Ga­li­ma pre­ten­duo­ti į iš­im­ti­nę lai­ki­ną­ją pa­ra­mą (54)

Zemes ukis
Iš­im­ti­nė pa­ra­ma ski­ria­ma vyk­dan­tie­siems že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo-mais­to ga­my­bos veik­lą kai­mo vie­to­vė­se. Nuotr. iš as­me­ni­nio ar­chy­vo
Dėl ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos nu­ken­tė­ję že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bė­jai – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tys veik­lą as­me­nys, ma­žos ir la­bai ma­žos įmo­nės ga­lės pa­si­nau­do­ti iš­im­ti­ne jiems ski­ria­ma lai­ki­na pa­ra­ma pa­gal nau­ją Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nę „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms (MVĮ), ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“. Pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti ga­li­ma teik­ti iki lap­kri­čio 20 d. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­ten­kin­ti apie 1,9 tūkst. pa­raiš­kų.

Kas gaus pa­ra­mą

At­si­žvelg­da­mas į CO­VID-19 pro­trū­kį, šią nuo­sta­tą pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­nos ko­mi­te­tas, pri­ta­ręs, kad KPP bū­tų pa­pil­dy­ta nau­ja prie­mo­ne „Iš­im­ti­nė lai­ki­na pa­ra­ma ūki­nin­kams ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms, ku­riuos ypač pa­vei­kė CO­VID-19 kri­zė“. Lė­šas ke­ti­na­ma per­skirs­ty­ti iš ki­tų KPP prie­mo­nių, veik­los sri­čių, ku­rio­se pro­gra­mi­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­go­je prog­no­zuo­ja­mas ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­tis. Per­skirs­čius KPP biu­dže­tą, iš­im­ti­nei lai­ki­nai pa­ra­mai skir­ta 33 mln. eu­rų.

Iš­im­ti­nės pa­ra­mos tiks­las – pa­dė­ti tiems CO­VID-19 kri­zės pa­veik­tiems že­mės ūkio veik­los sub­jek­tams (fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims), sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­tiems veik­lą fi­zi­niams as­me­nims, ma­žoms ir la­bai ma­žoms įmo­nėms, ku­rios vyk­do že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mo-mais­to ga­my­bos veik­lą kai­mo vie­to­vė­je. Sie­kia­ma iš­lai­ky­ti jų eko­no­mi­nį gy­vy­bin­gu­mą, ka­dan­gi eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo ir fi­nan­si­nis po­vei­kis tę­sia­si il­giau ne­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis. Ti­ki­ma­si, kad to­kia pa­ra­ma pa­si­tar­naus iš­sau­gant Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to sek­to­riaus ga­my­bos po­ten­cia­lą, taip pat sie­kia­ma spręs­ti lik­vi­du­mo pro­ble­mas, dėl ku­rių ky­la pa­vo­jus ūki­nin­ka­vi­mo veik­los ir že­mės ūkio pro­duk­tų per­dir­bi­mu už­si­i­man­čių fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų veik­los tęs­ti­nu­mui.

Pa­va­di­no ge­ru vals­ty­bės in­dė­liu

Pre­ten­duo­ti gau­ti pa­ra­mą ga­li vi­si kai­mo vie­to­vė­je vei­kian­tys že­mės ūkio veik­los sub­jek­tai: ūki­nin­kai, že­mės ūkio ben­dro­vės, že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vai, taip pat – la­bai ma­žos ir ma­žos įmo­nės, fi­zi­niai as­me­nys, vyk­dan­tys veik­lą pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą ar įre­gist­ra­vę in­di­vi­du­a­lią veik­lą. Svar­bu, kad tin­ka­mi pa­reiš­kė­jai bū­tų re­gist­ruo­ti Vals­ty­bi­nė­je mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je 2020 m. ko­vo 16 d. mais­to ga­min­to­jais. Kre­tin­gos r. Že­mės ūkio sky­riu­je už­re­gist­ruo­ti 32 ga­li­mi pre­ten­den­tai į šią pa­ra­mą, tarp jų – dar­bė­niš­kio Juo­za­po But­ke­vi­čiaus pie­ni­nin­kys­tės ūkis.

