo­der­nio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se
  • Pir­mo­ji iš­anks­ti­nių bal­sa­vi­mų rin­ki­mų die­na – be staig­me­nų, bet su nie­kur ne­fik­suo­tais niu­an­sais
  • Sau­lius Bi­ti­nas: 2 sce­na­ri­jai Aly­tui
  • Aš – po­nas, tu – po­nas, o ku­ris kiau­les ga­nys?
Mū­sų at­sto­vai Sei­me lau­žo ie­tis dėl to, bū­ti ar ne­bū­ti re­fe­ren­du­mui dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. 141 ar 121 – ką tuo klau­si­mu ma­no tau­ta? Po­pu­liz­mas tai ar lo­giš­kas...
Gy­ve­ni, žmo­gus, gy­ve­ni ir net ne­su­si­mąs­tai, kiek ap­link yra po­li­tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių, trokš­tan­čių pa­si­rū­pin­ti ta­vo gy­ve­ni­mu. Štai po tri­jų die­nų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai...
Šio­mis die­no­mis Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na rin­ki­mų nuo­tai­ko­mis. Daug kal­ba­me apie re­gio­nų vys­ty­mą­si, jų plėt­rą, apie in­ves­ti­ci­jas į re­gio­nus bei sie­kį su­grą­žin­ti...
Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pro­ble­mos, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bė­dos, vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo spra­gos – pa­grin­di­nės veik­los kryp­tys, ku­rioms dau­giau­sia dė­me­sio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.