Sau­lius Bi­ti­nas pa­lie­ka „So­fa Brands”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Sausis 31
Saulius Bitinas
Nuo ateinančio pirmadienio Saulius Bitinas pradeda va­dovauti ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“.
Va­kar bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­tu­je vei­kian­čios Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vės „So­fa Brands“ va­do­vui Sau­liui Bi­ti­nui. Nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio jis pra­de­da va­do­vau­ti Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čiai Jungtinių Amerikos Valstijų ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hol­lis­ter Lie­tu­va“.

Kaip sa­kė S.Bi­ti­nas, jį va­do­vau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pro­duk­tus ga­mi­nan­čiai Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je vei­kian­čiai ame­ri­kie­čių ka­pi­ta­lo įmo­nei „Hollister Lietuva“ pa­kvie­tė jos va­do­vai.

Aly­tu­je įsi­kū­ru­siai Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­pi­ta­lo ben­dro­vei „So­fa Brands“, ga­mi­nan­čiai kom­po­nen­tus minkš­­tie­siems bal­dams, jis va­do­va­vo dau­giau kaip dve­jus me­tus.

Maž­daug prieš tris mė­nesius S.Bi­ti­nas iš Alytaus per­si­kraus­tė gy­ven­ti į Kauną.

Jis bu­vo iš­rink­tas šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­čiau man­da­to at­si­sa­kė per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je dėl šeiminių ap­lin­ky­bių.

Jį mies­to ta­ry­bo­je pa­kei­tė ki­tas mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tas – Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin.

S.Bi­ti­nas, kaip Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas, ta­čiau ne­san­tis šios par­ti­jos na­rys, per­nykš­tį pa­va­sa­rį da­ly­va­vo ir tie­sio­gi­niuo­se Aly­taus mies­to me­ro rin­ki­muo­se. Iš de­šim­ties kan­di­da­tų li­ko penk­to­je vie­to­je.