Tik at­si­žvel­gus į aly­tiš­kių po­rei­kius ga­li­ma su­kur­ti ge­res­nį ir gra­žes­nį gy­ve­ni­mą

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (13)
2019 Vasaris 28
nuotrauka
Va­liaus Mi­ce­vi­čiaus nuo­mo­ne, no­rint įgy­ven­din­ti mies­tui nau­din­gus po­ky­čius, rei­ka­lin­gas vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mas. Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.
Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų pro­ble­mos, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo bė­dos, vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo spra­gos – pa­grin­di­nės veik­los kryp­tys, ku­rioms dau­giau­sia dė­me­sio pra­ėju­siais me­tais sky­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo frak­ci­jos „Už Aly­tų“ se­niū­nas, Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius.

An­trą ka­den­ci­ją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ban­tis V.Mi­ce­vi­čius ne kar­tą įsi­ti­ki­no, kad pra­dė­jus do­mė­tis vie­na aly­tiš­kius ka­muo­jan­čia pro­ble­ma, jų at­si­ran­da ge­ro­kai dau­giau, o iš­spręs­ti jas truk­do biu­ro­kratinė raiz­ga­ly­nė, su­si­py­nu­si su as­me­ni­nė­mis am­bi­ci­jo­mis ir in­te­re­sais.

„Ne­re­tai rei­ka­lin­gi mies­te­lė­nams ir svar­būs mies­tui spren­di­mai nu­gu­la į stal­čius. Vie­niems pri­im­ti pri­trūks­ta po­li­ti­nės va­lios, ki­tiems pa­pras­to su­pra­ti­mo, o į kai ku­rias pro­ble­mas vi­siš­kai ne­krei­pia­ma dė­me­sio“, – ap­gai­les­ta­vo po­li­ti­kas.

 

Pra­dė­ta nar­plio­ti de­ta­lių­jų pla­nų pai­nia­va

Vie­na iš dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jas ka­muo­jan­čių bė­dų – daug aist­rų ke­lian­čios ankš­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

„Pa­ben­dra­vus su gy­ven­to­jais pa­aiš­kė­jo, kad re­a­lios pa­gal­bos dėl šios pro­ble­mos spren­di­mo iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­bu­vo, ji dau­giau at­lik­da­vo tik­rin­to­jo funk­ci­jas. Ben­dri­jų pir­mi­nin­kai prak­tiš­kai ne­tu­rė­da­vo, į ką kreip­tis.

Pro­ble­ma iš­ki­lo vi­su gra­žu­mu, kai vie­no dau­gia­bu­čio, esan­čio Aly­taus mies­to cen­tre, gy­ven­to­jai ry­tą pa­ma­tė žen­klus, jog da­lis ša­lia na­mo ne vie­ne­rius me­tus bu­vu­sios au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės yra pri­va­ti nuo­sa­vy­bė.

Pra­dė­ję gi­lin­tis į de­ta­liuo­sius pla­nus pa­ma­tė­me, kad pa­dė­tis ka­tast­ro­fiš­ka. Vi­sa­me mies­te – taip ga­li nu­tik­ti kiek­vie­nai ben­dri­jai, ku­ri nė­ra su­si­tvar­kiu­si že­mės nuo­mos do­ku­men­tų“, – tei­gė V.Mi­ce­vi­čius.

Anot jo, vie­na to­kio ab­sur­do prie­žas­čių – de­ta­lie­ji pla­nai, pa­reng­ti ne­iš­kė­lus ko­jų iš ka­bi­ne­to, ne­ati­tin­ka re­a­lios pa­dė­ties. Tai be­pre­ce­den­tis at­ve­jis vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Ben­dra­dar­biau­jant su Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­no ben­dri­jų pir­mi­nin­kais bu­vo pa­siek­ta, kad sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­zuo­tų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Da­lis de­ta­lių­jų pla­nų Pu­ti­nų ir Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­nų pa­reng­ta iš nau­jo, da­lis, ne­ati­tin­kan­čių re­a­lios si­tu­a­ci­jos, pa­ko­re­guo­ta.

