S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je CO­VID-19 sky­rius už­pil­dy­tas, iki sa­vai­tės vi­du­rio jis bus ple­čia­mas be­veik dvi­gu­bai

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (10)
2020 Lapkritis 17
Karščiavimo klinika jau veikia, ji įsikūrusi Alytaus poliklinikos patalpose (Naujoji g. 48), įėjimas nuo Jaunimo parko pusės. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Karščiavimo klinika jau veikia, ji įsikūrusi Alytaus poliklinikos patalpose (Naujoji g. 48), įėjimas nuo Jaunimo parko pusės. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar įvy­ko nuo­to­li­nis Aly­taus mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, re­gio­ni­nių li­go­ni­nių va­do­vų pa­si­ta­ri­mas su San­ta­ros kli­ni­ko­mis ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tais. Jo me­tu pa­aiš­kė­jo, kaip to­liau teks dirb­ti S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės me­di­kams. „Aly­tu­je rei­ka­lin­ga CO­VID-19 sky­riaus plėt­ra iki 70 lo­vų – toks San­ta­ros kli­ni­kų ma­ty­mas, to­kie re­gio­no po­rei­kiai ir re­a­ly­bė. Pa­tal­pų dar 30-čiai lo­vų yra, bet di­džiau­sias iš­šū­kis yra me­di­ci­nos per­so­na­las. Ple­čiant CO­VID-19 sky­rių, ne­iš­veng­si­me pa­slau­gų ri­bo­ji­mo, kai ku­rių sky­rių už­da­ry­mo, per­gru­puo­jant pa­jė­gas, tel­kiant me­di­kų ko­man­das. Li­go­ni­nės va­do­vai spren­džia, ku­riuos sky­rius už­da­ry­ti (ga­li bū­ti Vi­daus li­gų, Kar­dio­lo­gi­jos ar­ba Neu­ro­lo­gi­jos). Šie pa­cien­tai tuo­met bū­tų ve­ža­mi į ki­tas re­gio­no li­go­ni­nes – Drus­ki­nin­kus, Laz­di­jus, Va­rė­ną“, – va­kar po pa­si­ta­ri­mo sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Aly­tu­je ser­ga 536 žmo­nės

CO­VID-19 sky­riaus plėt­rą pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti per ke­le­tą die­nų. Ti­ki­ma­si, kad tre­čia­die­nį po pie­tų ar­ba ket­vir­ta­die­nį jau bus ga­li­ma pri­im­ti li­go­nius. „Tai – di­de­lis iš­šū­kis Aly­taus li­go­ni­nei, bet si­tu­a­ci­jos rim­tu­mas ver­čia pri­im­ti su­dė­tin­gus spren­di­mus“, – sa­ko vi­ce­me­rė.

Pir­ma­die­nio vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ben­dras ser­gan­čių aly­tiš­kių skai­čius yra 536, sa­vait­ga­liais skai­čiai vė­luo­ja, tai­gi aiš­kes­ni bus ant­ra­die­nį. Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės CO­VID-19 sky­riu­je va­kar bu­vo už­im­tos 38 iš 40 lo­vų, taip pat trys lo­vos CO­VID-19 re­a­ni­ma­ci­jo­je. Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dmit­rij Ka­čiu­rin, gy­do­mi 40–90 me­tų am­žiaus pa­cien­tai iš vi­sos Aly­taus ap­skri­ties, dau­gu­mai rei­kia de­guo­nies. Gy­dy­ti į Vil­nių sa­vait­ga­lį iš­vež­tas sun­kios būk­lės CO­VID-19 už­si­krė­tęs S. Ku­dir­kos Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riaus dar­buo­to­jas.

Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je per sa­vait­ga­lį nu­sta­ty­ta iš vi­so 10 tei­gia­mų CO­VID-19 tes­tų, jie at­lie­ka­mi vi­siems karš­čiuo­jan­tiems, taip pat į sta­cio­na­rą gul­do­miems pa­cien­tams ar­ba įta­rus su­sir­gi­mą pa­gal simp­to­mus. Pa­sak D.Ka­čiu­rin, ne­ri­mą ke­lia tai, kad tei­gia­mi tes­tai nu­sta­to­mi ir pa­cien­tams be simp­to­mų.

