Per ka­ran­ti­ną at­si­ra­du­sį lais­vą lai­ką aly­tiš­kė cho­reo­grafė iš­nau­do­jo kū­ry­biš­kai: iš­lei­do sep­ty­nias kny­gas (6)

Saulė Pinkevičienė
L.Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va
Loreta Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va. Asmeninė nuotr.
Kiek­vie­na nau­ja gy­ve­ni­mo die­na at­ne­ša nau­jų pa­tir­čių, o kiek jų do­va­no­ja nau­jai iš­leis­ta kny­ga – ga­li pa­sa­ky­ti tik au­to­rius. Aly­tiš­kė Lo­re­ta Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va (nuotr.) šie­met iš­lei­do še­šias, o iš vi­so pan­de­mi­niais me­tais – sep­ty­nias sa­vo kū­ry­bos kny­gas. No­rą ir ge­bė­ji­mą ra­šy­ti sa­vy­je at­ra­du­si dar pa­aug­lys­tė­je, ji ra­šė įvai­riais gy­ve­ni­mo pe­ri­odais, kol pan­de­mi­ja su­tei­kė im­pul­są šiuos už­ra­šus su­gul­dy­ti į kny­gas. Jų ben­dra­au­to­riais ir he­ro­jais ta­po ir ke­tu­ri au­to­rės anū­kai, o sma­gių emo­ci­jų lei­dy­ba do­va­no­jo vi­sai šei­mai.

Ho­bis vi­sa­da bu­vo ša­lia

Ra­šy­ti pra­dė­ju­si dar mo­kyk­los suo­le, Lo­re­ta li­te­ra­tū­rą vi­sa­da lai­kė sa­vo ho­biu, juo­lab pa­si­rink­ta pro­fe­si­ja – cho­reo­grafija – ne­pa­li­ko daug lais­vo lai­ko po­mė­giams, už­au­gi­no ke­tu­ris vai­kus, įkū­rė šo­kių stu­di­ją, ku­rio­je pa­ti dir­bo.

„Pir­mą­jį sa­vo ei­lė­raš­tį pa­ra­šiau tre­čio­je kla­sė­je, mo­ky­to­jai la­bai pa­ti­ko ir vė­liau ne kar­tą ra­ši­nė­lius pa­keis­da­vau į ei­lė­raš­čius. Penk­to­je kla­sė­je pra­dė­jau gro­ti gi­ta­ra ir kur­ti sa­vo kū­ry­bos dai­nas. Pir­mą­ją apy­sa­ką iš­spaus­di­no to me­to žur­na­las „Moks­lei­vis“, – pa­sa­ko­ja L.Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va, ne­syk ap­gai­les­ta­vu­si, kad li­te­ra­tū­ra taip ir li­ko po­mė­giu – nu­gu­lė už­ra­šų kny­gu­tė­se. Lai­ko grįž­ti prie jų at­si­ra­do tik už­klu­pus pan­de­mi­jai.

Pa­ti sau ne­ti­kė­tai pa­šne­ko­vė sa­ko pa­ty­ru­si, kad dar­bas prie bū­si­mų kny­gų teks­tų re­da­ga­vi­mo pa­de­da iš­veng­ti niū­rių min­čių, su­tei­kia la­bai pras­min­go už­im­tu­mo ir op­ti­miz­mo. Į šią kū­ry­bi­nę veik­lą ji įtrau­kė vi­są šei­mą, at­sku­bė­ju­sią pa­dė­ti kas kuo mo­kė­jo ir ga­lė­jo. Pir­mą­ją kny­gą ma­ke­ta­vo duk­ra, iliust­ra­ci­jas pie­šė mar­ti, o anū­kai ta­po tri­lo­gi­jos apie Ba­le­ti­jos pa­sau­lį he­ro­jais ir ver­tin­to­jais – jų įspū­džius taip pat ga­li­ma ras­ti kny­ge­lė­se.

„Vi­są gy­ve­ni­mą mėgs­tu su­si­gal­vo­ti kliū­čių ir per jas per­lip­ti. Taip nu­ti­ko ir šį­kart. Su­gal­vo­jau iš­mok­ti ma­ke­tuo­ti, nes pa­ti ge­riau­siai įsi­vaiz­duo­ju, kaip no­riu, kad ma­no kny­gos at­ro­dy­tų. Net­gi iš­mo­kau ap­do­ro­ti iliust­ra­ci­jas spe­cia­li­zuo­to­mis pro­gra­mo­mis, man vis­kas pa­vy­ko, nors kan­try­bės rei­kė­jo“, – sa­ko L.Šileikytė-Za­ba­lu­je­va.

