Bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams pri­teis­ta per 17 mln. eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai” su tuo ne­su­tin­ka – by­li­nė­sis to­liau (15)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Lap­kri­čio 17-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei ir jos kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“. Iš pas­ta­rų­jų bu­vu­sių mies­to cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo ir karš­to van­dens tie­kė­jų – ben­dro­vės „Li­tes­ko“ nau­dai pri­teis­ta be­veik 17 mln. eu­rų 200 tūkst. eu­rų už jos pa­sta­ty­tą bio­jė­gai­nę, ge­ne­ra­to­rių, pa­pil­do­mas in­ves­ti­ci­jas į ši­lu­mos ūkį bei įreng­tus karš­to van­dens skai­tik­lius aly­tiš­kių būs­tuo­se. To­kį Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui ke­ti­na skųs­ti ir sa­vi­val­dy­bė, ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“.

By­li­nė­ji­ma­sis pra­si­dė­jo ne­grą­ži­nus ši­lu­mos ūkio

Aly­taus ši­lu­mos ūkis mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu pran­cū­zų kom­pa­ni­jos „Dal­kia“, da­bar be­si­va­di­nan­čios „Ve­o­lia“, ant­ri­nei įmo­nei Lie­tu­vo­je „Li­tes­ko“ bu­vo iš­nuo­mo­tas 2001-ųjų va­sa­rą. Nu­oma vyk­dy­ta per mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mą ben­dro­vę „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“.

Pra­di­nė pen­kio­li­kos me­tų nuo­mos su­tar­tis tu­rė­jo baig­tis 2016-ųjų va­sa­rą. Ta­čiau mies­to ta­ry­ba pran­cū­zų kom­pa­ni­jos ant­ri­nei įmo­nei Lie­tu­vo­je, ne­pa­si­bai­gus pra­di­nės su­tar­ties ga­lio­ji­mui, 2005-ai­siais Dzū­ki­jos sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį jai dar iš­nuo­mo­jo de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui – iki 2026-ųjų va­sa­ros.

Nuo­mos su­tar­ties pra­tę­si­mą Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba prieš ket­ve­rius me­tus pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir ne­ga­lio­jan­čiu.

Ka­dan­gi ir po to­kio Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos spren­di­mo „Li­tes­ko“ Aly­taus ši­lu­mos ūkio ne­grą­ži­no sa­vi­val­dy­bei ir jos kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, šios krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą su ieš­ki­niu tai pa­da­ry­ti.

2018-ųjų va­sa­ros pra­džio­je teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis mi­nė­toms ins­ti­tu­ci­joms bu­vo su­grą­žin­tas vi­sas 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tas, iš­sky­rus vie­ną svar­biau­sių įren­gi­nių tie­kiant cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį aly­tiš­kiams, – bio­jė­gai­nę. O jo­je nau­do­ja­mas bio­ku­ras ši­lu­mai ga­min­ti.

Beje, kad bio­jė­gai­nė lie­ka „Li­tes­ko“ nuo­sa­vy­be, jei ša­lys, pa­si­bai­gus ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­čiai, ne­su­tars ki­taip, 2007-ai­siais su­ti­ko mies­to ta­ry­ba.

Mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ su mi­nė­tu Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu ne­su­ti­ko ir jį ap­skun­dė Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Pas­ta­ra­sis sa­vi­val­dy­bei ir ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, ku­rie mies­to ši­lu­mos ūkį iš „Li­tes­ko“ pe­rė­mė 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je, pri­tei­sė ne tik bio­jė­gai­nę, bet ir elek­tros ga­my­bai skir­tą pa­sta­ty­tą, ta­čiau ne­nau­do­tą ge­ne­ra­to­rių, įreng­tus ši­lu­mos skai­tik­lius aly­tiš­kių būs­tuo­se. Už tai mo­ka­mų kom­pen­sa­ci­jų dy­dį nu­ro­dyta spręs­ti šią ci­vi­li­nę by­lą nag­ri­nė­ju­siam pir­mos ins­tan­ci­jos – Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Tiks­liau – pa­kei­sta ati­tin­ka­ma 2018-ųjų va­sa­ros pra­džio­je šio teis­mo pri­im­to spren­di­mo da­lis.

