Ga­li­ma pre­ten­duo­ti į iš­im­ti­nę lai­ki­ną­ją pa­ra­mą

Zemes ukis
Iš­im­ti­nė pa­ra­ma ski­ria­ma vyk­dan­tie­siems že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo-mais­to ga­my­bos veik­lą kai­mo vie­to­vė­se. Nuotr. iš as­me­ni­nio ar­chy­vo
Dėl ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos nu­ken­tė­ję že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jai – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tys veik­lą as­me­nys, ma­žos ir la­bai ma­žos įmo­nės ga­lės pa­si­nau­do­ti iš­im­ti­ne jiems ski­ria­ma lai­ki­na pa­ra­ma pa­gal nau­ją Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nę „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms (MVĮ), ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“. Pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti ga­li­ma teik­ti iki lap­kri­čio 20 d. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­ten­kin­ti apie 1,9 tūkst. pa­raiš­kų.

Kas gaus pa­ra­mą

At­si­žvelg­da­mas į CO­VID-19 pro­trū­kį, šią nuo­sta­tą pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ko­mi­te­tas, pri­ta­ręs, kad KPP bū­tų pa­pil­dy­ta nau­ja prie­mo­ne „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms, ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“. Lė­šas ke­ti­na­ma per­skirs­ty­ti iš ki­tų KPP prie­mo­nių, veik­los sri­čių, ku­rio­se pro­gra­mi­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­go­je prog­no­zuo­ja­mas ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tis. Per­skirs­čius KPP biu­dže­tą, iš­im­ti­nei lai­ki­nai pa­ra­mai skir­ta 33 mln. eu­rų.

Iš­im­ti­nės pa­ra­mos tiks­las – pa­dė­ti tiems CO­VID-19 kri­zės pa­veik­tiems že­mės ūkio veik­los sub­jek­tams (fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims), sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tiems veik­lą fi­zi­niams as­me­nims, ma­žoms ir la­bai ma­žoms įmo­nėms, ku­rios vyk­do že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo-mais­to ga­my­bos veik­lą kai­mo vie­to­vė­je. Sie­kia­ma iš­lai­ky­ti jų eko­no­mi­nį gy­vy­bin­gu­mą, ka­dan­gi eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo ir fi­nan­si­nis po­vei­kis tę­sia­si il­giau ne­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis. Ti­ki­ma­si, kad to­kia pa­ra­ma pa­si­tar­naus iš­sau­gant Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to sek­to­riaus ga­my­bos po­ten­cia­lą, taip pat sie­kia­ma spręs­ti lik­vi­du­mo pro­ble­mas, dėl ku­rių ky­la pa­vo­jus ūki­nin­ka­vi­mo veik­los ir že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu už­si­i­man­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų veik­los tęs­ti­nu­mui.

Pa­va­di­no ge­ru vals­ty­bės in­dė­liu

Pre­ten­duo­ti gau­ti pa­ra­mą ga­li vi­si kai­mo vie­to­vė­je vei­kian­tys že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai: ūki­nin­kai, že­mės ūkio ben­dro­vės, že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vai, taip pat – la­bai ma­žos ir ma­žos įmo­nės, fi­zi­niai as­me­nys, vyk­dan­tys veik­lą pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą ar įre­gist­ra­vę in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Svar­bu, kad tin­ka­mi pa­reiš­kė­jai bū­tų re­gist­ruo­ti Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je 2020 m. ko­vo 16 d. mais­to ga­min­to­jais. Kre­tin­gos r. Že­mės ūkio sky­riu­je už­re­gist­ruo­ti 32 ga­li­mi pre­ten­den­tai į šią pa­ra­mą, tarp jų – dar­bė­niš­kio Juo­za­po But­ke­vi­čiaus pie­ni­nin­kys­tės ūkis.

