Li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je – jau dau­giau nei de­šimt li­go­nių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2020 Lapkritis 10
Slaugos skyrius Alytus
Va­kar, lap­kri­čio 9-ąją, vi­dur­die­nį li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je jau bu­vo gy­do­ma 13 as­me­nų: 7 – iš Aly­taus, 5 – iš Va­rė­nos ra­jo­no ir 1 – iš Šal­či­nin­kų ra­jo­no. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, lap­kri­čio 6-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je ati­da­ry­tas CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius pir­mų li­go­nių su­lau­kė tą pa­čią die­ną. Va­kar, lap­kri­čio 9-ąją, vi­dur­die­nį čia jau bu­vo gy­do­ma 13 as­me­nų. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ko­ro­na­vi­ru­sas bu­vo nu­sta­ty­tas vie­nam Aly­tu­je, Dau­gų gat­vė­je vei­kian­čios aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ glo­bo­ti­niui, ku­ris at­vež­tas gy­dy­ti į mi­nė­tą li­go­ni­nės sky­rių.

Sky­riu­je pa­cien­tai – nuo 64 me­tų

Lap­kri­čio 6-ąją Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės at­ski­ra­me Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riaus kor­pu­se pra­dė­jo veik­ti 40 vie­tų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius. Pas­ta­ra­sis įsteig­tas ga­vus nu­ro­dy­mą iš Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų. O ja­me tu­ri bū­ti gy­do­mi leng­vo­mis ir vi­du­ti­nė­mis ko­ro­na­vi­ru­so for­mo­mis ser­gan­tys li­go­niai.

Tą pa­čią die­ną CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je su­lauk­ta pir­mų dvie­jų pa­cien­tų. Va­kar, lap­kri­čio 9-ąją, vi­dur­die­nį čia jau bu­vo gy­do­ma 13 as­me­nų: 7 – iš Aly­taus, 5 – iš Va­rė­nos ra­jo­no ir 1 – iš Šal­či­nin­kų ra­jo­no. 7 mo­te­rys ir 6 vy­rai.

Kaip sa­kė šio sky­riaus ve­dė­jas, in­fek­ci­nių li­gų gy­dy­to­jas Ka­ro­lis Ra­guo­tis, vi­si pa­cien­tai yra vy­res­nio am­žiaus, ku­ris pra­si­de­da nuo 64 me­tų: „Jų vi­sų būk­lės sta­bi­lios, kai ku­rių ge­rė­jan­čios, kai ku­riems tai­ko­mos pa­pras­tos de­guo­nies te­ra­pi­jos. Jie vi­si sky­riu­je pa­gul­dy­ti nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są, pa­cien­tai jau­tė šalt­krė­tį, du­su­lį, sun­ku­mą krū­ti­nė­je, bu­vo pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, ke­liems su­sil­pnė­ję uos­lės ir sko­nio po­jū­čiai. To­kius pa­cien­tus į li­go­ni­nę at­ga­be­no grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba.“

Kol kas nė vie­no pa­cien­to dėl pa­blo­gė­ju­sios būk­lės ne­pla­nuo­ja­ma vež­ti į San­ta­ros kli­ni­kų In­fek­ci­nių li­gų cen­trą.

Li­go­ni­nė yra su­for­ma­vu­si me­di­kų ko­man­dą, ku­ri tei­kia pa­gal­bą CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je.

Va­ka­rykš­čio vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, li­go­ni­nė­je dėl nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so gy­dy­to­jui ir slau­gy­to­jui lai­ki­nai už­da­ry­tas tik Or­to­pe­di­jos trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rius. Ta­čiau sku­bi trau­ma­to­lo­gi­nė pa­gal­ba tei­kia­ma, ją tei­kia bu­din­tys gy­dy­to­jai, o sun­kūs li­go­niai siun­čia­mi į Kau­no kli­ni­kas.

Or­to­pe­di­jos trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti šią sa­vai­tę.

 

Ti­ria­mi vi­si glo­bo­ti­niai ir per­so­na­las

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, lap­kri­čio 7-ąją, pir­mą­kart ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas Aly­tu­je Dau­gų gat­vė­je, bu­vu­siuo­se kū­di­kių na­muo­se vei­kian­čios aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ glo­bo­ti­niui, ku­ris iš­vež­tas gy­dy­ti į nau­ją li­go­ni­nės CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių.

Aso­cia­ci­jos di­rek­to­rės Jū­ra­tės Su­sma­rie­nės tei­gi­mu, nuo ko už­si­krė­tė glo­bo­ti­nis, ne­aiš­ku, dėl CO­VID-19 ti­ria­mi vi­si čia esan­tys 54 gy­ven­to­jai ir dar­buo­to­jai.

Nors lais­vų vie­tų šiuo­se glo­bos na­muo­se tu­ri­ma, kol kas, kol pa­aiš­kės gy­ven­to­jų ir per­so­na­lo ko­ro­na­vi­ru­so ty­ri­mo re­zul­ta­tai, nau­ji gy­ven­to­jai ne­pri­ima­mi.

Va­kar die­nos, lap­kri­čio 9-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, CO­VID-19 ser­ga per 240 aly­tiš­kių ir dau­giau kaip 40 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.