„Di­džiau­sias dar­bas, ku­rį ga­li­me pa­da­ry­ti – tai kal­bė­ti apie do­no­rys­tę, lin­kėdami vie­nas ki­tam tik svei­ka­tos“ (0)

Saulė Pinkevičienė
Rotuses aiksteje žvakučių akcija
Rotušės aikštėje - beveik 2 tūkstančiai žvakučių, taip pagerbiamas išėjusių ir kitiems gyvenimą dovanojusių donorų atminimas. Povilo Šarkos nuotr.
Spa­lio ant­ra­sis šeš­ta­die­nis vi­so­je Eu­ro­po­je mi­ni­mas kaip Or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos die­na, to­dėl spa­lio mė­ne­sį šiai te­mai ski­ria­ma daug dė­me­sio, tra­di­ci­ne ta­po ir do­no­rų at­min­ties die­na, ku­ri yra sa­vo­tiš­kas pa­cien­tų pa­dė­kos ri­tu­a­las. Aso­cia­ci­ja „Gy­vas­tis“ šie­met aš­tun­tą kar­tą ini­ci­ja­vo žva­ku­čių už­de­gi­mą or­ga­nų do­no­rams at­min­ti, prie šios ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė 17 mies­tų ir mies­te­lių. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Auš­ra De­gu­ty­tė kvie­tė at­vyk­ti į sa­vo mies­tų žva­ku­čių už­de­gi­mo vie­tą ir to­kiu bū­du pa­gerb­ti žmo­nes, ku­riuos pel­ny­tai ga­li­ma va­din­ti mū­sų did­vy­riais – jų do­va­no­ti or­ga­nai iš­gelbs­ti ki­tų žmo­nių gy­vy­bę ir tai yra ne­įkai­no­ja­ma do­va­na. Ak­ci­ja vy­ko ir Aly­tu­je.

Transp­lan­ta­ci­jos lau­kia tiek žmo­nių, kiek gy­ve­na Du­se­to­se

Penk­ta­die­nio po­pie­tę Ro­tu­šės aikš­tė­je, prie iš de­gan­čių žva­ku­čių iš­dė­lio­tos šir­de­lės, bū­ria­vo­si aly­tiš­kiai, vie­naip ar ki­taip su­si­ję su do­no­rys­te. Rotušės aikštėje uždegta beveik 2 tūkstančiai žvakučių, kiek Lietuvoje yra orga­nų donorų, 525 žvakutėmis prisi­dėjo ir Alytaus miesto savivaldybė, skirdama projektui finansavimą ,,Neatlygintina donorystė 2021". Eti­kos mo­ky­to­ja Mei­lė Pla­tū­kie­nė, ku­rios il­ga­me­tę veik­lą pro­pa­guo­jant do­no­rys­tę ne­se­niai pa­dė­ka įver­ti­no Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras, už­žie­bė žva­ku­tės drau­ge su Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos gim­na­zis­tais. M.Pla­tū­kie­nė pa­ste­bi, kad jau­ni­mui do­no­rys­tės te­ma yra svar­bi, jie ja do­mi­si.

„Ar­ti­mo­jo or­ga­nų au­ko­ji­mas yra tas sce­na­ri­jus, apie ku­rį ne­si­no­ri gal­vo­ti nie­kam, ta­čiau tik­rai ne lai­kas ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos ta­da, kai gy­dy­to­jas už­duo­da le­mia­mą klau­si­mą. Yra at­ve­jų, kai žmo­nės net­gi bu­vo iš­reiš­kę sa­vo va­lią, už­pil­dę do­no­ro kor­te­lę, bet ar­ti­mie­ji to ne­ži­no­jo, ra­do kor­te­lę jau po mir­ties. Tai­gi man at­ro­do, kad di­džiau­sias dar­bas, ku­rį ga­li­me pa­da­ry­ti – tai kal­bė­ti apie do­no­rys­tę, lin­kė­da­mi (lin­kint) vie­nas ki­tam tik svei­ka­tos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. Ji pri­me­na, kad kas­met įvai­rių or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos Lie­tu­vo­je lau­kia maž­daug tiek žmo­nių, kiek gy­ve­na Du­se­tų dy­džio mies­te­ly­je. Per me­tus do­no­rų at­si­ran­da nuo 50–70 iki 120. Pas­ta­ra­sis skai­čius – re­kor­di­nis, jis fik­suo­tas prieš ke­le­rius me­tus, o da­bar vėl su­si­trau­kė.