Nau­jau­sios kny­gos įkvė­pi­mas – šei­mos so­dy­bo­je

Nau­jau­sia Lo­re­tos kny­ga – „Se­nos sto­ties pri­si­mi­ni­mai“. Ji iš­leis­ta 2021 me­tų Aly­taus gim­ta­die­nio pro­ga, jo me­tu pri­sta­ty­ta ir tu­ri ypa­tin­gą is­to­ri­ją. Kny­gos iš­ta­kos – šei­mos so­dy­bo­je, ku­rią L.Šileikytės-Za­ba­lu­je­vos tė­vai įsi­gi­jo 2000 me­tais.

Ši so­dy­ba įsi­kū­ru­si ne­to­li Dau­gų. Ją su­da­ro is­to­ri­nio ge­le­žin­ke­lio Sankt Pe­ter­bur­gas–Var­šu­va at­ša­kos Aly­tus–Va­rė­na Bu­kau­ciš­kių sto­te­lė ir sto­ties vir­ši­nin­ko na­mas. So­dy­bo­je, ku­rią šei­mi­nin­kai pra­mi­nė „pa­mirš­ta sto­te­le“, va­sa­ro­jo vi­sa šei­ma.

„Vi­suo­met do­mė­jo­mės is­to­ri­ja, o so­dy­ba su ja bu­vo su­si­ju­si tie­sio­giai. Bu­vu­si ge­le­žin­ke­lio sto­tis, kai ta­po mū­sų šei­mos nuo­sa­vy­be, jau bu­vo ge­ro­kai ap­leis­ta, įgriu­vu­siu sto­gu. Pa­kei­tė­me sto­gą, bet ta­da, lyg ty­čia, už­klu­po aud­ra ir ant pa­sta­to vėl už­vir­to me­dis. Tai bu­vo ne­pa­ke­lia­mai di­de­lės są­nau­dos, nors ir la­bai sten­gė­mės iš­sau­go­ti is­to­ri­ją me­nan­čią vie­tą“, – pa­sa­ko­ja Loreta.

Ji la­bai džiau­gia­si, kad šiuo me­tu se­no­ji Bu­kau­ciš­kių sto­tis jau tu­ri nau­ją sa­vi­nin­ką, vil­nie­tį, is­to­ri­jos en­tu­zias­tą, ku­ris ti­ki­si is­to­ri­nį pa­sta­tą pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui.

Pa­čiai Lo­re­tai Bu­kau­ciš­kių sto­te­lė ir is­to­ri­nis ge­le­žin­ke­lis, pa­kei­tęs kai­me­lio gy­ve­ni­mą, su­tei­kė įspū­džių, nu­gu­lu­sių ir į kny­gą „Se­nos sto­ties pri­si­mi­ni­mai“. Ją iš­leis­ti pa­ska­ti­no ir rė­mė­ju ta­po me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas, iš­gir­dęs bū­si­mos kny­gos iš­trau­kas vie­na­me iš Lo­re­tos kū­ry­bos pri­sta­ty­mų.

Už­keik­to­ji Ba­le­ti­jos ka­ra­lys­tė

Per dve­jus me­tus iš­lei­du­si net še­šias kny­gas, pa­šne­ko­vė sa­ko, kad di­džiau­si jos įkvė­pė­jai yra vai­kai ir anū­kai, o kny­ge­lių tri­lo­gi­ja apie Ba­le­ti­jos pa­sau­lį lei­do ne­pa­mirš­ti ir my­li­mos pro­fe­si­jos.

Cho­reo­grafei L.Ši­lei­ky­tei-Za­ba­lu­je­vai ar­ti­miau­sia yra šo­kio pe­da­go­gi­ka, di­džiau­sias džiaugs­mas – mo­ky­ti vai­kus, sta­ty­ti su jais šo­kio spek­tak­lius, ke­liau­ti su pa­si­ro­dy­mais. Ir jos pa­čios ke­tu­ri vai­kai vi­sur da­ly­va­vo kar­tu, Lo­re­tos įkur­ta šo­kių stu­di­ja „Sva­jo­nė“ bu­vo kaip di­de­lė šei­ma. Da­bar stu­di­jai va­do­vau­ja duk­ra Ju­li­ja, o nau­ja­sis jos pa­va­di­ni­mas „Pri­ma­ve­ra“, iš­ver­tus iš is­pa­nų kal­bos, reiš­kia pa­va­sa­ris.

