Nr. 14 (13830)

2023-02-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 14 (13830) skaitykite:

 • Kunigas Rytis Baltrušaitis: „Tekstai padeda augti, ypač paremti praktika ir gyvenimo patyrimu“
 • Gimtajame Alytuje broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai siūlo pastatyti skulptūrą iš medžiagos, imituojančios kelio atitvarą
 • Sukurtas Dzūkijos (Dainavos) metų ženklas!
 • Pakuočių ir antrinių žaliavų tuštinimo paslaugas nuo vasario 1 dienos teikia nauja bendrovė – UAB „Kauno švara”
 • Jei kiltų nelaimė: viskas, ką turite žinoti
 • Aly­taus ra­jo­ne pa­svei­kin­ta 100 me­tų su­lau­ku­si Ge­no­vai­tė Ma­li­naus­kie­nė
 • Pa­gerb­ti sau­sio mė­ne­sio su­kak­tu­vi­nin­kai
 • „Dai­na­va” sudarė sutartį su saugu iš Ukrainos
 • Da­ry­ki­te, ką su­ge­ba­te ge­riau­sio, ir jū­sų ge­ru­mas bus di­des­nis už nuo­dė­mes
 • Juo­zo Kar­pa­vi­čiaus dar­bai gy­vi mu­zi­ko­je, šei­mos, ben­dra­dar­bių bei mo­ki­nių pri­si­mi­ni­muo­se
 • LRF „Fi­nal 4” tur­ny­re Aly­tu­je kau­sis net 8 pa­jė­giau­sios Lie­tu­vos ko­man­dos
 • Rai­ti­nin­kų se­niū­ni­jo­je ku­ria­mas įdo­mus Kraš­to mu­zie­jus
Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus nau­jam Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos ir vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­se­nos įsta­ty­mui, Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas ta­po Vals­ty­bės duo­me­nų agen­tū­ra....
Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je pas­ta­ruo­ju me­tu su­si­klos­tė ne­ei­li­nė si­tu­a­ci­ja. Dar sau­sio pra­džio­je dvi šios švie­ti­mo įstai­gos dar­buo­to­jos di­rek­to­rei...
Automobilių įkrovimo aikštelės – vienas naudingiausių sprendimų, kokį tik galite pasirinkti. Belieka tik pridurti, kad nemažai daliai žmonių tai – vis dar naujovė. Taigi, kviečiame apie automobilių...
Bu­vau Sei­mo na­riu, iš­rink­tu Jū­sų, mie­li Alytaus ra­jo­no gy­ven­to­jai, su­lauk­da­vau dau­gy­bės Jū­sų pa­siū­ly­mų ir pa­lai­ky­mo, bet dirb­ti Sei­me ir sa­vi­val­dy­bė­je – vi­siš­kai...
Sau­sio 26-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­ta­me šie­me­čia­me biu­dže­te – dau­giau kaip 99 mln. eu­rų. Nors pi­ni­gų vie­ti­nia­me iž­de dau­giau nei per­nykš­čia­me,...
Vie­na žy­miau­sių Niu­jor­ko vi­za­žis­čių Col­let­te Dun­hill (nuotr.) bei jos ko­man­da – ir vėl Aly­tu­je, Col­let­te gim­ta­ja­me mies­te. „Aly­tus – ma­no mies­tas, ku­riam no­riu kaž­ką...
Tu­ri bū­ti drą­sus, smal­sus – šiuos žo­džius yra gir­dė­jęs kiek­vie­nas mo­ki­nys... Ta­čiau ar vi­si esa­te gir­dė­ję apie Tarp­tau­ti­nio Ba­ka­lau­re­a­to pro­gra­mą? Aly­taus šv. Be­ne­dik­to...
2023 metų Vilniaus knygų mugės organizatoriai jau sudėliojo mugės programą. Joje – naujos knygos, susitikimai su Lietuvos ir užsienio rašytojais bei leidėjais, knygų pristatymai, apdovanojimų...
Pasiilgote baleto? Vasario 9 d. 18 val. Alytaus kultūros centre Charkivo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro šokėjai rodo spektaklį visai šeimai „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
Ma­no­ma, kad gė­lių dar­že­liai Lie­tu­vos kai­muo­se at­si­ra­do se­kant dva­rų, vie­nuo­ly­nų ir kle­bo­ni­jų pa­vyz­džiu. Is­to­ri­niai šal­ti­niai ro­do, kad dar­že­liai pra­dė­ti kur­ti pra­ėjus...
„Kau­no šva­ra“ nuo šiol ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo pa­slau­gas tei­kia ne tik Kau­no mies­te, ta­čiau ir Birš­to­no, Prie­nų ra­jo­no, Aly­taus mies­to bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių...
Menininkai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai Alytaus miesto savivaldybėje pristatė skulptūros eskizą. Ją siūloma pastatyti Naujosios gatvės pirmojoje žiedinėje sankryžoje įvažiuojant iš Kauno...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.