Pri­teis­ta kaip ne­at­si­pir­ku­sios in­ves­ti­ci­jos

Kau­no apy­gar­dos teis­mas lap­kri­čio 17-ąją pri­im­ta­me spren­di­me kon­sta­ta­vo, kad bu­vu­siems cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­kė­jams Aly­tu­je – ben­dro­vei „Li­tes­ko“ bio­jė­gai­nė ne­at­si­pir­ku­si per 11 mln. eu­rų, ge­ne­ra­to­rius – be­veik 4 mln. eu­rų, in­ves­ti­ci­jos į karš­to van­dens skai­tik­lių įren­gi­mą – apie 600 tūkst. eu­rų, pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos į mies­to ši­lu­mos ūkį, pa­vyz­džiui, nu­ties­tas tra­sas ir ki­tus įren­gi­nius, – apie 2,7 mln. eu­rų. Iš šių pinigų „Alytaus šilumos tinklų” naudai minusuota 1,22 mln. eurų už turto nuomos mo­kes­tį.

Tad „Li­tes­ko“ iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ pri­teis­ta be­veik 17 mln. 200 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ja kaip ne­at­si­pir­ku­sios in­ves­ti­ci­jos. Taip pat pri­teis­tos 5 proc. dy­džio me­ti­nės pa­lū­ka­nos nuo šios su­mos, o jos skai­čiuo­ja­mos nuo 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­gos – „Li­tes­ko“ per­duo­to mies­to ši­lu­mos ūkio „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ die­nos – iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo.

Teis­mas iš­dės­tė pri­teis­tos su­mos mo­kė­ji­mą da­li­mis, kas­met sa­vi­val­dy­bei ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ mo­kant 1 mln. 560 tūkst. eu­rų. Tad pri­teis­tos su­mos mo­kė­ji­mas už­truk­tų be­veik 11 me­tų.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per 30 die­nų nuo pri­ėmi­mo ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Min­dau­go Ne­var­daus­ko tei­gi­mu, tik­rai spren­di­mas bus skun­džia­mas ape­lia­ci­ne tvar­ka: „Pri­teis­ta per di­de­lė su­ma. Dėl „Li­tes­ko“ kal­tės ne­nau­do­tas šios ben­dro­vės pa­sta­ty­tas ge­ne­ra­to­rius, ma­no­me, kad ir ki­tos in­ves­ti­ci­jos bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams yra at­si­pir­ku­sios ge­ro­kai dau­giau.“

Kad Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas bus skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, pa­tvir­ti­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė.

By­la dėl mi­li­jo­nų – ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­me

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos teis­mą su 22,6 mln. eu­rų ieš­ki­niu, skir­tu bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams ar­ba bu­vu­siems Dzū­ki­jos ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­kams – ben­dro­vei „Li­tes­ko“.

Kaip sa­kė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius M.Ne­var­daus­kas, ieš­ki­nys pri­im­tas nag­ri­nė­ti, bet nag­ri­nė­ji­mas dar ne­pra­si­dė­jo, o mi­nė­tą su­mą no­ri­ma pri­si­teis­ti už tre­jus me­tus il­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta pra­di­nė­je nuo­mos su­tar­ty­je ne­tei­sė­tai nau­do­tą tur­tą. Taip už ne­ati­tin­kan­čią rei­ka­la­vi­mų įren­gi­nių būk­lę, ne­pa­deng­tą ku­ro są­nau­dų ir nuo­mos mo­kes­čio skir­tu­mą.

Pa­na­šu, kad sa­vi­val­dy­bės ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ by­li­nė­ji­ma­sis su „Li­tes­ko“ už­truks dar il­gai. Jei bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams bū­tų pri­teis­tos mi­li­jo­ni­nės su­mos, tai ap­sun­kin­tų savivaldybės kontro­liuojamos bendro­vės fi­nan­si­nę būk­lę, ma­žiau bū­tų ga­li­ma in­ves­tuo­ti į ši­lu­mos ūkį, di­din­ti jo efek­ty­vu­mą. Ne­at­mes­ti­na, kad ga­li pa­di­dė­ti ir cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na. Dėl pa­di­dė­ju­sių bio­ku­ro ir gam­ti­nių du­jų kai­nų jau da­bar prog­no­zuo­ja­ma, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jams šiluma šį šil­dy­mo se­zo­ną brangs iki 30 proc.

