He­lo­vi­no gri­mas – ak­tu­a­lus ir sma­gus už­si­ė­mi­mas, at­sklei­džian­tis jau­ni­mo fan­ta­zi­ją

Helovynas
Mer­gi­nos, lan­kan­čios Jau­ni­mo cen­tro stu­di­ją „Fe­mi­na La­e­ta“ tre­čius me­tus.
Jau­ni­mo cen­tro gro­žio stu­di­jos „Fe­mi­na La­e­ta“ va­do­vė Alio­na Či­ki­še­vie­nė sa­ko, kad ją lan­kan­čios mer­gi­nos vi­suo­met ne­kan­trau­da­mos lau­kia prak­ti­nių gri­mo už­si­ė­mi­mų. Su­ži­no­ju­si apie nuo­to­li­nio mo­ky­mo re­ko­men­da­ci­jas, stu­di­ja bu­vo pri­vers­ta at­si­sa­ky­ti prak­ti­nių už­si­ė­mi­mų.

„Jau ren­giau­si ki­toms te­moms ir ke­ti­nau at­si­sa­ky­ti gri­mo prak­ti­kos, bet mer­gi­nos bu­vo ak­ty­vios. Iš­skir­ti­nis da­ly­kas yra tas, kad jos pa­čios pa­ro­dė ini­cia­ty­vą – pa­čios rin­ko­si įvaiz­džius ir kū­rė gri­mą He­lo­vi­no te­ma. Nu­fo­tog­ra­fa­vo sa­vo su­kur­tas kom­po­zi­ci­jas ir siun­tė man nuo­trau­kas“, – pa­sa­ko­ja A.Či­ki­še­vie­nė, ku­ri la­bai džiau­gia­si mer­gi­nų už­si­de­gi­mu.

„Pa­ste­bė­jau, kad jau ke­le­tą me­tų ug­dy­ti­nės no­riai gi­li­na­si į gri­mo te­mą ir dau­giau­sia su­si­do­mė­ji­mo ji ke­lia bū­tent He­lo­vi­no lai­ko­tar­piu, di­de­lę įta­ką da­ro Va­ka­rų kul­tū­ra. Ma­ty­da­ma to­kias ten­den­ci­jas, ke­ti­nau gri­mo te­mos dės­ty­mą trans­for­muo­ti, kal­bė­ti dau­giau apie sce­ni­nį gri­mą, per­so­na­žų kū­ri­mą, per­si­kū­ni­ji­mą ar, pa­ga­liau, sen­di­ni­mo tech­ni­kas. Vis dėl­to He­lo­vi­nas kol kas už­ima pir­mau­jan­čias po­zi­ci­jas“, – pa­sa­ko­ja va­do­vė.

Jos ma­ny­mu, He­lo­vi­no te­ma iš­lie­ka la­bai ak­tu­a­li ir tarp pra­di­nu­kų, ma­žes­nių­jų vai­kų. Šios te­ma­ti­kos gri­mas ak­tu­a­lus dėl pla­čiai tarp jau­ni­mo or­ga­ni­zuo­ja­mų va­ka­rė­lių, čia yra ga­li­my­bė ki­taip pa­si­puoš­ti, pa­ro­dy­ti sa­vo ge­bė­ji­mus ir, ži­no­ma, tu­rė­ti daug ryš­kių, spal­vin­gų nuo­trau­kų. Kaip kad šį­kart.

 

„A.N.“ inf.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.