Įta­ri­mai pa­rei­gų ne­at­li­ki­mu – dviem Aly­taus ug­nia­ge­sių va­do­vams

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2020 Sausis 30
Al­gir­das Baut­ro­nis.
Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Baut­ro­nis. Zitos Stankevičienės nuotr.
Va­kar Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie pa­reikš­tus įta­ri­mus Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kui Al­gir­dui Baut­ro­niui ir vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui Sau­liui Moc­ke­vi­čiui, kuris yra laikinai ėjęs šios tarnybos viršininko pareigas, dėl ki­lu­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“. Jie įta­ria­mi ne­tin­ka­mai at­li­kę sa­vo pa­rei­gas, dėl to vals­ty­bė pa­ty­rė di­de­lę ža­lą.

Skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės

Nau­jau­si įta­ri­mai dėl „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je ki­lu­sio ir de­šimt die­nų tru­ku­sio gais­ro pa­teik­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jams – Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kui A.Baut­ro­niui ir šios tar­ny­bos vy­riau­­sia­jam spe­cia­lis­tui, laikinai ėjusiam šios tarnybos viršinin­ko pareigas S.Moc­ke­vi­čiui.

Kaip pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, šie vals­ty­bės tar­nau­to­jai nie­kaip ne­re­a­ga­vo į ben­dro­vės, ku­rio­je ki­lo gais­ras, veik­los po­bū­dį bei į tai, kad „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­tal­pos tu­ri bū­ti ver­ti­na­mos kaip pa­vo­jin­gas ob­jek­tas, ku­rio vi­du­je san­dė­liuo­ja­mi ir per­dir­ba­mi itin di­de­li kie­kiai – 25 tūkst. to­nų per me­tus de­gių me­džia­gų, ne­nau­do­ja­mų pa­dan­gų.

Vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­pri­sky­rė šios ben­dro­vės prie tik­rin­ti­nų ob­jek­tų gru­pės ir ne­įtrau­kė jos į me­ti­nius pla­ni­nius prieš­gais­ri­nių tech­ni­nių pa­tik­ri­ni­mų pla­nus.

Taip ne­bu­vo už­tik­rin­ta vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra ir prieš­gais­ri­nis re­ži­mas pa­sta­te, ne­bu­vo im­ta­si tei­si­nių ir tech­ni­nių prie­mo­nių, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias itin di­de­lio mas­to gais­rui kil­ti.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad „Eko­lo­gis­ti­ko­je“ vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra ne­bu­vo vyk­do­ma, Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai šio ob­jek­to ne­tik­ri­no.

A.Baut­ro­nis ir S.Moc­ke­vi­čius įta­ria­mi tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mu, nu­ma­ty­tu Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se. Už tai gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

Kaip pa­reikš­tus įta­ri­mus ver­ti­na Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas A.Baut­ro­nis, su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko, jis į te­le­fo­no skam­bu­čius ne­at­sa­kė.

Jiems skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai ne­iš­vyk­ti. Apie pa­rei­gū­nams pa­reikš­tus įta­ri­mus in­for­muo­tas Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

Kaip sa­kė šio de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Šmi­gels­kie­nė, šiuo me­tu mi­nė­ti as­me­nys nė­ra nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų, dėl to­les­nio jo dar­bo bus spren­džia­ma su­si­pa­ži­nus su pro­ku­ra­tū­ros pa­teik­ta me­džia­ga. 

Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me nu­spręs­ta ap­klaus­ti du Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nus spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais. Jie šiek tiek dau­giau nei li­kus mė­ne­siui iki gais­ro lan­kė­si „Eko­lo­gis­ti­kos“ pa­tal­po­se, ma­tė į di­de­les ir aukš­tas krū­vas su­vers­tas pa­dan­gas, ne­tvar­kin­gas pa­tal­pas, ta­po ben­drų­jų gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­mų liu­dy­to­jais, bet ne­si­ė­mė prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią pa­žei­di­mams.

Įta­ri­mai – jau sep­ty­niems as­me­nims

Iki šiol iki­teis­mi­nia­me ty­ri­mai įta­ri­mai bu­vo pa­reikš­ti pen­kiems as­me­nims, ku­riems taip pat skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai ne­iš­vyk­ti.

Per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je įta­ri­mai pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – pa­žeis­tų ap­lin­kos ap­sau­gos tai­syk­lių ir ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo pa­reikš­ti „Eko­lo­gis­ti­kos“ ir kro­vi­nių per­ve­ži­mu už­si­i­man­čio ben­dro­vės „Vi­vat­rans“ di­rek­to­riui Juo­zui Ci­cė­nui ir bu­vu­siam „Eko­lo­gis­ti­kos“ va­dy­bi­nin­kui, at­sa­kin­gam už ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mą­si, da­bar va­dy­bi­nin­ku „Vi­vat­rans“ dir­ban­čiam Ro­mu­al­dui Va­ra­naus­kui.

