Pakuočių ir antrinių žaliavų tuštinimo paslaugas nuo vasario 1 dienos teikia nauja bendrovė – UAB „Kauno švara” (1)

Kaono svara
„Kau­no šva­ra“ nuo šiol ant­ri­nių ža­lia­vų su­rin­ki­mo pa­slau­gas tei­kia ne tik Kau­no mies­te, ta­čiau ir Birš­to­no, Prie­nų ra­jo­no, Aly­taus mies­to bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se. Ben­dro­vė šias at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gas pra­dė­jo teik­ti jau nuo 2023 m. va­sa­rio 1 d. (tre­čia­die­nio).

At­lie­kų ve­ži­mo gra­fi­kus gy­ven­to­jai, kaip ir iki šiol, ga­li pa­si­tik­rin­ti ARATC in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je https://www.aratc.lt/at­lie­ku-su­rin­ki­mo-gra­fi­kai/ ar­ba „Kau­no šva­ra“ sve­tai­nė­je, ad­re­su www.sva­ra.lt.

Nau­ji at­lie­kų gra­fi­kai įsi­ga­lios jau ar­ti­miau­siu me­tu – jie bus iš­siųs­ti kar­tu su šių me­tų mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mais.

„Kau­no šva­ra“ spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad kiek­vie­no at­lie­kų tu­rė­to­jo pa­rei­ga yra tin­ka­mai rū­šiuo­ti at­lie­kas, o iš­rū­šiuo­tas mes­ti tik į joms skir­tus kon­tei­ne­rius. Ne­leis­ti­nų at­lie­kų pa­li­ki­mas prie kon­tei­ne­rių, kaip ir bet ku­rio­je ki­to­je vie­to­je, trak­tuo­ja­mas kaip ad­mi­nist­ra­ci­nis tei­sės pa­žei­di­mas.

Sie­kiant, kad ko­mu­na­li­nin­kų dar­bas vyk­tų kuo grei­čiau ir ope­ra­ty­viau, pra­šo­me ne­už­sta­ty­ti įva­žia­vi­mų į kie­mus ir/ar ša­lia at­lie­kų kon­tei­ne­rių. In­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kai kon­tei­ne­rius iš­tuš­ti­ni­mui pri­va­lo iš­trauk­ti prie ke­lio va­žiuo­ja­mo­sios da­lies, ku­ria vyk­do­ma at­lie­kų su­rin­ki­mo pa­slau­ga, ri­bos. Ne­iš­trauk­ti kon­tei­ne­riai ne­bus tuš­ti­na­mi.

At­lie­kų ve­ži­mo die­ną kon­tei­ne­riai tuš­ti­na­mi nuo 7.00 ry­to iki 20.00 val. va­ka­ro.

_________________________________________

Kauno Svara

Ki­lus klau­si­mams dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mo, kon­tei­ne­rių nu­ė­mi­mo ir jų pa­sta­ty­mo, pra­šo­me kreip­tis į

UAB „Kau­no šva­ra“, skam­bi­nant +370 682 75 202 ar­ba ra­šant aly­tus@sva­ra.lt

 

Užs. Nr. 008

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.