„Ra­gin­čiau įver­tin­ti la­bai ne­leng­vas są­ly­gas, ku­rio­mis dir­ba li­go­ni­nė šiuo me­tu, per­so­na­lo jau trūks­ta, me­di­kams la­bai sun­ku fi­ziš­kai dirb­ti su ap­sau­go­mis ir emo­ciš­kai, krū­viai au­ga. Pra­šy­tu­me pa­cien­tų kreip­tis pa­gal­bos į šei­mos gy­dy­to­jus, o ne į Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių“, – sa­ko D.Ka­čiu­rin.

Va­kar dar­bą Aly­tu­je pra­dė­jo Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka

Ji įsi­kū­rė Aly­taus po­li­kli­ni­kos pa­tal­po­se (Nau­jo­ji g. 48, įė­ji­mas nuo Jau­ni­mo par­ko pu­sės). Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka dirbs dar­bo die­no­mis nuo 12 iki 16 val. Į kli­ni­ką bus re­gist­ruo­ja­mi tik šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą tu­rin­tys pa­cien­tai. Šei­mos gy­dy­to­jas, su­si­pa­ži­nęs su pa­cien­to si­tu­a­ci­ja, pri­ima spren­di­mą, ar pa­cien­tą nu­kreip­ti į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, o siun­ti­mą už­pil­do elek­tro­ni­niu bū­du. Tuo­met Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos ko­or­di­na­to­rius ne­dels­da­mas su­si­sie­kia su karš­čiuo­jan­čiu pa­cien­tu jo nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir pra­ne­ša Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos ad­re­są, vi­zi­to lai­ką, iš­si­aiš­ki­na, ar karš­čiuo­jan­tis pa­cien­tas ga­li į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką at­vyk­ti pats sa­vo au­to­mo­bi­liu ar­ba bū­ti at­vež­tas ki­to žmo­gaus.

At­vy­ku­siems į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką žmo­nėms ne­bus lei­džia­ma iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio ir ati­da­ry­ti lan­go, kol ne­bus nu­ro­dy­ta ki­taip. Kar­tu su sa­vi­mi žmog­us tu­ri tu­rė­ti ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą ir A4 for­ma­to la­pą su už­ra­šy­tu mo­bi­lio­jo te­le­fo­no nu­me­riu – jį, at­vy­kus į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką, rei­kės pa­dė­ti ko­or­di­na­to­riaus nu­ro­dy­to­je vie­to­je au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vi­du­je. Šiuo nu­me­riu bus su­si­sie­kia­ma ir su­tik­ri­na­mi at­vy­ku­sio žmo­gaus duo­me­nys.

Lan­gą žmo­gus tu­rės pra­da­ry­ti ta­da, kai kli­ni­kos dar­buo­to­jas to pa­pra­šys, tad čia dir­ban­čių­jų spe­cia­lis­tų nu­ro­dy­mus bū­ti­na ati­džiai sek­ti. Į Karš­čia­vi­mo kli­ni­ką žmo­gus ga­lės už­ei­ti tik ga­vęs dar­buo­to­jo lei­di­mą ir už­si­dė­jęs me­di­ci­ni­nę kau­kę. Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je bus iš­sa­miai tik­ri­na­ma pa­cien­to svei­ka­ta – ben­dras krau­jo ty­ri­mas, C re­ak­ty­vi­nio bal­ty­mo ty­ri­mas, krū­ti­nės ląs­tos rent­ge­nog­ra­fi­nis ty­ri­mas, pa­ima­mas te­pi­nė­lis iš no­sia­ryk­lės dėl ko­ro­na­vi­ru­si­nės in­fek­ci­jos, kaip yra da­ro­ma mo­bi­liuo­siuo­se punk­tuo­se, jei rei­kia – pa­ski­ria­mas gy­dy­mas.

Pri­klau­so­mai nuo karš­čiuo­jan­čio pa­cien­to svei­ka­tos būk­lės, jis ga­lės bū­ti iš­lei­džia­mas izo­liuo­tis į izo­lia­vi­mo vie­tą ar­ba nu­krei­pia­mas į gy­dy­mo įstai­gas, gy­dan­čias ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja ser­gan­čiuo­sius. Tiems žmo­nėms, ku­rie ne­ga­lės į karš­čia­vi­mo kli­ni­kas at­vyk­ti pa­tys, sa­vi­val­dy­bės įpa­rei­go­tos už­tik­rin­ti pa­cien­tų trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gas. 

