Ro­tu­šės aikš­tė­je – oran­ži­nės du­rys, ant marš­ki­nė­lių – KK – „Kul­tū­ra kul­tū­ro­je” (Ka­Ka). Ką tai reiš­kia? (0)

Saulė Pinkevičienė
Akcijos „Oranžinis pasaulis – pasaulis be smurto prieš moteris“ sumanytojos soroptimistės Birutė Margarita Griškevičienė, Vilma Navickienė, Inesa Pilvelytė, Eglė Liškevičienė, Vida Grišmanauskienė, Vaidilė Gailienė, Gintarė Markevičienė, akciją palaikyti užsukęs Dalius Sinkevičius, Alytaus apskrities PK bendruomenės pareigūnai Donatas Katlauskas, Zita Sadauskienė, viršininko pavaduotojas Virginijus Jaruševičius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Akcijos „Oranžinis pasaulis – pasaulis be smurto prieš moteris“ sumanytojos soroptimistės Birutė Margarita Griškevičienė, Vilma Navickienė, Inesa Pilvelytė, Eglė Liškevičienė, Vida Grišmanauskienė, Vaidilė Gailienė, Gintarė Markevičienė, akciją palaikyti užsukęs Dalius Sinkevičius, Alytaus apskrities PK bendruomenės pareigūnai Donatas Katlauskas, Zita Sadauskienė, viršininko pavaduotojas Virginijus Jaruševičius. Zitos Stankevičienės nuotr.
Lap­kri­čio 25 die­ną mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­na. Ta pro­ga Ro­tu­šės aikš­tė­je at­si­ra­do oran­ži­nės du­rys su sim­bo­li­niu įė­ji­mu į pa­sau­lį be smur­to, taip pat pri­sta­ty­ta so­cia­li­nė ak­ci­ja „Ka­Ka“, de­di­kuo­ta Aly­tui – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nei, ku­rią ža­da­ma tęs­ti vi­sus me­tus.

Smur­tas vis dar lai­ko­mas vi­di­ne šei­mos pro­ble­ma

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai ša­ly­je su­lauk­ta dau­giau kaip 58 tūkst. pra­ne­ši­mų dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, o dau­gu­ma nu­ken­tė­ju­sių­jų – mo­te­rys. Pa­sau­lio ban­ko duo­me­ni­mis, smur­tas prieš 15–44 me­tų mo­te­ris su­ke­lia dau­giau mir­čių ir sun­kes­nę ne­ga­lią nei vė­žys, eis­mo ne­lai­mės, ma­lia­ri­ja ir ka­ras kar­tu su­dė­jus.

Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bas kvie­tė kar­tu pa­mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nę ko­vos prieš mo­te­rų prie­var­tą die­ną ir su­ren­gė so­cia­li­nę ak­ci­ją – „Oran­ži­nis pa­sau­lis – pa­sau­lis be smur­to prieš mo­te­ris“. Ro­tu­šės aikš­tė­je įsi­kū­rė sim­bo­li­nės du­rys, o pra­ei­viai bu­vo kvie­čia­mi pro jas ženg­ti į gy­ve­ni­mą be smur­to.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ja­ru­še­vi­čius sa­ko, kad smur­to at­ve­jų prieš mo­te­ris ma­žė­ja, bet tik­rai ne taip spar­čiai, kaip vi­siems no­rė­tų­si.

Iki­teis­mi­nių ty­ri­mų pra­dė­ta 30 pro­cen­tų ma­žiau, pra­ne­ši­mų su­ma­žė­jo 11 pro­cen­tų, ti­kė­ti­na, kad to­kias tei­gia­mas ten­den­ci­jas le­mia ir švie­tė­jiš­ka veik­la, ir tas fak­tas, kad Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas pa­si­pil­dė straips­niu dėl ne­tei­sė­to per­se­kio­ji­mo.

