Dau­giau­sia siū­ly­mų su­lauk­ta dėl to, kaip bū­tų ga­li­ma iš­nau­do­ti lais­vas Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jų pa­tal­pas

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (23)
2020 Sausis 16
Likiškelių mokykla
Netrukus mokyklų bendruomenes pasieks sprendimo projektas dėl Alytaus švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, parengtas darbo grupės ir pačių įstaigų siūlymų pagrindu, o jo svarstymui bus skirtos 7 kalendorinės darbo dienos. Jei bendruomenės siūlymams nepritars, teks arbitru kviesti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sių me­tų ant­ro­je pu­sė­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bėje su­kur­ta dar­bo gru­pė, kuri turėjo pa­siū­ly­ti, kaip įvyk­dy­ti švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką. Prie dar­bo gru­pės siū­ly­mų pri­si­jun­gė pen­kių švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos kon­teks­te vie­šo­je erd­vė­je daž­niau­sia įvar­di­ja­mų švie­ti­mo įstai­gų („Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los, Li­kiš­kė­lių, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jų, Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los) ben­druo­me­nės, jos iki sausio 2 d. pa­tei­kė sa­vo idė­jas, kaip tvar­ky­ti tin­klą. Šiuo metu Alytaus miesto savival­dybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius jau yra parengęs spren­dimo projektą dėl švietimo įstaigų tink­lo pertvarkos (darbo grupės ir bendruo­menių siūlymų pagrindu), pačiu arti­miausiu metu jis pasieks mokyklas. Dokumentas turės būti apsvarstytas skubos tvarka, tai yra per 7 kalendo­ri­nes dienas. Jei šiame sprendimo pro­jek­te įvardytų įstaigų bendruome­nės su siūlymais nesutiks, bus kreipiamasi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.

Į lais­vas pro­gim­na­zi­jų pa­tal­pas – ei­lu­tė ga­li­mų kan­di­da­tų

Iki sausio 2 dienos gauti 53 įvai­rių švietimo įstaigų ir jų bendruo­me­nių pateikti siūlymai, kaip atlikti švietimo įstaigų tinklo per­tvarką. Visi jie skirti kaimynams – pačios įstaigos, minimos pirmi­niame pertvarkos plane, jokių per­mainų savo atžvilgiu nenori ir su siūlymais kategoriškai nesutinka.

Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio ir „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nės re­ko­men­duo­ja iš­nau­do­ti lais­vas Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jų pa­tal­pas. Tuo tiks­lu siū­lo­ma į jas per­kel­ti Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus sau­gyk­lą, Jur­gio Kun­či­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lą, esan­tį lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė” pa­tal­po­se, Kon­tro­lie­riaus tar­ny­bą, da­lį Jau­ni­mo cen­tro veik­lų, Sek­ma­die­ni­nę ru­sų mo­kyk­lą, ki­tas ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo įstai­gas.

„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nės ma­ny­mu, ra­cio­na­lu bū­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nius per­kel­ti į lais­vas Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­tal­pas, taip jas įveik­li­nant pa­gal pa­skir­tį.

Lais­vo­se Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jų pa­tal­po­se taip pat siū­lo­ma įreng­ti prieš­mo­kyk­li­nes kla­ses, įren­giant mie­ga­mą­sias vie­tas ir at­ski­riant erd­ves. Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ja siū­lo prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes iš lop­še­lių-dar­že­lių per­kel­ti ir į ki­tas ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las.

Daug siū­ly­mų su­si­ju­sių su spor­ti­ne veik­la: pa­siū­ly­ta fut­bo­lo dan­gą Ma­tu­čio g. 14 per­kel­ti prie Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos ar­ba Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos, „Vo­lun­gės“ pro­gim­na­zi­jos, Se­na­mies­čio pra­di­nės mo­kyk­los.

Ben­druo­me­nės ma­no, kad ra­cio­na­lu bū­tų Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos pir­ma­me aukš­te, esan­čia­me Jot­vin­gių gim­na­zi­jos pu­sė­je, įreng­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­rius, kad mo­ki­niai ga­lė­tų jais nau­do­tis pa­mo­kų me­tu, o spor­tuo­jan­tys as­me­nys, klu­bai – po pa­mo­kų. Taip bū­tų efek­ty­viau nau­do­ja­mas sta­dio­nas.

