Miš­kus rei­kia ne tik so­din­ti, bet ir pri­žiū­rė­ti

Ža­ga­rių ben­druo­me­nė Onu­tės Gen­ce­ra­vi­čie­nės šei­mą yra įver­ti­nu­si no­mi­na­ci­ja „Už gau­sią šei­mą“. As­me­ni­nės nuotr.
Miš­kų sa­vi­nin­kai ži­no: vien tik pa­so­din­ti so­di­nu­kus ne­už­ten­ka, juos bū­ti­na nuo­lat pri­žiū­rė­ti ir puo­se­lė­ti. Da­riaus Šy­pa­lio nuotr.
Ne­na­šias, sun­kiai įdir­ba­mas že­mes tu­rin­tys ūki­nin­kai, pa­si­nau­do­ję pa­ra­ma, ga­li jas ap­žel­din­ti miš­ku. Ant­ro­jo eta­po pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“ pri­ima­mos iki lap­kri­čio 16 die­nos. Iš vi­so šiam lai­ko­tar­piui skir­ta 9 283 964 Eur. Kaip ir anks­čiau, pa­raiš­kos tei­kia­mos tik elek­tro­ni­niu bū­du, nau­do­jan­tis Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (ŽŪ­MIS) por­ta­lo in­ter­ne­ti­ne pri­ei­ga ad­re­su: https://zu­mis.lt.

Iš­ei­tis tu­rin­tiems ne­na­šias že­mes

Šia KPP pa­ra­ma Ak­me­nės ra­jo­ne, Ven­to­je, gy­ve­nan­tis ūki­nin­kas, au­gi­nan­tis šal­ta­lan­kius ir lai­kan­tis ne­ma­žai bi­čių, Alek­san­dras Dei­mon­tas pa­si­nau­do­jo ne­be pir­mą kar­tą.

Pir­mą sy­kį prieš ke­lio­li­ka me­tų miš­ku jis ap­si­žel­di­no 2 hek­ta­rus Šiau­lių ra­jo­ne.

„Ir tei­sin­gai pa­da­riau. Že­mė ten yra pras­ta, siū­liau iš­nuo­mo­ti tai vie­nam, tai ki­tam ūki­nin­kui – nie­kas ne­no­rė­jo. Pa­gal­vo­jau, na, kur aš pats ten plak­siuos taip to­li nuo na­mų, ar nu­si­pel­niau tiek varg­ti. Ma­žei­kių urė­di­jo­je esu dir­bęs ei­gu­liu, miš­kai man vi­sad bu­vo ir yra prie šir­dies, te­gul ža­liuo­ja, apy­lin­kes puo­šia“, – tei­gė jis.

O pa­gal KPP ga­vęs be­veik 8 tūkst. Eur iš­mo­ką, šiuo­kart Alek­san­dras 4 hek­ta­rus ap­si­so­di­no ar­čiau na­mų, Šiau­di­nės kai­me. Šia­me jo miš­ke vy­rau­ja ber­žai, ant kal­niu­ko stie­pia­si vie­na ki­ta eg­lė. Jei ko­kią ne­pla­nuo­to me­džio sėk­lą vė­jai ir at­neš, – te­bū­nie.

Anot pa­šne­ko­vo, ne­bū­na taip, kad ap­so­di­nai plo­tą miš­ku ir nu­ė­jai, gy­ve­ni ra­miai. Sa­vo miš­kus bū­ti­na nuo­lat pri­žiū­rė­ti – va­ly­ti, švie­sin­ti: juk ir žo­lė per daug už­že­lia, ir žvė­rys „iš­ka­dų“ pri­da­ro.

Įkai­niai pa­di­din­ti

Šių me­tų lie­pą bu­vo pa­tvir­tin­ti di­des­ni įkai­niai už įveis­to miš­ko plo­tą ha, at­si­žvel­giant į me­džių rū­šis, taip pat pa­tvir­tin­tos di­des­nės kas­me­ti­nės iš­mo­kos už miš­ko prie­žiū­rą, ap­sau­gą ir ug­dy­mą. Miš­ko vei­si­mo iš­mo­kų dy­džiai (tai­ky­ti­nos su­mos ir pa­ra­mos nor­mos) tai­ko­mi 2020 (ir vė­les­niais) me­tais pa­teik­toms pa­ra­mos pa­raiš­koms. Įveis­to miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kų dy­džiai (tai­ky­ti­nos su­mos ir pa­ra­mos nor­mos) tai­ko­mi už 2020 (ir vė­les­nius) me­tus mo­ka­moms kas­me­ti­nėms kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms, ne­pri­klau­so­mai nuo pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo ir miš­ko įvei­si­mo da­tos. Teik­ti pa­raiš­kas ga­li ju­ri­di­niai ir ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų am­žiaus fi­zi­niai as­me­nys, jei­gu že­mė, ku­rią ke­ti­na ap­žel­din­ti miš­ku, jiems pri­klau­so nuo­sa­vy­bės tei­se. Taip pat pa­ra­mos ga­li pra­šy­ti sa­vi­val­dy­bės, ku­rios to­kią že­mę val­do pa­ti­kė­ji­mo tei­se.

