Aly­taus mies­to biu­dže­te – per 99 mln. eu­rų. Kai kam pi­ni­gai skir­ti ne vi­siems me­tams (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Sau­sio 26-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pa­tvir­tin­ta­me šie­me­čia­me biu­dže­te – dau­giau kaip 99 mln. eu­rų. Nors pi­ni­gų vie­ti­nia­me iž­de dau­giau nei per­nykš­čia­me, ta­čiau kai ku­rioms sri­tims nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas ne vi­siems me­tams. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai sa­kė ne­pri­si­me­nan­tys pa­tvir­tin­to mies­to biu­dže­to ne vi­siems me­tams, bet šį­met ten­ka su tuo su­si­tai­ky­ti.

Kas lė­mė biu­dže­to pa­di­dė­ji­mą?

Šie­me­tį Aly­taus mies­to biu­dže­tą pri­sta­ty­da­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­tei­kė kon­kre­čius skai­čius, liu­di­jan­čius vie­ti­nio iž­do pa­ja­mų dy­dį pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je, pa­bai­go­je ir jas pla­nuo­ja­mas šiais me­tais.

Pa­vyz­džiui, 2022-ųjų pra­džio­je mies­to biu­dže­te pa­ja­mų bu­vo dau­giau kaip 83 mln. eu­rų, tų pa­čių me­tų pa­bai­go­je, po at­lik­tų pa­tiks­li­ni­mų, ga­vus pi­ni­gų pa­pil­do­mai, – be­veik 87 mln. 750 tūkst. eu­rų. O šiais me­tais pla­nuo­ja­mos pa­ja­mos – 99 mln. 390 tūkst. eu­rų. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­čių me­tų pa­bai­gos biu­dže­to pa­ja­mo­mis, jos di­des­nės maž­daug 11 mln. 740 tūkst. eu­rų ar­ba per 13 proc.

Kaip anks­tes­niais me­tais, taip ir 2023-iai­siais, dau­giau­sia pa­ja­mų bus gau­na­ma iš įvai­rių mo­kes­čių. Šiais me­tais – dau­giau kaip 46 mln. eu­rų, tarp įvai­rių sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mų mo­kes­čių di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis.

Dau­giau nei 37 mln. eu­rų mies­to biu­dže­tas gaus do­ta­ci­ją iš vals­ty­bės biu­dže­to, maž­daug 11,5 mln. eu­rų – per­kel­tos lė­šos iš per­nykš­čio biu­dže­to, 4,6 mln. eu­rų – ki­tos sa­vi­val­dy­bės gau­na­mos pa­ja­mos, pa­vyz­džiui, jai pa­val­džių įstai­gų su­si­ren­ka­mos lė­šos už įvai­rias pa­slau­gas.

Šie­me­tis mies­to iž­das pa­di­dė­jo ne tik dėl to, kad su­ren­ka­­ma dau­giau įvai­rių mo­kes­čių, bet ir dėl sa­vi­val­dy­bės numatytų iš­lai­dų ko­mu­na­li­nėms reik­mėms augant elek­tros kai­noms. Tai mies­to iž­do ap­im­tį pa­di­di­no be­veik 3 mln. eu­rų.

 

