„Lit­Pol Link“ jung­ties te­ri­to­ri­ja Aly­taus ra­jo­ne – vie­nuo­li­kos fut­bo­lo aikš­čių dy­džio. Per ją Lie­tu­va ke­liau­ja ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės link (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Lit­grid“ Alytus
Prie galingiausių Baltijos šalyse autotransformatorių iš kairės – „EP­SO-G“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­lan­das Zu­kas, ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Dai­nius Krei­vys ir „Lit­grid“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Ma­siu­lis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Lap­kri­čio 15-ąją Lie­tu­vos elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rė „Lit­grid“ Aly­taus ra­jo­ne, Aly­taus se­niū­ni­jo­je, But­ri­miš­kių kai­me esan­čio­je „Lit­Pol Link“ kei­tik­lio sto­ty­je pri­sta­tė už­baig­tą tarp­sis­te­mi­nės Lie­tu­vos ir Len­ki­jos jung­ties iš­plė­ti­mo pro­jek­tą. Tai yra vie­nas iš Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių vyk­do­mos sin­chro­ni­za­ci­jos su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tin­klais pro­jek­tų. O jo pa­bai­ga lei­džia kon­sta­tuo­ti, kad Lie­tu­va jau tu­ri sin­chro­ni­za­ci­jai – elek­tros ener­gi­jos vei­ki­mui vie­nu daž­niu su Eu­ro­pa – pa­ruoš­tą jung­tį. Pa­gal Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos su­de­rin­tus pla­nus Bal­ti­jos ša­lys nuo Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos elek­tros tin­klų tu­ri at­si­jung­ti iki 2025-ųjų pa­bai­gos. Nuo ta­da šios vals­ty­bės per Len­ki­ją, El­ko mies­tą, tu­ri bū­ti sin­chro­ni­zuo­tos su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos vals­ty­bė­mis.

In­ves­ti­ci­jos – 22,5 mln. eu­rų

Prieš de­šimt­me­tį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos ope­ra­to­rei, ben­dro­vei „Lit­grid“ lei­do pra­dė­ti Aly­taus trans­for­ma­to­rių pa­sto­tės skirs­tyk­los re­konst­ruk­ci­ją.

Po ket­ve­rių me­tų at­li­kus šios skirs­tyk­los at­nau­ji­ni­mą ir pa­sta­čius pir­mą­ją elek­tros per­da­vi­mo li­ni­ją su Len­ki­ja, im­ta vyk­dy­ti ko­mer­ci­nę pre­ky­bą elek­tra.

Kaip sa­kė „Lit­Pol Link“ jung­ties Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, iš­plė­ti­mo pro­jek­to ofi­cia­lia­me pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs „Lit­grid“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­kas Ma­siu­lis, sin­chro­ni­za­vus Lie­tu­vos elek­tros tin­klus su Eu­ro­pa, ko­mer­ci­nė pre­ky­ba elek­tra jau ne­be­vyks. „Lit­Pol Link“ pa­jė­gu­mai bus skir­ti sis­te­mi­nių pa­slau­gų už­tik­ri­ni­mui, o pre­ky­ba vyks per nau­ją jū­ri­nę jung­tį „Har­mo­ny Link“, ku­ri bus pa­sta­ty­ta per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus. Iki to lai­ko bus įvyk­dy­ti vi­sos Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės sis­te­mos, su­jung­tos su Len­ki­ja, ban­dy­mai.

Pa­ren­gia­mie­ji „Lit­Pol Link“ jung­ties Aly­taus ra­jo­ne iš­plė­ti­mo dar­bai pra­si­dė­jo 2018-ai­siais. Šis tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, įgy­ven­din­tas kar­tu su spe­cia­lis­tais iš Len­ki­jos.

Kaip ofi­cia­lia­me šios jung­ties iš­plės­to pro­jek­to pri­sta­ty­me tvir­ti­no „Lit­grid“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, da­bar ob­jek­to te­ri­to­ri­ja pri­lygs­ta vie­nuo­li­kos fut­bo­lo aikš­čių dy­džiui, o vi­sos in­ves­ti­ci­jos sie­kia 22,5 mln. eu­rų: „Ši jung­tis už­tik­rins sin­chro­ni­nę jung­tį su Eu­ro­pa. Ir šian­dien ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad tai jau pa­da­ry­ta. Ar­ti­miau­sius me­tus, kol nu­tie­si­me jū­ri­nę jung­tį su Len­ki­ja „Har­mo­ny Link“, įreng­si­me sin­chro­ni­nius kom­pen­sa­to­rius ir at­lik­si­me ki­tus vi­di­nių tin­klų bei sis­te­mos val­dy­mo pa­ruo­ši­mo dar­bus, „Lit­Pol Link“ jung­tis veiks įpras­tu re­ži­mu kaip iki šiol. Toks pro­jek­tas liu­di­ja, kad Lie­tu­va jau tu­ri sin­chro­ni­za­ci­jai pa­ruoš­tą jung­tį su Len­ki­ja. O tai vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių – Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sėk­mė.“

