Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das – iki 600 tūkst. eu­rų

Zemes ukis
Už pa­ra­mos lė­šas įsi­gi­jęs nau­ją tech­ni­ką Pet­ras Svei­kaus­kas at­ra­do nau­ją veik­los sri­tį – pra­dė­jo au­gin­ti rap­sus. Jur­gi­tos Ul­kie­nės nuotr.
No­rin­tiems at­nau­jin­ti bei su­stip­rin­ti sa­vo ūkius ūki­nin­kams ar ju­ri­di­niams as­me­nims, vyk­dan­tiems že­mės ūkio veik­lą, vėl su­teik­ta ga­li­my­bė kreip­tis pa­ra­mos. Nuo lap­kri­čio 2 iki gruo­džio 30 d. ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“. Šiam pa­raiš­kų tei­ki­mo lai­ko­tar­piui ski­ria­ma be­veik 21 mln. eu­rų pa­ra­mos lė­šų.

Mo­der­ni­za­vo sa­vo ūkį

Pa­čia­me Lie­tu­vos pa­kraš­ty­je, Ig­na­li­nos ra­jo­no Iza­be­li­nės kai­me, ūki­nin­kau­ja il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tis žem­dir­bys Pet­ras Svei­kaus­kas, 2007 me­tais pel­nęs res­pub­li­ki­nės der­liaus šven­tės „Jie­va­ro tur­tai“ lau­rus, 2008 me­tais – Ig­na­li­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­dė­ką, dau­gy­bę ki­tų ap­do­va­no­ji­mų. Pa­šne­ko­vo pa­sa­ko­ji­mu, ūki­nin­kau­ja jis nuo 1992 me­tų, o 2002 me­tais sa­vo ūkį įre­gist­ra­vo Ūki­nin­kų ūkių re­gist­re.

Anot P. Svei­kaus­ko, iš pra­džių jis tu­rė­jo miš­rų ūkį, bet dėl af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro pri­rei­kus su­nai­kin­ti kiau­les da­bar už­si­i­ma tik au­ga­li­nin­kys­te. Dau­giau­sia au­gi­na grū­di­nes kul­tū­ras – žie­mi­nius kvie­čius, mie­žius, avi­žas. Be to, kai įsi­gi­jo nau­jos tech­ni­kos, pra­dė­jo au­gin­ti ir rap­sus.

„Anks­čiau ne­da­ly­va­vau jo­kio­se pro­gra­mo­se, tvar­kiau­si sa­vo jė­go­mis, – sa­kė P. Svei­kaus­kas. – 2015 me­tais nu­spren­džiau kreip­tis pa­ra­mos, nes ma­no kom­bai­nas bu­vo jau la­bai se­nas, no­rė­jau įsi­gy­ti nau­ją.“

Ūki­nin­kas pa­si­nau­do­jo KPP prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­ti­mi „Pa­ra­ma in­ves­ti­ci­joms į že­mės ūkio val­das“, vyk­dė pro­jek­tą „Ūki­nin­ko Pet­ro Svei­kaus­ko že­mės ūkio val­dų mo­der­ni­za­vi­mas“ ir įsi­gi­jo ne tik nau­ją kom­bai­ną „New Hol­land“, bet ir pa­pil­do­mų pa­dar­gų.

„Trak­to­rių jau tu­rė­jau, to­dėl dar įsi­gi­jau ir nau­ją sku­ti­ką, plū­gą, pus­prie­ka­bę, trą­šų bars­ty­tu­vą, 4 m plo­čio sė­ja­mą­ją“, – var­di­jo pa­šne­ko­vas ir pri­dū­rė, kad šie me­tai – pas­ku­ti­niai, kai jis dar įsi­pa­rei­go­jęs pa­gal šį pro­jek­tą.

Be­veik 130 ha sa­vo že­mės dir­ban­tis, be to, nuo­mo­jan­tis apie 80 arų vals­ty­bi­nės že­mės ir be­veik 10 ha iš pri­va­čių as­me­nų ūki­nin­kas sa­kė, kad su nau­ja tech­ni­ka dar­bas ne­pa­ly­gi­na­mai leng­ves­nis.

