Pra­džia­moks­lis Sei­mo nau­jo­kams: Sta­tu­tas, El­ge­sio ko­dek­sas, in­te­re­sų de­ri­ni­masNaujieji parlamentarai turi išmokti tarnauti žmonėms

Seimas
Šaltinis: VRK
Penk­ta­die­nį ka­den­ci­ją pra­dė­jo nau­jas, try­lik­ta­sis, Sei­mas, ku­ria­me daug nau­jo­kų, ne­sio­rien­tuo­jan­čių ne tik Sei­mo ko­ri­do­riuo­se, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­ro­se, gal­būt dar ne­spė­ju­sių su­si­pa­žin­ti su po­li­ti­nės eti­kos reg­la­men­ta­vi­mu.

Dau­giau nei me­tus Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis, tris ka­den­ci­jas Sei­mo na­riu dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las tu­ri pa­ta­ri­mų nau­jo­kams – pir­miau­sia per­skai­ty­ti dar kar­tą, ma­tyt, ne kar­tą jau skai­ty­tą, Kon­sti­tu­ci­ją, iš­ana­li­zuo­ti Sei­mo Sta­tu­tą. Tarp bū­ti­nos „li­te­ra­tū­ros“ jis nu­ro­do ir Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­są, Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, Sei­mo val­dy­bos spren­di­mą dėl par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo tvar­kos.

„Teks jų griež­tai lai­ky­tis, ten vis­kas su­ra­šy­ta. Ti­kiu, jei­gu nau­jo­kai su­si­pa­žins su šiais tei­sės ak­tais – tai pa­žei­di­mų bus žy­miai ma­žiau. No­ri­si pa­lin­kė­ti, kad vi­sas par­la­men­tas pa­si­mo­ky­tų iš tų klai­dų, ku­rias pa­da­rė mū­sų ko­le­gos, jų ne­kar­to­tų, elg­tų­si ko­rek­tiš­kai, gerb­tų Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jus“, – sa­kė A.Ma­tu­las.

Po­li­ti­kos ve­te­ra­nas pa­žy­mi, jog į Sei­mą at­ėju­siems nau­jo­kams ka­den­ci­jos pra­džio­je ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad „čia yra pa­sau­lio bam­ba, jie ga­li pa­si­jus­ti tar­si žvaigž­dės“.

 „Ta­čiau rei­kės su­vok­ti, kad jie at­ėjo į par­la­men­tą tar­nau­ti žmo­nėms. Iš sa­vo pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pra­džio­je, 1996 me­tais, at­ėjęs į Sei­mą, jau­čiau­si lyg ir suž­vaigž­dė­jęs, kad vis­ką ga­li. Bet la­bai grei­tai at­ėjo su­vo­ki­mas, kad daug ko ne­ži­nau, kad rei­kia iš­mok­ti klau­sy­ti, rei­kia iš­mok­ti dis­ku­tuo­ti, rei­kia iš­mok­ti tar­nau­ti žmo­nėms“, – sa­ko A.Ma­tu­las.

 Jau penk­tą ka­den­ci­ją Sei­me dir­ban­tis Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rys Ka­zys Star­ke­vi­čius ir­gi tu­ri pa­ta­ri­mų nau­jo­kams dėl par­la­men­ti­nės eti­kos: „prieš mes­da­mas ak­me­nį į ki­tą – pa­gal­vok apie sa­ve.“

„Iš sa­vo il­gos par­la­men­ta­ro dar­bo pa­tir­ties ga­lė­čiau pa­ly­gin­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją su Kon­sti­tu­ci­niu Teis­mu. Tai, ma­no ma­ny­mu, prak­tiš­kai to­kia pa­ti ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tik spren­džia Sei­mo na­rių elg­se­nos klau­si­mus, ro­do po­li­ti­nės kul­tū­ros stan­dar­tą“, – sa­kė K.Star­ke­vi­čius.

Kaip ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo na­riai lai­kė­si eti­kos ir pro­ce­dū­rų at­si­spin­di ir šią sa­vai­tę pri­sta­ty­to­je Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos 2020 me­tų veik­los ata­skai­to­je.

