Alytaus miesto savivaldybės ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius: „2020 me­tų biu­dže­te la­biau­siai pa­si­ge­dau lė­šų me­lo de­tek­to­riui!”

Valerijus Vencius: „Aš no­rė­čiau, kad, pa­juo­kau­siu, po­sė­džių me­tu ta­ry­bos sa­lė­je bū­tų įjung­tas me­lo de­tek­to­rius. Kaip ma­no­te, ko­kiu daž­nu­mu jis pyp­sė­tų apie sa­ko­mą ne­tie­są? Be­je, to­kio po­li­gra­fo kai­na nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su lė­šo­mis, ku­rias su­tau­py­tu­mė­me ar nu­kreip­tu­mėm ten, kur jų la­biau­siai rei­kia.“
Valerijus Vencius: „Aš no­rė­čiau, kad, pa­juo­kau­siu, po­sė­džių me­tu ta­ry­bos sa­lė­je bū­tų įjung­tas me­lo de­tek­to­rius. Kaip ma­no­te, ko­kiu daž­nu­mu jis pyp­sė­tų apie sa­ko­mą ne­tie­są? Be­je, to­kio po­li­gra­fo kai­na nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su lė­šo­mis, ku­rias su­tau­py­tu­mė­me ar nu­kreip­tu­mėm ten, kur jų la­biau­siai rei­kia.“
Kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės veik­los krau­jas – lė­šos, o jos kas­met pa­skirs­to­mos kon­kre­čioms sri­tims ta­ry­bos spren­di­mu. De­ja, 2020 me­tų Aly­taus mies­to be­veik 67,5 mln. eu­rų biu­dže­to su­ma, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pa­skirs­ty­ta ne­op­ti­ma­liai.

Vi­si pui­kiai ži­no ir pri­ta­ria, jog švie­ti­mo įstai­goms rei­ka­lin­gas žy­miai di­des­nis dė­me­sys ma­te­ria­li­nės ba­zės ge­ri­ni­mui, nei ke­le­tą pas­ta­rų de­šimt­me­čių po­li­ti­kai skir­da­vo.

Iš Aly­taus mies­to biu­dže­to ski­ria­mos lė­šos mo­kyk­lų iš­lai­ky­mui yra vie­nos ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je. Tai pa­tvir­ti­no ir gar­sio­ji FIN­DEP stu­di­ja, ir ne­se­niai Aly­tu­je vie­šė­ję Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Lan­kant švie­ti­mo įstai­gas man rė­žia akis de­šimt­me­čius ne­tvar­ky­tos pa­tal­pos, su­rū­di­ję vamz­dy­nai, ne­eko­no­miš­kos šil­dy­mo sis­te­mos ir ne­baig­ti re­no­vuo­ti pa­sta­tai.

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu re­to­riš­kai klau­siau, ko mes dar lau­kia­me? Kol nu­gy­ven­si­me taip, kad kai ku­rias įstai­gas tik­rai teks už­da­ry­ti dėl itin pras­tos jų būk­lės?

Šie­met vi­sų Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų pa­tal­pų mo­der­ni­za­vi­mui skir­ta tik 100 tūkst. eu­rų. Nors re­a­lus po­rei­kis yra ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nis.

Dir­bant val­dan­čio­sios so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos su­dė­ty­je, prieš­ta­rau­ti tei­kia­mam biu­dže­to pro­jek­tui ir ne­pa­lai­ky­ti jo bal­suo­jant, bu­vo ne­leng­va. Bet aš ne­ga­liu su­si­tai­ky­ti, jog at­ras­ta be­veik pu­sė mi­li­jo­no eu­rų su­ma spor­to klu­bams pa­rem­ti (2019 me­tais ne­sie­kė ir 200 tūkst.), pu­sė šim­to tūks­tan­čių eu­rų re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms pa­rem­ti, tiek pat – nau­jos mo­kyk­los pro­jek­ta­vi­mui, bet at­si­sa­ky­ta iš­lai­ky­ti NVŠ (ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo) fi­nan­sa­vi­mo, t. y. 15 eu­rų mo­ki­niui, 2019 me­tų ly­gį.