Pa­aiš­kė­jo, kad ei­li­nį kar­tą vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ra bu­vo at­lik­ta for­ma­liai. Pir­mi­nin­kai, pa­ma­tę de­ta­lio­jo pla­no spren­di­nius, ne­ga­li su­pras­ti, kaip skly­po ri­ba ga­li ei­ti per jų įsi­reng­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les, ko­dėl su jais net ne­bu­vo de­rin­ti spren­di­niai. To pa­sek­mė – į sa­vi­val­dy­bę ne­ša­mi raš­tai su pra­šy­mais vėl keis­ti de­ta­lio­jo pla­no spren­di­nius. Be to, dar daug yra li­kę ben­dri­jų, ku­rioms de­ta­lie­ji pla­nai iki šios die­nos ne­pa­reng­ti. Sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na ben­dri­jas sa­vo lė­šo­mis reng­ti de­ta­liuo­sius pla­nus, kas at­ro­do ne­lo­giš­ka – vie­niems pla­nai pa­reng­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, o ki­ti tu­ri su­si­mo­kė­ti pa­tys.

„De­ta­lu­sis pla­nas be­ne vie­nin­te­lis do­ku­men­tas, ga­lin­tis ap­sau­go­ti ben­dri­jas nuo to­kių nesu­si­pra­ti­mų“, – pa­brė­žė V.Mi­ce­vi­čius.

 

Ren­gia­mi nau­ji ap­ra­šai

Ko­vo mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti žen­klo „P Re­zer­vuo­ta“ ir „Da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo“ tai­syk­lių ap­ra­šus, ku­rie pa­leng­vins ben­dri­joms su­si­tvar­ky­ti sto­vė­ji­mo aikš­te­les.

„Kai yra de­ta­lu­sis pla­nas ir že­mės skly­pas pri­skir­tas ben­dri­joms, tai pa­gal Mies­to tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­les ben­dri­ja, ku­riai pri­skir­tas skly­pas, tu­ri jį tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti. Ta­čiau pa­gal kol kas ga­lio­jan­čią tvar­ką, įren­gus au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aukš­te­lę, no­rint pa­sta­ty­ti žen­klą „P Re­zer­vuo­ta“, kad gy­ven­to­jai ga­lė­tų vi­sa­da ras­ti vie­tos sa­vo au­to­mo­bi­liams, pri­va­lo­ma pa­lik­ti 25 proc. jos te­ri­to­ri­jos vi­suo­me­ni­niams po­rei­kiams. Ben­dri­ja tvar­ko aikš­te­les, o sa­vi­val­dy­bė spren­džia, ką da­ry­ti.

Tai vi­siš­kas nesu­si­pra­ti­mas, pir­ma – sa­vi­val­dy­bė ki­ša­si į ben­dri­jos tur­tą, an­tra – la­bai daž­nai aikš­te­lė­se vie­tos ne­už­ten­ka net gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liams. Mi­nė­to žen­klo pro­ble­ma ypač ašt­riai iš­ki­lo aikš­te­lė­se, esan­čio­se ša­lia dau­gia­bu­čių, ku­riuo­se yra vei­kian­čios įmo­nės ir klien­tų au­to­mo­bi­liams nė­ra nu­ma­ty­ta vie­tų“, – tei­gė V.Mi­ce­vi­čius.

Anot po­li­ti­ko, pa­tvir­ti­nus žen­klo „P Re­zer­vuo­ta“ nau­ją ap­ra­šą, nau­ja­me ap­ra­še nu­ma­ty­ta, kad aikš­te­lės nau­do­ji­mo tvar­ką nu­sta­to gy­ven­to­jai ir tik jiems spręs­ti – pa­lik­ti ar ne 25 proc. aikš­te­lės vi­suo­me­ni­niams po­rei­kiams, tai jau ne­bus pri­va­lo­ma. La­bai svar­bu, kad at­ei­nan­čios ka­den­ci­jos ta­ry­ba tęs­tų pra­dė­tus dar­bus, nes tik jų tęs­ti­nu­mas už­tik­rins aly­tiš­kių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir ge­ro­vę.