Au­to­trans­for­ma­to­riai pa­ga­min­ti Tur­ki­jo­je

Už­baig­to „Lit­Pol Link“ jung­ties Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, iš­plė­ti­mo pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Dai­nius Krei­vys tei­gė, kad tai vie­ta, kur bai­gia­mi Lie­tu­vos ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės var­tai į Eu­ro­pą, jung­ties pa­ver­ti­mas sin­chro­ni­ne leis pa­lai­ky­ti vie­no­dą daž­nį tarp Lie­tu­vos ir Va­ka­rų Eu­ro­pos sis­te­mų: „Ant šios jung­ties kaip ant pa­ma­to sta­to­me su­jun­gi­mą su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa. Trys Bal­ti­jos ša­lys elek­tros tie­ki­mo sri­ty­je tap­si­me la­biau sau­gios ir ne­pri­klau­so­mos.“

Mi­nist­ras pa­ste­bė­jo, kad tu­rint šią jung­tį, jau nie­kas ne­ga­li pa­lik­ti Lie­tu­vos izo­liuo­ta ener­ge­ti­ne sa­la, – esant rei­ka­lui, prie kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos sin­chro­ni­nės zo­nos tu­ri­ma ga­li­my­bė jung­tis jau ne­tru­kus.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je pa­da­ry­ta apie 40 pro­cen­tų sin­chro­ni­za­ci­jai rei­ka­lin­gų dar­bų. Re­gis, su vis­kuo pa­vy­ko su­si­tvar­ky­ti, nors bu­vo su­si­klos­čiu­sių ir tam tik­rų su­dė­tin­gų są­ly­gų, su­si­ju­sių ne tik su ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja“, – sa­kė Aly­taus ra­jo­ne už­baig­to „Lit­Pol Link“ jung­ties iš­plė­ti­mo pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs ben­dro­vės „EP­SO-G“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ro­lan­das Zu­kas.

Pas­ta­ro­ji ben­dro­vė yra vals­ty­bės val­do­ma ener­gi­jos per­da­vi­mo ir mai­nų įmo­nių gru­pė, ku­ri tu­ri 97,5 proc. „Lit­grid“ ak­ci­jų, o 100 proc. jos ak­ci­jų pri­klau­so Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai.

„EP­SO-G“ va­do­vas iš­plės­tos „Lit­Pol Link“ jung­ties Aly­taus ra­jo­ne aši­mi įvar­di­jo tris čia įreng­tus au­to­trans­for­ma­to­rius, ku­rie pa­ga­min­ti ga­myk­lo­je „Ge­ne­ral Elec­tric“ Tur­ki­jo­je, o į Lie­tu­vą at­pluk­dy­ti per Klai­pė­dos uos­tą.

Šie trys au­to­trans­for­ma­to­riai yra kei­čian­tys 400 ki­lo­vol­tų įtam­pą, nau­do­ja­mą Len­ki­jos tin­kle, į 330 ki­lo­vol­tų, nau­do­ja­mus Lie­tu­vo­je, ir at­virkš­čiai. 600 me­ga­vol­tam­pe­rų ga­lios au­to­trans­for­ma­to­riai yra ga­lin­giau­si Bal­ti­jos ša­ly­se. Kiek­vie­nas jų sve­ria 164 to­nas, vie­no il­gis – 10 met­rų, aukš­tis – 4,35 met­ro.

Gar­są slo­pi­nan­čios prie­mo­nės tu­ri at­si­ras­ti iki me­tų pa­bai­gos

Ne­to­li Aly­taus ra­jo­ne, But­ri­miš­kių kai­me, vei­kian­čios „Lit­Pol Link“ jung­ties gy­ve­nan­tys žmo­nės ne kar­tą ra­jo­no va­do­vams yra skun­dę­si dėl šios sto­ties įren­gi­nių ke­lia­mo triukš­mo.

Ap­link šią sto­tį įreng­tas py­li­mas nuo triukš­mo ne­ap­sau­go, tad ben­dro­vė „Lit­grid“, re­a­guo­da­ma į vie­ti­nių gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mus, iki šių me­tų pa­bai­gos įsi­pa­rei­go­jo pa­sta­ty­ti ke­lias pa­pil­do­mas ap­sau­gi­nes sie­ne­les. Nau­joms triukš­mo slo­pi­ni­mo prie­mo­nėms įreng­ti bus in­ves­tuo­ta 1,8 mln. eu­rų.

Kaip pa­ti­ki­no „Lit­grid“ at­sto­vai, šiuo me­tu jau įreng­tos dvi gar­sų slo­pi­ni­mo prie­mo­nės – sie­ne­lė ir py­li­mas.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai