Nr. 128 (13504)

2020-11-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 128 (13504) skaitykite:

  • Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­ja tu­ri di­rek­to­rių, kon­kur­sas įvy­ko nuo­to­li­niu bū­du
  • Aly­taus kul­tū­ros įstai­gų ka­ran­ti­nas: pra­sto­vos mi­ni­mos, bet su kas­me­ti­nių atos­to­gų al­ter­na­ty­va
  • S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ati­da­ro­ma CO­VID-19 re­a­ni­ma­ci­ja ir ne­ri­bo­tam lai­kui sto­ja pla­ni­nės chi­rur­gi­jos pa­slau­gos
  • At­nau­ji­na­mas gy­ven­vie­čių gat­vių as­fal­tas
  • Gyventojų aptarnavimas Alytaus rajono seniūnijose nuo lapkričio 9 dienos vyksta nuotoliniu būdu
  • Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­lau­ja dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo
  • Skai­ty­to­jai su­sku­bo pa­si­im­ti kny­gų iš bib­lio­te­kos
  • Ka­ran­ti­nas ko­re­guo­ja jau­nų­jų pla­nus, bet tuok­tis ne­at­si­sa­ko­ma
  • Meilė ir šviesa yra amžinos tik tuo atveju, jeigu pats jomis gyveni
Dėl ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos nu­ken­tė­ję že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jai – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tys veik­lą as­me­nys, ma­žos ir la­bai ma­žos...
No­rin­tiems at­nau­jin­ti bei su­stip­rin­ti sa­vo ūkius ūki­nin­kams ar ju­ri­di­niams as­me­nims, vyk­dan­tiems že­mės ūkio veik­lą, vėl su­teik­ta ga­li­my­bė kreip­tis pa­ra­mos. Nuo lap­kri­čio...
35 me­tų In­drė ir Jus­ti­nas Pet­ru­čiai gy­vu­li­nin­kys­tės ūkį įkū­rė 2016 me­tais Plun­gės ra­jo­ne. Au­gi­na mė­si­nius li­mu­zi­nų veis­lės gal­vi­jus. Ūkiui kur­ti pa­si­nau­do­jo Lie­tu­vos...
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, lap­kri­čio 6-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius pir­mų li­go­nių su­lau­kė tą pa­čią die­ną. Va­kar,...
Jau­ni­mo cen­tro gro­žio stu­di­jos „Fe­mi­na La­e­ta“ va­do­vė Alio­na Či­ki­še­vie­nė sa­ko, kad ją lan­kan­čios mer­gi­nos vi­suo­met ne­kan­trau­da­mos lau­kia prak­ti­nių gri­mo už­si­ė­mi­mų....
Lapkričio 13 d., penktadienį, 12 val. į pirmąjį posėdį rinksis 2020–2024 metų kadencijos Seimas. Parlamento darbas prasidės iškilminga dalimi istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje. Kaip nustatyta Seimo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.