Nr. 15 (13391)

2020-02-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 15 (13391) skaitykite:

  • Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jai
  • to­liau va­do­vaus Jū­ra­tė Pet­raus­kie­nė
  • Vai­kai tarp vy­res­nių­jų kal­ba au­si­mis
  • Įme­nan­ti vi­sas nu­megz­tų raš­tų pa­slap­tis
  • Sim­nui me­tai ypa­tin­gi – ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės var­das ir baž­ny­čios 500 me­tų ju­bi­lie­jus
  • Virsmas 
  • Nuo re­a­ly­bės to­li­mos man­tros
  • „Gy­vu­lių ūkiui” – 75 me­tai: ste­bė­ti­nas ak­tu­a­lu­mas šian­dien
  • Me­di­ci­nos cen­tras: gais­rą įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka” ge­si­nu­sių ug­nia­ge­sių kū­nuo­se ras­ti diok­si­nų kie­kiai ne­vir­ši­jo nor­mų
  • Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos iš­skir­ti­nu­mu ta­po ir ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se 
Pra­ėju­sių me­tų ant­ro­je pu­sė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bėje su­kur­ta dar­bo gru­pė, kuri turėjo pa­siū­ly­ti, kaip įvyk­dy­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Prie dar­bo gru­pės siū­ly­mų...
Va­kar Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie pa­reikš­tus įta­ri­mus Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Al­gir­dui Baut­ro­niui ir...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je per­kirp­ta sim­bo­li­nė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24...
Kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės veik­los krau­jas – lė­šos, o jos kas­met pa­skirs­to­mos kon­kre­čioms sri­tims ta­ry­bos spren­di­mu. De­ja, 2020 me­tų Aly­taus mies­to be­veik 67,5 mln. eu­rų...
„Alytaus piliečių“ frakcija nepritaria tam, kas paskutiniu metu vyksta Alytaus mieste ir palieka daugumą. Savo poziciją frakcija išreiškė balsuodama prieš 2020 metų biudžetą ir atvirai tai skelbdama...
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­tu­je vei­kian­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vės „So­fa Brands“ va­do­vui Sau­liui Bi­ti­nui. Nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio jis...
Vilnius, vasario 3 d. (ELTA). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika pasirašė įsakymą, kuriuo dėl paukščių gripo grėsmės nuo antradienio visi naminiai paukščiai...
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo va­sa­rio 4-osios na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jai juos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.