„Nau­ja tech­ni­ka vi­są lai­ką pa­gelbs­ti, o jei dar ją pa­ly­gin­tu­me su anks­čiau nau­do­ta ru­siš­ka... Tai – kaip že­mė ir dan­gus, – sa­kė P. Svei­kaus­kas. – Su nau­ją­ja tech­ni­ka ir pa­dar­gais vi­siš­kai ki­toks že­mės įdir­bi­mas, sė­ja, trą­šų pa­nau­do­ji­mas, to­dėl, kad vis­kas kom­piu­te­ri­zuo­ta. Nau­jo kom­bai­no net ne­ver­ta ly­gin­ti su ma­no se­nuo­ju – į prie­kį iš­va­žiuo­ja ir pjau­na­mo­ji, ir pjo­vė­jai, nie­ko ne­rei­kia per­ka­bin­ti – vis­kas vie­na­me, vis­kas au­to­ma­ti­zuo­ta.“

Šia­me eta­pe – pa­raiš­kos re­konst­ra­vi­mui ar ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui

Šiuo pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pu pa­ra­ma bus ski­ria­ma tik pa­reiš­kė­jams, ku­rie pa­teik­ta­me pro­jek­te nu­ma­tė in­ves­ti­ci­jas skir­ti ga­my­bi­nių pa­sta­tų ir (ar­ba) sta­ti­nių nau­jai sta­ty­bai ar­ba esa­miems re­konst­ruo­ti ar ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui ir šioms in­ves­ti­ci­joms fi­nan­suo­ti pra­šo pa­ra­mos. Taip pat bus ga­li­ma in­ves­tuo­ti į val­dos in­fra­struk­tū­ros su­tvar­ky­mą, įsi­gy­ti įran­gos, bū­ti­nos ga­my­bi­nių pa­sta­tų eks­plo­a­ta­vi­mui už­tik­rin­ti. Pa­brėž­ti­na, kad pro­jek­tai, ku­riuo­se ne­nu­ma­ty­ti sta­ty­bos, re­konst­ra­vi­mo ar ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai, bus lai­ko­mi ne­tin­ka­mais fi­nan­suo­ti.

Šį kar­tą pa­raiš­kos bus pri­ima­mos iš no­rin­čių įvyk­dy­ti „di­džiuo­sius“, o ne su­pap­ras­tin­ta tvar­ka įgy­ven­di­na­mus pro­jek­tus. Su pa­raiš­ka bū­ti­na pa­teik­ti ver­slo pla­ną su fi­nan­si­nė­mis prog­no­zė­mis. Pa­ra­mos dy­dis pa­reiš­kė­jo pro­jek­tui ne­ga­li vir­šy­ti 600 tūkst. eu­rų ir 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­piu – 600 tūkst. eu­rų. Su­si­ju­sių įmo­nių, su­tuok­ti­nių di­džiau­sia ben­dra gau­tos pa­ra­mos su­ma 2014–2020 me­tais pa­gal veik­los sri­tį ne­ga­li vir­šy­ti 1 mln. eu­rų.

Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas pri­klau­so nuo že­mės ūkio sek­to­riaus

Pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį re­mia­ma že­mės ūkio pro­duk­tų ga­my­ba ir pre­ki­nių že­mės ūkio pro­duk­tų, pa­ga­min­tų ar iš­au­gin­tų val­do­je, ap­do­ro­ji­mas (rū­šia­vi­mas, pa­ka­vi­mas, su­rin­ki­mas ir t. t.), per­dir­bi­mas ir tie­ki­mas rin­kai ar­ba pri­pa­žin­to že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vo tik iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tų ar iš­au­gin­tų že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mas bei re­a­li­za­vi­mas, su­pirk­tų iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tų ar iš­au­gin­tų že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mas bei iš jų pa­ga­min­tų mais­to ir ne mais­to pro­duk­tų re­a­li­za­vi­mas.