Sa­vi­tai sa­vo pro­fe­si­ją Lo­re­ta ap­mąs­tė vai­kiš­ko­se kny­ge­lė­se „Už­keik­to­ji Ba­le­ti­jos ka­ra­lys­tė“, ku­rių pa­bai­go­je ga­li­ma ras­ti net­gi ba­le­to po­zi­ci­jų ap­ra­šy­mus ir pa­va­di­ni­mus pran­cū­zų kal­ba. „Šo­kis, dai­na yra sie­lai nau­din­gi da­ly­kai. Ne­svar­bu, kiek vai­kas įval­dys, bet tai yra sie­los bal­sas nuo se­nų se­no­vės. Net ga­min­da­mas mais­tą ga­li at­skleis­ti sie­lą, o dai­nuo­da­mas, šok­da­mas – be ri­bų“, – įsi­ti­ki­nu­si au­to­rė.

Įdo­mi ir tri­lo­gi­jos apie Ba­le­ti­jos pa­sau­lį at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja. Pa­si­ro­do, į kny­ge­lę nu­gu­lė pa­sa­ko­ji­mai, ku­riuos mo­čiu­tė Lo­re­ta ra­šė tik­ruo­se po­pie­ri­niuo­se laiš­kuo­se ir siun­tė anū­kams pa­čiu tik­riau­siu pa­štu. Tos is­to­ri­jos su pie­ši­nė­liais anū­kams taip pa­ti­ko, jog pra­šy­da­vo pra­tęs­ti. Kny­go­je yra ke­tu­ri he­ro­jai, ku­rių pro­to­ti­pais ir ta­po jos anū­kai Ka­mė­ja, Sa­man­ta, Aga­ta ir Au­gus­tas.

Pa­ti Lo­re­ta dėl su­sil­pnė­ju­sių ko­jų šo­kių stu­di­jai da­bar ne­va­do­vau­ja, bet pa­de­da duk­rai Ju­li­jai su­ma­žin­ti stu­di­jos nuos­to­lius, pa­tir­tus dėl pan­de­mi­jos ir ka­ran­ti­no.

Kū­ry­ba – ma­lo­nu­mas ir po­il­sis

„Džiau­giuo­si, jog at­si­ra­do dau­giau lai­ko, kad ga­liu vi­sur da­ly­vau­ti su sa­vo dai­no­mis, su­kur­ti kaž­ką nau­din­go. Kū­ry­ba vi­sa­da bu­vo su ma­ni­mi, jei­gu iš ma­nęs ją at­im­tų, tur­būt nu­mir­čiau iš šird­gė­los. Kū­ry­ba ir iš­šū­kiai yra vi­sa ma­no esy­bė“, – sa­ko aly­tiš­kė.

Svar­biau­sia jai mo­kė­ti džiaug­tis gy­ve­ni­mu, nors jis ir ne­gai­li iš­ban­dy­mų, nes žmo­gaus am­žius yra tik skai­čiu­kai, į ku­riuos ne­kreip­da­mi dė­me­sio ga­li­me la­bai daug gy­ve­ni­me nu­veik­ti.

„Taip pat la­bai svar­bu mo­kė­ti pa­dė­ko­ti už vis­ką, ką gy­ve­ni­mas su­tei­kė, ne­žiū­rint, kas įvyks­ta blo­go, vi­sa­da yra kuo pa­si­džiaug­ti“,– ne­abe­jo­ja Lo­re­ta.

Šiuo me­tu ji jau ruo­šia nau­ją kny­ge­lę ma­žiau­siems „Keis­tos pa­sa­kos“ ir ban­dys kur­ti dai­nas ra­šy­to­jų klu­bo „Tėk­mė“ po­etų žo­džiams.

L.Ši­lei­ky­tė-Za­ba­lu­je­va džiau­gia­si, kad griež­to ka­ran­ti­no ne­be­li­ko ir vėl su­grį­žo ga­li­my­bė ben­drau­ti, ku­rią ji mie­lai iš­nau­do­ja. Ry­toj, lap­kri­čio 26 die­ną, 18 va­lan­dą, Vil­niaus gat­vė­je 3 (3 aukš­te) vyks jos nau­jų kny­gų pri­sta­ty­mas. Ja­me da­ly­vaus šo­kių stu­di­ja „Pri­ma­ve­ra“, Aly­taus ra­šy­to­jų klu­bo „Tėk­mė“ na­rai, skam­bės Lo­re­tos ei­lės ir dai­nos.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.