 

Dau­giau­sia skun­dų – dėl eks­par­la­men­ta­rės A.Mal­dei­kie­nės ir Sei­mo na­rio P.Gra­žu­lio žo­dy­no

 Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja su­lau­kė daug Sei­mo na­rių skun­dų vie­nų ki­tiems. „Prieš ke­le­rius me­tus iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je į Če­ki­ją su­ži­no­jo­me, kad jie ne­tu­ri jo­kio Sei­mo na­rio skun­do dėl ki­tų Sei­mo na­rių. O pas mus įsi­ga­lio­ju­si to­kio vie­nas ki­to skun­di­mo prak­ti­ka, tų klau­si­mų mes tu­rė­jo­me la­bai daug“, – sa­ko A.Ma­tu­las.

Ta­čiau jis pa­žy­mi, kad ko­rek­tiš­kas, nuo­sek­lus, kul­tū­rin­gas ko­mi­si­jos dar­bas pri­si­dė­jo prie to, kad tų skun­dų per pas­ta­rą­jį pus­me­tį dėl ne­etiš­ko Sei­mo na­rių el­ge­sio žen­kliai su­ma­žė­jo, ypač skun­dų vie­nas ki­tu. A.Ma­tu­lo nuo­mo­ne, ga­li­ma ma­ny­ti, kad Sei­mo na­rių el­ge­sys pa­si­kei­tė į ge­rą­ją pu­sę.

„Tie­sa, bu­vo ke­li pro­fe­sio­na­lai Sei­mo na­riai, ku­rie ne­si­skai­tė su žo­džiais, ne­rin­ko žo­džių, ban­dė net­gi įžei­di­nė­ti, ma­tyt, spe­cia­liai, bet su lai­ku jie ap­ri­mo. Re­kor­di­nin­kė tik­riau­siai ga­lė­tų bū­ti ko­le­gė Ag­nė Ši­rins­kie­nė, nes ji ra­šė ant vi­sų ir apie vis­ką, o dau­giau­sia skun­dų bu­vo­me su­lau­kę dėl ko­le­gės Auš­ros Mal­dei­kie­nės pa­si­sa­ky­mų, bet ka­dan­gi jos ne­li­ko, ji iš­vy­ko dirb­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, tai mums at­kri­to daug dar­bų. Ne­ma­žai bu­vo skun­dų dėl Sei­mo na­rio Pet­ro Gra­žu­lio pa­si­sa­ky­mų, bet jis vėl­gi lyg ir ap­ri­męs“,  – sa­ko A.Ma­tu­las.

Be­je, Sei­mo eti­kos sar­gai taip pat ma­no, kad pa­de­da jų at­lie­ka­mas pre­ven­ci­nis dar­bas.

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A.Ma­tu­las sa­ko, kad ben­dras po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gis ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me šiek tiek su­ma­žė­jo dėl ke­lių „eta­ti­nių“ ne­ko­rek­tiš­kai be­si­el­gian­čių Sei­mo na­rių ir dėl ke­lių  skun­di­kų.

„Ma­ne la­biau­siai šo­ki­ra­vo, ka­da vie­nos frak­ci­jos na­riai skun­dė tos pa­čios frak­ci­jos na­rius, pa­vyz­džiui, ko­le­gė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė skun­dė ko­le­gę „vals­tie­tę“ Ri­mą Baš­kie­nę, nors ga­lė­jo pro­ble­mą, ieš­kant kom­pro­mi­so, pa­čios iš­spręs­ti“, – ma­no A.Ma­tu­las.

Dėl par­la­men­ti­nių pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mų Sei­mo eti­kos sar­gai tu­rė­jo ne­daug skun­dų, jiems per 2020 me­tus te­ko ra­šy­ti 8 iš­va­das dėl to. Pro­ble­mų daž­niau­siai kil­da­vo dėl pir­mi­nin­ka­vi­mo Sei­mo po­sė­džiams.

