Nr. 136 (13659)

2021-12-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 136 (13659) skaitykite:

 • Ry­toj nu­švi­sian­tys ka­lė­di­niai Aly­taus ži­bu­riai – ir gy­vai, ir tran­slia­ci­ja in­ter­ne­tu
 • Pa­si­ti­ki­te Nau­juo­sius me­tus Aly­taus kul­tū­ros cen­tre su Lie­tu­vos na­cio­na­li­niu sim­fo­ni­niu or­kest­ru
 • Ga­li­my­bių pa­sai ren­gi­niuo­se – ne Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės iš­si­gal­vo­ji­mas
 • „Jot­vin­gių tau­rės 2021” nu­ga­lė­to­jas – Do­na­tas Ba­ra­naus­kas
 • Ka­riuo­me­nės die­nos prot­mū­šį lai­mė­jo Aly­taus ra­jo­no jau­nie­ji šau­liai
 • Jo­nas Si­da­ra­vi­čius: „Gam­tos ar­tu­mas ir pa­ži­ni­mas man su­tei­kia gy­ve­ni­mo pras­mę ir džiaugs­mą”
 • Te­at­rų fes­ti­va­lis at­si­svei­ki­no nu­ties­da­mas sim­bo­li­nes jung­tis tarp sce­nos ir žiū­ro­vų
 • Mes vi­si pa­smerk­ti iš­tver­ti gy­ve­ni­mą. Ir vie­nin­te­lė ga­li­my­bė tai pa­da­ry­ti – pa­mil­ti jį
 • Už­si­sa­ky­ki­te elek­tro­ni­nį mo­kė­ji­mo už at­lie­kas pra­ne­ši­mą!
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas Klai­pė­dos ra­jo­ne
 • Ap­ta­rė van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo klau­si­mus
 • Ruo­šia­ma­si „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos” me­tams
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Jad­vy­gos Bal­vo­čiū­tės vais­ta­žo­lių ūkis: svei­ka gam­ta – svei­ki žmo­nės
Lap­kri­čio 15-ąją Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rė „Lit­grid“ Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, But­ri­miš­kių kai­me esan­čio­je „Lit­Pol Link“ kei­tik­lio...
Lap­kri­čio 17-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ir jos kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Iš pas­ta­rų­jų...
Kiek­vie­na nau­ja gy­ve­ni­mo die­na at­ne­ša nau­jų pa­tir­čių, o kiek jų do­va­no­ja nau­jai iš­leis­ta kny­ga – ga­li pa­sa­ky­ti tik au­to­rius. Aly­tiš­kė Lo­re­ta Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va...
Aly­taus mies­te re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Gil­me­ra“, už­si­i­man­ti ke­lių ir gat­vių tvar­ky­mu bei sta­ty­bo­mis, va­sa­rą as­fal­ta­vo Aly­taus ra­jo­no, Pu­nios se­niū­ni­jos, Kru­žiū­nų kai­mo...
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nuo va­sa­rio pa­bai­gos vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so cen­tras nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 3-io­sios per­si­kels į po­li­kli­ni­ką....
Lap­kri­čio 25 die­ną mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­na. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je at­si­ra­do oran­ži­nės du­rys su sim­bo­li­niu įė­ji­mu į pa­sau­lį be smur­to,...
Projektu „Saugokime vyrus“ siekiama skatinti rizikos grupės vyrus patikrinti sveikatą ir atlikti prostatos specifinio antigeno (PSA) kraujo tyrimą. Taip pat šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės...
Gruodžio 3 d., penktadienį, 16 val. Alytaus kraštotyros muziejuje, Konferencijų salėje (Savanorių g. 6, Alytus), Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis pristatys parodą „Skausmo ir vilties...
2021 m. gruodžio 1 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad pradedami siųsti priminimai gyventojams, nesumokėjusiems žemės mokesčio
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.