Po­li­ci­jos duo­me­nys ro­do, kad smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je yra daž­niau­siai fik­suo­ja­mas nu­si­kal­ti­mas Lie­tu­vo­je po va­gys­čių. De­ja, Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­tro ty­ri­mo duo­me­nys ro­do, kad 60 pro­cen­tų nu­ken­tė­ju­sių­jų nie­kur ne­si­krei­pia pa­gal­bos, tai­gi sta­tis­ti­ka – tik led­kal­nio vir­šū­nė.

Oran­ži­nis la­še­lis jū­ro­je

Vis dėl­to po­li­ci­ja su­lau­kia ne vie­no šim­to ir net tūks­tan­čio pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ir tik 20 proc. pra­ne­ši­mų yra apie nu­ken­tė­ju­sius stip­rio­sios ly­ties at­sto­vus.

Di­de­lė vi­suo­me­nės pro­ble­ma yra ir tai, kad smur­tas vis dar lai­ko­mas vi­di­ne šei­mos pro­ble­ma, ne­re­tai au­kos bi­jo apie tai pra­bil­ti gar­siai. Smur­tas bū­na la­bai įvai­rus: ne tik fi­zi­nis, bet ir psi­cho­lo­gi­nis, eko­no­mi­nis. Fi­zi­nis smur­tas do­mi­nuo­ja ir ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas ne tik mo­ters svei­ka­tai, bet ir gy­vy­bei.

Aly­taus mies­to mo­te­rų kri­zių cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Trei­na­vi­čie­nė pa­ste­bi, kad be­si­krei­pian­čių­jų dėl pa­ti­ria­mo smur­to įstai­ga su­lau­kia, ta­čiau pa­pras­tai tai bū­na mo­te­rys, ku­rios krei­pia­si jau ne pir­mą kar­tą, tai yra įsi­drą­si­no ieš­ko­ti pa­gal­bos. Tuo tar­pu pir­mo pra­ne­ši­mo pa­pras­tai su­lau­kia­ma iš po­li­ci­jos.

Įvai­riuo­se šal­ti­niuo­se ga­li­ma ras­ti, kad mo­te­rų, pa­ti­rian­čių smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, skai­čius vi­sa­me pa­sau­ly­je sie­kia apie 25–30 proc. Lie­tu­va – ne iš­im­tis. Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų kom­pa­ni­ja „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ per­nai lie­pą at­li­ko ša­lies gy­ven­to­jų ap­klau­są. Per ją 23 proc. Lie­tu­vos mo­te­rų įvar­di­jo pa­ty­ru­sios smur­tą.

Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bo pre­zi­den­tė Vai­di­lė Gai­lie­nė pri­me­na, kad Smur­to prieš mo­te­ris die­na yra tarp­tau­ti­nė, tai­gi pro­ble­ma ak­tu­a­li įvai­rio­se ša­ly­se, apie tai bū­ti­na kal­bė­ti.

„Aš su­pran­tu, kad per­mai­nos ne­įvyks grei­tai, kad tu­ri­me pra­dė­ti nuo sa­vęs. Mes, kaip klu­bas, kvie­čia­me at­ei­ti, pri­si­dė­ti tuos, ku­rie pri­ta­ria pa­sau­liui be smur­to. Gar­siai pa­sa­ky­ti, kad mes ne­su­tin­ka­me su tuo, kas vyks­ta, o kal­bė­ti gar­siai šian­dien reiš­kia kal­bė­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je. Ypač kvie­tė­me vy­rus, kad jie nu­si­fo­tog­ra­fuo­tų prie sim­bo­li­nių oran­ži­nių du­rų ir vie­šin­tų šias nuo­trau­kas, taip pa­ro­dy­da­mi pri­ta­ri­mą ak­ci­jai. Su­pran­tu, kad tai yra ma­žas oran­ži­nis la­še­lis jū­ro­je, bet vis dėl­to žings­nis į prie­kį“, – sa­ko V.Gai­lie­nė.