 

Pa­kei­tė ne­in­for­ma­vę

„Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je la­bai ak­tu­a­li in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mo pro­ble­ma. In­for­ma­ci­jos apie ren­gia­mus pro­jek­tus ir spren­di­mus aki­vaiz­džiai trūks­ta. As­me­niš­kai su­si­dū­riau su fak­tu dėl da­lies Sei­nų gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo, nors sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ti­ki­no, kad gy­ven­to­jai bu­vo in­for­muo­ti apie gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mą, bet nei aš, nei kai­my­nai nie­ko ne­bu­vo­me apie tai gir­dė­ję. Ar tai ga­li­ma pa­va­din­ti vie­ši­ni­mu, jei žmo­nės su­pa­žin­di­na­mi su jau įvy­ku­siu fak­tu?

Kaž­kam pri­rei­kė, kad il­go­je Sei­nų gat­vė­je at­si­ras­tų že­mės skly­pas, ga­lin­tis iš­plės­ti ša­lia esan­čio na­mo kie­mą. Iš­va­žia­vi­mas bu­vo už­tver­tas, o gat­vė pa­da­ly­ta į dvi da­lis, vie­nai da­liai su­tei­kiant nau­ją pa­va­di­ni­mą – Ne­dzin­gės, o ki­tai pa­lie­kant bu­vu­sį – Sei­nų.

Klai­džio­ti tek­da­vo ne tik va­žiuo­jan­tiems į sve­čius, bet ir pas li­go­nius vyks­tan­tiems me­di­kams.

Gat­vės pa­kei­ti­mą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no, nors šis klau­si­mas per svars­ty­mą ko­mi­te­te bu­vo iš­im­tas iš spren­di­mo pro­jek­to“, – sa­kė V.Mi­ce­vi­čius.

Pa­aiš­kė­jus vi­siš­kam ne­si­skai­ty­mui su vie­šuo­ju in­te­re­su, Sei­nų gat­vės gy­ven­to­jai, siek­da­mi su­stab­dy­ti gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo pro­ce­dū­rą, bu­vo pri­vers­ti kreip­tis į teis­mą. Da­bar vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai.

Kaip ga­lė­jo taip nu­tik­ti? Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, kaž­kas su­in­te­re­suo­tas, kad to­kia pai­nia­va mies­te bū­tų, kad pa­my­nus vie­šą­jį in­te­re­są bū­tų ten­ki­na­mi at­ski­rų as­me­nų po­rei­kiai ir am­bi­ci­jos. Be to, daž­nai pai­nia­vos įne­ša ir se­niū­nai­čiai, ne­įsi­gi­li­nę į ben­druo­me­nės po­rei­kius ir nuo­mo­nę, daž­nai va­do­vau­ja­si sa­vo as­me­ni­ne ar­ba ma­žos da­lies gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, ją pa­teik­da­mi kaip vi­suo­me­nės. Re­zul­ta­tas – sa­vi­val­dy­bė­je pri­im­ti spren­di­mai ne­ten­ki­na vie­šo­jo in­te­re­so.

 

Ne­pa­si­tei­si­no, bet sta­tys

Pra­ėju­siais me­tais daug ie­čių bu­vo su­lau­žy­ta dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo. Dar­bo gru­pė „Dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­mu­na­li­nių at­lie­kų sis­te­mos to­bu­li­ni­mo“ ko­vo­jo prieš šių kon­tei­ne­rių įren­gi­mą, ta­čiau re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba bu­vo pa­lai­mi­nu­si spren­di­mą pirk­ti ir pa­sta­ty­ti po­že­mi­nius ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius Aly­tu­je ir ki­tuo­se re­gio­no mies­tuo­se. Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je šis klau­si­mas net ne­bu­vo svars­ty­tas.

„Ne­pai­sant to, kad Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (ARATC) di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas ra­di­jo lai­do­je vie­šai pa­sa­kė, jog po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai Kau­ne ne­pa­si­tei­si­no – žmo­nės pra­dė­jo ma­žiau rū­šiuo­ti at­lie­kas. Aly­tu­je jie bus sta­to­mi. Ir jau yra nu­pirk­ti. Kol kas ne­sta­to­mi, nes vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai dėl kon­tei­ne­rių įran­gos pir­ki­mo pro­ce­dū­ros.