 

Po inks­to transp­lan­ta­ci­jos ta­po ma­ma

„Lie­tu­vo­je per 51-erius me­tus, kai yra at­lie­ka­mos or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos, do­no­rais ta­po 1905 žmo­nės. La­bai svar­bu, kad per ši­tą lai­ką pa­si­kei­tė vi­suo­me­nės po­žiū­ris į do­no­rys­tę. Da­bar pa­kan­ka­mai daug kal­ba­ma apie tai, ku­ni­gai – iš sa­kyk­lų, ži­no­mi žmo­nės per te­le­vi­zi­ją ir ra­di­ją, mo­kyk­lo­se pa­sa­ko­ja apie or­ga­nų do­no­rys­tę. Jau­ni­mas la­bai nuo­šir­džiai ir no­riai da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se, skir­tuo­se do­no­rys­tei. Pa­ste­bė­jau, kad prieš de­šimt me­tu bu­vo dau­giau ne­ga­ty­viai or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos po­žiū­riu nu­si­tei­ku­sių žmo­nių ne­gu yra da­bar. Ir tai džiu­gi­na, žmo­nės ta­po su­pra­tin­ges­ni. Ne­už­ten­ka juk vien pa­si­ra­šy­ti do­no­ro kor­te­lę, bet rei­kia ir pa­si­kal­bė­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais apie sa­vo ap­si­spren­di­mą. Nes tik ar­ti­mie­ji ga­lės nu­spręs­ti, su­tik­ti ar ne pa­au­ko­ti do­no­ro or­ga­nus“, – sa­ko Aly­taus ap­skri­ties li­go­nių, su­si­ju­sių su or­ga­nų per­so­di­ni­mu, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ,,Da­lia“ va­do­vė Lai­ma Kuc­kai­lie­nė.

Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­ja ,,Da­lia“ vie­ni­ja 64 na­rius, bet šis skai­čius la­bai grei­tai kei­čia­si, nes žmo­nės mirš­ta ar­ba at­ei­na nau­jų na­rių. Tai pa­cien­tai po inks­tų, ke­pe­nų, plau­čių transp­lan­ta­ci­jos, dia­li­zuo­ja­mie­ji ir jų ar­ti­mie­ji, me­di­ci­nos dar­buo­to­jai. Svar­biau­sias or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las – pro­pa­guo­ti or­ga­nų do­no­rys­tę, skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie aso­cia­ci­jos veik­lą, gin­ti li­go­nių in­te­re­sus, bur­ti tos pa­čios ne­lai­mės iš­tik­tus žmo­nes, vyk­dy­ti švie­tė­jiš­ką veik­lą, ben­dra­dar­biau­ti su me­di­kais.

L.Kuc­kai­lie­nė pa­sa­ko­ja, kad jai pa­čiai prieš 14 me­tų bu­vo at­lik­ta inks­to transp­lan­ta­ci­ja, taip ji ga­vo do­va­nų an­trą gy­ve­ni­mą ir jau po transp­lan­ta­ci­jos su­si­lau­kė sū­naus, ku­riam da­bar yra de­šimt me­tų. Iki tol ji per sa­vai­tę bu­vo dia­li­zuo­ja­ma tris kar­tus.

„Aš ži­nau, ko­kia ne­įkai­no­ja­ma do­va­na yra do­no­ro or­ga­nas, ta­čiau pui­kai su­pran­tu ir tai, koks su­dė­tin­gas tai yra spren­di­mas. Juk po­ten­cia­laus do­no­ro ar­ti­mie­ji iš­gy­ve­na šo­ką, jiems sun­ku su­vok­ti, kad jų my­li­mas žmo­gus gu­lės ka­puo­se, o ki­tas džiaug­sis gy­ve­ni­mu. To­dėl apie tai bū­ti­na kal­bė­ti, taip pat ir apie kon­kre­čias žmo­nių is­to­ri­jas, pa­sa­ko­ti apie transp­lan­ta­ci­jos nau­dą“, – sa­ko J.Kuc­kai­lie­nė.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu gy­ve­na per tūks­tan­tį žmo­nių, ku­riems yra transp­lan­tuo­tas vie­nas ar ki­tas or­ga­nas. Transp­lan­ta­ci­jos lau­kia per 400 žmo­nių, iš jų 30 – vai­kai. Inks­to lau­kia 115, ka­sos ir inks­to kom­plek­so – 3, šir­dies – 53, plau­čių – 6, šir­dies ir plau­čių kom­plek­so – 4, ke­pe­nų – 101, ra­ge­nos 142 žmo­nės.

 

