Kaip spręs­ti ūki­nin­kų ir vil­kų kon­flik­tus

vilkas
Gam­tos ap­sau­gos aso­cia­ci­jos „Bal­ti­jos vil­kas“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas An­drius Lau­ri­na­vi­čius džiau­gia­si ini­cia­ty­va ūki­nin­kų ir vil­kų kon­flik­tus spręs­ti ki­taip – tai­kiai ir hu­ma­niš­kai. fre­e­pik.com nuotr.
Rug­sė­jo mė­ne­sį bai­gė­si pa­raiš­kų pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mos (KPP) prie­mo­nės „In­ves­ti­ci­jos į ma­te­ria­lų­jį tur­tą“ veik­los sri­tį „Pre­ven­ci­nių prie­mo­nių tai­ky­mas prieš vil­kų ūki­niams gy­vū­nams da­ro­mą ža­lą“ tei­ki­mas. Tai – nau­ja KPP veik­los sri­tis, pa­raiš­kos šį­met ren­ka­mos an­trą kar­tą. Vis­gi no­rin­čių­jų pa­si­nau­do­ti pa­ra­ma ne­trūks­ta – pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, pa­teik­tos 82 pa­raiš­kos. Gam­tos ap­sau­gos aso­cia­ci­jos (GAA) „Bal­ti­jos vil­kas“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas An­drius Lau­ri­na­vi­čius džiau­gia­si ini­cia­ty­va ūki­nin­kų ir vil­kų kon­flik­tus spręs­ti ki­taip – tai­kiai ir hu­ma­niš­kai.

Skep­ti­ciz­mą įveiks pa­ra­ma

GAA „Bal­ti­jos vil­kas“ ta­ry­bos pir­mi­nin­kas A. Lau­ri­na­vi­čius sa­ko, kad džiau­gia­si ūki­nin­kams tei­kia­ma pa­ra­ma, ir vi­lia­si, kad pa­reiš­kė­jų at­ei­ty dau­gės.

„Ben­dra ten­den­ci­ja nė­ra pa­lan­ki – vy­rau­ja skep­ti­ciz­mas, žmo­nės ne­pa­si­ti­ki siū­lo­mo­mis prie­mo­nė­mis. La­bai daž­nai su­klai­di­na me­džio­to­jai, tei­gian­tys, kad nuo vil­kų ne­ap­sau­gos nie­kas. O kai pa­klau­sia­me jų, ku­rias prie­mo­nes iš­mė­gi­no, su­lau­kia­me ty­los ar­ba įvar­di­ja­mos se­no­sios prie­mo­nės, ku­rios net nė­ra skir­tos ap­sau­gai nuo vil­kų: trys elek­tri­nio pie­mens vir­ve­lės iki ke­lių, ne­įtvir­tin­ti tin­klai. Mū­sų pa­tir­tis pa­ro­dė ką ki­tą. Iš­mė­gi­no­me tin­ka­mai įreng­tus elek­tri­nius ap­tva­rus, tin­klus – tai tik­rai vei­kia, kon­sul­ta­vo­me ki­tus – nie­kas ne­be­no­rė­tų grįž­ti prie anks­tes­nių bū­dų. Ma­nau, kad ir ūki­nin­kai įsi­gis, įsi­rengs, iš­ban­dys ir pa­tirs nau­dą. Gal­būt ta­da mū­sų po­žiū­ris pa­ma­žu ims keis­tis“, – ti­ki­si A. Lau­ri­na­vi­čius.

GAA „Bal­ti­jos vil­kas“ na­riai lan­ko ūki­nin­kus, ku­rių gy­vu­lius už­puo­lė ar­ba ban­dė už­pul­ti vil­kai. A. Lau­ri­na­vi­čius pa­sa­ko­ja, kad ne­re­tai su­si­du­ria su pyk­čiu ir no­ru at­ker­šy­ti. „Ir tai vi­sai su­pran­ta­ma – skau­du ma­ty­ti už­pul­tus sa­vo gy­vu­lius. Bet tai yra tik emo­ci­ja. Sten­gia­mės nu­ra­min­ti, pa­si­kal­bė­ti, pa­aiš­kin­ti vil­ko elg­se­ną – kad jo to­kia pri­gim­tis, kad už­puo­li­mas nė­ra kaž­kaip iš­skir­ti­nai nu­kreip­tas prieš kon­kre­taus žmo­gaus gy­vu­lius, te­ri­to­ri­ją ir ker­šy­ti šiam žvė­riui ne­rei­kia“, – pa­sa­ko­ja ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.