Blo­giau­sia, kad to­kių kon­tei­ne­rių at­si­ra­di­mas nie­ko ne­pa­ge­rins, tik pa­di­dins at­lie­kų su­rin­ki­mo kai­ną. Vis­kas vyks­ta bul­do­ze­rio prin­ci­pu, ne­svar­bu, kaip tai at­si­lieps gy­ven­to­jams, svar­biau­sia, kad už jų įren­gi­mą bus ga­li­ma pa­im­ti pi­ni­gus“, – įsi­ti­ki­nęs V.Mi­ce­vi­čius.

Tai tik ne­di­de­lė at­lik­tų dar­bų da­lis. Šios pro­ble­mos iš pa­žiū­ros at­ro­dė pa­pras­tos, bet pra­dė­jus į jas gi­lin­tis ir ban­dant jas spęs­ti, pra­de­da aiš­kė­ti biu­ro­kratinio apa­ra­to su­kur­ti ne­pa­grįs­ti ap­ri­bo­ji­mai, lan­dos apei­ti pro­ce­dū­ras, gy­ven­to­jų in­te­re­sų ne­pai­sy­mas, su­in­te­re­suo­tų ša­lių pro­te­ga­vi­mas ir dar daug įvai­rių trik­džių. To­dėl no­rint pa­keis­ti su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, rei­kia vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo, nes tik ji ga­li pri­vers­ti kai ku­riuos po­li­ti­kus at­kreip­ti dė­me­sį į ne­tvar­ką ir ne­ūkiš­ku­mą ma­no pa­mi­nė­to­se sri­ty­se.  

Spausdinama va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333,
pa­tvir­tin­tu Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

  Komentaras

  kaip čia gavos, kad tokie mandri? O nesimato koks geresnis sprendimas dėl atliekų tvarkymo už esamą tvarką buvo pateiktas darbo grupės. Kuri šioje kadencijoje buvo sudaryta ir nuo šių judėjimo. . Kur vadovavo vietos pramoninkų lyderis ir ..asas bei buvus savivaldybės kontrolierė. Juk pagal jų kompetencijas ir kiek vaizduoja - nesunkiai galėjo paruošt geresnį ir teikt tarybai svarstymui. Jei net meras nepraleidžia. Kaip tarybos nariai atsistoja posėdžio metu ir teikia. o kaip gavos pas juos? pagal žiniasklaidoj prasiskverbusią reziumė rodo grupė kaip net nesugebėjo susimobilizuot viduj bendram darbui? regis vieni kitiems metę, kad atseit įrašinėja telefonais neperspėję - kaip ir nesimato ką jie ten pasiekė? tai ar reikia tokių erzelynų? Kas labai toli nuo rimtos politikos valdyme. Po ko belieka tik ant gabesnių liet... Vietoj to, kad į save kaip politikus reikliau žvilgteltų.

  Komentaras

  ar jis suvokia ką dirba taryboje, kiek stebėjau, tai tik tylėjimas arba neišmanymas, nusišnekėjimas. Kas tu esi žmogau? Baik jau. Nepyk, būsiu tolima giminė.

  Komentaras

  Labai keista, kad rūpestį žmonėmis tarybos nariai išreiškia prieš pat rinkimus, o ką Jūs veikiate visą kadenciją, kodėl nesprendžiate tų klausimų, kuriuos dabar įvardijate, kad labai svarbūs? Kas liečia aikšteles, tarybai buvo pateiktas prašymas, dėl privalomų 25 procentų rezervinių vietų, bet tarybos atsakymas buvo neigiamas ir tai visiškai suprantama, nes jei savivaldybė rengia aikšteles dalinio dalyvavimo tvarka, tai negali jų finansuoti privatiems asmenims, nes savivaldybės lėšomis turi teisę naudotis visi. Tai kam dabar suteikiate viltį žmonėms, kad įmanoma tą sprendimą pakeisti, jei tai tikrai neįmanoma. O jei tą punktą pakeisite, tai turėsite padengti 50 procentų aikštelių vertės tiems, kurie jau įsirengė aikšteles savo asmeninėmis lėšomis. Kas liečia šiukšlių kainas irgi kelis metus svarstėte, bet nieko gero žmonių labui nepadarėte. Taigi juokingai skamba Jūsų rūpestis žmonėmis prieš rinkimus, kai akivaizdu, kad po rinkimų vėl nieko gero nenuveiksite.