Re­mia­mas miš­ko vei­si­mas (mo­ka­ma vien­kar­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka), įveis­to miš­ko prie­žiū­ra, ap­sau­ga ir ug­dy­mas (12 me­tų mo­ka­ma kas­me­ti­nė kom­pen­sa­ci­nė iš­mo­ka). Taip pat įveis­tam, bet eks­tre­ma­lio­jo įvy­kio pir­mai­siais žel­di­nių ir (ar­ba) žė­li­nių au­gi­mo me­tais pa­žeis­tam miš­kui at­so­din­ti tei­kia­ma įvei­sia­mo miš­ko iš­mo­kos da­lis, pro­por­cin­ga at­so­di­na­mų sod­me­nų kie­kiui.

Pa­ra­ma ne­tei­kia­ma, jei so­di­na­mi trum­pos ro­ta­ci­jos žel­di­niai (kir­ti­mų ro­ta­ci­jos truk­mė – iki 15 me­tų), ka­lė­di­nės eg­lu­tės ir grei­tai au­gan­čių rū­šių me­džiai, skir­ti ener­gi­jai ga­min­ti. Žel­di­nant grei­tai au­gan­čias me­džių rū­šis, ku­rių lai­ko­tar­pis tarp dvie­jų kir­ti­mų yra nuo 15 iki 20 me­tų, pa­ra­ma tei­kia­ma tik jų įvei­si­mo iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­kos ne­mo­ka­mos. Sa­vai­me miš­ku ap­au­gu­sio­je že­mė­je, kai jos pa­pil­do­mai žel­din­ti ne­rei­kia, miš­ko įvei­si­mo iš­mo­ka ne­mo­ka­ma, o miš­ko prie­žiū­ros, ap­sau­gos ir ug­dy­mo iš­mo­ka mo­ka­ma, jei­gu žė­li­nių vi­du­ti­nis am­žius – iki 5 me­tų.

Kiek ba­lų ir už ką

Miš­ko vei­si­mo pro­jek­tai ver­ti­na­mi ski­riant ba­lus už ati­tik­tį veik­los sri­ties „Miš­ko vei­si­mas“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tiems at­ran­kos kri­te­ri­jams. Pri­va­lo­mas ma­žiau­sias pa­raiš­kų at­ran­kos ba­lų skai­čius yra 30. Šio ba­lų skai­čiaus ne­su­rin­ku­sios pa­raiš­kos at­me­ta­mos.

Vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai skir­ti tik miš­ko žė­li­niais ap­au­gu­sio plo­to prie­žiū­rai, ap­sau­gai ir ug­dy­mui ir (ar­ba) miš­kui veis­ti miš­ko žė­li­niais ap­au­gan­čia­me plo­te, ku­ria­me rei­ka­lin­gas tik pa­pil­do­mas žel­di­ni­mas (kai miš­ko žė­li­niai skly­pe su­da­ro 50 proc. ir dau­giau rei­ka­lin­go tan­kio, va­do­vau­jan­tis Miš­ko at­kū­ri­mo ir įvei­si­mo nuo­sta­tų rei­ka­la­vi­mais), – ski­ria­ma 20 ba­lų; dau­giau kaip 50 proc. plo­to, ku­ria­me vei­sia­mas miš­kas, pri­ski­ria­ma prie vie­to­vių, ku­rio­se esa­ma gam­ti­nių ar ki­tų spe­ci­fi­nių kliū­čių, – 15 ba­lų; miš­kas vei­sia­mas že­mė­je, ku­rios bent vie­no skly­po na­šu­mas yra iki 32 ba­lų im­ti­nai, – 15 ba­lų; vi­si su pa­ra­mos pa­raiš­ka pa­teik­ti miš­ko žel­di­ni­mo ir žė­li­mo pro­jek­tai su­pro­jek­tuo­ti taip, kad ber­žai, pu­šys, eg­lės ar juod­alksniai ar­ba jų kom­bi­na­ci­ja žel­di­nių su­dė­ty­je su­da­ro dau­giau kaip 80 proc., – taip pat 15 ba­lų; miš­kas vei­sia­mas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios miš­kin­gu­mas yra iki 33,3 proc., – 10 ba­lų.

Jei­gu pa­reiš­kė­jas, vei­sian­tis miš­ką jam (ar­ba ir ben­dra­tur­čiams) nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je, yra fi­zi­nis as­muo, – 15 ba­lų, jei­gu ju­ri­di­nis as­muo, – 10 ba­lų.

Jei­gu vei­sia­mas miš­kas ri­bo­ja­si su esa­mu miš­ku ar­ba su vei­sia­mu miš­ku, už ku­rį skir­ta pa­ra­ma ir ku­ria­me lai­ko­ma­si nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­gal Kai­mo plėt­ros 2004–2006 me­tų pla­no prie­mo­nę „Že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nes „Pir­mas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“, „Pir­mas ne že­mės ūkio pa­skir­ties ir ap­leis­tos že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės ap­žel­di­ni­mas miš­ku“ ar­ba Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į miš­ko plo­tų plėt­rą ir miš­kų gy­vy­bin­gu­mo ge­ri­ni­mą“ veik­los sri­tį „Miš­ko vei­si­mas“, – ski­ria­mi 5 ba­lai.

Jei­gu pa­reiš­kė­jas yra miš­ko sa­vi­nin­kų aso­cia­ci­jos ar­ba miš­ko ko­o­pe­ra­ty­vo na­rys, – taip pat 5 ba­lai.

 

zenklas

 

 

 

Užs. Nr. 0099

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.