„Tai la­bai ge­ras vals­ty­bės in­dė­lis, kaip tik šio­mis die­no­mis pil­dau pa­raiš­ką mak­si­ma­liai 7 tūks­tan­čių eu­rų pa­ra­mai gau­ti“, – sa­kė ta­me pat ūky­je dir­ban­tis Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te ma­gist­ro laips­nį įgi­jęs J. But­ke­vi­čiaus anū­kas Au­ri­mas Ran­cas.

Apie 100 ha že­mės val­dan­tis, 50 kar­vių lai­kan­tis, 10 dar­bo vie­tų su­kū­ręs But­ke­vi­čių ūkis – iš­skir­ti­nis Kre­tin­gos ra­jo­ne, nes ga­mi­na ne vien tik pie­no ža­lia­vą, bet ir ga­lu­ti­nį pro­duk­tą: Au­ri­mo ma­mos Au­re­li­jos Ran­cie­nės su­suk­tus že­mai­čių kraš­te po­pu­lia­rius kas­ti­nius, varš­kę, sū­rius tur­guo­se, o ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se „taš­kuo­se“, į ku­riuos šei­ma tie­kia pro­duk­tus, mie­lai per­ka ne tik kre­tin­giš­kiai, bet ir klai­pė­die­čiai.

Pa­sak J. But­ke­vi­čiaus, dėl pan­de­mi­jos ūkio par­da­vi­mai su­ma­žė­jo, dėl to šei­ma nu­spren­dė pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą.

J. But­ke­vi­čiaus ūkis, kaip ir ki­ti pa­na­šūs pan­de­mi­jos pa­veik­ti ūkiai, po 257 Eur, o iš vi­so apie 1 tūkst. 500 eu­rų, sub­si­di­ją bu­vo ga­vęs ir iš Už­im­tu­mo tar­ny­bos. Bet ši – 1 tūkst. 500 eu­rų – su­ma iš 7 tūkst. eu­rų su­mos, į ku­rią da­bar pre­ten­duo­ja­ma, tu­rės bū­ti iš­mi­nu­suo­ta.

„Ži­nau, kad ga­lio­ja tvar­ka: jei­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, tai yra nuo šių me­tų ko­vo 16-os iki šių me­tų bir­že­lio 17 die­nos, esa­me ga­vę sub­si­di­ją pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, tai lai­ki­no­ji pa­ra­ma, į ku­rią da­bar pre­ten­duo­ja­me, ta su­ma bus ma­ži­na­ma“, – sa­kė J. But­ke­vi­čius.

Apie dy­džius

Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam pa­reiš­kė­jui – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tui (fi­zi­niam ar ju­ri­di­niam as­me­niui, vyk­dan­čiam že­mės ūkio veik­lą) – ne di­des­nė kaip 7 tūkst. eu­rų. Pa­ra­mos dy­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į sam­do­mų dar­buo­to­jų bei ūkio part­ne­rių skai­čių ko­vo 16 d.; fi­zi­niam as­me­niui, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­čiam veik­lą pa­gal veik­los liu­di­ji­mą ar įre­gist­ra­vu­siam in­di­vi­du­a­lią veik­lą, nu­ma­to­ma pa­ra­ma – 1,8 tūkst. eu­rų. La­bai ma­žai ir ma­žai įmo­nei – ju­ri­di­niam as­me­niui, neat­si­žvel­giant į jo tei­si­nę for­mą, – pa­ra­mos su­ma ne­vir­šys 18 tūkst. eu­rų, jos dy­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į sam­do­mų dar­buo­to­jų skai­čių ko­vo 16 d.

Jei­gu pa­raiš­ką pa­tei­kęs as­muo ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, tai yra nuo šių me­tų ko­vo 16 d. iki šių me­tų bir­že­lio 17 d., yra ga­vęs sub­si­di­ją pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, pa­ra­ma ma­ži­na­ma gau­tos sub­si­di­jos su­ma.

 

logo

 

Užs. Nr. 0124

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.