Nuo va­sa­rio 4-osios – na­mi­niai paukš­čiai ap­tva­ruo­se ar­ba pa­tal­po­se

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Vasaris 6
paukščių gripas
Aly­taus de­par­ta­men­to veik­los te­ri­to­ri­jo­je – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, Laz­di­jų, Prie­nų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se – šiuo me­tu ofi­cia­liai yra de­kla­ruo­ta be­veik 2 mln. na­mi­nių paukš­čių. Zitos Stankevičienės nuotr.
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo va­sa­rio 4-osios na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jai juos tu­ri už­da­ry­ti į ap­tver­tus kie­mus, ap­tva­rus ar­ba už­da­ry­ti pa­tal­po­se. Tai su­si­ję su už­sie­nio vals­ty­bė­se, ypač kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je plin­tan­čia mir­ti­na paukš­čių li­ga – paukš­čių gri­pu. Mi­nė­tos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai ima tik­rin­ti, kaip pai­so­ma šio nu­ro­dy­mo.

Įsa­ky­mas ga­lios iki at­ski­ro nu­ro­dy­mo

Ypač pa­to­ge­niš­kas, grei­tai plin­tan­tis paukš­čių gri­pas H5N8 pra­dė­tas fik­suo­ti per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Iki šiol pas­ta­ro­jo­je vals­ty­bė­je, Slo­va­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Če­ki­jo­je ir Uk­rai­no­je nu­sta­ty­ti 32 paukš­čių gri­po pro­trū­kiai. Dau­giau­sia – Len­ki­jo­je, net 20.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo paukš­čių gri­po at­ve­jis už­fik­suo­tas ne­ko­mer­ci­nia­me viš­tų ūky­je Len­ki­jo­je, Ra­ci­bu­žo re­gio­ne. Šis kai­my­ni­nės vals­ty­bės re­gio­nas, ku­ria­me fik­suo­tas paukš­čių gri­pas, yra ar­čiau­siai Lie­tu­vos – tik apie 200 ki­lo­met­rų.

Tad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius  D.Re­mei­ka ne­tru­kus pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo šio ant­ra­die­nio, va­sa­rio 4-osios, na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams nu­ro­do­ma juos lai­ky­ti ap­tver­tuo­se kie­muo­se, ap­tva­ruo­se ar už­da­ry­ti į pa­tal­pas.

Toks di­rek­to­riaus įsa­ky­mas ga­lios iki at­ski­ro nu­ro­dy­mo.

Anks­čiau, maž­daug tre­ji me­tai iš ei­lės, toks nu­ro­dy­mas dėl paukš­čių gri­po pa­vo­jaus na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jams ga­lio­jo ko­vo, ba­lan­džio ir spa­lio mė­ne­siais, lau­ki­nių, ypač van­dens  paukš­čių, ku­rie yra šios li­gos pagrindiniai pla­tin­to­jai, mig­ra­ci­jos me­tu.

Šį­kart na­mi­nius paukš­čius pra­šo­ma lai­ky­ti už­da­ry­tus anks­čiau dėl ste­bi­mos pra­si­de­dan­čios lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jos.

Iš pra­džių įspė­ji­mai, po to – ga­li grės­ti bau­dos

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ro­mas Čer­nius, ap­tver­tuo­se kie­muo­se, ap­tva­ruo­se ir pa­tal­po­se lai­ko­mi na­mi­niai paukš­čiai tu­ri bū­ti le­si­na­mi tik pa­sto­gė­se, gir­dy­mui nau­do­ja­mas tik šu­li­nių van­duo, jų ne­ga­li­ma gir­dy­ti at­vi­rų van­dens tel­ki­nių van­de­niu. Pas­ta­ra­sis ga­li tap­ti paukš­čių gri­po vie­nu iš pa­grin­di­nių už­kra­tų, nes li­gos vi­ru­so ne­šio­to­jai dau­ge­liu at­ve­jų yra van­dens paukš­čiai.

R.Čer­niaus tei­gi­mu, de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, at­lik­da­mi įvai­rius pa­tik­ri­ni­mus, jau ima tik­rin­ti, ir kaip pai­so­ma tar­ny­bos di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mo dėl na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mo: „Iš pra­džių šių paukš­čių au­gin­to­jai bus kon­sul­tuo­ja­mi ir įspė­ja­mi, kaip šiuo me­tu tu­ri bū­ti lai­ko­mi na­mi­niai paukš­čiai. O ne­pai­san­tiems įspė­ji­mų ir to­liau paukš­čius lai­kan­tiems at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se fi­zi­niams as­me­nims pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia pi­ni­gi­nės bau­dos nuo tris­de­šimt iki tri­jų šim­tų eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo pen­kias­de­šimt iki vie­no tūks­tan­čio ke­tu­rių šim­tų pen­kias­de­šimt eu­rų.“

Lai­ki­na­sis de­par­ta­men­to di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je svar­biau­sia, jog na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jai su­pras­tų plin­tan­čio gri­po, ku­ris yra ne­pa­gy­do­mas, pa­vo­jų – vi­si paukš­čiai nu­gaiš­ta: „Valstybei taikomi apribojimai tiekiant paukš­tieną, kiaušinius, tad patiria­mi dideli ekonominiai nuos­toliai.“

Kaip tvir­ti­no R.Čer­nius, kad žmo­nės paukš­čių gri­pu ne­ga­li už­si­krės­ti, ta­čiau nu­gai­šu­sių paukš­čių lies­ti ne­re­ko­men­duo­ja­ma, paukš­tie­ną ap­do­ro­jant ter­miš­kai šis vi­ru­sas žūs­ta.

Aly­taus de­par­ta­men­to veik­los te­ri­to­ri­jo­je – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, Laz­di­jų, Prie­nų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se – šiuo me­tu ofi­cia­liai yra de­kla­ruo­ta be­veik 2 mln. na­mi­nių paukš­čių. Ka­dan­gi šių paukš­čių de­kla­ra­vi­mo nė­ra rei­ka­lau­ja­ma, jų dar ga­li bū­ti ke­liais tūks­tan­čiais dau­giau.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.