Nuo va­sa­rio 4-osios – na­mi­niai paukš­čiai ap­tva­ruo­se ar­ba pa­tal­po­se

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Vasaris 6
paukščių gripas
Aly­taus de­par­ta­men­to veik­los te­ri­to­ri­jo­je – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, Laz­di­jų, Prie­nų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se – šiuo me­tu ofi­cia­liai yra de­kla­ruo­ta be­veik 2 mln. na­mi­nių paukš­čių. Zitos Stankevičienės nuotr.
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo va­sa­rio 4-osios na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jai juos tu­ri už­da­ry­ti į ap­tver­tus kie­mus, ap­tva­rus ar­ba už­da­ry­ti pa­tal­po­se. Tai su­si­ję su už­sie­nio vals­ty­bė­se, ypač kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je plin­tan­čia mir­ti­na paukš­čių li­ga – paukš­čių gri­pu. Mi­nė­tos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai ima tik­rin­ti, kaip pai­so­ma šio nu­ro­dy­mo.

Įsa­ky­mas ga­lios iki at­ski­ro nu­ro­dy­mo

Ypač pa­to­ge­niš­kas, grei­tai plin­tan­tis paukš­čių gri­pas H5N8 pra­dė­tas fik­suo­ti per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Iki šiol pas­ta­ro­jo­je vals­ty­bė­je, Slo­va­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Če­ki­jo­je ir Uk­rai­no­je nu­sta­ty­ti 32 paukš­čių gri­po pro­trū­kiai. Dau­giau­sia – Len­ki­jo­je, net 20.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je di­de­lio pa­to­ge­niš­ku­mo paukš­čių gri­po at­ve­jis už­fik­suo­tas ne­ko­mer­ci­nia­me viš­tų ūky­je Len­ki­jo­je, Ra­ci­bu­žo re­gio­ne. Šis kai­my­ni­nės vals­ty­bės re­gio­nas, ku­ria­me fik­suo­tas paukš­čių gri­pas, yra ar­čiau­siai Lie­tu­vos – tik apie 200 ki­lo­met­rų.

Tad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­rius  D.Re­mei­ka ne­tru­kus pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo šio ant­ra­die­nio, va­sa­rio 4-osios, na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jams nu­ro­do­ma juos lai­ky­ti ap­tver­tuo­se kie­muo­se, ap­tva­ruo­se ar už­da­ry­ti į pa­tal­pas.

Toks di­rek­to­riaus įsa­ky­mas ga­lios iki at­ski­ro nu­ro­dy­mo.

Anks­čiau, maž­daug tre­ji me­tai iš ei­lės, toks nu­ro­dy­mas dėl paukš­čių gri­po pa­vo­jaus na­mi­nių paukš­čių lai­ky­to­jams ga­lio­jo ko­vo, ba­lan­džio ir spa­lio mė­ne­siais, lau­ki­nių, ypač van­dens  paukš­čių, ku­rie yra šios li­gos pagrindiniai pla­tin­to­jai, mig­ra­ci­jos me­tu.

Šį­kart na­mi­nius paukš­čius pra­šo­ma lai­ky­ti už­da­ry­tus anks­čiau dėl ste­bi­mos pra­si­de­dan­čios lau­ki­nių paukš­čių mig­ra­ci­jos.

Iš pra­džių įspė­ji­mai, po to – ga­li grės­ti bau­dos

Kaip sa­kė Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ro­mas Čer­nius, ap­tver­tuo­se kie­muo­se, ap­tva­ruo­se ir pa­tal­po­se lai­ko­mi na­mi­niai paukš­čiai tu­ri bū­ti le­si­na­mi tik pa­sto­gė­se, gir­dy­mui nau­do­ja­mas tik šu­li­nių van­duo, jų ne­ga­li­ma gir­dy­ti at­vi­rų van­dens tel­ki­nių van­de­niu. Pas­ta­ra­sis ga­li tap­ti paukš­čių gri­po vie­nu iš pa­grin­di­nių už­kra­tų, nes li­gos vi­ru­so ne­šio­to­jai dau­ge­liu at­ve­jų yra van­dens paukš­čiai.

R.Čer­niaus tei­gi­mu, de­par­ta­men­to ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tai, at­lik­da­mi įvai­rius pa­tik­ri­ni­mus, jau ima tik­rin­ti, ir kaip pai­so­ma tar­ny­bos di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mo dėl na­mi­nių paukš­čių lai­ky­mo: „Iš pra­džių šių paukš­čių au­gin­to­jai bus kon­sul­tuo­ja­mi ir įspė­ja­mi, kaip šiuo me­tu tu­ri bū­ti lai­ko­mi na­mi­niai paukš­čiai. O ne­pai­san­tiems įspė­ji­mų ir to­liau paukš­čius lai­kan­tiems at­vi­ro­se te­ri­to­ri­jo­se fi­zi­niams as­me­nims pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są gre­sia pi­ni­gi­nės bau­dos nuo tris­de­šimt iki tri­jų šim­tų eu­rų, ju­ri­di­niams as­me­nims ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo pen­kias­de­šimt iki vie­no tūks­tan­čio ke­tu­rių šim­tų pen­kias­de­šimt eu­rų.“

Lai­ki­na­sis de­par­ta­men­to di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo, kad šio­je si­tu­a­ci­jo­je svar­biau­sia, jog na­mi­nių paukš­čių au­gin­to­jai su­pras­tų plin­tan­čio gri­po, ku­ris yra ne­pa­gy­do­mas, pa­vo­jų – vi­si paukš­čiai nu­gaiš­ta: „Valstybei taikomi apribojimai tiekiant paukš­tieną, kiaušinius, tad patiria­mi dideli ekonominiai nuos­toliai.“

Kaip tvir­ti­no R.Čer­nius, kad žmo­nės paukš­čių gri­pu ne­ga­li už­si­krės­ti, ta­čiau nu­gai­šu­sių paukš­čių lies­ti ne­re­ko­men­duo­ja­ma, paukš­tie­ną ap­do­ro­jant ter­miš­kai šis vi­ru­sas žūs­ta.

Aly­taus de­par­ta­men­to veik­los te­ri­to­ri­jo­je – Aly­taus mies­to ir ra­jo­no, Laz­di­jų, Prie­nų, Va­rė­nos ra­jo­nų ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­se – šiuo me­tu ofi­cia­liai yra de­kla­ruo­ta be­veik 2 mln. na­mi­nių paukš­čių. Ka­dan­gi šių paukš­čių de­kla­ra­vi­mo nė­ra rei­ka­lau­ja­ma, jų dar ga­li bū­ti ke­liais tūks­tan­čiais dau­giau.

 

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.