Nr. 15 (13391)

2020-02-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 15 (13391) skaitykite:

  • Aly­taus re­gio­no bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jai
  • to­liau va­do­vaus Jū­ra­tė Pet­raus­kie­nė
  • Vai­kai tarp vy­res­nių­jų kal­ba au­si­mis
  • Įme­nan­ti vi­sas nu­megz­tų raš­tų pa­slap­tis
  • Sim­nui me­tai ypa­tin­gi – ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės var­das ir baž­ny­čios 500 me­tų ju­bi­lie­jus
  • Virsmas 
  • Nuo re­a­ly­bės to­li­mos man­tros
  • „Gy­vu­lių ūkiui” – 75 me­tai: ste­bė­ti­nas ak­tu­a­lu­mas šian­dien
  • Me­di­ci­nos cen­tras: gais­rą įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka” ge­si­nu­sių ug­nia­ge­sių kū­nuo­se ras­ti diok­si­nų kie­kiai ne­vir­ši­jo nor­mų
  • Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos iš­skir­ti­nu­mu ta­po ir ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se 
Pra­ėju­sių me­tų ant­ro­je pu­sė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bėje su­kur­ta dar­bo gru­pė, kuri turėjo pa­siū­ly­ti, kaip įvyk­dy­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Prie dar­bo gru­pės siū­ly­mų...
Va­kar Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie pa­reikš­tus įta­ri­mus Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Al­gir­dui Baut­ro­niui ir...
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je per­kirp­ta sim­bo­li­nė įkur­tu­vių juos­te­lė – po re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas at­nau­jin­tas Vai­kų li­gų sky­rius. Ja­me įreng­tos 24...
Kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės veik­los krau­jas – lė­šos, o jos kas­met pa­skirs­to­mos kon­kre­čioms sri­tims ta­ry­bos spren­di­mu. De­ja, 2020 me­tų Aly­taus mies­to be­veik 67,5 mln. eu­rų...
„Alytaus piliečių“ frakcija nepritaria tam, kas paskutiniu metu vyksta Alytaus mieste ir palieka daugumą. Savo poziciją frakcija išreiškė balsuodama prieš 2020 metų biudžetą ir atvirai tai skelbdama...
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­tu­je vei­kian­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vės „So­fa Brands“ va­do­vui Sau­liui Bi­ti­nui. Nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio jis...
Vilnius, vasario 3 d. (ELTA). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorius Darius Remeika pasirašė įsakymą, kuriuo dėl paukščių gripo grėsmės nuo antradienio visi naminiai paukščiai...
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo va­sa­rio 4-osios na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jai juos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.