Nr. 116 (13639)

2021-10-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 116 (13639) skaitykite:

 • Žie­di­nė eko­no­mi­ka su ža­liuo­ju kur­su: sie­kis 2030 me­tais Lie­tu­vo­je tu­rė­ti pir­mą be­at­lie­kį mies­tą
 • Iki ju­bi­lie­ji­nio de­šim­to te­at­rų fes­ti­va­lio COM•ME­DIA li­kus mė­ne­siui, Ro­tu­šės aikš­tė­je į jį pa­kvie­tė dė­lio­nė su ži­no­mų žmo­nių at­vaiz­dais
 • Da­žais ap­tep­lio­tas mū­sų is­to­ri­jos sim­bo­lis „Nu­ri­męs var­pas”
 • Už ap­lin­ką, ma­to­mą vi­siems
 • Ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 514 aly­tiš­kių ir 123 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai
 • Ūki­nin­kas: pa­sė­lių drau­di­mas – tie­siog bū­ti­ny­bė
 • Ieš­ko­ma ga­li­my­bių dar la­biau pa­dė­ti pri­klau­so­my­bių tu­rin­tiems žmo­nėms
 • Ti­kė­ji­mas be mei­lės da­ro žmo­gų fa­na­ti­ku, o tur­tas be mei­lės da­ro žmo­gų gob­šuo­liu
 • Pir­mo­jo Aly­taus baž­ny­čios re­mon­tą ža­da baig­ti iki Ka­lė­dų
 • Į „Pa­sau­lio at­min­ties” Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį re­gist­rą įra­šy­tas at­vi­ru­kas-svei­ki­ni­mas ant ber­žo to­šies
 • Įgy­ven­din­tas pro­jek­tas „Vir­tu­a­lus tu­ras: Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­spin­džiai But­ri­mo­nių kraš­te”
Prieš de­šimt me­tų Vo­kie­ti­jo­je, Dres­de­no mies­te, vy­ku­si 23-io­ji Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) pro­gra­mos „Žmo­gus ir bios­fe­ra“...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė nuo šių moks­lo me­tų pra­džios ta­po Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­te – pra­dė­jo...
Odė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai, sa­va­no­riams – nau­ja kny­ga „Ko­vi­do fron­tas“. „Prie mir­čių mes bu­vo­me pri­pra­tę, bet ne prie to­kio kie­kio (skai­čiaus)…“ – šian­dien tai skam­ba kaip...
Spa­lio 11-osios ry­tą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je bu­vo už­im­tos be­veik vi­sos li­go­niams skir­tos vie­tos CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je ir re­a­ni­ma­ci­jo­je. Tos...
Spa­lio ant­ra­sis šeš­ta­die­nis vi­so­je Eu­ro­po­je mi­ni­mas kaip Or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos die­na, to­dėl spa­lio mė­ne­sį šiai te­mai ski­ria­ma daug dė­me­sio, tra­di­ci­ne...
2021-ieji yra paskutiniai metai, kai gyventojai turi galimybę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata už nepilnamečių vaikų priežiūrą, būsto ar automobilio remonto darbus ir susigrąžinti...
„No­rė­jo­si pa­ro­dy­ti tau­to­dai­lę ki­taip, mo­der­niu kam­pu. Aly­tu­je, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, tu­ri­me pui­kią et­no­kul­tū­ros tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čią mo­kyk­lą – Kau­no...
Mu­zi­kos mo­kyk­la – vie­nas di­de­lis or­kest­ras. O, kaip ži­nia, or­kest­re gro­ja la­bai skir­tin­gi sa­vo iš­vaiz­da, temb­ru in­stru­men­tai. In­stru­men­tai, kaip ir žmo­nės, gro­jan­tys jais,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.