  Komentaras

  Žinokit, savivaldoj skaitos patys valdos. Garbingai akis į akį argumentuojasi. neturi būti jokių teisėsaugų ir skundinėjimų. O jei taip yra -bėkit nuo tokių ir nerinkit. Nes tik teisėsaugai uždirbinėja ir patys silpnėja.... Nes jau kaip mada Alytuj - demaskuot ir skųst. Taip neturi būt. Turi būt kuriamoji energija ir garbingas elgesys. Nei čia per komentarus rašinėja, o akis į akį net teisme susitikus - patys žino kas dedas. Nes ir tas politikas prieš šią kadenciją buvo nuostabus žmogus. Kas pasidarė, kad tarsi užbraukia ką ir gero padaręs. Ir dar kaip atsisuks sugrįžtant atgal. Juolab jau regis ir signalus pirmus gavęs.. Nereikia kitų nuomonių bijot. Imkit pavyzdį iš buvusio mero Č.D.. Galėjo krist ir toliau. O jis garbingai keliasi ir nebijo kitų nuomonių. Nors kaip žmogui jam išlaikyt politiko gana didelius reikalavimus yra NELENGVA. Ir kažin ar kiekvienas pajėgtų. Net ir gavęs vienašalių papliūvų garbingai siūlo ateit ir atvirai jam tą pasakyt. Nepuola kaip kiti priešų ieškot ir po šmeižia, skųsiu... baugint.

  Komentaras

  Pateikta ir teismo sprendimai. Kuriuose reklamuojant save kaip politiką ir asą - kur kaip politikui kiti reikalavimai - kaip už asmens įžeidimą pasiekia. Mokant Alytaus mastu advokatei tūkstantines sumas. Teismų metu elgiantis - net psichinių pažymų ir leidimų ginklui reikalaujant - ar blogo linkint alytiškiui ir jo šeimai nors įstatymas ir teismas gina šeimos reikalus - Alytuj regis tai negalioja. Regis nesvarbu, koks įstatymas leidžia politiką vertint kaip už asmens įžeidimą. Todėl kiti politikai sugeba argumentais įrodyt. Na o šis asaba -kaip sako kaip ,,balta varna". Nebuvo Alytaus politikoj tokių dar ir regis po rinkimų neliks. Nes kiek ir turėjo panašių situacijų, sprendės gana garbingai ir nemanipuliavo valdžios postais. O dėl teismų kokybės, ne veltui jau dešimtim semia.

  Komentaras

  Rašai:" kas ubagui tokiam ir anokiam davė teisę aiškint" - tu ne aiškinai, tu šmeižei žmones
  Rašai: "medžiagą ikiteisminio tyrimo Nr. 03-2-00215-17 turi meras ir dalis žiniasklaidos bei dalis politikų žino" - tai pateik jiems ir teismo sprendimą :)
  Rašai: "mokėdamas advokatei net tūkstantines sumas" - advokatams visi piliečiai moka pagal nustatytus įkainius
  Rašai: "alytiškiai kam įdomu tegu žino kas yra kas" - taip, mes žinom kas esi tu ir kokio ilgio yra tavo purvinas liežuvis

