Tau­to­dai­lė ki­tu žvilgs­niu – pro fo­to­apa­ra­to aku­tę (11)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Modesta Tarasauskienė
„Žodžiai „moderni tautodailė“ iš pirmo žvilgsnio nelabai dera tarpusavyje, bet puikiai nusako, kokia ši meno rūšis transformatyvi ir – prisitaikanti. Nuimkime ir atskirai padėkime taškelių bei brūkšnelių puošybos fragmentą, nuo kokio puodo ar juvelyrikos gaminio – kuo šis lakoniškumas ne minimalizmas?“ – kitu žvilgsniu pamatė liaudies meną ir pasiūlė parodos koncepciją Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus vadovė Modesta Tarasauskienė.
„No­rė­jo­si pa­ro­dy­ti tau­to­dai­lę ki­taip, mo­der­niu kam­pu. Aly­tu­je, Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, tu­ri­me pui­kią et­no­kul­tū­ros tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čią mo­kyk­lą – Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los fi­lia­lą, ku­ria­me be įvai­rių tra­di­ci­nių tau­to­dai­lės ša­kų mo­ko­ma ir fo­to­gra­fi­jos. Pa­si­tel­kė­me šios spe­cia­ly­bės ab­sol­ven­tus“, – fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos „Tau­to­dai­lė šiuo­lai­ki­nio fo­to­gra­fo aki­mis“ Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je ati­da­ry­me kal­bė­jo Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus va­do­vė Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė. Fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da apie tau­to­dai­lę – dau­ge­lio ne­gir­dė­ta, ne­ma­ty­ta ir be ga­lo įdo­mi. O kaip ją ver­ti­na pa­tys su­ma­ny­to­jai?

„Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti to­kią pa­ro­dą ki­lo sie­kiant pa­ro­dy­ti tau­to­dai­lę ki­taip, mo­der­niu kam­pu. Liau­dies me­nas iš­gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus.

Si­tu­a­ci­ja to­kia, kad pa­tys pro­fe­sio­na­liau­si dar­bai – šio me­no puo­se­lė­to­jų ir ger­bė­jų siau­ra­me ra­te, bei eg­zis­tuo­ja ki­tas po­lius – mu­gės, var­to­to­jiš­ka „kla­si­ka“, kur taip ar­ti ki­čas. Trūks­ta svei­ko vi­du­riu­ko, pla­tes­nio var­to­ji­mo kas­dien, bui­ty­je, kur lie­tu­vių tau­to­dai­lę nu­stu­mia iš ry­tų ša­lių įvež­ti pi­ges­ni ana­lo­gai ar­ba – skan­di­na­viš­kas mi­ni­ma­liz­mas.

Žo­džiai „mo­der­ni tau­to­dai­lė“ iš pir­mo žvilgs­nio ne­la­bai de­ra tar­pu­sa­vy­je, bet pui­kiai nu­sa­ko, ko­kia ši me­no rū­šis trans­for­ma­ty­vi ir – pri­si­tai­kan­ti“, – kal­bė­jo M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Žo­dis „tau­to­dai­lė“ iš kar­to suf­le­ruo­ja fo­to­gra­fų pa­stan­gas su­dė­tin­ges­niam ke­liui. Ar ne­bi­jo­ta, kad ati­da­vus tau­to­dai­lės ak­cen­tus jau­niems žmo­nėms, fo­to­gra­fi­jos mė­gė­jams, tau­to­dai­lės ele­men­tų ap­skri­tai ne­liks, nuo­trau­ko­se juos už­goš ki­tos de­ta­lės, siu­že­tai?

„Iš tie­sų la­biau bi­jo­jo­si per­dėm ties­mu­kiš­kų ir tra­di­ci­nių siu­že­tų, bū­din­gų tau­to­dai­lės kū­ri­nių vaiz­da­vi­mui. Be to, dar­bus pa­tei­kiant 15 fo­to­gra­fų, bu­vo ri­zi­ka, kad jie la­bai skir­sis sa­vo sti­lis­ti­ka.

Šiuos iš­šū­kius spren­dė­me įvai­riai.

Or­ga­ni­zuo­jant pa­ro­dą, tu­rė­jo­me ga­li­my­bę su­for­mu­luo­ti už­duo­tį ir dar­bus at­rink­ti. Už­duo­tis apė­mė šiuo­lai­ki­nių, jau­nat­viš­kų siu­že­tų nau­do­ji­mą, kas ir ma­to­si fo­to­gra­fi­jo­se.

Siu­že­tai at­kar­to­ja pa­kan­ka­mai na­tū­ra­lias ir kas­die­nes si­tu­a­ci­jas. Jos fo­to­gra­fi­jo­se dar ir api­bū­di­na­mos vie­nu žo­džiu, iš­reiš­kian­čiu jaus­mą, o skir­tin­gą fo­to­gra­fų brai­žą ap­jun­gė dai­li­nin­kė Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė“, – apie iš­šū­kių įvei­ki­mą kal­ba M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Į pa­gal­bą at­ėju­si dai­li­nin­kė, taip pat fo­to­gra­fi­jos kur­so ab­sol­ven­tė G.Mar­ke­vi­čie­nė są­mo­nin­gai įve­dė nau­jai su­kur­tą šiuo­lai­kiš­ką Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­kų aso­cia­ci­jos lo­go­ti­pą, pras­min­gą po­jū­čio žo­de­lį. Ša­lia fo­to­gra­fi­jos at­si­ra­dus šva­rios erd­vės plo­tui, žo­džio pras­mė, pa­sak jos, ta­po gir­di­ma ir aki­mis, ir šir­di­mi – kaip ži­ban­ti žvaigž­dė gi­lio­je erd­vė­je. Šiuo pa­pil­dy­mu ir bu­vo at­skleis­tos la­bai įvai­rios, iš­ra­din­gos fo­to­gra­fi­jos.