Pri­ori­te­ti­niai sek­to­riai lie­ka to­kie pa­tys, kaip ir anks­čiau – gy­vu­li­nin­kys­tė, so­di­nin­kys­tė, dar­ži­nin­kys­tė ir uo­gi­nin­kys­tė. Iš­lie­ka ir tie pa­tys pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mo dy­džiai pa­gal sek­to­rius, t. y. gy­vu­li­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės ir uo­gi­nin­kys­tės sek­to­riuo­se fi­nan­suo­ja­ma 50 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų ver­tės, au­ga­li­nin­kys­tės – 40 proc.

Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas pri­ori­te­ti­niuo­se sek­to­riuo­se pa­di­di­na­mas 20 proc. punk­tų pri­pa­žin­tiems že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams, įgy­ven­di­nan­tiems ko­lek­ty­vi­nes in­ves­ti­ci­jas. Gy­vu­li­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės, uo­gi­nin­kys­tės ir au­ga­li­nin­kys­tės sek­to­riuo­se pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mą 20 proc. punk­tų nu­ma­ty­ta pa­di­din­ti ir jau­nie­siems ūki­nin­kams (fi­zi­niai as­me­nys, ku­rie pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­ną yra ne vy­res­ni kaip 40 me­tų am­žiaus (pa­reiš­kė­jui dar nė­ra su­ėję 41 me­tai), pa­tei­ku­siems pa­ra­mos pa­raiš­kas pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piu nuo įsi­stei­gi­mo die­nos.

Pa­raiš­kos – iki me­tų pa­bai­gos

Kaip ir anks­tes­niais pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pais, dėl pa­ra­mos kvie­čia­mi kreip­tis ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai, sa­vo var­du įre­gist­ra­vę ūki­nin­ko ūkį ir že­mės ūkio val­dą, ir ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la ir sa­vo var­du įre­gist­ra­vę že­mės ūkio val­dą. Rei­ka­la­vi­mas įre­gist­ruo­ti sa­vo var­du val­dą ne­tai­ko­mas pri­pa­žin­tiems že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams, su­per­kan­tiems ir re­a­li­zuo­jan­tiems iš sa­vo na­rių jų val­do­se pa­ga­min­tus ar iš­au­gin­tus že­mės ūkio pro­duk­tus ar­ba juos per­dir­ban­tiems bei re­a­li­zuo­jan­tiems iš jų pa­ga­min­tus mais­to ir ne mais­to pro­duk­tus. Pa­reiš­kė­jas iki pa­raiš­kos Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (NMA) pa­tei­ki­mo tu­ri ne­per­trau­kia­mai ne trum­piau kaip 12 mė­ne­sių vyk­dy­ti že­mės ūkio veik­lą ir gau­ti iš jos pa­ja­mų. Pa­reiš­kė­jo val­dos eko­no­mi­nis dy­dis, iš­reikš­tas pro­duk­ci­jos stan­dar­ti­ne ver­te, tu­ri bū­ti di­des­nis kaip 8 000 eu­rų. Šis rei­ka­la­vi­mas ne­tai­ko­mas ko­o­pe­ra­ty­vams.

Pa­reiš­kė­jas per vie­ną kvie­ti­mą teik­ti pa­ra­mos pa­raiš­kas ga­li pa­teik­ti tik vie­ną pa­ra­mos pa­raiš­ką pro­jek­tui įgy­ven­din­ti pa­gal vie­ną nu­ro­dy­tų veik­lų ir tik pa­gal vie­ną iš nu­ro­dy­tų spe­cia­li­zuo­tų že­mės ūkio sek­to­rių.

Pa­raiš­kos pa­gal prie­mo­nę pri­ima­mos NMA Kai­mo plėt­ros ir pa­ra­mos re­gio­nams de­par­ta­men­to te­ri­to­ri­niuo­se pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riuo­se nuo lap­kri­čio 2 iki gruo­džio 30 d. Pa­raiš­kos taip pat ga­lės bū­ti tei­kia­mos elek­tro­ni­niu bū­du, nau­do­jan­tis Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ŽŪ­MIS ad­re­su https://zu­mis.lt, jei­gu to­kia ga­li­my­bė bus su­teik­ta.

 

KPF

Užs. Nr. 0126

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.