„Tai la­bai ge­ras vals­ty­bės in­dė­lis, kaip tik šio­mis die­no­mis pil­dau pa­raiš­ką mak­si­ma­liai 7 tūks­tan­čių eu­rų pa­ra­mai gau­ti“, – sa­kė ta­me pat ūky­je dir­ban­tis Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­te ma­gist­ro laips­nį įgi­jęs J. But­ke­vi­čiaus anū­kas Au­ri­mas Ran­cas.

Apie 100 ha že­mės val­dan­tis, 50 kar­vių lai­kan­tis, 10 dar­bo vie­tų su­kū­ręs But­ke­vi­čių ūkis – iš­skir­ti­nis Kre­tin­gos ra­jo­ne, nes ga­mi­na ne vien tik pie­no ža­lia­vą, bet ir ga­lu­ti­nį pro­duk­tą: Au­ri­mo ma­mos Au­re­li­jos Ran­cie­nės su­suk­tus že­mai­čių kraš­te po­pu­lia­rius kas­ti­nius, varš­kę, sū­rius tur­guo­se, o ir kai ku­riuo­se ki­tuo­se „taš­kuo­se“, į ku­riuos šei­ma tie­kia pro­duk­tus, mie­lai per­ka ne tik kre­tin­giš­kiai, bet ir klai­pė­die­čiai.

Pa­sak J. But­ke­vi­čiaus, dėl pan­de­mi­jos ūkio par­da­vi­mai su­ma­žė­jo, dėl to šei­ma nu­spren­dė pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą.

J. But­ke­vi­čiaus ūkis, kaip ir ki­ti pa­na­šūs pan­de­mi­jos pa­veik­ti ūkiai, po 257 Eur, o iš vi­so apie 1 tūkst. 500 eu­rų, sub­si­di­ją bu­vo ga­vęs ir iš Už­im­tu­mo tar­ny­bos. Bet ši – 1 tūkst. 500 eu­rų – su­ma iš 7 tūkst. eu­rų su­mos, į ku­rią da­bar pre­ten­duo­ja­ma, tu­rės bū­ti iš­mi­nu­suo­ta.

„Ži­nau, kad ga­lio­ja tvar­ka: jei­gu ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, tai yra nuo šių me­tų ko­vo 16-os iki šių me­tų bir­že­lio 17 die­nos, esa­me ga­vę sub­si­di­ją pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, tai lai­ki­no­ji pa­ra­ma, į ku­rią da­bar pre­ten­duo­ja­me, ta su­ma bus ma­ži­na­ma“, – sa­kė J. But­ke­vi­čius.

Apie dy­džius

Di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma vie­nam pa­reiš­kė­jui – že­mės ūkio veik­los sub­jek­tui (fi­zi­niam ar ju­ri­di­niam as­me­niui, vyk­dan­čiam že­mės ūkio veik­lą) – ne di­des­nė kaip 7 tūkst. eu­rų. Pa­ra­mos dy­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į sam­do­mų dar­buo­to­jų bei ūkio part­ne­rių skai­čių ko­vo 16 d.; fi­zi­niam as­me­niui, sa­va­ran­kiš­kai vyk­dan­čiam veik­lą pa­gal veik­los liu­di­ji­mą ar įre­gist­ra­vu­siam in­di­vi­du­a­lią veik­lą, nu­ma­to­ma pa­ra­ma – 1,8 tūkst. eu­rų. La­bai ma­žai ir ma­žai įmo­nei – ju­ri­di­niam as­me­niui, neat­si­žvel­giant į jo tei­si­nę for­mą, – pa­ra­mos su­ma ne­vir­šys 18 tūkst. eu­rų, jos dy­dis ver­ti­na­mas at­si­žvel­giant į sam­do­mų dar­buo­to­jų skai­čių ko­vo 16 d.

Jei­gu pa­raiš­ką pa­tei­kęs as­muo ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu, tai yra nuo šių me­tų ko­vo 16 d. iki šių me­tų bir­že­lio 17 d., yra ga­vęs sub­si­di­ją pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą, pa­ra­ma ma­ži­na­ma gau­tos sub­si­di­jos su­ma.

 

logo

 

Užs. Nr. 0124

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.