Na­tū­ra­li at­ran­ka – vie­na iš ga­li­my­bių

„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nės ma­ny­mu, klai­da yra reg­la­men­tuo­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių. To­kia prak­ti­ka yra tai­ko­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Vir­šu­ti­nę mo­ki­nių ri­bą nu­sta­to hi­gie­nos nor­mos, o apa­ti­nę – sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai. „Pa­lei­dus“ kla­sių kom­plek­ta­vi­mą, tė­vai ga­lė­tų rink­tis no­ri­mą mo­kyk­lą ir taip „bal­suo­tų“ už jos iš­li­ki­mą.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti vi­soms mo­kyk­loms vie­no­dus kri­te­ri­jus (mi­ni­ma­lų mo­ki­nių skai­čių, koks ga­li bū­ti di­de­les pa­tal­pas tu­rin­čio­se ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se) ir, ne­įvyk­džius jo, mo­kyk­lą re­or­ga­ni­zuo­ti, pri­jun­giant prie ki­tos ir per­ke­liant į jos pa­tal­pas mo­ki­nius ar­ba lik­vi­duo­ti.

Iš­im­tį siū­lo­ma tai­ky­ti „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lai-dar­že­liui, „Vil­ties“ mo­kyk­lai-dar­že­liui, „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nei mo­kyk­lai, Se­na­mies­čio pra­di­nei mo­kyk­lai ir Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jai.

Griau­ti ar sta­ty­ti? Mo­kyk­lą ar dar­že­lį?

„Sa­ka­lė­lio“ ben­druo­me­nė siū­lo pa­sta­ty­ti nau­ją mo­der­nų di­de­lės (iki 800 mo­ki­nių) mo­kyk­los pa­sta­tą ir ten per­kel­ti mo­ki­nius iš ki­tų mo­kyk­lų, o po to at­si­sa­ky­ti ke­lių mo­kyk­lų pa­sta­tų.

Taip pat pa­siū­ly­ta per­kel­ti Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nius į kom­pak­tiš­kes­nį pa­sta­tą, o da­bar­ti­nio pro­gim­na­zi­jos pa­sta­to at­si­sa­ky­ti. Ki­ta ga­li­ma ro­ki­ruo­tė – Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją pa­siū­ly­ta per­tvar­ky­ti į pra­di­nę mo­kyk­lą, jos 5–8 kla­sių mo­ki­nius per­ke­liant į Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­ją, o Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių mo­ki­nius per­kel­ti į Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­ją, ku­ri tap­tų pra­di­nė.

Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos, ku­rios pa­sta­tą bu­vo pa­siū­ly­ta nu­griau­ti, ben­druo­me­nė su tuo ne­su­tin­ka ir siū­lo jį re­no­vuo­ti. Ar­gu­men­tas – at­nau­ji­ni­mui (sto­go re­mon­tui, Lie­tu­vy­bės cen­tro įren­gi­mui, bib­lio­te­kos fi­lia­lo įkū­ri­mui, VMG ku­li­na­ri­jos kla­sės kū­ri­mui ir kt.) jau skir­ta daug sa­vi­val­dy­bės lė­šų.

To­dėl mo­kyk­los grio­vi­mas bū­tų ne­do­va­no­ti­nas mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų švais­ty­mas ir ne­ūkiš­ku­mo pa­vyz­dys. Į lais­vas pa­tal­pas ben­druo­me­nė siū­lo, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta, įkel­ti Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­lą ir Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nę psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą.

Jei bū­tų nu­ma­ty­ta nau­jos mo­kyk­los sta­ty­ba, ben­druo­me­nė siū­lo pir­miau­sia pa­sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą (pa­vyz­džiui, sta­dio­no vie­to­je) ir, tik įsi­kū­rus nau­jo­se mo­kyk­los pa­tal­po­se, nu­griau­ti se­ną­jį Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos pa­sta­tą.

„Dre­vi­nu­ko“ ben­druo­me­nė vie­to­je nu­ma­ty­tos nau­jos mo­kyk­los siū­lo sta­ty­ti nau­ją dar­že­lį ar­ba re­no­vuo­ti vie­ną iš de­šim­ties jau už­da­ry­tų, nes Aly­tu­je trūks­ta vie­tų bū­tent dar­že­liuo­se.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas pa­tei­kė vie­nin­te­lį siū­ly­mą:  Aly­taus su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti į vie­šą­ją įstai­gą, ją re­or­ga­ni­zuo­ti pri­jun­giant prie Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro ir per­kel­ti į Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro pa­tal­pas.