  Komentaras

  Štai iš po šio judėjimo dar kadencijos pradžioj bandant kelt problemas ir jų sprendimus rodyt ir per komentarus pasipildavo atgal. Kas ubagui, bedarbiui davė teisę aiškint tokiems ereliams. Atseit ubagą užvaikysim po teismus nes neturės pinigų apsigint. Teisėsauga ištyrus kas galimai įžeidinėjo problemas keliantį alytiškį pasirodo po moters buhalterės darbo ir namų kompiuteriais ana tik liudytoja vardijama. Medžiagą ikiteisminio tyrimo Nr. 03-2-00215-17 turi meras ir dalis žiniasklaidos bei dalis politikų žino. Reiškia ne ji rašo ir teisėsauga toleruoja. Nors gal ji ir kažkieno kaip šantažuojama. Dar blogiau, siūlo atseit nekaltą moterį į teismą duot? Kokie mentalitetai..? Atseit lupkites po teismus, o anie iš užkuliusių....Vienok tai praktikoj vienas tarybos narys nuo šio judėjimo realizavo. Pasirodo, mokėdamas advokatei net tūkstantines sumas ( kas rodo, kaip svarbu jiems įtakas išlaikyt..? ir vardan ko?) iš alytiškio kaip jo politiko ir..aso visų galų įžeidimą reikalavo pradžioj net 10 tūkstančių eurų ieškinio. Ir teismų metu kaip šis pradėjo girtis, kad politikas toks ir anoks gina žmonių teises kaip ir šio straipsnį panašiai - paklausius tai kur kaip tarybos nario alternatyvūs siūlymai juos užregistruojant savivaldybės duomenų bazėj pagal Reglamento tvarką ir kuo jie geresni už esamus ir pasipildavo.. Kas ubagui tokiam ir anokiam davė teisę aiškint..? Blogo linkėjo eiliniui alytiškiui ir jo šeimai jos nepažindamas. Vadindamas link šis žmogysta - kam įdomu patys tegu alytiškiai pasiklausia teisėsaugininkų... Miestelis nedidelis. Tad ar ant stendų užteks vaikant eilinius alytiškius per anstolius ir pasigiriant, kad išmokų neima? O alytiškiai kam įdomu tegu žino kas yra kas. Nes kas paneigs, kad po šiais deriniais ir ant kitų..?

  Komentaras

  Pats Valius kaip žmogus gero nori. Bet kaip politikui reikia žiūrėt ką kalba ir kaip elgiasi konkrečiose situacijose net jo kolegos judėjime. Nes prieš kelis metus buvau vienam susitikime savivaldybės posėdžių salėj su namų bendrijų pirmininkais bei valdžia ir šio judėjimo lyderiais. Kurie bandė man neleist net kalbėt. Kur aiškiai vardijau kaip pagal tarybos veiklos Reglamentą sprendžiami klausimai dėl atliekų tvarkymo ir panašiai, Net prieš ošė dalis bendrijų pirmininkų kur rodė. Kad ne toks jų tikslas. Greičiau po rėkalojimais prispaust..? Nors valdžia turi stengtis apie 50 viso alytiškių bendros gerovės lygiui. O namų bendrijų pirmininkai jų skaičius nėra palyginant didelis. Ir šio susirinkimo metu kartais atrodė, kad kažin ar jų siauri tikslai atitinka visų gyventojų interesus? Nes kiek ir televizijos laidose matos, tai kaip gerai organizuotos grupės. Kas kart darančios savivaldybėj susirinkimus.. Kur ir baigias be konkrečių sprendimų, apart tas anas negerai po ko dar neaiškiau. Ar iš menkniekinės situacijos kur normaliai dirbant gali nesunkiai išsispręst čia padaro kaip iš musės dramblį. Ir tarsi vėzdu bando mosuot....?

  Komentaras

  Tai, kad jau nuvainikavo tą tavo giriamą Druskininkų merą teisėsauga :)
  Ir dar - kada baigsi lot ? Šmeižei žmones, tai ir buvai nuteistas 2 kartus. Esi šmeižikas ir melagis

  Komentaras

  Reiškia šios kadencijos pradžioj dėl Kvartalinės namų renovacijos pradžios Alytaus m. savivaldybėj net pasitarimas buvo. Kuriame dalyvavau ir kaip ponams buvo pateikta. Pagal kokį vyriausybės nutarimą vykdo ir ką daryt reikia. Tai yra taryboj priimt sprendimus dėl administratoriaus ir programos Kur administratorium galėjo būt savivaldybės įstaiga ir programa. Reiškia daugiabučių veikėjams rodos neįtiko, kad administratoriui būnant savivaldybės įstaigai jie reguliuoja finansų srautus ir darbus bei kokybę. Per tai pirmininkai kaip nuo srautų nutolinami. Patyrus pasipriešinimą, o iš šių atskirų veikėjų net aršų, buvo bandyta modernizuot nors savivaldybei priklausančius pastatus su teritorijom aplink. bet ir tai kaip aršūs puolė malšint. Tad, kad alytiškiai nepasinaudojo palankiu finansavimu susitvarkyt namus ir teritorijas ką aplink pasidarę -dėkokit šiems. Kurie erzelynus kaip politika vadina..Vienok ir būsima valdžia, jei norės vykdyt - su šių... gal vėl susidurs? Nes bent jų dalies atskirų kaip nepamatuotos ambicijos kažin ar savivaldybę aplenks?

