Nr. 130 (13506)

2020-11-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 130 (13506) skaitykite:

 • Šio ket­vir­ta­die­nio ta­ry­bos po­sė­dy­je tik du klau­si­mai, pir­mas – dėl vi­ce­me­rės at­lei­di­mo
 • Da­lis moks­lei­vių grįž­ta į kla­ses, spren­di­mą dėl 5–12 kla­sių mo­ky­mo­si bū­do pri­ima pa­čios mo­kyk­los
 • Švie­ti­mo spe­cia­lis­tų tes­tai ne­igia­mi, nuo­to­li­niu bū­du dir­ba dvi pra­di­nės kla­sės ir dvi gru­pės dar­že­liuo­se
 • Pradėjo dirbti naujas administracijos direktorius
 • Ne­dirbs daik­tų mai­nų punk­tai
 • Svei­ka­tin­gu­mo ta­ke – nau­jas pro­jek­tas
 • Do­va­na VDU Bo­ta­ni­kos so­dui – Lie­tu­vo­je re­tas spyg­liuo­tis
 • Ir lau­žus, ir kros­nis kū­ren­ki­me sau­giai
 • Ra­jo­ne vei­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­li gau­ti fi­nan­sa­vi­mą
 • Ma­žų gim­na­zi­jų pri­va­lu­mai: su­re­gu­lia­vus srau­tus, pa­mo­kos ga­li vyk­ti mo­kyk­lo­je
 • Pan­de­mi­jos pa­sek­mes ver­slui pa­de­da spręs­ti sa­vi­val­dy­bė
 • Ne­pri­žiū­ri­mo tur­to sa­vi­nin­kai mo­kės mak­si­ma­lų tur­to mo­kes­tį
 • Dzū­ki­ja nu­si­pel­nė Vin­co Krė­vės-Mic­ke­vi­čiaus li­te­ra­tū­ri­nės pre­mi­jos
 • Knygos „TAI KODĖL JIE ŽUVO?” pir­ma da­lis „Kas į juos šaudė?“
 • Gy­dy­to­ja pa­ta­ria: kaip gy­dy­tis ir il­sė­tis per­ša­lus?
 • Ko­ro­na­vi­ru­sas. Kaip ne­pra­ras­ti ge­ros nuo­tai­kos: kas iš­ban­dy­ta ir kas vei­kia
 • Vy­tau­tas Ka­siu­le­vi­čius: gy­ve­ni­mas vie­na­me būs­te, ypač mai­ti­ni­ma­sis kar­tu, tam­pa reikš­min­gais CO­VID-19 pli­ti­mo ri­zi­kos veiks­niais
Pa­pras­tai aly­tiš­kių tik žo­džiu „ar­chy­vas“ va­di­na­ma­me pa­sta­te Jot­vin­gių gat­vė­je sau­go­mi do­ku­men­tai, ku­rie, pa­sak šios įstai­gos va­do­vės Ze­nės Ber­na­ta­vi­čie­nės, su­da­ro...
– Kiek me­tų fik­suo­ja­te pra­ei­nan­tį lai­ką: įvy­kius, žmo­nes, gam­tą? Ko­dėl ap­skri­tai pra­dė­jo­te fo­to­gra­fuo­ti? Ko­kia bu­vo pra­džia? Ar tai na­tū­ra­liai ta­po gy­ve­ni­mo da­li­mi, ar...
Pa­skel­bus vi­suo­ti­nį ka­ran­ti­ną, šią sa­vai­tę nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­si vi­si moks­lei­viai, iš­sky­rus ma­žiau­sius – prieš­mo­kyk­li­nių ir pra­di­nių kla­sių. Ne pa­slap­tis, kad tė­vams...
Ar vienas iš aukščiausių postų valstybėje atiteks teisiamai ir minimalų rinkėjų pasitikėjimą turinčiai partijai? Deja, šis klausimas šiandien iš politinės darbotvarkės išbrauktas, ir jo nekelia nei...
Penk­ta­die­nį ka­den­ci­ją pra­dė­jo nau­jas, try­lik­ta­sis, Sei­mas, ku­ria­me daug nau­jo­kų, ne­sio­rien­tuo­jan­čių ne tik Sei­mo ko­ri­do­riuo­se, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­ro­se,...
Va­kar įvy­ko nuo­to­li­nis Aly­taus mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, re­gio­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­mas su San­ta­ros kli­ni­ko­mis ir Svei­ka­tos ap­sau­gos...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.