Pa­si­ra­šy­ta per 37 tūks­tan­čius do­no­ro kor­te­lių

„Pa­ste­biu, kad kal­bė­da­mi apie do­no­rys­tę mes ma­žai kal­ba­me apie do­no­rų ar­ti­muo­sius. Iš 100 tin­ka­mų do­no­rys­tei at­ve­jų tik pu­sė jų su­ti­ko ati­duo­ti or­ga­nus, ir tai lė­mė ar­ti­mų­jų spren­di­mas. Rei­kė­tų skleis­ti ži­nią vi­suo­me­nė­je, kad bū­tent ar­ti­mie­ji, su­tik­da­mi do­va­no­ti or­ga­nus, at­lie­ka žyg­dar­bį. Dir­bu su dia­li­zuo­ja­mais pa­cien­tais, ma­tau, koks pil­nas emo­ci­jų yra jų lau­ki­mas, kaip kiek­vie­nas te­le­fo­no skam­bu­tis ne­ša vil­tį, kad tai ži­nia apie at­si­ra­du­sį do­no­rą. Taip pat ma­tau, kaip po transp­lan­ta­ci­jos mū­sų pa­cien­tai grįž­ta į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Jie įgy­ven­di­na sva­jo­nes, ku­rių ne­ga­lė­jo įgy­ven­din­ti do­no­rai, su­si­lau­kia vai­kų. Tur­būt pa­da­ry­ti bent vie­ną žmo­gų šia­me pa­sau­ly­je lai­min­gu ir yra vi­sų mū­sų gy­ve­ni­mo tiks­las“, – sa­ko ,,Nef­ro­vi­ta“ gy­dy­to­ja Da­lia La­bu­kie­nė.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra pa­si­ra­šy­ta per 37 tūks­tan­čius do­no­ro kor­te­lių, iš jų 33 proc. vy­rų, 67 proc. mo­te­rų. Dau­giau­sia pa­si­ra­šiu­sių do­no­ro kor­te­les – žmo­nės iki 40 me­tų. Po­ten­cia­lių do­no­rų skai­čius per me­tus bū­na virš 100, iš jų tam­pa do­no­rais pu­sė. Kas tre­čias ket­vir­tas po­ten­cia­lus do­no­ras juo ne­tam­pa, nes ne­su­tin­ka ar­ti­mie­ji. Tai ro­do, kad la­bai svar­bu ne tik tu­rė­ti pa­čią do­no­ro kor­te­lę, bet apie sa­vo ap­si­spren­di­mą po mir­ties do­va­no­ti or­ga­nus transp­lan­ta­ci­jai pa­si­kal­bė­ti su sa­vo ar­ti­mai­siais. Bū­tent jie, ar­ti­mie­ji, dėl do­no­rys­tės tars le­mia­mą žo­dį gy­dy­to­jams.

Šiais me­tais po­ten­cia­lių do­no­rų bū­ta 85, iš jų efek­ty­vių – 40. Inks­tų šiais me­tais transp­lan­tuo­ta 78, iš jų iš gy­vo do­no­ro – 8. Šis or­ga­nas ypa­tin­gas, nes yra po­ri­nis, o tai reiš­kia, kad juo ga­li da­ly­tis ar­ti­mie­ji. Vi­du­ti­niš­kai inks­to transp­lan­ta­to iš­gy­ve­na­mu­mas pa­sau­ly­je sie­kia 10–15 me­tų. Ta­čiau yra pa­cien­tų, ku­riems inks­tas tar­nau­ja žy­miai il­giau – ir 25 me­tus. Il­giau­siai su per­so­din­tu inks­tu pa­cien­tas Lie­tu­vo­je gy­ve­na jau 43-ejus me­tus. Kai transp­lan­tuo­tas inks­tas nu­sto­ja funk­cio­nuo­ti, ga­li­mos pa­kar­to­ti­nės transp­lan­ta­ci­jos. Šie­met Lie­tu­vo­je taip pat transp­lan­tuo­tos 6 šir­dys, 17 ke­pe­nų, vie­ne­ri plau­čiai, 47 ra­ge­nos.

 

Žvakutės – gamtą tausojančios

„Kas­met at­ei­nu į Pa­sau­li­nės or­ga­nų do­no­rys­tės ir transp­lan­ta­ci­jos die­nai skir­tą ren­gi­nį, nes man at­ro­do la­bai svar­bu kal­bė­ti šio­mis te­mo­mis. Tai pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti: o kaip gi mes pa­tys elg­tu­mė­mės at­si­dū­rę to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je? Šian­dien aš pats taip pat pri­ėmiau spren­di­mą už­pil­dy­ti do­no­ro kor­te­lę, kvie­čiu tai pa­da­ry­ti ir ki­tus“, – kal­bė­jo prie ak­ci­jos pri­si­jun­gęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Po­vi­las La­bu­kas.

„Džiau­gia­mės kiek­vie­nu at­ėju­siu mies­te­lė­nu, ku­ris su­si­mąs­to apie or­ga­nų do­no­rys­tę, klau­sia ir do­mi­si – mes vi­sa­da pa­aiš­ki­na­me, at­sa­ko­me į vi­sus klau­si­mus“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. Or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad prie ren­gi­nio ini­cia­ty­vos jun­gia­si ir įmo­nės, ku­rios rū­pi­na­si šva­ria ap­lin­ka ir siū­lo gam­tą tau­so­jan­čius spren­di­mus. Šiais me­tais pir­mą kar­tą ak­ci­jo­je pa­nau­do­tos ne tik nau­jos, bet pa­kar­to­ti­nio daik­tų nau­do­ji­mo cen­tre „Ti­ko­Tiks“ at­nau­jin­tos per­nykš­čio ren­gi­nio žva­kės. Cen­tro dar­buo­to­jai per­nai Aly­tu­je su­de­gin­tų žva­kių gaub­tus pri­pil­dė vaš­ku ir Aly­taus at­sto­vams per­da­vė at­nau­jin­tas žva­kes.

Fi­nan­suo­ja­ma iš pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­to ,,Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2021“.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.