Skai­čiai ne­di­de­li

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vos ūki­nin­kai pa­ti­ria nuos­to­lių dėl plėš­rū­nų. Ir nors daž­nai kal­tė ten­ka vil­kams, ga­nyk­lo­se gy­vu­lius pul­di­nė­ja ir su­lau­kė­ję šu­nys.

„Aiš­ku, gy­vu­lį už­puo­lė šuo ar vil­kas – ūki­nin­kui nuo to nė kiek ne­leng­viau. Bet ap­sau­gos prie­mo­nės iš­spren­džia abi bė­das – sau­go ir nuo vie­nų, ir nuo ki­tų. Re­a­ly­bė to­kia, kad pa­gal au­gi­na­mų gy­vu­lių skai­čių mū­sų ša­ly­je vil­kų už­puo­li­mai ne­sie­kia nei pro­cen­to. Skai­čius tik­rai nė­ra di­de­lis, bet pa­vie­nių at­ve­jų už­ten­ka, kad bū­tų ima­ma­si gąs­di­ni­mų ir ku­ria­mi api­ben­dri­ni­mai“, – sa­ko A. Lau­ri­na­vi­čius.

Vil­kas, anot jo – re­tas, eko­sis­te­mai itin svar­bus gy­vū­nas, re­gu­liuo­jan­tis miš­ko po­pu­lia­ci­ją, ap­sau­gan­tis nuo li­gų pro­ver­žių. „Jei­gu bus nau­do­ja­ma­si tin­ka­mo­mis ap­sau­gos prie­mo­nė­mis, vil­kas liks miš­ke, kur ir tu­rė­tų bū­ti, o ne šei­mi­nin­kaus ūki­nin­ko lau­kuo­se. Ma­žiau vie­ni ki­tus pa­ste­bė­si­me, o jei ir pa­ste­bė­si­me, tai ne­bent pa­sig­ro­žė­si­me, kad mū­sų gam­ta yra tur­tin­ga ir, svar­biau­sia, gy­va“, – po­kal­bį už­bai­gia pa­šne­ko­vas.


Ir smul­kiems šei­mos ūkiams

Kaip ir po pir­mo­jo pa­va­sa­rį vy­ku­sio kvie­ti­mo, šį­kart pa­ra­mos lė­šų už­teks vi­siems pa­reiš­kė­jams. Jais ga­li bū­ti fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, už­si­i­man­tys že­mės ūkio veik­la ir tei­sė­tais pa­grin­dais val­dan­tys že­mės skly­pus, ku­riuo­se nu­ma­to­ma įreng­ti ap­sau­gos prie­mo­nes. Be­je, pa­kei­tus prie­mo­nės veik­los sri­ties įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, dėl pa­ra­mos ga­lė­jo kreip­tis ir smul­kūs šei­mos ūkiai.

Šiam pa­raiš­kų tei­ki­mo eta­pui bu­vo skir­ta 475 747 Eur Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plėt­rai ir Lie­tu­vos biu­dže­to pa­ra­mos lė­šų. O ben­dra pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma su­da­ro 359 928 Eur. Di­džiau­sia ga­li­ma pa­ra­mos su­ma vie­nam pa­reiš­kė­jui – 5 000 Eur.

Pa­reiš­kė­jams bus kom­pen­suo­ja­mos iš­lai­dos už gy­vu­lių ap­sau­gos nuo vil­kų prie­mo­nių (vie­li­nis elek­tri­nis ap­tva­ras ir (ar­ba) jo da­lys; juos­ti­nis elek­tri­nis ap­tva­ras ir (ar­ba) jo da­lys; tin­kli­nis elek­tri­nis ap­tva­ras ir (ar­ba) jo da­lys; elek­tros tie­ki­mo ir pa­lai­ky­mo įren­gi­nys (-iai) ir (ar­ba) jo (-ų) da­lys) įsi­gi­ji­mą.