  Komentaras

  Seniau žmonės sakydavo /sovietų laikais/,kad pas mus tvarką sugebėtų padaryti ir vienas šlubas vokietukas.Tai jei MERIJA nepajėgi mieste vykdyti mokyklų pertvarkos arba specialiai ją vilkina,reikalaukime ,kad būtų įvestas tiesioginis laikinas VILNIAUS VALDŽIOS valdymas. Gal jau užtenka bereikalingai švaistyti mūsų pinigus pustuščių mokyklų šildymui,valymui ir taip toliau.Tada pasibaigtų betikslės valdininkų komandiruotės.tarpusavio rietenos ir būtų vadovaujamasi devizu,,Nesugebi-atsistatydink""

  Komentaras

  1. Sakalėlio bendruomenė niekada nesiūlė statyti naujos mokyklos!
  2. Nebuvo jokių pasiūlymų perorganizuoti Šaltinių ir Panemunės progimnazijas!
  Čia valdininkų išvedžiojimai!!!
  Nekiršykite bendruomenių!

  Komentaras

  1. Sakalėlio bendruomenė niekada nesiūlė statyti naujos mokyklos!
  2. Nebuvo jokių pasiūlymų perorganizuoti Šaltinių ir Panemunės progimnazijas!
  Čia valdininkų išvedžiojimai!!!
  Nekiršykite bendruomenių!

  Komentaras

  Už, kad per šią savaitę meras su direktorium ir savo komandom turintys aktyviai dirbt formuojant biudžetą ir spartint pavėluotas pertvarkas vietoj to, meras su direktorium komandiruotėj. Pagal dienotvarkę vicmero ir kaip nėr. Vicmerė smulkmenos blaškosi reiškia. Nesugeba. Bėfa nuo problemų. Kažkas miestui įpiršinėja nerimtas švietimo pertvarkas erzinančias visuomenę. Taryba su bendruomene gali reaguot. Ir siūlyt gryžus iš komandiruotės merui ir direktoriui atsistatudint. Gal į jų vietas ateis tie, kurie bent nebėga nuo problemų ir nori dirbt.

  Komentaras

  Kas mieste tikri šeimininkai? Kur pagal įstatymus pirmi siūlyt turi meras su tarybos nariais. Ir kaip taryboj tvirtina taip ir vyksta. Ir už tai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Kurie juos į valdžią rinko. Ar kažkas įpiršinėja abejotinos kokybės siūlymus. Bet už juos neatsako. Tai kam meras su taryba, jei nesugeba iniciatyvų persiimt? Už juos kiti delioja..

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 5 str. - tik 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras, atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai bendruomenės daliai. Visi kiti jiems pavaldūs ir atskaitingi. Pagal Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei.- Būtent meras už tai gauna gerą valdišką atlyginimą. Jam suplaukia didžiausias informacijos srautas. Ko pagrindu jis analizuoja ir siūlo geriausią švietimo pertvarkos modelį. Kurį taryba tvirtina. Prieš jei reikia su visuomene koreguodami. Dabar nei meras nei kiti tarybos nariai neprabyla. O siūlo valdininkai su gyventojais... Ir kažin ar optimaliausius modelius. Tad atsakomybė, kad meras po komandiruotes ir nesimato jo siūlymų. Kaip ir kiti tarybos nariai pratyli.

  Komentaras

  Niekas nenusistatęs prieš jūsų mokyklą. Žmones piktina, kad tokia mokykla, kurioje likę 196 mokiniai SUVALGYS Likiškėlius, kurioje 349 mokiniai ir SUVALGYS Sakalėlį, kuriame 272 mokiniai. Jei mes, tėvai nevedame pas jus savo vaikų ir jūs nykstate, tai priežasčių ieškokite savo darbe ir jo kokybėje, o ne norėkite išlikti kitų sąskaita. Daugiau savikritikos vidzgiriečiai :)

  Komentaras

  Tuoj vėl gryžtu į savivaldybę. Nes esami prieš komandiruotę sakė. Gali gryžt. Nes mes prie jūros apsvarstę galimus teisėsaugos tyrimų verdiktus, dar galvojam. Ar laukt, kol išsives? Ar patiems atsistatydint? Kol bendrapartiečiai pasimetę nežino ką daryt. O viens ir savivaldybės pastatą siūlo griaut. Tai dar ar rasim gryžę rotušę stovinčią.