Di­džiau­sia iš­lai­dų da­lis – švie­ti­mui

Jau ke­lin­ti me­tai Aly­taus mies­to iž­do iš­lai­dos ski­ria­mos trims sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyk­do­moms pro­gra­moms – Su­ma­nios ir pi­lie­tiš­kos vi­suo­me­nės ug­dy­mo, Dar­naus te­ri­to­ri­jų ir in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo bei Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir vie­šų­jų pa­slau­gų. Pir­ma­jai iš šie­me­čio biu­dže­to ati­te­ko be­veik 50 mln. 450 tūkst. eu­rų ar­ba 51 proc. vi­so biu­dže­to pa­ja­mų, ant­ra­jai ati­tin­ka­mai – be­veik 25 mln. 750 tūkst. ar­ba 26 proc. vi­sų pa­ja­mų, tre­čia­jai taip pat ati­tin­ka­mai – maž­daug 23 mln. 190 tūkst. ar­ba 23 proc. vi­so biu­dže­to.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais di­džiau­sia iš­lai­dų da­lį su­val­gys švie­ti­mas – per 42 mln. eu­rų. 2023-iai­siais so­cia­li­nei sri­čiai ati­teks be­veik 9 mln. eu­rų, iš šių pi­ni­gų – maž­daug 3 mln. 400 tūkst. eu­rų ski­ria­ma so­cia­li­nėms pa­šal­poms ir kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą bei karš­tą van­de­nį ne­pa­si­tu­rin­tiems aly­tiš­kiams mo­kė­ti.

Gat­vėms, ša­li­gat­viams, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kams at­nau­jin­ti iš šie­me­čio mies­to iž­do duo­ta 5 mln. 560 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos val­dy­mui – be­veik 4 mln. 600 tūkst. eu­rų, gat­vių ap­švie­ti­mui mo­der­ni­zuo­ti – 3 mln. 800 tūkst. eu­rų, kul­tū­ros sri­čiai – 3 mln. 240 tūkst. eu­rų, maž­daug tiek pat – spor­to sri­čiai.

 

Kiek vie­ti­nio iž­do pi­ni­gų ten­ka vie­nam gy­ven­to­jui?

Vie­nam Aly­taus mies­to gy­ven­to­jui, ku­rių Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – per 50 tūkst., iš 2023-ių­jų vie­ti­nio iž­do ten­ka apie 1 tūkst. 900 eu­rų.

Ko iš­skir­ti­nio iš šie­me­čio biu­dže­to su­lauks aly­tiš­kiai be kas­die­nių sa­vi­val­dy­bės tei­kia­mų pa­slau­gų, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo ir ki­tų jai pa­val­džių įstai­gų iš­lai­ky­mo ar in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų tvar­ky­mo?

Da­bar­ti­niais me­tais pla­nuo­ja­ma iš­as­fal­tuo­ti žvy­ruo­tas Tie­sos, Me­džio­to­jų ir Ši­le­lio gat­ves, pra­dė­ti reng­ti pės­čių­jų bei dvi­ra­čių ta­ką nuo Nor­man­di­jos–Ne­mu­no gat­vės iki Kle­vų gat­vės, to­kį pat ta­ką – nuo Ra­my­bės gat­vės iki Šlai­to gat­vės. To­liau bus vyk­do­ma Ulo­nų, San­tai­kos ir Su­dva­jų gat­vių re­konst­ruk­ci­ja, bai­gia­mas tvar­ky­ti Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­nas.

Nu­ma­to­ma įsi­gy­ti pen­kias ap­lin­kai ne­kenks­min­gas, elek­trą nau­do­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes, ku­rios va­ži­nė­tų mies­to marš­ru­tais. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Aly­taus vie­ti­niuo­se marš­ru­tuo­se pra­dė­jo va­ži­nė­ti pir­mos dvi to­kios trans­por­to prie­mo­nės.

Šiuo me­tu at­si­nau­ji­nan­čią ener­gi­ją ga­mi­nan­čias sau­lės elek­tri­nes tu­ri 8 mies­to švie­ti­mo įstai­gos. 2023-iai­siais jas nu­ma­to­ma įreng­ti dar pen­kio­se – Vidz­gi­rio, Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jo­se, Dzū­ki­jos mo­kyk­lo­je, Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je ir lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas“. To­kios elek­tri­nės tu­rė­tų at­si­ras­ti ir ant pa­čios mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to, Kul­tū­ros, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trų sto­gų.