Pa­reiš­kė­jai įsi­pa­rei­go­ja šias prie­mo­nes įreng­ti, lai­kan­tis vi­sų įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­tų tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų bei re­ko­men­da­ci­jų. Taip pat pri­va­lu už­tik­rin­ti, kad mi­nė­tos ap­sau­gos prie­mo­nės tin­ka­mai veik­tų iki pro­jek­to kon­tro­lės lai­ko­tar­pio pa­bai­gos – t. y. pen­ke­rius me­tus po pas­ku­ti­nės pa­ra­mos iš­mo­kė­ji­mo die­nos.

Jei­gu prie­mo­nės, kom­pen­suo­ja­mos pa­ra­mos lė­šo­mis, yra su­ga­di­na­mos, jas pa­reiš­kė­jai tu­ri at­kur­ti sa­vo­mis lė­šo­mis ne ma­žes­nės ver­tės ir tech­ni­nių pa­ra­met­rų.


Ak­ty­viau­si – ute­niš­kiai

Pa­ra­ma pa­gal prie­mo­nės veik­los sri­tį tei­kia­ma toms in­ves­ti­ci­joms, ku­rios įgy­ven­di­na­mos sa­vi­val­dy­bė­se,  ku­rio­se yra di­de­lė ti­ki­my­bė pa­tir­ti vil­kų da­ro­mą ža­lą ūki­niams gy­vū­nams. T. y. ku­rio­se vil­kų ūki­niams gy­vū­nams da­ro­mos ža­los at­ve­jų fik­suo­ta ne ma­žiau kaip pen­kis kar­tus per pen­ke­rius pas­ku­ti­nius me­tus. Į to­kių sa­vi­val­dy­bių są­ra­šą pa­ten­ka Ši­la­lės r., Vil­ka­viš­kio r., Klai­pė­dos r., Aly­taus r., Va­rė­nos r., Ro­kiš­kio r., Anykš­čių r., Ig­na­li­nos r., Bir­žų r., Laz­di­jų r., Kal­va­ri­jos, Kai­šia­do­rių r., Ku­piš­kio r., Uk­mer­gės r., Tra­kų r., Tau­ra­gės r., Elek­trė­nų, Mo­lė­tų r., Šir­vin­tų r. ir Prie­nų r.

Tie­sa, šiuo pa­raiš­kų tei­ki­mo eta­pu ge­og­ra­fi­ja iš­plės­ta. Pa­raiš­kas teik­ti ga­lė­jo ir ūki­nin­kai iš dar še­šių ša­lies ra­jo­nų: Jur­bar­ko r., Kė­dai­nių r., Šal­či­nin­kų r., Tel­šių r., Ute­nos r., Za­ra­sų r.

Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tų duo­me­ni­mis, pa­reiš­kė­jai ak­ty­viau­si bu­vo Ute­nos ra­jo­ne. Čia iš vi­so pa­teik­ta 10 pa­raiš­kų. Aš­tuo­nias pa­raiš­kas pa­tei­kė skly­pų, esan­čių Šir­vin­tų r. sav., sa­vi­nin­kai, sep­ty­nias – Anykš­čių r. sav., po še­šias – Tel­šių ir Ig­na­li­nos r. sav., po pen­kias – Tau­ra­gės, Ši­la­lės ir Klai­pė­dos r. sav., po ke­tu­rias – Prie­nų ir Aly­taus r. sav., tris – Mo­lė­tų r. sav., po dvi – Za­ra­sų, Vil­ka­viš­kio, Uk­mer­gės, Laz­di­jų, Kau­no, Kal­va­ri­jos ir Kai­šia­do­rių r. sav., po vie­ną – Bir­žų, Ro­kiš­kio, Jur­bar­ko, Elek­trė­nų ir Šal­či­nin­kų r. sav.

zenklas

 

 

 

 

 

Užs. Nr. 0100

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.