  Komentaras

  Juos savotiškai nuvainikavo vienoj vietos televizijos laidoj Druskininkų meras. Kur dalyvavo šių lyderis ir Druskininkų bei Lazdijų merai. Ir nors praėjo kelios savaites, regis jie net analizuot nesugeba. Taryboj skaityk kaip mandriausi kitus už ..skaitantys. Kaip labiausiai nenorintys atitikt politikams keliamų reikalavimų. Tad laidoje jų lyderiukas kaip nežiniuką žaidė ar toks ir yra. O Druskininkų meras neišlaikęs skaičiukais palygino atliekų tvarkymo kainas druskininkiečiams ir alytiškiams. Pasirodo, eliniams druskininkiečiams ten pigiau nei alytiškiams. Nors druskininkiečių mažiau ir atstumas iki Alytaus sąvartyno 50 km. Tik į vieną pusę. Tad pagal rinkos dėsnius turėtų priešingai būt pigiau alytiškiams. Kurių daugiau ir sąvartynas vietoje. Ir dar Druskininkuose jau įdiegtos požeminės konteinerių aikštelės ir ten teisinasi. Kas Alytuj pagal juos ne. Juolab ir nuo jų taryboje buvo darbo grupė dėl atliekų tvarkymo skaičiavimo. Tegu parodo, kur jų pasiūlymai registruoti pagal tarybos Reglamentą savivaldybės duomenų bazėj ir kuo geresni alytiškiams už esamą tvarką. Juolab nesamonės, kaip nugula siūlymai į stalčius. Gal į jų pačių ir erzelynus darydami kaip rimtus politikus vaizduoja. Kur Druskininkų meras aiškiai vardija kaip jie sprendžia aikštelių ir plotų prie daugiabučių klausimus. Labai paprastai ir be erzelynų. Kaip ir Druskininkuose Kvartalinę namų renovaciją pasidarė kombinuotu būdu. Kaip Alytuj pradžioj buvo geresnėm sąlygom ir bandyta.. Bet per šių veikėjų erzelynus, kur viena kalba kita vyksta - ir kitoj kadencijoj klampinės kiek jų daugiau pateks į būsimą valdžią. Juolab regis pradžioj su valdančiais pasirašę koalicinę sutartį ir bei daugumoj balsavę už atsakingų į postus skyrimus su gerais atlyginimais ir priedais - štai per tai ir atsakyt reikia patiems už valdininkų kompetencijos lygius. Nes kurie neįtiko, tie valdininkai eliminuoti iš savivaldybės ir sustatyti, kurie tinka. O šie kiek oponuot bandė, tai nors ar taryboj pagal Reglamentą pasiskelbę kaip oponuojančiais su veiklos programa ir parašais užtvirtindami, ar kaip turguj? Erzeliuoja kol gauna ką nors ar negauna. BĖDA su jais. Na ir kaip klastingiausi. Iš išorės lyg už žmones stoja, realiai - net ir patys dalis nujaučia...Ir braižas - kur prisiliečia kaip erzelynai dėl švietimo pertvarkos, atliekų tvarkymo, vicemerų kuriuos savo laiku patys be klausimų tvirtino atleidimo- atstatymo cirkai... Kur per šiuos erzelynus taryba prarado labai daug brangaus laiko lyginant. Kad per tą laiką reikėjo rimtus sprendimus priimt. Juolab iki 2020 metų kaip mažės ES parama ir valstybė dideles paskolas turės pradėt atidavinėt laiko nedaug.. Ir dar leista tokį brangų laiką per savi intrigų imitacijas išbarstyt. Nes nuo jų jei kas, ne argumentais kaip priklauso rimtiems politikams stengias pagrįst, o iš kart pradeda šmeižia, į teismą... Tokie..?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.