Iš šie­me­čio mies­to iž­do lė­šų tu­rė­tų bū­ti pa­ge­rin­ta ki­no te­at­ro „Dai­na­va“ in­fra­struk­tū­ra: pa­keis­tos di­džio­sios sa­lės kė­dės, įreng­ta ma­žo­ji 25 vie­tų ki­no sa­lė ir vai­kų žai­di­mų kam­ba­rys, pa­reng­tas ki­no te­at­ro pa­sta­to fa­sa­do re­no­va­ci­jos pro­jek­tas.

 

Iš pra­džių biu­dže­tas pla­nuo­tas de­šim­čiai šie­me­čių mė­ne­sių

2023-ių­jų Aly­taus mies­to biu­dže­tą pra­dė­jus svars­ty­ti pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, jis bu­vo pla­nuo­ja­mas de­šim­čiai šie­me­čių mė­ne­sių, nes ne­už­te­ko pi­ni­gų rei­ka­lin­goms vi­soms me­tų iš­lai­doms.

Mies­to ta­ry­bai jį svars­tant ir tvir­ti­nant sau­sio 26-ąją, pa­aiš­kė­jo, kad da­bar­ti­nių vie­ti­nio iž­do pa­ja­mų dar­bo už­mo­kes­čiui už­teks vie­nuo­li­kai su pu­se mė­ne­sio, ko­mu­na­li­nėms iš­lai­doms – vie­nuo­li­kai mė­ne­sių.

Ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la sa­kė ne­pri­si­me­nan­tis, ka­da mies­to biu­dže­tas bu­vo pla­nuo­ja­mas vie­nuo­li­kai mė­ne­sių ir tai va­di­no ne­nor­ma­liu da­ly­ku. Ta­čiau la­bai abe­jo­ti­na, kad me­tų pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bė ne­tu­rės lė­šų al­goms iš­mo­kė­ti ar at­si­skai­ty­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, nes, ga­vus pa­pil­do­mų pa­ja­mų, biu­dže­tas per me­tus tiks­li­na­mas ke­lis kar­tus.

 

„La­bai sma­gu, kad vi­sų sa­vi­val­dy­bės įstai­gų dar­buo­to­jams ky­la at­ly­gi­ni­mai“

Taip sa­kė Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, va­kar, sau­sio 27-ąją, su­reg­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je dėl pa­tvir­tin­to biu­dže­to, ak­cen­tuo­da­mas, jog sa­vi­val­dy­bės įstai­go­se yra be­veik 4 tūkst. dar­buo­to­jų: „Ne­pri­si­me­nu to­kio at­ve­jo, nors mies­to ta­ry­bos na­riu esu še­šio­li­ka me­tų, kad biu­dže­tas bū­tų pa­tvir­tin­tas vi­sais ta­ry­bos na­rių bal­sais. Ir jis dvi­gu­bai di­des­nis nei 2019-ai­siais.“

Dėl ja­me nu­ma­ty­tų lė­šų kai ku­rioms sritims vie­nuo­li­kai mė­ne­sių ar vie­nuo­li­kai su pu­se me­ras tra­ge­di­jos tvir­ti­no ne­ma­tan­tis, nes, bū­ta me­tų, pa­vyz­džiui, 2008-ie­ji ar 2010-ie­ji, kai mies­to biu­dže­tas iš pra­džių pla­nuo­tas de­šim­čiai mė­ne­sių.

