Nr. 115 (13491)

2020-10-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 115 (13491) skaitykite:

  • Vie­tos sa­vi­val­dos die­nos iš­va­ka­rė­se – apie kas­die­nį dar­bą sa­vi­val­dy­bė­je
  • Pa­svei­ki­no Va­ka­rę Jar­ma­la­vi­čiū­tę
  • Mo­ky­to­jos sėk­mės is­to­ri­ja
  • Dis­ku­tuo­ta, kaip pa­nau­do­ti at­si­lais­vi­nu­sias įstai­gų pa­tal­pas
  • Ko­ro­na­vi­ru­sas – dviem šei­mos na­riams
  • Ra­sa Zub­ric­kie­nė: „Ne­abe­jo­ju, jog dir­ban­tys iš pa­šau­ki­mo mo­ky­to­jai sa­vo pro­fe­si­jo­je jau­čia­si tik­rai ge­rai”
Ūki­nių gy­vū­nų au­gin­to­jai vėl kvie­čia­mi teik­ti pa­raiš­kas ir gau­ti pa­ra­mą ūkių bio­lo­gi­nei sau­gai su­stip­rin­ti. Af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – už­kre­čia­ma vi­ru­si­nė na­mi­nių bei...
Dau­ge­lis mo­ky­to­ją įsi­vaiz­duo­ja kaip žmo­gų, sto­vin­tį prie len­tos ir pul­ke­liui jau­nuo­lių kan­triai aiš­ki­nan­tį pa­mo­kos te­mą bei taip jiems at­sklei­džian­tį moks­lo pa­slap­tis....
Festivalis „Nepatogus kinas“ atvirai kalba apie problemas, kurias sukelia neatsakingas žmonių ir organizacijų elgesys, kai paminamos bendražmogiškos vertybės. Festivalio žaliąją filmų programą kaip ir...
Bal­ta­ru­si­jos ato­mi­nės elek­tri­nės star­tas ke­lia ne­ri­mą vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Iš kai­my­ni­nės ša­lies pa­sie­kia prieš­ta­rin­ga in­for­ma­ci­ja, ku­ri ne­re­tai ap­au­ga...
Rug­sė­jo mė­ne­sį bai­gė­si pa­raiš­kų pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pre­ven­ci­nių...
Ne­na­šias, sun­kiai įdir­ba­mas že­mes tu­rin­tys ūki­nin­kai, pa­si­nau­do­ję pa­ra­ma, ga­li jas ap­žel­din­ti miš­ku. Ant­ro­jo eta­po pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų...
Dėl ke­lio re­mon­to dar­bų, ku­rių šiuo me­tu Aly­tu­je vyks­ta tik­rai daug, aly­tiš­kiams ten­ka gaiš­ti lai­ką spūs­ty­se. Kaip pa­ska­tin­ti vi­sus bū­ti ge­ra­no­riš­kus, kan­trius, kaip...
Kaip pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, nuo spa­lio 1-osios pa­si­kei­tė da­lies Lie­tu­vos re­gio­nuo­se dir­ban­čių pro­ku­ro­rų dar­bo vie­tos. Šie po­ky­čiai ak­tu­a­lūs 20-čiai...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.