Po­sė­džio me­tu pa­ci­ta­vau iš va­ka­ro Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­tą ofi­cia­lų pra­ne­ši­mą, kad vals­ty­bės ski­ria­mas NVŠ fi­nan­sa­vi­mas tik­rai ne­ma­žės ir šie­met. Ci­tuo­ju: „Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, re­a­guo­da­ma į vie­šo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sią klai­di­nan­čią in­for­ma­ci­ją, kad ma­ži­na­mas ar nu­trau­kia­mas ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) fi­nan­sa­vi­mas, dar kar­tą at­krei­pia dė­me­sį, kad 2020 me­tais NVŠ veik­los bus ir to­liau fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­kant 2019 me­tų fi­nan­sa­vi­mo ly­gį.“

Ap­gai­les­tau­ju, kad po­li­ti­kai de­ra­mai ne­įsi­gi­li­no į si­tu­a­ci­ją ir pas­ku­bė­jo 20-čia pro­cen­tų vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu „nu­rėž­ti“ ir taip kuk­lų fi­nan­sa­vi­mą vai­kams.

Ga­lų ga­le šiems moks­lo me­tams te­rei­kė­jo at­ras­ti biu­dže­te vos ke­le­tą tūks­tan­čių eu­rų. Mū­sų vi­sų vai­kams, at­ei­ties mies­to va­do­vams ir vys­ty­to­jams. Juk nuo­lat yra vie­šai tran­sliuo­ja­mas no­ras di­din­ti gy­ven­to­jų skai­čių. Bet ar tam su­da­ro­me vi­sas įma­no­mas są­ly­gas? 

Tuo pat me­tu net 200 000 eu­rų ski­ria­ma rep­re­zen­tuo­ti sa­vi­val­dy­bę (2019 me­tais bu­vo nu­ma­ty­ta 130 tūkst.) – po gais­ro apie Aly­tų ži­no ne tik res­pub­li­kos gy­ven­to­jai, bet ir mū­sų kai­my­nai ša­lies šiau­rė­je bei pie­tuo­se.

Vi­sų pir­ma, rei­ka­lin­ga su­kur­ti ge­ras są­ly­gas gy­ven­ti ir dirb­ti, kur­tis ver­slui, ska­tin­ti po­zi­ty­vią emo­ci­ją, o tik po to vie­šin­tis nors ir vi­sam pa­sau­liui, ko­kie mes šau­nūs.

Ne­tei­giu, kad ne­rei­ka­lin­gos lė­šos rep­re­zen­ta­ci­nam vie­ši­ni­mui, bet kai mo­kyk­lo­se ne vie­nus me­tus trūks­ta lo­go­pe­dų, mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jų ar­ba jų at­ly­gis mi­ni­mu­mas – man ne­ky­la ran­ka bal­suo­ti už lė­šų sky­ri­mą ki­toms, žy­miai ma­žiau svar­bioms reik­mėms.

Aky­les­ni aly­tiš­kiai at­krei­pė dė­me­sį ir į at­ski­rą biu­dže­to ei­lu­tę – 50 000 eu­rų, skir­tų ne­va nau­jos mo­kyk­los pro­jek­ta­vi­mui. Švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka juk dar nė­ra pa­tvir­tin­ta.

Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, rei­ka­lin­ga ne nau­ją mo­kyk­lą už 5 mi­li­jo­nus sta­ty­ti, o ryž­tis da­bar­ti­nę re­no­vuo­ti, kaip tai sėk­min­gai pa­da­rė kau­nie­čiai, įveik­lin­ti lais­vas pa­tal­pas bei nu­ra­min­ti ben­druo­me­nę. Pa­teik­siu ki­tą sva­rų ar­gu­men­tą – aki­vaiz­du, jog pa­sta­čius nau­ją mo­kyk­lą vi­soms ki­toms tek­tų dar la­biau su­si­verž­ti dir­žus.

Man ne­bu­vo sma­gu po­sė­džio me­tu įti­ki­nė­ti kai ku­riuos sa­vo ko­le­gas, kad tik­rai rei­ka­lin­ga kel­ti Aly­taus kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, kuo­met pa­gal Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą 2020 me­tais nu­ma­ty­tas tiks­li­nis dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mas: vals­ty­bė pri­si­de­da 7 proc., o sa­vi­val­dy­bei te­rei­kia 3 proc., kas su­da­ro apie 33 000 eu­rų biu­dže­to lė­šų po­rei­kį me­tams.