„Su­si­bū­ru­si fo­to­gra­fų ko­man­da lė­mė vi­sos pa­ro­dos įvai­ria­ly­piš­ku­mą ir ne­ti­kė­tas si­tu­a­ci­jas, ku­riuo­se at­si­du­ria liau­dies me­no kū­ri­niai. Vie­nas žmo­gus taip ne­bū­tų „paiš­dy­ka­vęs“, – ti­ki­no pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rės.

Pa­ro­dos fo­to­gra­fi­jų au­to­riai: Auš­ra Bla­žaus­kai­tė, As­ta Bart­kie­nė, Vil­ma Ci­ka­na­vi­čie­nė, Vai­va Da­ni­lo­va, Ar­tū­ras Lav­rė­no­vas, Egi­di­jus Mar­ke­vi­čius, Ine­ta Nar­tau­tai­tė-Ma­cen­kie­nė, Dai­va Ne­ko, Jo­li­ta Lin­ke­vi­čie­nė, Ka­ro­li­na Po­vi­lans­kai­tė-Za­pe­rac­kie­nė, Va­len­ti­nas Kry­žio­kas, Gir­man­tė Ma­žei­kie­nė, Lai­ma Un­gu­rai­tie­nė, Si­mo­na Zab­ruc­kai­tė, Li­na Ža­dei­kie­nė.

Fo­to­gra­fi­jo­se už­fik­suo­ti Ne­rin­gos Aks­ti­nie­nės, Rū­tos In­dra­šiū­tės, Vil­mos Jen­čiu­ly­tės, Džiu­go Pet­rai­čio, Skaid­rės Bag­dans­kie­nės, Pra­no Ga­jaus­ko, Gin­ta­rės Mar­ke­vi­čie­nės, Egi­di­jaus Mar­ke­vi­čiaus, Vac­lo­vo Špo­ko, Mo­ni­kos Taut­kie­nės kū­ri­niai.

„Liau­dies me­ni­nin­kų dar­bai, pra­kal­bin­ti ne vi­sai tra­di­ci­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, ku­ria šil­tą ir gi­lų ry­šį su jau­nu ir šiuo­lai­ki­niu žmo­gu­mi. Kel­da­mi nuo­sta­bos, ne­ti­kė­tu­mo, pa­slap­tin­gu­mo jaus­mus, ska­ti­na žais­ti, kur­ti, ieš­ko­ti ir at­ras­ti nau­jus ke­lius, – fo­to­gra­fi­jų me­ni­nį spren­di­mą pri­sta­to G.Mar­ke­vi­čie­nė. – Man la­bai sma­gu, kad fo­to­gra­fi­jo­se už­fik­suo­ti mo­men­tai įtrau­kia ir kal­ba apie tai, jog di­džiuo­tis sa­vo ša­lies tra­di­ci­jo­mis ver­ta.“

Ši pa­ro­da – vie­nas iš ke­tu­rių šių me­tų Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus pro­jek­tų, skir­tų skir­tin­go am­žiaus au­di­to­ri­joms.

Kar­pi­niais iliust­ruo­ta kny­ge­lė „Da­bar­ci­nės pa­sa­kos“ skir­ta vai­kams ir jų tė­ve­liams, fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da – jau­niems žmo­nėms, į Kraš­to­ty­ros mu­zie­jų jau kvie­čian­tis už­suk­ti „Auk­so vai­ni­kas“ – tau­to­dai­lės meist­rams ir ger­bė­jams, o va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ta au­di­mo sa­vai­tė su­ve­dė sen­jo­res ir šį ama­tą no­rin­čias per­im­ti jau­ną­sias au­dė­jas.

Fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da bus eks­po­nuo­ja­ma Aly­tu­je, Va­rė­no­je, Laz­di­juo­se ir šių mies­tų bei ra­jo­nų mo­kyk­lo­se.

Pro­jek­tą fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  หวยออนไลน์ RUAY โดย Kingoflotto เว็บ หวยออนไลน์ ที่มีคุณภาพ และ ระบบการเงินมั่นคง จ่ายสูงที่สุด รองรับ หวยออนไลน์ ทุกชนิด หวยยี่กี หวยฮานอย และอื่นๆ หวยออนไลน์ สมัครเว็บซื้อหวยออนไลน์ ที่มาเเรงที่สุด หวยออนไลน์ โดย KINGOFLOTTO เเละ RUAY ผู้ให้บริการหวยออนไลน์ ซื้อหวยออนไลน์ ครบวงจรทุกระเภท เว็บหวยออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศ ssslotto

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.