 

 

 

 

  Komentaras

  antra pandemijos banga, kaip kelininkus,- užklupo netikėtai,... namų darbai per vasarą nepadaryti,... patiko pavasarį imituoti darbą, gaunant pinigus už tuščias lovas, personalas prastovose sėdėjo, o dabar matosi teks ir rimtai padirbėti,... personalo trūksta?.... ups,... o kiek užsikrėtę????kodėl???? kiek izoliavosi???.... laksto su covid- reanimacija po visą ligoninę ir nežino kur juos padėt,...- manė, kad 2 lovų apskričiai pakaks...

  Komentaras

  Nevarykit ant Lazdijų ligoninės . Li toninė turi ir aparatūros ir labai gerų gydytojų.Taip pat turime ir pilną reabilitacija taigi,manau jog pakliuvus i Lazdiju ligoninę,reikiamą pagalbą tikrai bus suteikta.Linkiu visiems sveikatos

  Komentaras

  Rugsėjo mėn. Lietuvoje mirė 3200, iš jų nuo(su) korona 10. Dėl širdies ligų 1682, piktybinių navikų(vėžio) 694, kvėpavimo sistemos ligų 87, infekcinių ir parazitinių ligų 69. Pažiūrėkit į oficialius skaičius ir pasakykite, ar tikrai yra nors kažkoks pagrindas šiai plandemijos isterijai????

  Komentaras

  kodėl "karūnuotus" vežti būtina tik į apskrities ligoninę, o kitomis ligomis ūmiai ir sunkiai susirgusius išgrūsti į Lazdijus, Seirijus ir t.t., kur nėra nei specialistų, nei aparatūros ???? Nu bet ir " karūnuotųjų" reanimaciją atidaryt pačioje ligoninės "širdyje", šalia operacinių ir bendros reanimacijos????? ... ir dar taip toli nuo to jų skyriaus????....tikras nesusipratimas,... reikėjo į dienos chirurgiją sukelt, ten daug palatų su deguonimi ir operacinėse yra plaučių ventiliacijos aparatai,...o jau be dienos chirurgijos paslaugų tikrai laikinai galima apsieit,...

  Komentaras

  Gal geriau atidarykit daugiau psichologu kabinetu, nes jau bloga darosi. Taip, zones serga lengviau ar sunkiau, bet kodel niekas ,,nepasveiksta,, informacijoje . Duokite ir pozityvios informacijos, nes tuoj vieni kitiems ,,perkasime,,gerkles nuo depresijos

  Komentaras

  Nu, tiek baimės ir gasdinimų pripilti, tai jau reikia neeilinių sugebėjimų. Sergančių 536. Kaip jie serga-besimtptomiai, lengvai snarglioja, sunkiai? Kiek jų yra ligoninėse be kitų šalutinių ligų jaunesnių kaip 65metai? Lietuvoje įprastai per dieną miršta apie 110 žmonių, nepriklausomai, ar yra skelbiamos plandemijos, ar jų nėra. Tai yra natūralus procesas-vieni gimsta, kiti miršta. Kam reikia kas dieną pilti tiek šlamšto ant baimės malūno? Jau žmogai tuoj tiesiog iš proto išeis, pradės vieni kitus persekioti. Švedijoje ir kitose šalyse nėra privalomo maskių nešiojimo visiems be išimties ir mirčių skaičius yra įprastas. Išjunkite televizorių, neskaitykite parsidavusių portalų-ir "virusas" išnyks. O žurnalistai turės prisiimti atsakomybę už psichologinį terorizmą. Susimąstykit.

  Komentaras

  A GREAT SPELL CASTER (DR. EMU) THAT HELP ME BRING BACK MY EX GIRLFRIEND.
  Am so happy to testify about a great spell caster that helped me when all hope was lost for me to unite with my ex-girlfriend that I love so much. I had a girlfriend that love me so much but something terrible happen to our relationship one afternoon when her friend that was always trying to get to me was trying to force me to make love to her just because she was been jealous of her friend that i was dating and on the scene my girlfriend just walk in and she thought we had something special doing together, i tried to explain things to her that her friend always do this whenever she is not with me and i always refuse her but i never told her because i did not want the both of them to be enemies to each other but she never believed me. She broke up with me and I tried times without numbers to make her believe me but she never believed me until one day i heard about the DR. EMU and I emailed him and he replied to me so kindly and helped me get back my lovely relationship that was already gone for two months.
  Email him at: Emutemple@gmail.com  
  Call or Whats-app him: +2347012841542

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.