Aly­tu­je vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo cen­tras per­si­kels į po­li­kli­ni­ką (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre Skie­pi­ji­mo nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos cen­tras pra­dė­jo veik­ti va­sa­rio 23-iąją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre Skie­pi­ji­mo nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos cen­tras pra­dė­jo veik­ti va­sa­rio 23-iąją. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nuo va­sa­rio pa­bai­gos vei­kian­tis Skie­pi­ji­mo nuo ko­ro­na­vi­ru­so cen­tras nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 3-io­sios per­si­kels į po­li­kli­ni­ką. To­kį spren­di­mą pri­ėmė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai, at­si­žvelg­da­mi į tai, kad vak­ci­na­ci­ją nuo šios in­fek­ci­jos ga­li vyk­dy­ti vi­sos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos.

Cen­tre jau pa­skie­py­ta per 67 tūkst. gy­ven­to­jų

Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre Skie­pi­ji­mo nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos cen­tras pra­dė­jo veik­ti va­sa­rio 23-iąją. Pra­džio­je čia bu­vo skie­pi­ja­mi sen­jo­rai, ki­tų ri­zi­kos gru­pių ar so­cia­liai jaut­rio­se sri­ty­se dir­ban­tys žmo­nės, o ne­tru­kus ir vi­si ša­lies gy­ven­to­jai, ku­rie pa­gei­da­vo vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so.

Skie­pi­ji­mo cen­tro veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čios mies­to po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis sa­kė, kad nuo cen­tro veik­los pra­džios iki šiol čia pa­skie­py­ta per 67 tūkst. gy­ven­to­jų: „Ypač be­si­skie­pi­jan­čių su­ak­ty­vė­ji­mas jau­čia­mas per pas­ta­rą­sias dvi sa­vai­tes, kai gy­ven­to­jai ėmė kreip­tis dėl su­stip­ri­nan­čio­sios vak­ci­nos do­zės. Da­bar per die­ną Skie­pi­ji­mo cen­tre vak­ci­nuo­ja­me iki 500 gy­ven­to­jų ir tam tu­ri­me vi­sų re­vak­ci­na­ci­jai nau­do­ti­nų vak­ci­nų.“

Po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad vak­ci­na­ci­jai Skie­pi­ji­mo cen­tre ga­li­ma ne tik re­gist­ruo­tis va­di­na­muo­ju karš­tuo­ju ko­ro­na­vi­ru­so te­le­fo­nu 1808 ar per www.ko­ro­nas­top.lt in­ter­ne­to li­ni­ją, bet ir at­vyk­ti į cen­trą iš anks­to ne­už­si­re­gist­ra­vus. Pas­ta­ruo­ju me­tu šis cen­tras vei­kia dar­bo die­no­mis nuo 8 iki 15 va­lan­dos ir su at­vyks­tan­čių­jų skie­py­tis srau­tais su­si­tvar­ko­ma.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, nuo spa­lio pra­džios gy­ven­to­jai nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­pi­ja­mi ir sa­vi­val­dy­bei pa­val­džia­me, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vei­kian­čia­me Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre bei tri­juo­se mies­te esan­čiuo­se pri­va­čiuo­se ka­bi­ne­tuo­se, ku­rie tei­kia pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas: „Ka­dan­gi vak­ci­na­ci­ją ga­li vyk­dy­ti vi­sos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, o skie­pi­ji­mas nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos jau tam­pa tam tik­ra ru­ti­na, lai­ky­ti tam skir­tą Skie­pi­ji­mo cen­trą at­ski­ro­se pa­tal­po­se, tam­pa ne­be­tiks­lin­ga.“

 

Skie­pi­ji­mo cen­tras veiks pir­ma­me po­li­kli­ni­kos aukš­te

Lap­kri­čio 24-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 3-io­sios Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ne­be­liks Skie­pi­ji­mo cen­tro, jis per­ke­lia­mas į da­bar jo veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čią po­li­kli­ni­ką.

„Mes Skie­pi­ji­mo cen­trą įkur­si­me po­li­kli­ni­kos pir­ma­me aukš­te, čia bus pa­sta­ty­tas tai liu­di­jan­tis sten­das. Vak­ci­nuo­tis nuo ko­ro­na­vi­ru­so į po­li­kli­ni­ką ga­lės at­vyk­ti ne tik prie mū­sų gy­dy­mo įstai­gos pri­si­ra­šę gy­ven­to­jai“, – sa­kė po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius M.Ja­sai­tis.

Ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se skie­pi­ja­ma nuo me­tų pra­džios

Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras gy­ven­to­jų skie­pi­ji­mą nuo ko­ro­na­vi­ru­so pa­čio­se se­niū­ni­jo­se ir jai pa­val­džio­se am­bu­la­to­ri­jo­se ėmė or­ga­ni­zuo­ti me­tų pra­džio­je. Kaip sa­kė šio cen­tro di­rek­to­rė Gied­rė Il­gū­nai­tė, no­rė­ta skie­pus pri­ar­tin­ti ar­čiau žmo­nių, kad jiems ne­reik­tų vyk­ti į pa­tį cen­trą Aly­tu­je.

Šiuo me­tu vak­ci­na­ci­ja nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos vyks­ta ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre, pen­kio­se jam pa­val­džio­se am­bu­la­to­ri­jo­se Sim­ne, Mi­ros­la­ve, Kro­kia­lau­ky­je, Dau­guo­se ir But­ri­mo­ny­se bei Dau­guo­se vei­kian­čio­je vie­nin­te­lė­je ra­jo­ne pri­va­čio­je pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je.

Da­bar į šias ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas gy­ven­to­jai daž­niau­siai at­vyks­ta su­stip­ri­nan­čia­jai vak­ci­nos do­zei. Pa­vyz­džiui, pa­čia­me Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre jau maž­daug sa­vai­tė, kai re­vak­ci­na­ci­jai kas­dien su­lau­kia­ma apie 150 žmo­nių. Ir pir­mi­niam skie­pui nuo ko­ro­na­vi­ru­so, ir jo su­stip­ri­nan­čia­jai do­zei į cen­trą ir jam pa­val­džias am­bu­la­to­ri­jas ga­li kreip­tis ne tik Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Ser­ga 370 aly­tiš­kių ir 121 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas

Lap­kri­čio 26-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, bent vie­na vak­ci­nos nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos doze pa­skie­py­ta 71,3 proc. Aly­taus mies­to gy­ven­to­jų, 92 proc. gy­ve­nan­čių­jų Aly­taus ra­jo­ne ir 66,6 proc. vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.

Lap­kri­čio 25-ąją dėl ko­ro­na­vi­ru­so PGR – mė­gi­niais iš no­sia­ryk­lės iš­tir­ti 206 ir grei­tai­siais an­ti­ge­nų te­stais – 194 aly­tiš­kiai. Aly­taus ra­jo­ne tir­tų­jų ati­tin­ka­mai – 44 ir 41. Ko­vi­das nau­jai nu­sta­ty­tas 29 Dzū­ki­jos sos­ti­nės ir 11 ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Lap­kri­čio 26-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­vi­du ser­ga 370 aly­tiš­kių ir 121 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Tos pa­čios lap­kri­čio die­nos ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 70 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, bu­vo už­im­tos 45, dar pen­ki už­si­krė­tu­sie­ji šia in­fek­ci­ja gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, pa­dė­tis dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je švel­nė­ja, ar taip bus to­liau, šian­dien prog­no­zuo­ti tik­rai sun­ku.

Be­je, šią sa­vai­tę Pie­tų Af­ri­kos moks­li­nin­kai pra­ne­šė nu­sta­tę nau­ją CO­VID-19 at­mai­ną su dau­gy­be jos mu­ta­ci­jų, ta­čiau kol kas dar ne­nu­sta­ty­tas jos pa­vo­jin­gu­mas.

Va­do­vau­jan­tis Drus­ki­nin­kų li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų raš­tu, nuo gruo­džio 1-osios šio­je li­go­ni­nė­je ne­be­lie­ka ko­vi­di­nio sky­riaus, ku­ria­me bu­vo 30 vie­tų. Kaip sa­kė Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Eg­lė Sa­daus­kai­tė, sky­rius už­da­ro­mas dėl su­si­da­riu­sios sta­bi­les­nės ko­ro­na­vi­ru­so si­tu­a­ci­jos ša­ly­je.

Tad nuo gruo­džio Aly­taus li­go­ni­nė lie­ka vie­nin­te­lė sta­cio­na­raus gy­dy­mo įstai­ga Aly­taus ap­skri­ty­je, pri­iman­ti ko­vi­di­nius pa­cien­tus.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.