  Komentaras

  Savivaldoj dirbama pagal LR Konst. 46 str.. Kad gerint viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygį. Dabar Alytaus visuomenę sudaro ne tik švietimo sistema su savo problemom. Yra ir kitos sritys bei gyventojų grupės. Tai darbingo amžiaus žmonės ir kuriems aktualu darbo vietos. Kaip ir savivaldybės biudžetui mokesčiai nuo jų. Pensininkai. Ir pagal įstatymus negalima vienų grupių diskriminuot kitų naudai. Dabar Alytuj tik savivaldos sistema, kuri tik dalį gyventojų sudaro, rūpinasi savim kaip jiiems išgyvent. O iniciatyvų kioms grupėms gerint, nesimato. Tad būtent iš mero kompetencijos pirminiui svarstymui būt pateikta bendros strategijos. O čia išsitraukė švietimo sistemos dalį griaut ne griaut, ir erzinkites. Tad šiuo metu iš valdžios nesimato bendrų strategijų visomus sritimis. Kad būt įmanoma vertint viso miesto vystymą ir teikt rimtus siūlymus. Nes Alytus kol kas miesto rango ir turi būt teikiamos atitinkamai rimtos miesto vystymo strategijos per visas sritis.

  Komentaras

  Vidzgirio progimnazija tapusi daugeliui alytiškių kaip koks keiksmažodis.Blogai kaip žmonės nuvertina mokyklos visą bendruomenę.Gera ta mokykla ir jos bendruomenės nariai.Ir šios mokyklos mokiniai yra pasiekę gerų rezultatų.Gal pradėkim gerbti vieni kitus.Nes skaitant komentarus netik po šitu straipsniu,bet ir po kitais straipsniais yra šlykštu kad suaugę taip elgiasi.Aš pritariu kmentatavusiam asmeniui,kad vaikas turi mokytis mokykloje.Visiems geros dienos.

  Komentaras

  Alytaus rajono meras pasiraitojęs rankoves šiuo metu rajono metinį biudžetą pagal kompetwnciją ruošia. Po to pristato tarybai ir bendruomenei vertint. Kur kažką koreguos atsižvelgiant į pasiūlymus. Miesto valdžios princai komandiruotėj... O vakdininkėliai ir eiliniai alytiškiai buria biudžetą ir projektus, ką daryt. Tuo skiriasi Alytaus miestas ir rajonas per savivaldą. Rajone yra valdžia kur dirba ir atsako. Mieste yra kur gerus atlyginimus ima, bet dirba ir atsako už juos kiti. Nes jei kas, sakys nežinom. Čia patys alytiškiai prisidirbo.

  Komentaras

  Šiuo metu pagal kompetenciją meras pats pirmas turi vardint raidos analizę ir konkrečias strategijas su siekiamais tikslais. O alyriškiai vertina ir koreguoja. Bet meras komandiruotėj, o alytiškiai už jį buria.. Ir gal dar dėkingi, kad leidžia išreikšt nuomones.

  Komentaras

  Savivaldoj per visas sritis dirbama pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2) - meras rūpinasi dėl laiku ir tinkamai parengtos savivaldybės raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektų, užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę, - O kiti tarybos nariai kaip mero dubleriai. Reiškia meras gauna gerą valdišką atlyginimą už, kad jam pagal kompetenciją suplaukia didžiausia informacija apie būklę per visas sritis. Jis ją profesonaliai analizuoja ir parenka optimaliausias strategijas. Kad atsipirktų ir užtikrina tų projektų įgyvendinimo kontrolę. Bei už tai atsako. Su gyventojais yra projektų derinimo stadija. O jei gyventojai už merą ir tarybą sprendžia, ką iš vis daryt, tai kam meras ir taryba? Kaip ponai leidžiam vergą tiek ir tiek. O demokratinė savivalda valdžia tarnauja žmonėms. Kad gerėtų bendruomenės bendros gerovės lygis. O neesminiais klausimais erzintųs. Ir dar būt dėkingi, kad leidžia pasierzint.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.