N.Ce­siu­lis pa­brė­žė, kad tik­rai ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais – 750 tūkst. eu­rų pa­li­kus ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­ve, gal­vo­ja­ma ne tik apie tai, jog jį gali tek­ti pa­nau­do­ti ne­nu­ma­ty­toms si­tu­a­ci­joms, bet ir apie at­ei­nan­čią ka­den­ci­ją: „No­riu dar pa­sa­ky­ti, kad, kai mū­sų ka­den­ci­jos ta­ry­ba dar­bą pra­dė­jo 2019 me­tais, biu­dže­te ra­do dau­giau nei 12 mi­li­jo­nų eu­rų sko­lų, da­bar jų tu­ri­me 6 mi­li­jo­nus eu­rų.“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­sios me­ro pa­va­duo­to­jos Jur­gi­tos Šu­ke­vi­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, iš šie­me­čio biu­dže­to dau­giau lė­šų skir­ta vi­suo­me­nės psi­chi­kos svei­ka­tos pro­gra­mai, jo­je lė­šos pa­ly­gin­ti su praė­jusiais metais pa­di­dė­jo nuo 43 tūkst. eu­rų iki 77 tūkst. eu­rų, taip pat di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo su­lauks so­cia­li­nės prie­žiū­ros, su gy­ven­to­jų svei­ka­ti­ni­mu sus­i­ju­sios sri­tys, ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vos.

„Šiais me­tais bus bai­gia­mas tvar­ky­ti Ma­tu­čio par­kas, kaip vie­na iš Aly­taus ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vų. Ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų, bus ren­gia­ma nau­ja sce­na mies­to so­de. To­liau kei­čia­mas gat­vių ap­švie­ti­mas į elek­trą tau­pan­tį­jį, tę­sia­mas sau­lės jė­gai­nių įren­gi­mas ant vie­šų­jų pa­sta­tų sto­gų, elek­tri­niais au­to­bu­sais at­nau­ji­na­mas vie­ša­sis trans­por­tas, bus pra­dė­tas ka­pi­ta­liai re­mon­tuo­ti pės­čių­jų til­tas Jau­ni­mo par­ke. Ge­ri­na­mos par­ka­vi­mo ir eis­mo są­ly­gos mies­te, tę­siant įgy­ven­din­ti pra­dė­tus šo­ni­nio par­ka­vi­mo pro­jek­tus, šį­met tai nu­ma­to­ma da­ry­ti Mik­lu­sė­nų gat­vė­je. Taip pat šį­met bus įren­gia­ma sau­gos prie­mo­nė – žie­das Su­dva­jų ir Ke­pyk­los gat­vių san­kry­žo­je“, – tei­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas.

Ki­tas va­ka­rykš­tės spau­dos kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vis, miesto tarybos narys An­drius Ju­čas pa­ste­bė­jo, kad maž­daug pu­sę šie­me­čio biu­dže­to su­da­ro iš­lai­dos at­ly­gi­ni­mams, ta­čiau pa­gal ga­li­my­bes iš­pil­dy­ti lū­kes­čiai vi­so­se mies­to sri­ty­se.

O sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės O.Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, pa­tvir­ti­nus biu­dže­tą, ad­mi­nist­ra­ci­jai teks efek­ty­viai pa­nau­do­ti jo lė­šas, skelb­ti ne­ma­žai nu­ma­ty­tų dar­bų vie­šų­jų pir­ki­mų.

paskola

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kokie melagiai- tegul labiau pasidomi ar kilo atlyginimai visiems darbuotojams švietimo įstaigose, nes jau keletas metų yra savivaldybės nurodymas palikti minimalias koeficientų ribas

  Komentaras

  keistai skamba ko gero daug pinigu gavo pardave apsvietimo stulpus is Santaikos gatves ir dar daugiau sutaupys palike Santaikos gatve be sviesos be to daug pinigu sutaupe i biudzeta is naujo ziedo prie maxsimos nes menesio begyje jau spejo atlikti ziedo remonta be to islupo saligatvius Santaikos gatveje ir pardave plyteles vel papildys biudzeta o remontuojant Santaikos gatve buvo padare apvaziavima pamiske Vidzgirio ir Lazdynu gatve ko pasekoje sulauze asfalta Lazdynu gatveje ir paliko duobes nes uzlygint nesugeba jau daugiau kaip menuo o kiek meras dar labai daug pinigu sutaupe i biudzeta nes buvo prizadejes kad kas savaite po 2 kartus lygins duobes Vidzgirio gatveje taciau uzteko ir 1 ar 2 kart i menesi tad viska suskaiciavus ir sudejus i kruva tai meras kaip minimum dar sutaupe biudzeto pinigu keleta tukstanteliu taciau neaisku kur juos pades melagis Cesiulis