Džiau­giuo­si, jog vie­no bal­so per­sva­ra vis­gi pa­vy­ko pa­tvir­tin­ti šį spren­di­mą. Ap­gai­les­tau­ju, bet kai ku­rie ma­no frak­ci­jos bi­čiu­liai ir jo ne­pa­lai­kė.

Iš­klau­sius Aly­taus mies­to te­at­ro va­do­vės ata­skai­tą apie įstai­gos 2019 me­tų kū­ry­bi­nę veik­lą, ta­ry­bos na­riai už­da­vi­nė­jo klau­si­mus apie pa­sta­ty­tus ir pa­ro­dy­tus spek­tak­lius, apie ap­si­lan­kiu­sius žiū­ro­vus, gau­tas pa­ja­mas, bet ki­tu sa­vo spren­di­mu tvir­tin­da­mi šie­me­ti­nį  biu­dže­tą „nu­rė­žė“ net 30 tūks­tan­čių eu­rų.

Ma­no nuo­mo­ne, te­at­ro ko­lek­ty­vas la­bai sten­gia­si, daug ir nuo­šir­džiai dir­ba, ku­ria. Ne tik aly­tiš­kiai, bet ir ki­tų mies­tų žiū­ro­vai ver­ti­na šias jų pa­stan­gas. 2019 me­tais ko­lek­ty­vas bu­vo įver­tin­tas so­li­džio­mis kul­tū­ros no­mi­na­ci­jo­mis. No­riu pri­min­ti ir šio ko­lek­ty­vo or­ga­ni­zuo­tą nuo­sta­bią 2019 me­tų Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tę. Ar toks po­žiū­ris į me­no fi­nan­sa­vi­mą mo­ty­vuo­ja? Tik­rai ne. 

Ki­tas, man vi­siš­kai ne­su­pran­ta­mas ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas, – įpa­rei­go­ji­mas ad­mi­nist­ra­ci­ją or­ga­ni­zuo­ti po­sė­džių tran­slia­ci­ją per te­le­vi­zi­ją. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog tai aki­vaiz­dus lė­šų švais­ty­mas, ypač kai aly­tiš­kiai ko­ky­biš­kas vi­sų ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jas tu­ri ga­li­my­bę ste­bė­ti re­a­liu lai­ku ar­ba per­žiū­rė­ti bet ka­da vė­liau in­ter­ne­te „You­Tu­be“ plat­for­mo­je.

Re­to­ri­nis klau­si­mas – ko­kia te­le­vi­zi­ja no­rės keis­ti sa­vo „tin­kle­lį“ ir tran­sliuo­ti vi­sai Lie­tu­vai ke­lių va­lan­dų truk­mės Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­džius? Ar to ap­skri­tai rei­kia? O kas ga­lė­tų pa­neig­ti, jog šiuo spren­di­mu ruo­šia­ma dir­va ko­kiai nors kon­kre­čiai te­le­vi­zi­jai?

Štai ko­dėl aš no­rė­čiau, kad, pa­juo­kau­siu, po­sė­džių me­tu ta­ry­bos sa­lė­je bū­tų įjung­tas me­lo de­tek­to­rius. Kaip ma­no­te, ko­kiu daž­nu­mu jis pyp­sė­tų apie sa­ko­mą ne­tie­są? Be­je, to­kio po­li­gra­fo kai­na nė­ra di­de­lė, pa­ly­gin­ti su lė­šo­mis, ku­rias su­tau­py­tu­mė­me ar nu­kreip­tu­mėm ten, kur jų la­biau­siai rei­kia.

  Komentaras

  Pirmas iš 27 tarybos narių, išreiškiantis nuomonę apie biudžetą. Gan objektyviai ir kritiškai. Vienok, jei įmanoma ir biudžeto likučius per kelias eilutes po saujelės interesais ir visų akyse, tai..? Panašiai ir per 30 metų ne tekta buvusių gerų 10 n įmonių...Net paskutinių žemės sklypų ha vos ne netekta. Kaž kaip ne rimtai per savivaldą Alytus atrodo. Tie patys primityvūs metodai... Tas pats mentalitetas, po jų nors ir tvanas. Reikia kito mastymo. Ką šis parodo. Juo lab ir Seimo narių nuo Alytaus lygiai silpni. Atskirų tarybos narių stipresni.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.