Ką rink­tų­si pra­di­nu­kas: pa­mo­kas su kau­ke ar nuo­to­li­nį ug­dy­mą?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (1)
2020 Lapkritis 12
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ap­si­spren­dė tai­sy­ti vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no są­ly­gas. Ap­si­spręs­ta leis­ti dar­že­lius ir pra­di­nes mo­kyk­las lan­kan­tiems vai­kams jo­se bū­ti be ap­sau­gi­nių vei­do kau­kių. Zitos Stankevičienės nuotr.
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ap­si­spren­dė tai­sy­ti vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no są­ly­gas. Ap­si­spręs­ta leis­ti dar­že­lius ir pra­di­nes mo­kyk­las lan­kan­tiems vai­kams jo­se bū­ti be ap­sau­gi­nių vei­do kau­kių. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pa­skel­bus vi­suo­ti­nį ka­ran­ti­ną, šią sa­vai­tę nuo­to­li­niu bū­du mo­ko­si vi­si moks­lei­viai, iš­sky­rus ma­žiau­sius – prieš­mo­kyk­li­nių ir pra­di­nių kla­sių. Ne pa­slap­tis, kad tė­vams toks spren­di­mas ke­lia gal­vos skaus­mą, bent kiek ga­li­ma spręs­ti iš vir­tu­a­lio­je erd­vė­je ver­dan­čių dis­ku­si­jų, juo­lab šią sa­vai­tę, kai nuo še­še­rių me­tų kelioms dienoms ta­po pri­va­lo­mos ir kau­kės vi­sų pa­mo­kų me­tu. Ta­čiau, kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė ke­lių Aly­taus pra­di­nių mo­kyk­lų va­do­vai, ne­pai­sant pa­na­šių abe­jo­nių, lan­ko­mu­mas šiuo me­tu la­bai ge­ras – į pa­mo­kas at­ei­na 90 pro­cen­tų pra­di­nu­kų ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų, tai­gi tė­vai kol kas ma­siš­kai nuo­to­li­nio ug­dy­mo ne­pageidauja. Tei­sės ak­tai jo ir ne­nu­ma­to, jei tė­vai sa­vo nuo­žiū­ra ne­lei­džia pra­di­nu­ko ar prieš­mo­kyk­li­nu­ko į pa­mo­kas, jie ren­ka­si sa­va­ran­kiš­ką dar­bą su vai­ku na­muo­se.

Sa­vai­tės pra­džio­je „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je į įpras­tas pa­mo­kas rin­ko­si apie 90 pro­cen­tų mo­ki­nių. Pa­sak lai­ki­nai ei­nan­čios di­rek­to­riaus pa­rei­gas Bi­ru­tės Se­meš­kie­nės, jos vy­ko su kau­kė­mis ir kaip įma­no­ma nor­ma­liai – mo­ky­to­jams ten­ka ir aiš­kin­ti, ir sa­vo pa­vyz­džiu ro­dy­ti, kaip ir ko­dėl vai­kai tu­ri dė­vė­ti kau­kes.

„Mū­sų įstai­gos pla­na­vi­mas dė­kin­gas, ma­žos erd­vės, vai­kai įei­na per at­ski­rus įė­ji­mus. Ži­no­ma, yra tė­vų, ku­rie la­bai bi­jo už­si­krė­ti­mo, ly­giai kaip pa­va­sa­rį bu­vo tam tik­ras pro­cen­tas pa­ty­ru­sių šo­ką dėl to, kad vai­kams ten­ka mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du“, – pa­ste­bi B.Se­meš­kie­nė.

Pa­sak jos, nie­kur šie­met ne­din­go ir se­zo­ni­nės slo­gos, ku­rios ban­go­mis pra­re­ti­na ma­žų­jų gre­tas, o štai mo­ky­to­jams net dėl įpras­to per­ša­li­mo, kaip at­ro­dy­tų, ten­ka at­lik­ti tes­tą ir tik po to jie ga­li grįž­ti į dar­bą. To­kių at­ve­jų įstai­go­je bū­ta, tes­tai – ne­igia­mi.

„Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los ke­tu­rios kla­sės vis dar mo­ko­si nuo­to­li­niu bū­du (sa­vi­i­zo­lia­ci­ja ofi­cia­liai pra­tęs­ta), ta­čiau li­ku­sių lan­ko­mu­mas, kaip sa­kė įstai­gos di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Vi­tuns­kai­tė, ant­ra­die­nį bu­vo 90 pro­cen­tų.

„Tu­rė­jo­me še­šis vie­nos kla­sės tė­vus, ku­rie pa­gei­da­vo, kad jų kla­sė per­ei­tų prie nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si, nors to­kių Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) spe­cia­lis­tų nu­ro­dy­mo ne­bu­vo. Ofi­cia­lus NVSC lei­di­mas rei­ka­lin­gas dėl to, kad tė­vai ga­lė­tų gau­ti ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, yra tei­kia­mi jų var­di­niai są­ra­šai gy­dy­mo įstai­goms. Ka­dan­gi prieš­mo­kyk­li­nu­kams ir pra­di­nu­kams nuo­to­li­nis ug­dy­mas šiuo me­tu nu­ma­ty­tas tik 4 klasėms, tai tiems mokiniams, kurių tėvai nusprendžia neleisti į mokyklą, lie­ka sa­va­ran­kiš­kas dar­bas na­muo­se,“ – sa­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė.