Šie­me­čio sau­sio vi­du­ry­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad įta­ri­mų dėl ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mo su­lau­kė bu­vęs „Eko­lo­gis­ti­kos“ ga­my­bos va­do­vas, da­bar „Vi­vat­rans“ lo­gis­ti­kos va­do­vas Aud­rius Pet­ru­se­vi­čius.

Dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo įta­ri­mai pa­reikš­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no ap­lin­kos ko­ky­bės kon­tro­lės sky­riaus vy­riau­sio­sioms spe­cia­lis­tėms Auš­rai Bru­žie­nei ir Auš­rai Kri­če­nie­nei, ku­rių dar­bo vie­tos – Aly­tu­je. Pas­ta­ruo­ju me­tu abi ap­lin­ko­sau­gi­nin­kės Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to va­do­vy­bės spren­di­mu yra nu­ša­lin­tos nuo pa­rei­gų iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos.

Šiuo me­tu iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me at­lik­tos 109 liu­dy­to­jų ap­klau­sos, ap­ri­bo­ta tei­sių į dau­giau nei 4 mln. eu­rų tur­tą, pa­skir­ta 15 už­duo­čių ob­jek­tų ty­ri­mams. At­lik­tos 23 ob­jek­tų ir daik­tų ap­žiū­ros, įvai­rioms įstai­goms iš­siųs­ti 158 pa­klau­si­mai.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros kon­tro­liuo­ja­mą ir ko­or­di­nuo­ja­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo, Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų ir Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo sky­rių pa­rei­gū­nai.    

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Toks jausmas paskaičius -vos ne patys uždegė,patys užgesino ,o dabar prikals prie sienos ! Kažin ar netektų uždaryti puses Alytaus įmonių ,jeigu šie du vyrai turėtų galimybę visur atidaryti duris .

  Komentaras

  Pagrinde atsakomybė kas vykdo valdžią. Kuri kiek verslui leidžia kontroliuodami, tiek verslas veikia. O verslas valdios nevykdo kaip ir jo į valdžią nerinko. Pagal Konst. 5 str. - valdžia vykdo Seimas, prezidentas su vyriausybe, teismai. Žmonių rinkti seimas su prezidentu atskaitingi žmonėms. Kaip jų skirti pagal Konst. 84 str. - teisėsaugos institucijų vadovai užtikrina savo institucijų veiklas. Savivaldybės lygmenį rinkti meras su taryba.Jiems atskaitingos kontroliuojančios institucijos. Tad su atsakomybėm valstybės ir savivaldos lygį paprasta. Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą toj teritorijoj atskaitingas tarybai ir bendruomenei. O kodėl miesto taryba iš mero nereikalauja kodėl iki gaisro nusirista - silpna taryba. Kaip ir bendruomenė ir už tai dudelę kainą moka ir mokės. Virš 100 apklausų - kas iš Alytaus elito ramiai miega?

  Komentaras

  Teisėsauga tik viešint gali. Nes pagal Konst.84 str.- Prezidentas siūlo seimui tvirtint teisėsaugos institucijų aukščiausius vadovus. Tie į apačias atsakingi už savo institucijų veiklą. Ir pavaldūs bei atskaitingi juos skurusiems ir tvirtinusiems politikams. Tad lyginant, kad tiria gerai apmokami 4 prokurorai ir į apačias n teisėsaugos, tempai maži. Įtarimai dėl dvigubų standartų. Kita vertus turi žiūrėt,kad kuo mažiau savivaldą trikdytų. Jei įtarimai, šalint laikinai. Kad kiti į jų vietas atėję galėtų pilna jėga dirbt ir atsakyt. Dabar kaip įkaitai savivaldybė ir per žemės sklypų skandalą ir priklauso nuo verdiktų teisėsaugos.Kurie į valdžią ne rinkti ir ne atskaitingi alytiškiams.

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Kodėl pratyli už savo laikotarpį anos kadencijos meras ir kiti buvę valdžioje? Kokius klausimus perdavė buvęs meras esamam? Nors anam būnant tada antikorupcinės komisijos pirmininku problemas turėjo žinot. Kodėl iš pirmų dienų į vyriausybę nesikreipė ir karantinų nesimatė? Kodėl ne putom gesinta kur gal trumpiau ir terštumų mažiau? Kaip ar dabar yra savivaldybėje kriziniai planai panašioms situacijoms, darbas su galimai gal esančiom probleminėm įmonėm, sukaupta rwikiamų apsaugos priemonių rezervas?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.