Kas kal­tas, kad da­bar­ti­nis Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas su pri­teis­tais mi­li­jo­nais ne­nau­din­gas mies­to sa­vi­val­dy­bei ir da­bar­ti­niams ši­lu­mos tie­kė­jams – „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“? Ko ge­ro, kal­tų­jų to­li ieš­ko­ti ne­rei­kia, anks­tes­nių ka­den­ci­jų mies­­to ta­ry­bos bu­vo dos­nios „Li­tes­ko“. Kaip da­bar jau aiš­ku, ne­pa­grįs­tai pra­tę­sta ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tis, ne­pa­si­bai­gus pra­di­nės ga­lio­ji­mui, lei­sta bio­jė­gai­nę pa­si­lik­ti šio ūkio nuo­mi­nin­kų nuo­sa­vy­be.

Ko­dėl bu­vu­siems ši­lu­mos tie­kė­jams to­kios dos­nios ta­po anks­tes­nių ka­den­ci­jų mies­to ta­ry­bos, čia jau klau­si­mas ty­ruo­se su daug ga­li­mų at­sa­ky­mų.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Normaliai dėl tokio didelio ieškinio turėjo sureaguot šalies valdžia. Prezidentas, Seimo pirmininkė, premjeras. Kad Alytuj kažkas ne taip. Vertinant, kad ir pačių pražiūrėta Alytaus padangų gaisro pradmenys. Bet nesimato, kad reaguotų. Kaip ir normalu jiems. Kaip ir Alytuj kas paneigs, jei prieš kelis mėnesius taryba būt prasileidę į sav. dir. pavaduotojo postą kur kuruot ir šią sritį nuo valstiečių deleguoto proncipingesnio ir kompeitengesnio, kuris įrodęs prisidedant ir per teismą atgaut katilinę savivaldybei, tai gal būt radęs argumentų, kad tokių ieškinių net nedrystų trikt prieš Alytų. Bet, valdyme tik patriotai neaišku, į kurią pusę. O Alyruj eilinį kartą nežiniukus vaizduoja. Dar kaip tokį straipsnį prasileido?

  Komentaras

  Ko stebis Alytuj? Kiek savo laiku išlošta miesto labui ir šios kadencijos tarybos netvirtinto į sav. dir. pavaduotojo postą kur būt ir kuravęs deleguoto principingesnio valstiečių atstovo, tiek po ir šiai tarybai pratylint pralošta.

  Komentaras

  Kodėl taryba neseniai netvirtino į sav. dir. pavaduotojo pareigas valstiečių atstovo, kuris anksčiau įrodęs proncipingumą šiuo klausimu ir gerai žino? Juk būtent esant tokiai situacijai savivaldybė anksčiau galėjo sutelkt gebančius. O čia priešingai dar neprisileidžia atskirų partijų deleguitų proncipingesnių ir gabesnių? Ką tai rodo ir apie šią kademciją ir merą?

  Komentaras

  Būtent mero tarybos kompetencijos laiku išblusinėt šią situaciją ir rast geriausius sprendimus miesto labui. O ne merui imituot po menkaverčių juostelių karpymus ar tarybai per menkniekius erzintis. Rodo, ar turintys būt tikrais oficialiais miesto šeimininkais ir atsakyt meras taryba kontroliuoja padėtį per savivaldą? Ar nėra kaip apgailėtini sraigteliai kitų manipuliacijose miesto interesų saskaita? Štai ką reiškia stygius principingų ir kompetentingų valdyme. Trumpiau vaizdas, kaip aklus viščiukus mausto.

  Komentaras

  Tai, kad ir per savivaldą Alytuj apdeda primityviai milijoniais ieškiniais reiškia. Neatsakinga valdžia ir teisėsaugos institucijos, nuo Alytaus miesto rinkti seimo nariai turintys užtikrint parlamentinę kontrolę dėl įstatymų laikymosi ir institucijas, dalim nevieninga visuomenė. Menkniekiuose patriotus vaizduoja, kur rimčiau nėra. Dalūm gerai organizuota kaip klaninė sistema slopint retus neįtinkančius nnet per institucijas. Gerai parodė prasiskverbę atvejai dėl mobongų, nesicackinant slopinta. Pirma bandant primest kaip šmeižtus... jaučias atidirbę šias primityvias schemas kaip slopint.

  Komentaras

  Čia dar ne dugnas. Dar likę miesto potencialo likučiai aerodromo 100 ha. kur vertė apie 40 milijonų. Kam atiteks? Dęl ko kaip kas po politika šia tema neįtinkančius net per teisėsaugos institucijų intrigas lepinas. Tad būsimi rinkimai esmėj užkuliusį prasidėję vaizdas, kelios interesų grupės dėl likučių dar aršiau erzinsis.

  Komentaras

  Galėjo patys išlaikyt įmonę ir prie valdymo prileist sugebančius dirbt per es paramos projektus ir jokių problemų. Galėjo iš es paramos modernizuot ir švelnint paslaugų kainas ir uždirbt. Bet ne, įteikinėdami patys nesugebam ir neprileisdami principingesnių, ar slopindami tokius retus, turi ką turi. Net principingesnio valstiečių atstovo, dwleguoto į sav. adm . dir.pavaduotojo postą šios kadencijos taryba neprasileido. Rodo, kaip stropiai nuo principingesnių ir kompetentingesnių valdyme atsisijoja.

  Komentaras

  Alytaus miesto valdymo istorijoj labiausiai lėmė savo laiku buvusios autobusų stoties ir šilumos tinklų atidavimai. Po to vaizdas Alytuj siauri interesai dažnai aukščiau miesto interesų. Kaip pagal įstatymus viešas interesas turi būt aukščiau visko. Ir jei Alytuj būt išlaikytas rimtas teisingumas, miestas klestėtų. Dabar kaip siaurų interesų gniaužtuose. Ir gan stipriai ką rodo kur dėl mobingų prasiskverbia, nesicackinant užmalšinta ir prie šių.

  Komentaras

  Įdomiausia, kad šių ir panašių interesų aktyvistai šioj ir gal būsimiems rinkimams pasiskleis demokratijai imituot. Nes turi pinigų palankiems išstatyt ir reklamuot. Kad neprieitų principingesni. Todėl ir šioj taryboj tylu apie paskolas, n milijonų srautų efektyvumą per monopolines savivaldybės įmonės, apie efektyvumo reformų būtinumą mažėjant gyventojų skaičiui. Kur tik prasiskverbia per mobingą užslopinta teisėsaugai pasyvumu palaikant.

  Komentaras

  Mandri šilumos tinklai. Jei apie kitus monopolininkus dzūkijos vandenys, atliekų tvarkymo centrą per tarybą nors reta pasigirsta kritiškiau, apie šiuo tylu. Apie valdybą, vadovo poste anoj kadencijoj atstovas iš svetur.

  Komentaras

  Kodėl niekas nevertina įtartinų veiksmų iš teisėsaugos institucijų? Nes pagal Konst. 118 str., prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Reiškia matydami savivaldybėj įtartinus veiksmus, bent žmoniškai įspėja ar užprotestuoja tokius veiksmus. O Alytuj čia nemato, Žaliosios gatvės ir Rotušės aikštės brokų, nesimato atsakingų dėl savivaldybės lėšų įtartino pervedimo į Ispanijos saakaitą. Apie padangų gaisro pradmenis net užsimint nwverta. Bet yea požymių, kas išdrysta už miesto interesą rimčiau stot, kaip bylų fabrikavimai, kad slopint. Tesinį iki galo neištietas ikiteisminis tyrimas Nr. 03-2-00215-17 kur nustaryta po eilinės moters komiuteriais rašinėta žargonais, kas ubagui davė teisę aiškint, klaust..Reiškia atsakomybei palikta moteris, nors? Jei kiti po jos kompais rašinėjo žeidiančiai reiškia kaip byla naudojantis kitų asmens duomenimis. Kur nuo tos pačios triados alpinėjo Alytaus teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 polirikas teikęs ieškinį pagal privatų ieškinį kad slopint neįtinkantį alytiškį. Keliantį nepatogius klausimus miesto viešo intereso labui. Čia net teisme tai laiko kaip politikos asmens įžeidimą? Tad po laiko dar drysta stebėtis Alytuj, kad atgal tokie išsidirbinėjimai gryžta. Kur sudėt savivaldybės paskolas apie ką vėl taryba kaip sutartinai pratyli su ieškinio suma ir palygint su miesto metiniu biudžetu, kaip paprastai firmai gal bankrotas..? Gaunas ir savivaldybę kaip eilinę netektą firmą užtupdę?

  Komentaras

  Pridarė žalos, pinigus išsidalino po kilimu, prisivogė, o kaltų nėra. Kalta taryba, kolektyvinė atsakomybė, bausti nėra ką. Vogti apsimoka. Bičiuliai ieško ir darys naujas varkes.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.