Ji pa­ste­bi, kad tė­vai sa­va­ran­kiš­kai pri­im­ti spren­di­mą dėl mo­kyk­los ne­lan­ky­mo, ži­no­ma, ga­li, ta­čiau tai ke­lia di­de­lių ne­pa­to­gu­mų mo­ky­to­jams. Ma­si­niu reiš­ki­niu tai kol kas tik­rai ne­ta­po, ne­ki­lo di­des­nių pro­ble­mų ir dėl kau­kių dė­vė­ji­mo, tik vie­na ma­ma pra­ne­šė įstai­gos va­do­vei, kad duk­ra lan­kys mo­kyk­lą su sky­de­liu, o ne kau­ke.

„Si­tu­a­ci­ja val­do­ma“ – taip apie pir­mo­sios vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no sa­vai­tės pra­džią Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je kal­ba jos di­rek­to­rė Jo­li­ta Pet­ke­vi­čie­nė. Pa­gal lan­ko­mu­mą tai vi­sai įpras­to ru­dens die­nos, kai mo­kyk­lo­je yra apie 92 pro­cen­tai vai­kų, ta­čiau pri­va­lo­mos kau­kės, ži­no­ma, ne­džiu­gi­na nei vai­kų, nei jų tė­vų.

Ke­le­tas mo­ki­nių yra sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je, nes vi­ru­sas pa­tvir­tin­tas jų šei­mo­se, ta­čiau kon­tak­tų su ben­dra­moks­liais ne­bu­vo. „Ke­le­tas tė­vų pa­gei­da­vo miš­raus ug­dy­mo ta pras­me, kad da­lis vai­kų ga­lė­tų lan­ky­ti pa­mo­kas, o da­lis mo­ky­tų­si nuo­to­li­niu bū­du, nes jie to­kią ga­li­my­bę na­muo­se tu­ri. Su vi­sais kal­ba­mės, pa­aiš­ki­na­me, kad tei­sės ak­tai to­kių iš­ly­gų kol kas ne­nu­ma­to“, – sa­ko J.Pet­ke­vi­čie­nė.

Pa­sak di­rek­to­rės, sten­gia­ma­si ir vai­kams pa­aiš­kin­ti, jog rei­ka­la­vi­mų rei­kia lai­ky­tis dėl ben­dro sau­gu­mo, nors pui­kiai su­pran­ta­ma, kad da­bar die­na jiems tik­rai nė­ra leng­va – kau­kė pri­va­lo­ma vi­są lai­ką.

Jai pa­čiai ten­ka pa­kal­bin­ti ma­žuo­sius mo­ki­nu­kus, pa­klaus­ti, ko­kias pa­mo­kas jie rink­tų­si – na­mie prie kom­piu­te­rio ar su kau­ke mo­kyk­lo­je? Kol kas iš­gir­du­si at­sa­ky­mą, kad vis dėl­to mo­kyk­lo­je, su drau­gais. „Pra­di­nu­kams la­bai svar­bus gy­vas ben­dra­vi­mas. Tu­ri­me iš­lik­ti ra­mūs, nė­ra nie­kam leng­va šiuo me­tu ir si­tu­a­ci­ja ga­li keis­tis la­bai grei­tai“, – sa­ko J.Pet­ke­vi­čie­nė.

Si­tu­a­ci­ja iš tik­rų­jų ir kei­čia­si la­bai grei­tai: ant­ra­die­nį vie­nam iš Aly­taus Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų nu­sta­čius CO­VID-19, NVSC iki lap­kri­čio 19 die­nos (įskai­ty­ti­nai) sky­rė pri­va­lo­mą­ją izo­lia­ci­ją šios pro­gim­na­zi­jos 1b ir 3b kla­sės mo­ki­niams, ku­rie tu­rė­jo są­ly­tį su ser­gan­čiuo­ju ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ja.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius įpa­rei­go­jo or­ga­ni­zuo­ti 1b ir 3b kla­sių mo­ki­nių nuo­to­li­nį mo­ky­mą. Ki­to­se mo­kyk­lo­se, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, si­tu­a­ci­ja yra ge­ra ir net­gi ge­res­nė, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis. Tie­sa, 7 iš 12 sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir sporto skyriaus spe­cia­lis­tų ant­ra­die­nį at­lik­ti CO­VID tes­tai, nes jie tu­rė­jo kon­tak­tą su su­sir­gu­sia sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga vos prieš dieną kalbėjo, kad nie­kas ne­pla­nuo­ja at­šauk­ti kau­kių mo­kyk­li­nu­kams, ir ra­gi­no tė­vus ne­si­rem­ti są­moks­lo te­ori­jo­mis: „Kau­kė nė­ra kaž­koks re­zer­vu­a­ras, kur pri­si­kau­pia an­glies dvi­de­gi­nio. Kau­kė vi­so la­bo yra fil­tras iš­kve­pia­mam ir įkve­pia­mam orui.“ Mi­nist­ras ža­dė­jo pa­tiks­lin­ti ir rei­ka­la­vi­mus dar­že­liams, kad juos lan­kan­tiems vai­kams, ku­riems jau su­ka­ko 6 me­tai, kau­kių dė­vė­ti ne­rei­kė­tų. Kau­kės bū­tų pri­va­lo­mos tik jau mo­kyk­li­nio am­žiaus su­lau­ku­siems vai­kams.

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ap­si­spren­dė tai­sy­ti vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no są­ly­gas. Ap­si­spręs­ta leis­ti dar­že­lius ir pra­di­nes mo­kyk­las lan­kan­tiems vai­kams jo­se bū­ti be ap­sau­gi­nių vei­do kau­kių.

 

 

  Komentaras

  A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
  Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
  Email him at: Emutemple@gmail.com  
  Call or Whats-app him: +2347012841542

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.