  Komentaras

  Alytus pagal turimą potencialą galėjo daug geriau vystytis. Pilnai išnaudojant galingą pramonės parko ir aerodromo potencialą, dalim jau būt įvykdę Kvartalinę namų renovaciją su infrastruktūrų aplink sutvarkymą ir gerom salygom. Šias iniciatyvas bandęs rodyt alytiškis dar anoj kedencijoj slopintas įžeidinėjant per teisėsaugos nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 kur nekonkretino, tik atseit po kitų kompais įžeidinėta. Reiškia landa be atsakomybės slopint įžeidinėjant, šmeižinėjant - grupinis nusikaltimas po kitų asmens duomenimis- kad kiti šiom temom bijotų prabikt. Ir politikui po privačiu kaltinimu ieškiniu realizuojant pačiam Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 išsityčiujus iš alytiškio net teismo salėj ir nurodant teisėjai uždėti ubagui tūkstantiniai ieškiniai, kaip už pono politiko asmens įžeidimus. Todėl tylu, kodėl pustuščias pramonės parkas nes pritraukus rimtą strateginį investuotoją gal vietos stambaus verslo likučiams nenaudinga konkurencija, kurios neatlaikytų. Pustuščias aerodromo virš 100 ha gal, kad turėjęs orlaivį priklausiusį firmai falėtų pasiskraidyt naudojantis aerodromo virš 100 ha kaip savo dvaro dalim. O vergam Alytuj palikta tik į apačias erzintis, nematant rimtų reikalų kur didelės vertės sumų neišnaudoti potencialai.

  Komentaras

  Štai, nežiūrint didelės destrukcinės energijos taryboj iš atskirų skundinėjant serijomis norint pasunkint merui ir savivaldybei, biudžetas patvirtintas ženklios tarybos aritmetinės daugumos dėka. Vienok išlikęs vienas negarbingas faktas, kaip paliktos landos atskiriems be atsakomybės net po kitų asmens duomenimis slopint neįtinkančius per įžeidinėjimus, šmeižinėjimus. Dėl ko atskiri tarybos nariai viešindami metines ataskaitas užsidarė nuo komentarų, kaip ir pačiam merui bei kitiems tarybos nariams per šias schemas paleista nemažai patyčių. Kur šios kadencijos pradžioj sav. Etikos komisija buvo pradėjus tyrimą per spr. Nr.KPPn-16, ir net neatvykus kviestam politikui į komisijos posėdį kolegoms paaiškint įtartinos situacijos kad ant tarybos dėmės neliktų, pabūgę tyrimą nutraukė. Ir per tai patys pajuto šį intrigų mastą. Tad, kad užkirst intrigoms kelią be atsakomybės, meras turėtų pareikalaut ar pati komisiją test tyrimą, konkrečiai kreipiantis į teisėsaugą konkretint nutrauktą tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir kartu vertint įpatingos leksikos atitikimą Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 su politiko elgesio įpatumais teismo salėse po privačiu kaltinimu. Ir taip išvalyt nuo intrigų Alytaus politiką. Atstatyt savivaldos lygį į rimto miesto lygy. Beje tai gali atlikt pagal Konst. 118 str. ginant viešą interesą ir prokuroras apie tai sužinojęs. Štai tada rinkta taryba atsakingi ir atskaitingi, davę priesaikas laikytis įstatymų galės oriai pareikšt, viską ką galėjom padarėm, kad Alytuj būt išlaikyta įstatymų laikymasis, politika apvalyta nuo gėdingų užkuliusinių intrigų be atsakomybės pasekmių. To ir linkima, garbingai baigt kadenciją.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.