 

Sei­mo „vals­tie­čiai“ bu­vo draus­min­gi

 Sei­mo eti­kos sar­gų ver­ti­ni­mu, ka­den­ci­ją bai­gian­čio Sei­mo na­rių lan­ko­mu­mas bu­vo vi­sas ne­blo­gas. „Ma­nau, kad tai at­si­ti­ko dėl ke­lių prie­žas­čių. Vi­sų pir­ma, bu­vo di­de­lė draus­mė val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ypač „vals­tie­čių“ frak­ci­jo­je. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad jie bu­vo draus­min­gi, bet ir opo­zi­ci­jai rei­kė­jo ste­bė­ti pro­ce­są, opo­nuo­ti, to­dėl ir ji ir­gi bu­vo ga­na draus­min­ga. To­dėl, ly­gi­nant su anks­tes­nė­mis ka­den­ci­jo­mis, lan­ko­mu­mas, ma­ny­čiau, yra ge­res­nis. Gal ir pa­tys Sei­mo na­riai su­pra­to, kad vi­suo­me­nei svar­bu ma­ty­ti sa­vo Sei­mo na­rį ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tį ple­na­ri­niuo­se ir ko­mi­te­tų  po­sė­džiuo­se“, – sa­ko A.Ma­tu­las.

 

Sei­mo na­riai ne­lin­kę at­skleis­ti, kam pir­ko gė­les

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, kon­tro­liuo­jan­ti lė­šų, skir­tų par­la­men­ti­nei veik­lai, nau­do­ji­mą, pa­tik­ri­nu­si Sei­mo na­rių avan­so ata­skai­tas, pa­ren­gė 186 iš­va­das.

 Eti­kos sar­gai ne­ra­do la­bai di­de­lių pa­žei­di­mų. Par­la­men­ta­rai dau­giau­sia ne­nu­ro­dy­da­vo re­mon­tuo­ja­mo au­to­mo­bi­lio nu­me­rio, be­je, lei­džia­ma tik vie­ną re­mon­tuo­ti iš to­kių lė­šų. Bet Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A.Ma­tu­las lin­kęs tai ver­tin­ti ne kaip pik­tnau­džia­vi­mą, bet kaip ne­pa­sta­bu­mą.

Daž­nas par­la­men­ta­ras ne­nu­ro­dė, kam skir­tos gė­lės ar su­ve­ny­rai.

„Ma­nau, kad yra per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas Sei­mo na­riui nu­ro­dy­ti, kam kon­kre­čiai pa­do­va­no­jo gė­lę. Kar­tais bū­da­vo ir to­kių ar­gu­men­tų, kad man ne­ko­rek­tiš­ka nu­ro­dy­ti, kad gė­les ar vai­ni­ką pir­kau kaž­ko­kiam mi­ru­siam žy­miam žmo­gui ar ko­le­gai. Čia rei­kia gal­vo­ti, ar tik­rai to­kios ata­skai­tos yra rei­ka­lin­gos“, – sa­kė A.Ma­tu­las.

Ar nau­jo­ji val­džia ban­dys su­stab­dy­ti įsta­ty­mų lei­dy­bos trau­ki­nį?

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja šiais me­tais pa­ren­gė 6 įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų pro­jek­tus. Ta­čiau ka­den­ci­ją bai­gian­tis Sei­mas jų ne­pra­dė­jo svars­ty­ti. Į nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mą per­rink­tas Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A.Ma­tu­las sa­ko, kad nau­jo­ji Sei­mo dau­gu­ma ban­dys keis­ti Sei­mo Sta­tu­tą, kad su­stab­dy­tų įsta­ty­mų lei­dy­bos trau­ki­nį, nes per­ne­lyg daug ir grei­tai pri­imi­nė­ja­mi įsta­ty­mai.

 Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, kaip nu­ro­do­ma jos 2020 me­tų veik­los ata­skai­to­je, ga­vo 382 pa­reiš­ki­mus, raš­tus ir ki­tus do­ku­men­tus, pa­ren­gė per 360 at­sa­ky­mų, pa­ra­šė 7 at­si­lie­pi­mus ir skun­dus teis­mams.

 2016–2020 Sei­mo ka­den­ci­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je dir­bo 11 Sei­mo na­rių. Tai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las, jo pa­va­duo­to­ja Auš­ri­nė Nor­kie­nė iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos, „vals­tie­tės“ As­ta Ku­bi­lie­nė, Auš­ra Pa­pir­tie­nė, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jai at­sto­vau­jan­ti Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen, kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius, so­cial­de­mok­ra­tė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, so­cial­dar­bie­tė Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vai – Pet­ras Čim­ba­ras, Vir­gi­li­jus Po­de­rys, An­drius Ma­zu­ro­nis.

 

Jad­vy­ga Bie­liav­ska (EL­TA)

 

 

 

 

  Komentaras

  A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
  Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
  Email him at: Emutemple@gmail.com  
  Call or Whats-app him: +2347012841542

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.