„Kul­tū­ra kul­tū­ro­je“ – tik su vie­nu an­ge­lo spar­ne­liu

Ro­tu­šės aikš­tė­je vy­ku­sio­je ak­ci­jo­je so­rop­ti­mis­tės vil­kė­jo marš­ki­nė­liais su lo­go­ti­pu „Kul­tū­ra kul­tū­ro­je“, ku­rie, kaip pa­sa­ko­jo šios so­cia­li­nės ak­ci­jos idė­jos au­to­rė Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė, žen­kli­na veiks­mą, ku­ris vyks vi­sus me­tus.

„Šis lo­go star­tuo­ja Aly­taus KUL­TŪ­ROS SOS­TI­NĖS 2022 pa­skel­bi­mo ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se, jis ins­pi­ruo­tas il­ga­lai­kio bu­vi­mo kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, kul­tū­ri­nė­je ap­lin­ko­je tiek dar­be, tiek mies­te, tiek sa­vo ša­ly­je. Lo­go star­tuo­ja tarp­tau­ti­nės die­nos „Oran­ži­nis pa­sau­lis – pa­sau­lis be smur­to prieš mo­te­ris“ pro­ga. Yra šiuo klau­si­mu apie ką pa­kal­bė­ti. Kaip pra­dė­ti gin­tis, ieš­ko­ti pa­gal­bos, kaip ras­ti veiks­nius ne­tra­di­ci­nius pa­gal­bos bū­dus tiek sau pa­čiai, tiek ir ki­tiems. (Ne)KUL­TŪ­RA KUL­TŪ­RO­JE yra stip­riai iš­si­sė­ju­si pro­ble­ma. Ne­di­de­li jos kie­kiai, bet pa­kan­ka­mi, kad nu­žu­dy­tų mo­ty­va­ci­ją, san­ty­kius, as­me­ny­bę, ti­kė­ji­mą. Il­ga­lai­kis psi­cho­lo­gi­nis, sek­su­a­li­nis smur­tas be fi­zi­nės jė­gos ir­gi tu­ri il­ga­lai­kes – fi­na­le fi­zi­nes – pa­sėk­mes. Vi­suo­me­nė, ap­lin­ka, daž­nai šei­ma grę­žia­si nuo šių te­mų, siū­ly­da­ma vie­nin­te­lį bū­dą – pa­ken­tė­ti, ne­kreip­ti dė­me­sio, pa­lauk­ti, kad ka­da nors kaž­kaip kaž­ka­da iš­si­spręs. Bi­jo­ma sto­ti prieš įžū­lu­mą, pyk­tį. Nie­kas ne­mo­ka spręs­ti šių san­ty­kių, ga­lin­tys spręs­ti pa­tys bi­jo bū­ti pa­smerk­ti už­gau­lio­ji­mui. Vi­si trau­kia­si ir nuo smur­tau­jan­čio­jo, ir nuo pra­šan­čio­jo pa­gal­bos“, – sa­ko G.Mar­ke­vi­čie­nė.

Idė­ja „Kul­tū­ra kul­tū­ro­je“ star­tuo­ja kaip lo­go­ti­pas ant marš­ki­nė­lių – dvi K rai­dės oran­ži­nia­me fo­ne, vie­no­je pu­sė­je už­ra­šą žen­kli­na an­ge­lo spar­ne­lis, ki­to­je – tai, ką vai­kai va­di­na „ka­ka“. „Šią so­cia­li­nę ak­ci­ją ma­tau kaip tam tik­rą kul­tū­ros mi­si­ją, su­si­ju­sią su Aly­tu­mi kaip Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne, ma­nau, kad apie tai ga­lė­si­me kal­bė­ti me­ni­ne kal­ba vi­sus me­tus, dė­ko­ju idė­ją pa­lai­kiu­sioms Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bo na­rėms“, – sa­ko G.Mar­ke­vi­čie­nė.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.